Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Kontrola w zakresie przeprowadzonego przez ZDiTM postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług składowania materiałów drogowych pochodzących z odzysku, w wyniku którego wybrano firmę DIRECT P.H.U.  
2   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
3   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/23   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
4   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie.   Realizacja zadań pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej od 2000 r.  
5   Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
6   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników ZBiLK w okresie od lipca 2005 r. do lutego 2006 r.  
7   Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, ul. Hoża 6   Zgodność zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych w ZCE  
8   Szczecińska Agencja Artystyczna ul. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie.   Zbadanie podstaw do wystąpienia z wnioskiem o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych wypłaconych z tytułu realizacji umowy nr 06/05 – organizacja koncertu Bobby Macferrina.  
9   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125   Prawidłowość poczynionych wydatków na zagospodarowanie Placu Solidarności w Szczecinie  
10   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, przy ul. Polickiej 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, realizacja zadań służby bhp  
11   Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – SP Nr 62 przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wew. Kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej w aspekcie przestrzegania przyjętych przez Szkołę procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., jak również opracowania zasad rachunkowości oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
12   Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie.   Gospodarka finansowo – księgowa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i zgodności wydatkowania środków budżetowych oraz gospodarowania środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych  
13   Gospodarstwo pomocnicze – Warsztaty Szkoleniowe Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie ul. Hoża 6   Świadczenie usług poligraficznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzonej dokumentacji realizowanych usług i ich wyceny w latach 2003 – 2005 .  
14   Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Szczecinie, ul. Łaziebna 6-7   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
15   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, pl. Mariacki 1   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
16   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 w Szczecinie ul. E. Plater 86   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
17   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1, ul. Jedności Narodowej 2 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
18   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miasta Szczecin. Pl. Armii Krajowej 1   Kontrola najmu i prywatyzacji lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiczej w Szczecinie  
19   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość działań WMiLU przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbskiej w Szczecinie  
20   Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Biuro Egzekucji Administracyjnej UM Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Prawidłowość podejmowanych działań i wydawanych decyzji odnoszących się do działalności handlowej prowadzonej w Szczecinie przez Panią E. N.  
21   Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r. (bez analizy wykonania budżetu w 2005 r.)oraz realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
22   Dzienny Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Łukaszewicza 6 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, realizacja zadań służby bhp.  
23   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych w latach 2005-2006.  
24   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Sposób zorganizowania i przeprowadzenia przetargów na wykonanie usług związanych z transportem zbiorowym liniami autobusowymi na obszarze działania ZDiTM w latach 2004 – 2006, w tym podejmowania w ramach przetargu działań na podstawie stosownych upoważnień.  
25   Zespół Szkół Nr 8 ul. 3 Maja 1a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
26   Przedszkole Publiczne nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a (z rozszerzeniem o znajdującą się tam dokumentację zlikwidowanego PP nr 24)   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
27   Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Duńskiej 43 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
28   Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska UM Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie   Kontrola realizacji zadań dotyczących utrzymania zieleni miejskiej za okres od 2003 r. do chwili obecnej.  
29   Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, ul. Hoża 6   Ocena realizacji dodatkowych umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z pracownikami ZCE  
30   Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza w Szczecinie ul. Koszalińska 13   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 i I-szy kwartał 2006 r.  
31   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie   Kontrola w zakresie przeprowadzonego zamówienia, realizacji i rozliczenia inwestycji budowy obiektu budowlanego „Stadionu Lekkoatletycznego” przy ul. Litewskiej w Szczecinie.  
32   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin   Kontrola w zakresie możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Wileńskiej w prawo własności wyłącznie na rzecz jednego użytkownika  
33   Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 ul. Policka 3 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
34   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Realizacja zadania przez firmę zewnętrzną w ramach umowy ZDiTM-37/2005 oraz sposób sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM  
35   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Przygotowanie i realizacja przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem: podstawy wyboru zadań do realizacji w 2005 r. wraz z zabezpieczeniem środków finansowych, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu dokumentacji projektowych i zlecania wykonywania robót oraz zgodności zawartych umów z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
36   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie przeprowadzenia remontu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Wernyhory wraz ze skrzyżowaniem.  
37   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych w trakcie procesu przygotowania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r.  
38   Zespół Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie   Realizacja zadań służby BHP wynikających z niektórych przepisów dz. X ustawy kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.).  
39   Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Potulicka 40 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
40   Żłobki Miejskie, ul. Podhalańska 1 – 3 Szczecin   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
41   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
42   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Sprawdzenie zarzutów zawartych w skardze Pana (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) (pismo z dn. 12.07.2006 r.) a dot. prawidłowości wynajmu lokali w budynku przy ul. Dworcowej 19.  
43   Zespół Szkół Łączności, ul. Ku słońcu 27/30 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
44   Zespół Szkół Budowy Okrętów, ul. Willowa 2/4 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
45   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 6   Kontrola w zakresie ustalenia przyczyn i skutków nieopłacenia należności tytułem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2000.  
46   Miejski Zakład Gospodarki Odpadami przy ul. Piotra Skargi 20 w Szczecinie   Kontrola realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacji zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej.  
47   Ośrodek BHP przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Hożej 6 w Szczecinie   Realizacja zadań służby bhp świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin, dla których organem prowadzącym jest Wydział Oświaty.  
48   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie ul. Romera 21-29.   Kontrola w zakresie elementów gospodarki finansowo – księgowej za okres 2005 r. i I-sze półrocze 2006 r., dotyczących gospodarowania mieniem i ewidencji majątku, wynagrodzeń osobowych, w tym wypłacanych premii i nagród, realizacji zamówień publicznych, procedur związanych z likwidacją depozytów zmarłych podopiecznych DPS oraz zagadnień dot. wyżywienia i organizacji posiłków, regulowanych w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).  
49   Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej w Szczecinie   Realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z niektórych przepisów dz. X ustawy kodeks pracy.  
50   Przedszkole Publiczne Nr 11, Osiedle Kasztanowe w Załomiu   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2004 r.  
51   Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie ul. Stopczyńska 163   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2005 r. oraz prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2005 r.  
52   Dom Kultury „Słowianin”, przy ul. Korzeniowskiego 2 w Szczecinie   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2005 r. oraz prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2005 r.  
53   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. M. Hojne – Wrońskiego 1 w Szczecinie   Wydatkowanie środków finansowych z dotacji przeznaczonej na realizację w 2006 roku zadania pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej”.  
54   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
55   Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
56   Przedszkole Publiczne Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 r.  
57   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul. Mariacka 25   Wydatkowanie środków finansowych na konserwację i remonty w 2005 r., w tym: prawidłowość prowadzenia procedur zlecania zamówień publicznych przez ZBiLK i zarządców mienia komunalnego; współdziałanie ZBiLK w realizacji zadań remontowych przez wspólnoty mieszkaniowe.  
58   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji – nr ZDiTM-IG/MP/7027/W/424/2006 z dnia 18.09.2006 r.  
59   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. M. Hojne – Wrońskiego 1 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
60   Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie, ul. K. Napierskiego 13   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 r.