Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/19/06

Kontrola w zakresie przeprowadzonego zamówienia, realizacji i rozliczenia inwestycji budowy obiektu budowlanego „Stadionu Lekkoatletycznego” przy ul. Litewskiej w Szczecinie.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 26.07.2006 r. do 10.08.2006 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ulicy Niedziałkowskiego 6  w Szczecinie (zw. dalej MOSRiR) w zakresie przeprowadzonego zamówienia, realizacji i rozliczenia inwestycji budowy obiektu budowlanego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w Szczecinie.
            Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 18 września 2006 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 września 2006 r.
            Na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy ulicy Litewskiej w Szczecinie” w latach 1998 – 2002 wydatkowano łącznie kwotę 18.631.995,86 zł, w tym sfinansowano ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 11.200.000 zł (60,1 %) oraz ze środków Gminy Miasta Szczecin w kwocie 7.431.995,86 zł (39,9 %).
            Kontrola wykazała nieprawidłowości w realizacji ww. inwestycji polegające przede wszystkim na nieprzestrzeganiu niektórych przepisów dotyczących zamówień publicznych, przekroczeniu uprawnień dyrektora MOSRiR do zawierania umów oraz na zaciągnięciu zobowiązań powodujących nienależne wydatkowanie środków publicznych.
            Kontrola wykazała, że ówczesny dyrektor MOSRiR zawarł w dniu 12.02.1999 r. umowę nr 1/B/99 na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy stadionu Lekkoatletycznego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych na łączną kwotę 277.550 zł brutto pomimo, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające jej zawarcie powinno być unieważnione. Stwierdzono bowiem, że Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. dokumentacji projektowej nie wystąpiła do dyrektora MOSRiR z wnioskiem o odrzucenie oferty „Biura Projektów i Nadzoru Budowlanego – Ewa Sikorska”, pomimo że nie spełniała ona niektórych warunków wymaganych od wykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie było w niej bowiem zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami i podatkami w stosunku do gminy ani zaświadczenia o niekaralności wspólnika spółki. Nie odrzucenie w ww. przypadku przez ówczesnego dyrektora MOSRiR oferty Biura Projektów i Nadzoru Budowlanego stanowiło naruszenie art. 27a pkt 1ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm., zwanej dalej U.Z.P.), według którego zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pomimo, że w ww. postępowaniu tylko jeden wykonawca spełnił wymogi zamawiającego nie unieważniono postępowania co było niezgodnie z art. 27b ust. 1pkt 1 U.Z.P.
            Podobne uwagi dotyczyły postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego, w wyniku którego ówczesny dyrektor MOSRiR zawarł w dniu 31.07.2000 r. umowę nr 3/NI z Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego na kwotę 146.000 zł. Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót, ogólnobudowlanych, drogowych, inżynieryjnych, sanitarnych i elektrycznych na Stadionie Lekkoatletycznym nie wystąpiła bowiem do dyrektora z wnioskiem o odrzucenie wszystkich czterech złożonych ofert, które nie zawierały aktualnych odpisów z rejestru sądowego ani zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pomimo że ww. dokumenty wymagane były od wykonawców zgodnie z pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co naruszyło art. 27a pkt 1 U.Z.P. Wbrew postanowieniu art. 27b ust. 1 pkt 1U.Z.P. również i w tym przypadku nieunieważniono postępowania.   
          W toku kontroli ustalono ponadto, że były dyrektor MOSRiR samodzielnie zawarł umowę z Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego na kwotę 227.500 zł netto (52.359 euro), co było niezgodne z § 3 Uchwały nr 813/98 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 07.12.1998 r., według której umowę na ww. kwotę (tj. powyżej 20.000 euro) mógł on zawrzeć jedynie z członkiem Zarządu.
Kontrola wykazała również, że były dyrektor MOSRiR dnia 31.07.2000 r. zawarł z Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego kolejną umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad modernizacją Stadionu Lekkoatletycznego na kwotę 231.800 zł brutto, mimo że nadzór autorski był przedmiotem umowy z dnia 12.02.1999 r. W związku z powyższym dyrektor MOSRiR zawarł dwie umowy na tą samą usługę, za którą wypłacono wykonawcy łącznie kwotę 509.350 zł. Spowodowało to podwójne wydatkowanie środków publicznych w kwocie 231.800 zł.
            W toku kontroli stwierdzono także, że umowa nr 1/2000 z dnia 27.07.2000 r. pomiędzy MOSRiR a ARS Komfort na wykonanie robót budowlanych nie została sporządzona z należytą starannością. Zapis § 2 umowy, w którym strony ustaliły ryczałtową cenę za wykonanie robót przewidzianych w umowie był sprzeczny z § 7 ust. 2 istotnych postanowień umowy. Istotą ryczałtu było bowiem określenie z góry kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, natomiast w § 7 ust 2 przewidziano możliwość dokonania zmian w umowie w tym zmian w wysokości wynagrodzenia. Powyższą umowę pod względem prawnym zatwierdził Radca Prawny MOSRiR.
            Zawierając z kolei aneks do umowy na roboty budowlane pomiędzy MOSRiR a ARS Komfort, ówczesny dyrektor MOSRiR doprowadził do nienależnego podwyższenia wynagrodzenie wykonawcy. W dniu 27.07.2000 r. zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych nr 1/2000, której przedmiotem było wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej i modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w Szczecinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przyłączeniami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetycznej. Umowa została zawarta z firmą wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego. W § 2 umowy zamawiający zobowiązał się zapłacić za wykonanie robót cenę ryczałtową w kwocie 15.498.883 zł. Natomiast w dniu 28.03.2002 r. podpisany został aneks nr 3 do umowy z dnia 27.07.2000 r., w którym w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych zwiększono wynagrodzenie o kwotę 1.610.456,23 zł. Konieczność prac dodatkowych została udokumentowana w 17 protokołach robót koniecznych sporządzonych w okresie 12.08.2000 – 17.01.2002 r., w których zawarto dużą ilość prac, m.in. rozbiórkę zaplecza sanitarno–technicznego, budowę stacji transformatorowej i stacji pomp, zmiany w systemie oświetlenia, odwodnienie stadionu, roboty wykończeniowe, roboty elewacyjne, roboty ślusarskie i szereg innych. Roboty dodatkowe, nawet jeśli konieczność ich wykonania wynikła w trakcie prowadzonych prac, winny obciążać wykonawcę, który określił ryczałtowo swoje wynagrodzenie. Skutkiem powyższego było nienależne wypłacenie firmie ARS Komfort kwoty 1.610.456,23 zł.
            Uwagi kontroli dotyczyły także niewyegzekwowania przez MOSRiR od ARS Komfort  realizacji pkt 5 aneksu zawartego w dniu 28.03.2002 r., zgodnie z którym wykonawca zobowiązany był do zawarcia umowy ubezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych na sumę 50.830,10 zł w związku ze wzrostem wynagrodzenia ARS Komfort o kwotę 1.610.456,23 zł.
            Kontrola wykazała ponadto, że kierownik budowy złożył oświadczenie o zrealizowaniu zastrzeżeń zgłoszonych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, które było niezgodne z prawdą. W oparciu o nieprawdziwe oświadczenie wydano w dniu 05.07.2002 r. pozwolenie na użytkowanie Stadionu Lekkoatletycznego. Dnia 12.06.2002 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego nakazał zainstalowanie zlewozmywaka w pomieszczeniu dla sprzątaczek. Kierownik budowy w dniu 19.06.2002 r. oświadczył  o zrealizowaniu ww. zastrzeżeń, podczas gdy kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu 20.04.2004 r. przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną potwierdziła brak jakiegokolwiek zlewozmywaka w tym pomieszczeniu.
            Kontrola wykazała, że w dniu 03.07.2002 r. dokonano ostatecznego odbioru końcowego Stadionu Lekkoatletycznego, pomimo posiadanych przez obiekt wad, co było niezgodne z § 17 istotnych postanowień umowy. Komisja z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (kierownika inwestycji MOSRiR, kierownika obiektu) i Wykonawcy w sporządzonym protokole odbioru końcowego stwierdziła, że obiekt wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, a wszystkie usterki zostały usunięte. Ww. komisja w dniu 03.07.2002 r. sporządziła także notatkę służbową, w której stwierdzono usterki między innymi w instalacji centralnego ogrzewania, siedzisk na trybunach oraz w pomieszczeniach wyposażonych w kratki ściekowe, a wady te miały zostać poddane obserwacji i zostać usunięte w terminie późniejszym. Skutkiem powyższego było odebranie obiektu z wadami i wypłacenie wykonawcy ostatniej transzy wynagrodzenia w kwocie 880.741,89 zł.
            Dnia 03.06.2005 r. dyrektor MOSRiR pozwami do Sądu Okręgowego wniosła o zasądzenie kwoty 524.460 zł od Biura Projektów i Nadzoru Budowlanego oraz kwoty 5.000.000 zł od Stark Sport Grupa Stark (była ARS Komfort). Dyrektor MOSRiR zarzuciła Biuru Projektów i Nadzoru Budowlanego, że  dopuściło się błędów w projekcie architektoniczno–budowlanym Stadionu Lekkoatletycznego oraz nierzetelnie i niefachowo pełniło czynności z zakresu nadzoru autorsko inwestorskiego. Konsekwencją tego były między innymi wady funkcjonowania sytemu cieplnego instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń kotłowni hali treningowej, systemu nawiewu powietrza oraz problemy z odprowadzaniem wód opadowych w związku z niewłaściwą konstrukcją spadków dachów. Natomiast Stark Sport Grupa Stark (ARS Komfort), które było wykonawcą robót budowlanych został postawiony zarzut nie usunięcia usterek dotyczących głównie stanu instalacji sanitarnych, spadków posadzek sanitariatów, braków ciągłości izolacji poziomej i pionowej w łazienkach, nieprawidłowej obróbki blacharskiej dachu, odkształceń w powierzchni bieżni tartanowej, opadania płytek klinkierowych oraz pękania marmurowej okładziny ściennej holu hali. Do dnia zakończenia kontroli postępowanie sądowe nie zostało zakończone. 
 
Prezydent zalecił dyrektorowi MOSRiR podjęcie działań w celu wyeliminowania w przyszłości ww. nieprawidłowości przy zawieraniu i realizacji umów przez MOSRiR.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/10/31, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/10/31 15:15:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/10/31 15:15:23 nowa pozycja