Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne przy ul. Hożej 6 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
2   Wydział Sportu UM w Szczecinie Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM w Szczecinie   Wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2004 r. przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie ul. Garncarska 5.  
3   Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie ul. Garncarska 5.   Wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2004 r. przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.  
4   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Szczecinie Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie ul. Przylesie 17.   Prawidłowość gospodarowania mieniem Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.  
5   Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego UM w Szczecinie   Nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarowania środkami finansowymi na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2004 r.  
6   Wydział Organizacyjny UM w Szczecinie Wydział Oświaty UM w Szczecinie   Zasady i tryb prowadzenia szkoleń z zakresu bhp pracowników UM będących pracodawcami w podległych gminie jednostkach organizacyjnych.  
7   Gimnazjum nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12   Przestrzeganie procedur kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.  
8   Gimnazjum Nr 29 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.  
9   Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
10   Dom Kultury „Klub 13 Muz” z siedzibą w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2002 r.  
11   Gimnazjum nr 30 w Szczecinie ul. Dąbrówki 10   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
12   Gimnazjum Nr 30 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2002 r.  
13   Zespół Szkół Nr 4 w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
14   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, ul. Grzymińska 6   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
15   Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 115   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
16   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Szczecinie   Kontrola dotycząca skargi na prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 2 w Szczecinie  
17   Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 3   Przestrzeganie wybranych przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań i obowiązków służby bhp.  
18   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM w Szczecinie   Zbadanie sprawy i ustalenie czy nastąpiło niekorzystne w skutkach niedopatrzenie Zarządu Miasta Szczecina (zaniechanie podjęcia decyzji dokonującej zmiany wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności budynku po zakończeniu adaptacji strychu - lokal przy ulicy XXX w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia RM z dnia 16.07.1991 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.  
19   Straż Miejska ul. Felczaka 9 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
20   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku słońcu 125 A w Szczecinie   Kontrola Realizacji przez pracodawcę zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13.02.2004 r.  
21   Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie   Realizacja remontów i inwestycji w 2004 r.  
22   Przedszkole Publiczne Nr 23 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 12   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.  
23   Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Agawa” w Mrzeżynie, ul. Śliska 5   Gospodarka finansowo – księgowa za 2004 r.  
24   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie, ul. Krucza 17   Gospodarowanie mieniem oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy wynikających z Działu II i III kodeksu pracy oraz przepisów okołokodeksowych.  
25   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w zakresie działań podejmowanych przez WZiPS zmierzających do prowadzenia w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (oraz ewentualnie innych jednostek podległych Wydziałowi) jako obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  
26   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 84/90   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za pierwsze półrocze 2004 r.  
27   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie, al. Jedności Narodowej 42   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r.  
28   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w sprawie skargi Pana (wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm) z dnia 23.09.2005 r. dotyczącej w szczególności prawidłowości postępowania pracowników Urzędu Miasta przy prowadzeniu sprawy wstąpienia w stosunek najmu lokalu komunalnego przy ul. (wyłączenie) ( w tym zwrotu kaucji mieszkaniowej), oraz nieodpłatnego przeniesienia własności i przedłużenia umowy najmu garażu zlokalizowanego przy ul. (wyłączenie).  
29   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14   Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
30   Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie   Kontrola gospodarki finansowo-księgowej za 2004 r.  
31   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalna 15   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
32   Dom Kultury „Klub 13 Muz” z siedzibą w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie   Stan gospodarki finansowej, w tym zamówień publicznych, za okres 2003 – 2004, zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2004 r. oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością Klubu przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną za okres 2003 – 2004 r.  
33   Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza, ul. Wyzwolenia 53 w Szczecinie   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli państwowej Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid).  
34   Dom Dziecka Nr 1 w Szczecinie,   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo-księgowej za 2003 r.  
35   Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
36   Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r.  
37   Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie, ul. Portowa 21   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
38   Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie.(dawny Ośrodek Szkolno-Wychychowawczy Nr 1)   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez placówkę za 2003 r.  
39   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji, zaleceń, wniosków i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie od 2000r.  
40   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
41   Szkoła nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2002 r.  
42   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Wydatkowanie środków publicznych powierzonych przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Kampania edukacji ekologicznej w szkołach w 2003/04 r.” Towarzystwu Społecznemu „Wolę być” w Szczecinie  
43   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie   Stan gospodarki finansowej i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2004 r.  
44   Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Kolumba 86 - 89   Wybrane aspekty funkcjonowania spółki  
45   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Sposób zakończenia usług przez Spółkę TERBET – na podstawie umowy obowiązującej do dnia 25.07.2005 r. oraz umowy dodatkowej nr ZDiTM – 43/2005 obowiązującej do 31.08.2005 r.  
46   Teatr Współczesny w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3   Stan gospodarki finansowej i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi za okres 2004 r.  
47   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM Szczecin Plac Armii Krajowej 1   Organizacja okolicznościowego Koncertu Wigilijnego, dedykowanego kombatantom, który odbył się 14 grudnia br. w Filharmonii Szczecińskiej  
48   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w sprawie skargi Pana (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) z dnia 06.05.2005 r. i 12.07.2005 r. dotyczącej prawidłowości przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin postępowania przy przygotowaniu do zbycia nieruchomości położonej na ul. Owczej 27 (wcześniej – ul. Zajęczej 3) tj. działki nr 239, obręb ewidencji gruntu 85 – Dąbie  
49   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
50   Miejski Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Piotra Skargi 20 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
51   Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 przy ul. Kolumba 86/87 w Szczecinie   Wybrane zagadnienia działu X ustawy kodeks pracy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań służby bhp.  
52   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin, plac Armii Krajowej 1 oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, plac Armii Krajowej 1   Kontrola w sprawie skargi Pana (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) z dnia 28.09.2005 r. dot. zasadności wydania pozwolenia na budowę na rzecz inwestora SM „Politechnik” (teren działki 34/3 z obrębu ewidencji gruntów 76 śródmieście).  
53   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu Prezydenta Miasta Szczecin znak WKiAW/II/PD-1W/0913/60/2003 z dnia 28.07.2003 r.  
54   Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. K. Królewicza 63 w Szczecinie   Gospodarka Finansowo – księgowa za 2004 r.  
55   Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. E. Plater nr 20 w Szczecinie.   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
56   Biuro Obsługi Interesantów UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola autentyczności znaków skarbowych na wybranych stanowiskach Referatu Rejestracji Pojazdów Biura Obsługi Interesantów za okres 2003 r. – do chwili obecnej.