Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/1/06

Kontrola w zakresie przeprowadzonego przez ZDiTM postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług składowania materiałów drogowych pochodzących z odzysku, w wyniku którego wybrano firmę DIRECT P.H.U.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 05.01.2006 r. do dnia 18.01.2006 r. przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) w zakresie przeprowadzonego przez ZDiTM postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług składowania materiałów drogowych pochodzących z odzysku, w wyniku którego wybrano firmę DIRECT.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 24 stycznia 2006 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 stycznia 2006 r.
            W 2005 r. ZDiTM przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług składowania materiałów drogowych pochodzących z odzysku w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku tego postępowania ZDiTM reprezentowany przez Andrzeja Grabca –Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecina i Zbigniewa Wicika – zastępcę dyrektora ZDiTM zawarł umowę nr ZDiTM 372005 z firmą DIRECT.
        Kontrola nie wykazała rażących nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na składowanie materiałów drogowych. Stwierdzono jedynie niedociągnięcie polegające na błędnym wpisaniu przez sekretarza Komisji Przetargowej ceny wybranej oferty w przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia tj. kwoty 375.120,72 zł (bez VAT) zamiast 394.200 zł (bez VAT), na którą faktycznie udzielono zamówienia.
            Uwagi kontroli dotyczyły także nieokreślenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wielkości powierzchni placu do składowania materiałów drogowych pochodzących z odzysku. Zdaniem kontrolującego brak zapisu w specyfikacji wymagań dotyczących wielkości placu składowego, mógł spowodować wybór oferty wykonawcy, który posiadałby zbyt małą powierzchnię działki, aby należycie wywiązywać się z realizacji postanowień umowy świadczenia usług składowania materiałów pochodzących z odzysku.
            Prezydent zalecił Dyrektorowi ZDiTM, aby rzetelnie wpisywał dane do ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, jeśli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60.000 euro. 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/02/16, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/02/16 14:40:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/02/16 14:40:20 nowa pozycja