Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/30/06

Kontrola w zakresie przeprowadzenia remontu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Wernyhory wraz ze skrzyżowaniem.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            W listopadzie 2006r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) dotyczącą  przeprowadzenia remontu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Wernyhory wraz ze skrzyżowaniem.
            Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30.11.2006r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.12.2006r.
            W dniu 27.06.2005r. Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podpisał umowę nr ZDiTM – 36/2005 z Konsorcjum dwóch firm na wykonanie nawierzchni ulicy Mickiewicza w Szczecinie na odcinku od ul. Wernyhory do ul. Poniatowskiego na łączną kwotę 1.340.747,40 zł
            W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego postanowień umowy nr ZDiTM – 36/2005 dot. remontu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Wernyhory wraz ze skrzyżowaniem.
            Wykonawca remontu ul. Mickiewicza został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r., nr 19 poz. 177) i regulacji wewnętrznych. Konsorcjum spełniało wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak również wymogi kadrowe i sprzętowe. Podczas wykonywania prac przez Wykonawcę, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na bieżąco monitorował i przeprowadzał  kontrolę wykonywanych prac. W ramach prowadzonego monitoringu realizacji przedmiotowego zadania przez Wykonawcę, ZDiTM rejestrował fotograficznie postęp robót. W przypadku stwierdzenia braku postępu prac ZDiTM kierował do Wykonawcy pisma, w których informował o konieczności przyspieszenia robót w celu zachowania terminów umownych. W przypadku braku realizacji przedmiotowego zadania w terminie określonym w Umowie nr ZDiTM – 36/2005 naliczył kary umowne zgodnie z treścią § 11 przedmiotowej umowy oraz karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z tytułu ujawnionych wad w protokole odbioru końcowego robót na podstawie § 11 pkt 2 b ww. umowy w łącznej wysokości 497.417,27 zł.
            Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane zgodnie z klasyfikacją budżetową – Dział 600 Rozdział 60015 § 4270 z rachunku dochodów własnych Remonty i utrzymanie dróg. Ustalona w umowie wartość przedmiotu zamówienia w kwocie 1.340.747,40 zł – remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Szczecinie na odcinku od ul. Wernyhory do ul. Poniatowskiego – została pomniejszona o kwotę 521.550,72 zł wynikającą: z kar umownych zgodnie z  § 11 umowy, za nieterminowe zrealizowanie zadania i za ujawnione wady oraz z pobranego zabezpieczenia na poczet należytego wykonania umowy na okres gwarancji, zgodnie z § 9 pkt. 4.2.
            W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli Prezydent Miasta Szczecin nie wydał zaleceń pokontrolnych.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/12/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/12/21 14:24:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/12/21 14:24:25 nowa pozycja