Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/9/06

Gospodarka finansowo – księgowa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i zgodności wydatkowania środków budżetowych oraz gospodarowania środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie.

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w kwietniu 2006 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 zw. dalej Zespołem Szkół               w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r.
        Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Wicedyrektora w dniu 04.05.2006 r.
Ocena wynikająca z kontroli przedstawiona została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2006 r.
        Wydatki Zespołu Szkół zrealizowane w 2005 r. po uwzględnieniu zmian do planu wyniosły ogółem kwotę 4.452.698,96 zł, co stanowiło 139,5 % środków określonych pierwotnie w budżecie Miasta i planie finansowym w kwocie 3.192.807,00 zł. Środki wydatkowano przede wszystkim na zadania w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) w wysokości 4.015.877,58 zł (90,2 % ogółu), w tym na szkoły podstawowe (rozdział 80101) kwotę 1.721.371,58 zł, gimnazja (rozdział 80110) kwotę 1.408.333,00 zł, przedszkola (rozdział 80103) kwotę 46.078,00 zł, licea ogólnokształcące (rozdział 80120) kwotę 840.095,00 zł.
        W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane głównie
z nieprzestrzeganiem niektórych przepisów dot. rachunkowości, wynagrodzeń,  nienależytym ustalaniem i egzekwowaniem świadczeń z tyt. umów najmu, nie rozliczeniem inwentaryzacji majątku szkoły. 
        W objętej badaniem dokumentacji wynagrodzeń 21. pracowników Zespołu Szkół, na łączną kwotę 472.732,00 zł stanowiącą 18,5 % ogólnej kwoty wynagrodzeń w wysokości 2.556.445,00 zł, stwierdzono 3 przypadki nieprawidłowego naliczania  wynagrodzeń, co spowodowało nadpłatę w wysokości łącznej 807,56 zł (brutto).
        Nadpłata wynikała z przyznania – specjaliście ds. administracji i kadr zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy od 01.12.1999 r. - 20 % dodatku za wysługę lat      w okresie od 01.04 do 31.08.2005 r. z tytułu powierzenia  obowiązków st. księgowego w  wymiarze 1/8 etatu wg kolejnych trzech umów o pracę od 24.11.2003 r. do 31.08.2005 r.  Nadpłata powstała w wyniku naliczenia dodatku za wysługę lat w kwocie 37,60 zł brutto miesięcznie za m-c kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień łącznie w wysokości 188,00. Sprzeczne to było z ustaleniami art. 6 pkt 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin, który stanowił, że w przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika również w tej samej szkole prawo do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, do okresu zatrudnienia dodatkowego nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 
        Nadpłata dotyczyła również, przyznania od dnia zatrudnienia w Zespole Szkól, tj. od 05.09.1998 r.– nauczycielowi,  zawyżonego o 1 % dodatku za wysługę lat. Dopiero podczas kontroli zmieniona została umowa o pracę z dnia 05.09.1998 r. w zakresie dodatku za wysługę lat, w wyniku czego od 01.04.2006 r.  zmniejszono dodatek        z 9 % do 8 %. Nadpłata w okresie od 01.04.2003 r. do 31.03.2006 r. stanowiła łączną kwotę 589,29 zł.
        Nadpłata dotyczyła ponadto przyznania od dnia 01.01.2006 r. zatrudnionemu           w Zespole Szkół od 01.09.2005 r. – nauczycielowi,  zawyżonego o 1 % dodatku za wysługę lat. Dopiero podczas kontroli pismem z dnia 22.03.2006 r. zmieniony został dodatek za wysługę lat z 10 % do 9 %.  Nadpłata w okresie od 01.01. 2006 r. do 31.03.2006 r.  wyniosła łączną kwotę 30,27 zł. Na wniosek – specjalisty ds. kadr        i płac, kwota 30,27 zł była potrącona z jej wynagrodzenia  wg Lp. 3 listy płac nr 74    z dnia 28.04.2006 r.
        W wyniku kontroli stwierdzono, że w związku z realizacją umowy najmu nr Szc/02/03 z dnia 03.06.2002 r. (do 31.12.2004 r.) dot. umieszczenia na terenie szkoły 3. tablic reklamowych brak było w szkole przychodów za 2004 r. za zużytą energię elektryczną, a obciążenie z tyt. czynszu za 2004 r. było wystawione f-rą nr 16/01/05 z dnia 25.01.2005 r. Dopiero w wyniku i na wniosek kontroli dnia 23.03.2006 r. została wystawiona f-ra nr 36/03/06 na kwotę 520,65 zł za energię elektryczną zużytą w 2004 r. Za nieprawidłowe należy również uznać zbiorcze obciążenie ww. najemcy czynszem za wykorzystanie nieruchomości w 2004 r. Sprzeczne to było z ustaleniami § 4 pkt 4.2. i 4.4. ww. umowy, wg których czynsz winien być płatny kwartalnie z dołu po otrzymaniu prawidłowo wystawionej f-ry.
        Ustalono również, że pomimo występujących opóźnień w zapłacie czynszu najmu,  najemcy nie byli obciążani odsetkami z tyt. nieterminowej płatności, co naruszało obowiązek wynikający z przepisu § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa...(Dz. U. Nr 1153, poz. 1752 ze zm.), wg  którego odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Dopiero podczas kontroli (poza wystawioną ww. f-rą za energię elektryczną) zostały wystawione Noty odsetkowe z tyt. nieterminowych płatności za 2005 r. nr od 1 do 6 z datą 31.03.2006 r. na łączną kwotę 660,48 zł.
        Kontrola ustaliła, że w trakcie realizacji remontu wejścia głównego Zespołu Szkół wystąpiły nieprawidłowości polegające przede wszystkim na przekazaniu wykonawcy wynagrodzenia w dniu 22.02.2004 r., podczas gdy zakończenie robót nastąpiło dopiero po zakończeniu kontroli. Powyższe dotyczyło umowy Nr 1/12/05 Nr 6 Centralnego Rejestru 5511/05 z 19.12.2005 r. na kwotę 68.140,37 zł brutto, którą Gmina Miasto Szczecin zawarła z prezesem zarządu ART.-BUD Sp. z o. o.. Stwierdzono, że wynagrodzenie wynikające z faktury końcowej nr 6/01/06 z dnia 30.01.2006 r. na kwotę 34.999,99 zł, zostało przekazane z konta działalności podstawowej wykonawcy w dniu 22.02.2006 r., podczas gdy zakończenie robót nastąpiło dopiero po zakończeniu kontroli w dniu 18.04.2006 r. Zapłata wynagrodzenia za fakturę, przed faktyczną realizacją prac naruszyła postanowienia
§ 12 pkt 1 i pkt 2 umowy nr 1/12/05, wg których zapłata winna być realizowana m. innymi na podstawie faktury końcowej i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót; zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy. Z uwagi na powyższe zdaniem kontroli niewystarczające były wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół, że zapłatę za f-rę dokonano, ponieważ środki na ww. cel przesłano 20 lutego, a termin płatności mijał 15.02.2006 r; części robót nie wykonano ze względu na duże mrozy    i wilgoć; termin zakończenia prac nie został dotrzymany za względu na warunki pogodowe.
        W toku kontroli stwierdzono brak rozliczenia ostatniej inwentaryzacji składników majątku przeprowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 72 z dnia 27.12.2004 r., w dniach od 01.02.2005 r. do 30.03.2005 r. wg stanu na dzień  31.01.2005 r. Poprzednia inwentaryzacja majątku wg wyjaśnień Dyrektora Zespołu Szkół miała miejsce prawdopodobnie w roku szkolnym 2000/2001. Powyższe było niezgodne z przepisem art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) zw. dalej uor, który stanowił, że przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować
i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Tym samym Dyrektor Zespołu Szkół nie wywiązała się z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji za co wg art. 4 ust. 5 uor odpowiadała.
        O braku należytej staranności przy rozliczaniu inwentaryzacji świadczy m. innymi to, że w złożonych wyjaśnieniach dot. udzielenia odp. na pytanie dlaczego brak rozliczenia inwentaryzacji majątku Zespołu Szkół, z której arkusze spisowe wg Protokołu z dnia 30.03.2005 r. Komisja spisowa przekazała dnia 30.03.2005 r. do księgowości, główna księgowa stwierdziła, że arkusze spisowe z ww. inwentaryzacji były przekazane do księgowości na przełomie roku 2005/2006, a nie Protokołem       z dnia 30.03.2005 r. i nie była w stanie dokonać rozliczenia inwentaryzacji, stan wyposażenia był porównany wg stanu na dzień 31.01.2005 r. na podstawie zestawienia ksiąg inwentarzowych ze stanem konta 013.  
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Zespołu Szkół:
 
1.      W przypadku opłacania przez kontrahentów czynszu z opóźnieniem naliczać odsetki, egzekwować je w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
2.      Terminowo wystawiać f-ry wszystkim najemcom.
3.      Wystąpić o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia Dokonać korekty nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.
4.      Przestrzegać obowiązujących przepisów przy ustalaniu i naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników.
5.      Dokonać inwentaryzacji majątku szkoły.
  1. Zapewnić przestrzeganie postanowień umów dotyczących prac remontowych.
 
        W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku rozliczenia inwentaryzacji majątku Zespołu Szkół, Prezydent Miasta Szczecin w dniu 27 czerwca 2006 r. skierował do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie zawiadomienie o ujawnieniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zespołu Szkół.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/08/04, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/08/04 14:44:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/08/04 14:44:28 nowa pozycja