Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/9/06

Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.

Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Duńskiej 43 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 09.05.2006 – 21.06.2006 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Duńskiej 43 w Szczecinie, zw. dalej Szkołą w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r.
            Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 sierpnia 2006 r.
            W toku kontroli stwierdzono uchybienia związane głównie z nieprzestrzeganiem niektórych przepisów dot. rachunkowości, wynagrodzeń,  brakiem ostatecznego uregulowania kwestii trwałego zarządu w stosunku do jednego z obiektów Szkoły, brakiem pisemnych regulacji odnoszących się do ponoszonych kosztów wynajmowanego lokalu oraz nieprzestrzeganiem niektórych przepisów  odnoszących się do udzielania zamówień publicznych.
            Kontrola wykazała, że w znajdującej się w Szkole dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości, nie określono m. innymi: roku obrotowego           i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; ustalenia wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru; przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń; wykazu ksiąg rachunkowych - mimo że wg. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) zw. dalej ustawą o rachunkowości, jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, dotyczące m. innymi ww. elementów. Odpowiedzialność za powyższe zgodnie z art. 10. ust. 2 ustawy o rachunkowości, stanowiącym m. innymi , że dokumentację          o której mowa powyżej aktualizuje kierownik jednostki – ponosił Dyrektor Szkoły.
            W objętej badaniem dokumentacji wynagrodzeń pracowników administracji      i obsługi, na łączną kwotę 297.385 zł stanowiącą 24,2 % ogólnej kwoty wynagrodzeń w wysokości 1.231.866 zł, stwierdzono 6 przypadków nieprawidłowego naliczania  wynagrodzeń, co spowodowało powstanie niedopłaty w wysokości łącznej 846,29 zł (brutto).
Niedopłata wynikała z nie przyznania pracownikowi do prac ciężkich zatrudnionemu w Szkole na czas nieokreślony w wymiarze 0,875 etatu od dnia 01.01.1996 r. oraz na czas określony ( od 17.10.2005 do 30.04.2006 r.) w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku palacza C.O. lub dozorcy nocnego – wg umowy o pracę z dnia 17.10.2005 r. – dodatku za wysługę lat w łącznej kwocie 274,08 zł.
Sprzeczne to było z ustaleniami art. 6 pkt 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin, który stanowił,     że „w przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika również w tej samej szkole prawo do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego”. 
Dopiero w wyniku kontroli w dniu 22 maja 2006 r. nastąpiło naliczenie oraz wypłata ww. kwoty 274,08 zł z tyt. wysługi lat, w związku z umową o pracę na stanowisku palacza C.O., w wysokości 8% ze zmianą na 9% od 01.04.2006 r.
Niedopłata wynikała również z błędnego zastosowania stawki wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do pracowników zatrudnionych w oparciu o dodatkowe umowy o pracę w okresie październik – grudzień 2004 r. oraz styczeń – kwiecień 2005 r. w łącznej kwocie 572,21 zł. Przykładowo pracownikowi zatrudnionemu wg dodatkowej umowy o pracę jako palacz C.O. w wymiarze 0,5 etatu przy VIII kategorii zaszeregowania przyznano i naliczano w omawianym okresie zaniżone wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 436,50 zł na m-c, podczas gdy od 01.01.2004 r. obowiązywało wynagrodzenie 449 zł (tj. 898 zł – pełen etat). Dopiero w wyniku kontroli w dniu 22 maja 2006 r. nastąpiło wyrównanie wynagrodzeń.
            Kontrola ustaliła, że w dniu 2 marca 2005 r. Dyrektorowi Szkoły została przekazana w trwały zarząd nieruchomość  położona w Szczecinie przy ul. Duńskiej 43 (działka nr 21/4 obręb ew. 75 Szczecin – Nad Odrą) zabudowana budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym i łącznikiem – bez przekazania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej 12 (działka nr 9/1 obręb 3074) zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej, stanowiącym integralną część obiektów wykorzystywanych przez Szkołę. Mimo wykorzystywania ww. sali gimnastycznej przez Szkołę od 1997 r. i ponoszenia wszelkich kosztów jej utrzymania, Dyrektor Szkoły nie wystąpiła oficjalnie o przekazanie ww. nieruchomości w trwały zarząd. Dopiero w wyniku niniejszej kontroli w maju bieżącego roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin o przekazanie obiektu przy ul. Szczecińskiej 12 w trwały zarząd.
            W trakcie kontroli stwierdzono również brak pisemnych regulacji ( - umowy)      z Radą Osiedla Warszewo (posiadającą tytuł prawny do użytkowania pomieszczenia znajdującego się w obiekcie sali gimnastycznej przy ul. Szczecińskiej 12) w związku z wystawianiem na Biuro Rady Miasta UM Szczecin not księgowych z tytułu ponoszenia kosztów za ogrzewanie ww. pomieszczenia.
            Kontrola wydatków na zakup energii wykazała, że w dniu 10.10.2005 r. Dyrektor Szkoły zawarła na czas nieoznaczony z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie umowę Nr 6332 na dostawę gazu, a w dniu 03.10.2005 r. Dyrektor Szkoły zawarła na okres do 02.10.2008 r. z ENEA SA Oddział w Szczecinie umowę Nr 3104081040 na dostawę energii elektrycznej. Zarówno umowa na dostawę gazu jak i umowa na dostawę energii elektrycznej zostały zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki – mimo to w Szkole brak było dokumentacji z przeprowadzenia tego postępowania. Sprzeczne to było     z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.), który stanowił m. innymi, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, z których zgodnie z art. 9 ust. 1 uzp wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych   w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
            Kontrola wykazała ponadto, że Dyrektor Szkoły wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania w związku z Zarządzeniem Nr 149/04 (obecnie 289/05 z dnia 10.06.2005 r.) Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu - informacji dotyczących transakcji podejrzanych.
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Prezydent Miasta zalecił Dyrektor SP Nr 7:
1.      W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości uzupełnić dokumentację dotyczącą przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.
2.      Przestrzegać zasad wynagradzania określonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi    w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin.
3.      W porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin uregulować sprawy trwałego zarządu nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej 12, zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej.
4.      W porozumieniu z Biurem Rady Miasta UM Szczecin uregulować sprawy związane z wystawianiem not księgowych dotyczących ponoszenia kosztów ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych przez Radę Osiedla Warszewo.
5.      Przestrzegać przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. - ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/10/16, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/10/16 11:54:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/10/16 11:54:05 nowa pozycja