Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Lp Jednostka Temat
1   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasickiego  
2   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Realizacja zamówienia publicznego i umowy dotyczących remontu zieleńca Jasne Błonia.  
3   Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 61B   Zasadność zarzutów zawartych w skardze z dnia 11.09.2007 r. dot. lokalu przy ul. Śląskiej w Szczecinie  
4   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Prawidłowość działań ZUK przy wyłonieniu wykonawcy zamówienia w przedmiocie „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. remont zieleńca Jasne Błonia w Szczecinie” a także innych zamówień udzielonych w 2007 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod kątem podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  
5   Przedszkole Publiczne nr 45 w Szczecinie, ul. Czwójdzińskiego 9a   Gospodarka Finansowo – księgowa za 2007 r.  
6   Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, ul. Tartaczna 14   Gospodarka finansowo – księgowa za 2007 r.  
7   Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Jagiellońska 59 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U., Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
8   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie   Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorie ich zaszeregowania (2007 – 2008).  
9   Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
10   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 ul. Przylesie 17 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
11   Zespół Szkół Nr 5, ul. Hoża 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
12   Przedszkole Publiczne Nr 61, ul. Maciejowicka 26 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2007 r. oraz I kwartał 2008 r.  
13   Gimnazjum Nr 18 w Szczecinie, ul. Witkiewicza 14   Gospodarka finansowo – księgowa za 2007 r.  
14   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Prawidłowość wynajmu i sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy  
15   Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Jodłowa 11 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
16   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie, ul. Kamienna 22   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
17   Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
18   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej (Z/5/07).  
19   Gospodarstwo pomocnicze – Warsztaty Szkoleniowe Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie ul. Hoża 6   Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi za okres 2006 r. – I kw. 2008 r.  
20   Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Benesza 75 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2007 r.  
21   Zespół Szkół Nr 2, ul. Portowa 21 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
22   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Prawidłowość zawieranych umów najmu lokali mieszkalnych z osobami wskazanymi w skardze z dnia 25.01.2008 r.  
23   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Kontrola w zakresie dotyczącym skargi z dnia 27.06.2008 r. i 02.07.2008 r.  
24   Wydział Obsługi Urzędu, UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Gospodarowanie w 2007 r. lokalami w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 (wynajem, użyczenie, system rozliczeń)  
25   Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego ul. Unisław 32/33 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
26   Zespół Szkół nr 9 ul. Księżnej Dąbrówki 10 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
27   Dom Kultury „Słowianin” w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 2   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi oraz prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych za okres 1.01 – 30.06.2008 r.  
28   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2007 r.  
29   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 6   Gospodarka finansowa oraz sprawy organizacyjno – kadrowe za okres od stycznia 2008 r. do chwili obecnej.  
30   Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. K. Napierskiego 13 w Szzecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r.  
31   Miejski Ośrodek Kultury ul. Goleniowska 67 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowości stosowanych procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2006 r.  
32   Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. Prof. M.T. Hubera ul. Racibora 60 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
33   Bursa Szkolna Integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
34   Zespół Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2007 r., po kontroli P/2/07 przeprowadzonej przez WKiAW.  
35   Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, ul. Tartaczna 14   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 października 2006 r., po kontroli P/21/06 przeprowadzonej przez WKiAW.  
36   Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1, ul. Kolumba 88a w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lutego 2006 r., po kontroli P/35/05 przeprowadzonej przez WKiAW.  
37   Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Ogińskiego 9 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
38   Przedszkole Publiczne Nr 77, ul. Hoża 9 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
39   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, ul. Jaśminowa 4 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
40   Zespół szkół Ogrodniczych, ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 października 2006 r., po kontroli P/14/06 przeprowadzonej przez WKiAW.  
41   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz zawierania umów z osobami fizycznymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami.  
42   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Um Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM Pl. Armii Krajowej 1 Wydział Księgowości UM Pl. Armii Krajowej 1 Wybrane organizacje pozarządowe   Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2007 r., w tym realizacja przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.  
43   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Kwalifikowanie wniosków do umorzenia zaległości oraz zasadność umarzania należności wynikających z opłat za używanie lokali mieszkalnych w roku 2007.  
44   Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Wydatki na remonty i modernizację taboru tramwajowego w 2007 r.  
45   Gimnazjum nr 7 w Szczecinie, przy ul. Z. Nałkowskiej 33   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
46   Zakład Usług Komunalnych , ul. Ku Słońcu 125 a w Szczecinie   Realizacja projektu pn. „Jezioro Szmaragdowe – miejsce polsko-niemieckiej edukacji ekologicznej” w ramach Programu INTERREG IIIA  
47   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja w Szczecinie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
48   Państwowe Ognisko Baletowe, ul. H. Pobożnego 3 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
49   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 2   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
50   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie, przy ul. Romera2   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
51   Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia 4 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
52   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Wykorzystanie dotacji z budżetu miasta na usługi komunikacji miejskiej w 2007 r.  
53   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przesłanki wydawania zezwoleń na zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym bez tytułu prawnego w latach 1999-2002.  
54   Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22   Gospodarka finansowo – księgowa za 2007 r.  
55   Przedszkole Publiczne nr 52 ul. Milczyńska 44 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2007 r.  
56   Dom Kultury „Klub 13 Muz”, pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli Z/1/05 dotyczącej stanu gospodarki finansowej, w tym zamówień publicznych, za okres 2003-2004 r., zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2004 r. oraz sprawowania nadzoru nad działalnością Klubu przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną za okres 2003-2004 r. przeprowadzonej przez WKiAW w 2005 r.