Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zespół Szkół Łączności przy ul. Ku słońcu 27/30 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2004 r.  
2   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.   Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r.  
3   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Realizacja prawa pracy, w tym w szczególności wynagradzania i zatrudniania pracowników zakładu w 2006 r.  
4   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM Szczecin pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w zakresie wynikającym z zarzutów zawartych w piśmie z dnia 12.02.2007 r. a dot. legalności podjętych decyzji w sprawie lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej.  
5   Teatr Współczesny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3   Wydatkowanie środków finansowych z dotacji na realizację w 2006 r. zadania pn. „Modernizacja Teatru Współczesnego”.  
6   Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeuszka w Szczecinie   Wydatkowanie środków z dotacji udzielonych w 2006 r. na: dofinansowanie działalności bieżącej (zakup usług medycznych) oraz dofinansowanie modernizacji Szpitala (wydatki inwestycyjne).  
7   I LO im. M. Curie – Skłodowskiej w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
8   III LO im. M. Kopernika ul. Pomorska 150 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
9   Zespół Szkół Rzemieślniczych ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
10   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a   Prawidłowość zakupu samochodu Mercedes Benz Vito 115 CDI Kombi/D ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i celowości zakupu takiego pojazdu oraz jego wyposażenia.  
11   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Prawidłowość wydania postanowienia na obsługę komunikacyjną pawilonu handlowego na działce nr 7 przy ulicy Z. Krasińskiego 82 w Szczecinie.  
12   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Realizacja zadania dot. utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem: zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, sposobu sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM nad realizacją zadania w ramach zawartej umowy oraz sposobu jej rozliczenia.  
13   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie   Realizacja inwestycji dotyczącej wykonania podbudowy i fundamentu pod montaż boisk na ul. Twardowskiego i Tenisowej w ramach programu HATTRICK prowadzonego przez PZPN i UEFA  
14   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Jedności Narodowej 42 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
15   Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
16   - Dzienny Dom Pomocy Społecznej – ul. Łukaszewicza 6 w Szczecinie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 - Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23 w Szczecinie, - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42 w Szczecinie, - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14 w Szczecinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Realizacja systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwały nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.  
17   Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. w Szczecinie   Prawidłowość prowadzonej przez Spółkę polityki czynszowej dla lokali użytkowych będących w jej zasobach, w tym kontroli umów najmu z osobami prowadzącymi działalność w lokalach „Cafe Praha”, „London Pub” oraz „Chief”.  
18   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
19   Przedszkole Publiczne Nr 3, przy ul. Potulickiej 62 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
20   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a   Kontrola dotycząca skargi dzierżawcy gruntu dwóch punktów gastronomicznych w sektorze pierwszym tj. 93A i 56 w 2006 r. na działalność Zakładu Usług Komunalnych  
21   Wydział Sportu Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Rozliczenie dotacji udzielonych w 2006 r. dla OKS „Świt” w związku z umowami nr CRU: 899,1240, 3176, 4723, 4724, 5105, 5104.  
22   Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, ul. Goleniowska 67   Gospodarka finansowa i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2006 r.  
23   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a   Prawidłowość przeprowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2006 r.  
24   Zespół Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
25   Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
26   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii krajowej 1 w Szczecinie   Rozliczenie dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Szczecinie na przygotowanie i wydawanie bezpłatnych posiłków w ramach umowy Nr CRU 868/2005.  
27   Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Rayskiego 9 w Szczecinie   Gospodarka Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w latach 2002 – 2006  
28   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miasta Szczecin plac Armii Krajowej 1   Prawidłowość zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stary Szlak  
29   Pogotowie Opiekuńcze w Szczecinie, ul. Łabędzia 4   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r.(bez procedur - Prawo Zamówień Publicznych)  
30   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4, przy ul. Romera w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
31   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 84/89, 70-482 Szczecin   Realizacja projektu pn. „Polsko – Niemieckie warsztaty teatralne „Melpomena 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
32   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji dot. przebudowy ulic Reduty Ordona, Zygmunta Łukasińskiego i Grota Roweckiego w związku ze zmianą trasy komunikacyjnej autobusów linii nr 53 i 75 (bez celowości zmiany stałej organizacji ruchu).  
33   Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
34   Straż Miejska, ul. Felczaka 9 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
35   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin   Kontrola w sprawie przestrzegania procedur oraz terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych w sprawach poprzedzonych decyzją o warunkach zabudowy), w tym zasadności zarzutów zawartych w skardze z dnia 22.05.2007 r. dot. nieprawidłowości przy realizacji wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie  
36   Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”, ul. Niemierzyńska 18a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
37   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 2   Gospodarka Finansowo – księgowa za 2006 r.  
38   Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
39   Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie, ul. B. Śmiałego 42/43   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
40   Zespół Szkół Specjalnych nr 12, ul. Wielkopolska 14 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem.  
41   Teatr Lalek „Pleciuga”, ul. Kaszubska 9 w Szczecinie   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi oraz prawidłowości stosowania procedur i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 2006 r.  
42   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r., przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.  
43   Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińsk9iego 3 w Szczecinie   Realizacja projektu pn. „Razem pracujemy, razem się bawimy” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
44   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r. i I-sze półrocze 2007 r.  
45   Przedszkole Publiczne Nr 10 w Szczecinie, ul. Wołogowska 5   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
46   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65   Prawidłowość gospodarowania mieniem  
47   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 84/89, 70-482 Szczecin   Realizacja projektu pn. „Warsztaty dziennikarskie „Bez granic” Nowe Warpno 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
48   Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza Nr 1, ul. Koszalińska 13 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r. i I-szy kwartał 2006 r. (Z/12/06) przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.  
49   Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Struga 10, 70 – 784 Szczecin   Zasadność ponoszenia i rozliczania kosztów paliwa w SPA „Dąbie” za okres 2004 r. – 2007 r.  
50   Przedszkole Publiczne Nr 8 w Szczecinie, ul. Różowa 24   Realizacja projektu pn. „JA-TY-MY” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
51   XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 16a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
52   Przedszkole Publiczne Nr 64, ul. Barnima 23 w Szczecinie   Stosowane procedury polityki rachunkowości oraz celowość wykorzystania dotacji budżetowej w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r.  
53   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Orawska 1 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r.  
54   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość realizacji oraz rozliczenia inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Nehringa”  
55   Gospodarstwo pomocnicze KSERO-GRAF przy Zespole Szkół Nr 8 , ul. 3 Maja 1a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.