Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/10/06

Zbadanie podstaw do wystąpienia z wnioskiem o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych wypłaconych z tytułu realizacji umowy nr 06/05 – organizacja koncertu Bobby Macferrina.

Szczecińska Agencja Artystyczna ul. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie.

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W marcu 2006 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Szczecińskiej Agencji Artystycznej ul. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie (zw. dalej SAA) dotyczącej podstaw i prawidłowości wypłaty kwoty 5.000 zł. (dowód KW nr 90 z dnia 15.07.2005 r.), stanowiącej część środków z tytułu realizacji umowy nr 06/05 – organizacja koncertu Bobby Macferrina.

W sprawozdaniu z kontroli przedstawiono ocenę badanego obszaru, dokonując poniższych ustaleń.

 W dniu 13.06.2005 r. zawarto pomiędzy SAA a „Adamiak i Brzeski Jazz Partners” Sp. z o.o. (zw. dalej organizatorem) umowę o współpracę nr 06/05, której przedmiotem było współdziałanie przy organizacji koncertu Bobby McFerrina w Szczecinie. Do zadań SAA należało m.in. pozyskanie środków finansowych od sponsorów w wysokości 40.000 zł, druk i dystrybucja materiałów reklamowych oraz reklama i promocja koncertu w lokalnych środkach masowego przekazu.

        W toku kontroli ustalono, że w dniu 15.07.2005 r. ówczesny Dyrektor SAA pobrał z kasy SAA kwotę 5.000 zł, którą następnie przekazał Panu (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. – zw. dalej wyłączenie). Kwota powyższa stanowić miała - wg dowodu KW nr 90 z dnia 15.07.2005 r. – częściową spłatę na rzecz organizatora należności wynikających z umowy o współpracę. Według wyjaśnień Głównej Księgowej SAA (osoby która wystawiła dowód KW), „na polecenie byłego Dyrektora SAA wypisano dowód KW na „Adamiak i Brzeski Jazz Partners” ponieważ według oświadczenia Dyrektora pieniądze powyższe miał on przekazać przedstawicielowi tej firmy podczas koncertu. Dyrektor SAA nie zgodził się aby dowód KW wypisać na jego nazwisko”.

        Stwierdzono, że na ww. dowodzie wypłaty podpisała się jedynie Główna  Księgowa SAA (w pozycjach – „wystawił” i „wypłaciłem”), co było niezgodne z punktem V Zarządzenia Dyrektora SAA z dnia 06.07.2004 r., wg którego dokumenty księgowe stanowiące podstawę zapisów przed ich realizacją zatwierdzone są pod względem formalno-prawnym, rachunkowym i merytorycznym przez Dyrektora i księgową Agencji.

        Ustalono nadto, że umowa o współpracę nie przewidywała upoważnienia Pana (wyłączenie) do reprezentowania organizatora w stosunkach z SAA. 
        W dokumentacji znajdującej się w siedzibie SAA nie było również innego upoważnienia Pana (wyłączenie) do występowania w charakterze pośrednika pomiędzy ww. instytucjami. Na dowodzie KW dokumentującym fakt przekazania środków znajdował się podpis przyjmującego kwotę „Adamiak”, który wg oświadczenia Głównej Księgowej organizatora, nie był podpisem Pana Adamiaka – Prezesa spółki organizującej koncert. Ustalenie osoby, która podpisała dokument KW w cudzym imieniu, wykraczało poza uprawnienia kontrolne Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

  Według informacji złożonej przez Vice Prezesa spółki organizującej koncert - wszystkie otrzymane przez organizatora przelewy od przedsiębiorstwa prowadzonego przez Pana (wyłączenie), zostały finansowo i fakturowo rozliczone jako należności za sprzedaż pobranych przez Pana (wyłączenie) biletów na koncert. Żaden z przelewów z firmy Pana (wyłączenie) nie zawierał informacji, że w kwocie przelewu zawarta jest należność uzyskana od SAA. Według wyjaśnień nie wystąpiła również żadna nadpłata środków przekazanych przez Pana (wyłączenie) tytułem rozliczenia ostatecznej faktury za sprzedaż biletów (faktura z dnia 31.07.2005 r.). Tym samym organizator nie potwierdził do dnia 17.02.2006 r. otrzymania od SAA pieniędzy w kwocie 5.000 zł. 

   Powyższe  - zdaniem kontroli - poddaje w wątpliwość twierdzenia Pana (wyłączenie) jakoby kwota wpłacona na konto organizatora w dniu 18.07.2005 r. stanowiła w części kwotę przekazaną mu przez ówczesnego Dyrektora SAA. Podkreślenia wymaga fakt, że Pan (wyłączenie) nie kwestionował rozliczenia dokonanego z organizatorem. Tym samym godził się na to, że wszystkie przekazane przez niego środki pieniężne dot. rozliczeń pomiędzy prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem a organizatorem, zostały uznane za wpłatę należności wynikających z łączącej go z organizatorem umowy. W sytuacji przyjęcia za wiarygodne ww. twierdzeń, pozostałaby bowiem do rozliczenia kwota 5.000 zł tytułem pobranych od organizatora biletów, a taka sytuacja nie miała miejsca.

         W dniu 28.02.2006 r. w siedzibie SAA nieustalona osoba dokonała wpłaty kwoty 5.000 zł. Zgodnie z życzeniem wpłacającego dowód KP nr 46 wystawiono na Pana (wyłączenie), a w rubryce „za co” wpisano – „zwrot zaliczki pobranej na koncert McFerrina i przekazanej przedstawicielowi Jazz Partners”. Przelewem z dnia 07.03.2006 r. SAA dokonała ostatecznego rozliczenia z organizatorem koncertu.

         

        Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Szczecin, działając na podstawie art. 304§2 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) zawiadomił w dniu 27.03.2006 r. Komisariat Policji – Szczecin Niebuszewo o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa sprzeniewiewierzenia środków pieniężnych, pomocnictwa do ww. czynu oraz  przestępstwa fałszu materialnego dokumentu.

 

 

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/06/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/06/21 12:09:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/06/21 12:09:01 nowa pozycja