Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/1/06

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Czesława 9 (zw. dalej MZOG), którą objęto zagadnienie dotyczące dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
        Stan faktyczny przedstawiony zostały w protokole kontroli podpisanym przez  Dyrektora MZOG w dniu 21 lutego 2006 r.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w  wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 marca 2006 r.   
        Kontrola pozytywnie oceniła funkcjonujące w MZOG system rachunkowości oraz procedury kontroli finansowo księgowej. Stwierdzono bowiem, że przyjęte przez  Dyrektora MZOG dokumenty dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości opracowane zostały na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze. zm.) a procedury kontroli finansowo – księgowej były zgodne z art. 35a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.), zw. dalej uofp.
        Kontrola dokumentów dotyczących wydatków MZOG za 2005 r. w §§ 427 i 430 –  54 faktury VAT -  na kwotę 587.601,50 zł, co stanowiło 5,19% ogółu zaplanowanych wydatków w wys. 12.327.056,75 zł nie wykazała uchybień. Umowy zawierane pomiędzy MZOG a kontrahentami były również podpisywane przez główną księgową, co z kolei świadczy o kontroli dysponowania środkami publicznymi przy realizacji powierzonych zadań. Dowody księgowe były kompletne, poprawne oraz zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych a ewidencja księgowa była prowadzona prawidłowo, przejrzyście i starannie.
Główna księgowa spełniała wymogi określone w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 249, poz. 2104) dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
        Zakład wywiązał się z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina  w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Według ww. informacji w MZOG nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
 
        Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi MZOG:
1.      W opracowanej dokumentacji dotyczącej procedur kontroli finansowo księgowej dokonać zmiany zapisów odnoszących się do uchylonej od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) i powołać się na przepisy obecnie obowiązujące, tj. ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 249, poz. 2104).

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/05/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/05/18 12:14:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/05/18 12:14:19 nowa pozycja