Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/4/06

Realizacja zadań pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej od 2000 r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie.

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W okresie od dnia 01-02-2006 r. do dnia 17-02-2006 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie, zwanym dalej DPS w zakresie realizacji zadań pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej, tj. nakazów, decyzji, zaleceń, wniosków i wystąpień w okresie od 2000 r.
 
        Ustalono, że w DPS założono książkę kontroli zewnętrznych, w której prowadzono ewidencję wszystkich przeprowadzanych kontroli, również wewnętrznych, zgodnie z zapisem § 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących prowadzenia książek kontroli sanitarnych założonych zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 56, poz. 289), wg którego każdy zakład pracy obowiązany był ją posiadać. Kontrole przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, przeprowadzane przez inspektorów sanitarnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, każdorazowo odnotowywane były
w książkach kontroli sanitarnej, zgodnie z zapisem § 3 ust. 1, wg którego organ kontrolujący dokonywał wpisu.
        W toku kontroli stwierdzono, że kontrola przeprowadzona przez MOPR w 2003 r. nie wykazała nieprawidłowości w poddanym kontroli zakresie, natomiast do dnia 22-02-2006 r. nie było wyników kontroli interwencyjnej z dnia 12 i 13 stycznia 2006 r. Nie było też informacji o sposobie załatwienia sprawy, ani ewentualnych wskazaniach lub zaleceniach ze strony jednostki sprawującej nadzór nad działalnością DPS. Kontrola przeprowadzona była przez pracownice MOPR „w związku z artykułami w prasie codziennej i pisemnej anonimowej skargi mieszkańców”.
        Poza zakresem przeprowadzanej kontroli sprawdzono dodatkowo prawidłowość prowadzenia szkoleń z zakresu bhp oraz badań profilaktycznych pracowników. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości: wszyscy pracownicy posiadali aktualne zaświadczenia o odbyciu szkoleń z zakresu bhp oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia.
 
        Stwierdzono ponadto, że wszystkie protokoły kontroli prowadzonych przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywane były, przez kontrolującego, bezpośrednio do Prezydenta Miasta Szczecina, natomiast w przypadku pozostałych kontroli dokumentacja pokontrolna kierowana była do kierownika jednostki kontrolowanej i a/a jednostki kontrolującej. W pliku przedłożonej dokumentacji, z przeprowadzonych w DPS kontroli zewnętrznych, do każdego kompletu dokumentacji pokontrolnej dołączana była odpowiedź dyrektora DPS kierowana do kierownika jednostki kontrolującej o realizacji zaleceń pokontrolnych, a także pisma przewodnie potwierdzające przekazywanie Prezydentowi Miasta Szczecin, poprzez dyrektora Wydziału Kontroli, informacji o prowadzonych aktualnie kontrolach, co było zgodne z zapisem § 11 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03.
 
W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli Prezydent Miasta Szczecin nie wydał zaleceń pokontrolnych.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/05/12, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/05/12 14:31:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/05/12 14:31:38 nowa pozycja