Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/13/06

Prawidłowość podejmowanych działań i wydawanych decyzji odnoszących się do działalności handlowej prowadzonej w Szczecinie przez Panią E. N.

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Biuro Egzekucji Administracyjnej UM Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 19.05.2006 do 02.06.2006 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości (zw. dalej WDGiP), Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (zw. dalej WGN), Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (zw. dalej WPiOL), Biurze Egzekucji Administracyjnej (zw. dalej BEA) UM Szczecin oraz Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (zw. dalej ZDiTM) w Szczecinie w zakresie prawidłowości podejmowanych działań i wydawanych decyzji odnoszących się do działalności handlowej prowadzonej w Szczecinie przez Panią E. N.
               Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole
z kontroli podpisanym w dniu 21 czerwca 2006 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  28 czerwca 2006 r.
             Pani E. N. prowadziła od 24.09.1999 r. działalność handlową – sprzedaż kurczaków z rożna ze specjalistycznego samochodu przy obecnym Rondzie Giedroycia w Szczecinie. Od 01.07.2004 r. Pani E. N. dokonała samowolnego zajęcia ww. gruntu Gminy Miasta Szczecin, z którego korzystała bezumownie. Ww. osoba prowadziła ponadto działalność handlową z pawilonu umieszczonego na pasie drogowym przy drodze powiatowej ul. Kolumba oraz zajmowała pas drogowy drogi krajowej ul. Wyszyńskiego, na którym umieszczono obiekt budowlany. Powyższe pasy drogowe zajmowała na podstawie wydanych decyzji przez dyrektora ZDiTM z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin w okresie od dnia 23.11.2004 r., do 22.05.2006 r.  Z tytułu prowadzonej działalności handlowej przy Rondzie Giedroycia w okresie  od 20.03.2002 r. do 30.04.2006 r. naliczono opłatę targową w wysokości 811.154,20 zł plus odsetki wynikającą z Uchwał Rady Miasta Szczecina, której Pani E. N. do dnia zakończenia kontroli nie uiściła.
             Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w podejmowanych przez pracowników kontrolowanych jednostek działaniach dotyczących egzekucji administracyjnej jak i wydawanych decyzji odnoszących się do ww. działalności handlowej. Zaistniała sytuacja związana z wydawaniem kolejnych pozwoleń na prowadzenie powyższej działalności, pomimo zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty targowej spowodowane były głównie brakiem prawnych możliwości podjęcia bardziej skutecznych działań przez urzędników jak i odwoływaniem się prowadzącej działalność do  SKO.
             W odniesieniu do bezprawnie zajmowanego gruntu ustalono, że WGN wystąpił do Biura Prawnego o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w dniu 02.06.2006 r. pomimo że od września 2004 r. bezskutecznie kierował do prowadzącej działalność wezwania do opuszczenia gruntu oraz uregulowania odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Zastosowanie sankcji przewidzianej w tych pismach, tj. „skierowanie sprawy na drogę sądową z pozwem o wydanie gruntu i egzekucję należności” mogłoby przyczynić się do prawnego uregulowania ww. kwestii. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora WGN, kierując w dniu 14.09.2004 r. wezwanie do opuszczenia bezprawnie zajmowanego gruntu Gminy Miasta Szczecin oraz uregulowania odszkodowania z tytułu jego bezumownego użytkowania WGN nie dysponował dokumentami stwierdzającymi w 100%, że Pani E.N zajmowała przedmiotowy teren.
            Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości dotyczących zaniechania przez BEA czynności związanych z egzekucją administracyjną z tytułu należności opłaty targowej. Według stanu na dzień 18.05.2006 r. po umorzeniu postępowania egzekucyjnego do tytułu wykonawczego OT/302004 na kwotę 152.625,70 zł, w egzekucji należności z tytułu opłaty targowej pozostawała suma 455.747,90 zł, w tym postępowanie egzekucyjne zawieszono do należności w kwocie 349.824 zł. Na poczet istniejących zaległości zajęto Pani E. N. samochód służący do pieczenia kurczaków marki Mercedes rocznik 1987 r. Prawdopodobna kwota uzyskana z licytacji tego pojazdu wyniosłaby według BEA około 7.500 zł, natomiast koszty egzekucyjne z tytułu dokonanych czynności wyniosłyby 14.395,50 zł. Wobec powyższego, sprzedaż samochodu nie przyczyniłaby się do zmniejszenia zaległości podatkowej – opłaty targowej, a jedynie wygenerowała nowe koszty, które również nie zostałyby zaspokojone z kwoty uzyskanej licytacji. Innego znanego organowi egzekucyjnemu majątku Pani E. N. nie posiadała.
             W toku kontroli ustalono ponadto, że Pani E. N. zezwolono na zajęcie pasa drogowego przy ul. Kolumba (od 01.01.2005 r.) oraz przy ul. Wyszyńskiego (01.02.2005 r.), za które również nie uiszczała opłat za korzystanie z pasa drogowego. Pomimo, że zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły do dnia zakończenia kontroli 6.335,50 zł, Dyrektor ZDiTM wydający decyzję z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina nie miał jednak prawnej możliwości odmowy udzielenia kolejnych zezwoleń w 2006 r. na zajęcie pasa drogowego w ww. lokalizacjach przez E. N. Podstawą do odmowy udzielenia pozwolenia na zajęcie pasa drogowego mógł być jedynie art. 39 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), według którego zabrania się dokonywania czynności w pasie drogowym, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/08/25, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/08/25 13:00:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/08/25 13:00:55 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2006/08/25 12:57:34 nowa pozycja