Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/2/06

Prawidłowość poczynionych wydatków na zagospodarowanie Placu Solidarności w Szczecinie

Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 16.01.2006 r. do dnia 03.02.2006 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin (zw. dalej WUiAB), Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WIM) oraz Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie (zw. dalej ZUK) w zakresie prawidłowości wydatków poczynionych na zagospodarowanie Placu Solidarności.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 16 lutego 2006 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 marca 2006 r.

 Łączna kwota środków wydatkowanych na budowę pomnika wraz z zagospodarowaniem Pl. Solidarności w Szczecinie wyniosła 2.337.601,64 zł. Inwestycję przeprowadzono w dwóch etapach realizowanych przez ZUK (I etap – remont istniejących ciągów pieszych, rewitalizacja zieleni) oraz WIM (II etap – budowa placu wraz z oświetleniem, budowa ścieżki rowerowej). Zakup Pomnika Grudzień 70’ od strony zamówień publicznych oraz umowy i jej wykonania, przeprowadzał WUiAB.

     Wydatki ZUK wyniosły 378.314,70 zł, co stanowiło 94,5 % środków przyznanych na ten cel ( tj. 400.000 zł). WIM z przyznanej w budżecie na 2005 r. kwoty 1.900.000 zł. wydatkował sumę 1.898.664,60 zł (tj. 99,9%). Ponadto wydatki poniesione przez WIM na zadanie „dokumentacja” w części dotyczącej budowy pomnika wyniosły 60.558,80 zł.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie poczynionych wydatków na zagospodarowanie Pl. Solidarności w Szczecinie.

Wyboru wykonawców realizujących poszczególne etapy inwestycji dokonano z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zw. dalej PZP, a w szczególności z zachowaniem zasady jawności postępowania (niezbędne ogłoszenia o przetargach) oraz równego traktowania wykonawców.  Wydatki do 6.000 euro poprzedzone były natomiast analizą rynku stosownie do Zarządzenia nr 16/04 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zasad wykonywania w UM i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych a odstępstwa od przeprowadzenia analizy, należycie uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Umowy zawierano z wykonawcami, którzy przedstawili najtańszą ofertę.

            W trakcie kontroli stwierdzono, że w wyniku przeprowadzonego przez ZUK przetargu nieograniczonego na „remont ścieżek i chodników na Pl. Solidarności”, dokonano wyboru oferty i zawarto umowę z firmą Elbud z Gryfina (jedyny wykonawca, który złożył ofertę) pomimo, że oferta cenowa wykonawcy przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (251.703,76 zł do 280.676,73 zł) Kwota powyższa mieściła się jednak w granicach środków finansowych zagwarantowanych przez UM Szczecin na realizację zamówienia.

            W przeprowadzonym przez WIM przetargu na „zagospodarowanie Pl. Solidarności w Szczecinie” po odrzuceniu z przyczyn formalnych oferty konsorcjum firm- J. Rosiek, D. Sobczyński S.C. i Elektro Bud Zakład Wielobranżowy E. Woźniak, oferującej realizację zamówienia za cenę 917.224,16 zł netto (1.119.013,48 zł brutto), wybrano z kolei, w wyniku powtórnej oceny ofert, wykonawcę - Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, który złożył ofertę cenową opierającą na kwotę 1.048.789,22 zł netto tj. 1.279.522,85 zł brutto. Kwota zaoferowana przez ww. wykonawcę przewyższała szacunkową wartość zamówienia ustaloną przez Komisję Przetargową (1.220.000 zł brutto) jak i wartość wynikającą z kosztorysu inwestorskiego (1.223.614,97 zł) lecz mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert (1.280.000 zł). Brak było zatem podstaw do unieważnienia postępowania i ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP.

            Przyjęte przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny materiałów budowlanych (na wybranej do kontroli próbie 5 pozycji: kostka brukowa betonowa 6 cm, deski iglaste kl. III gr. 25 mm, piasek zwykły, cement portlandzki zwykły „35”, beton zwykły) odpowiadały zasadniczo średnim cenom określonym przez Sekocenbud (ogólnopolski system informacji o cenach w budownictwie – II kwartał 2005 r.) tj. odpowiednio dla: kostka brukowa wg kosztorysu – 25 zł. za m², wg cennika – 26,82 zł; deski iglaste wg kosztorysu – 550 zł za m3, wg cennika – 613 zł; piasek zwykły wg kosztorysu – 15 zł za t., wg cennika – 17,2 zł; cement portlandzki wg kosztorysu 312,78 zł za t., wg cennika 278 zł; beton zwykły wg kosztorysu – 120 zł. za m3, wg cennika – 140,21 zł.

Drobne niedociągnięcie polegało z kolei na tym, że Sekretarz Komisji Przetargowej – p.o. zastępcy Dyrektora WUiAB,  nie sporządziła protokołów (za wyjątkiem protokołu ZP 1/1) z przeprowadzonego postępowania o udzielenie z wolnej ręki zamówienia na wykonanie rzeźby pomnika „Grudzień ‘70”, przez co naruszono przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.07.2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646), które w Załącznikach nr 1 i 2 określa rodzaje protokołów wymaganych przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki.

           

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/06/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/06/21 12:31:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/06/21 12:31:19 nowa pozycja