Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: Z/8/05

Kontrola w zakresie działań podejmowanych przez WZiPS zmierzających do prowadzenia w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (oraz ewentualnie innych jednostek podległych Wydziałowi) jako obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W sierpniu 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, zw. dalej WZiPS, w zakresie działań podejmowanych przez WZiPS zmierzających do wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  (oraz innych jednostkach podległych Wydziałowi) jako obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 września 2005 r. przedstawiono ocenę badanego obszaru, dokonując poniższych ustaleń.

Ustalono, że obowiązek stosowania zasad regulacji wynagradzania pracowników w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 61 poz. 708 ze zm.) (zw. dalej rozporządzeniem z 26.07.2000 r.) dotyczył 20 spośród 23 nadzorowanych przez WZiPS jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Jedynie w odniesieniu do trzech jednostek, będących Zakładami Opieki Zdrowotnej, kwestie powyższą regulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8.06.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 55 poz. 543 ze zm.) stanowiące w myśl § 1 ust. 3 rozporządzenia z 26.07.2000 r. przepis szczególny w stosunku do uregulowań tegoż rozporządzenia. W pozostałym zakresie, do pracowników jednostek będących ośrodkami pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 ze zm.) mają wprost zastosowanie przepisy rozporządzenia z 26.07.2000 r. Według bowiem art. 123 powyższej ustawy prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

       Kontrola zapisów regulaminów wynagradzania 9. ( z 12 udostępnionych przez WZiPS) jednostek organizacyjnych obowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia z 26.07.2000 r., wykazała, że obowiązujący w jednostkach system ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników, nie uwzględniał przepisów powyższego rozporządzenia, wg których najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala Rada Gminy, a wartość punktu – stosownie do swoich możliwości finansowych -pracodawca w porozumieniu z Radą Gminy (§ 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia).

Ustalono, że w regulaminach wynagradzania 6. (na 9 skontrolowanych)  jednostek, miesięczne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników ustalono bez uwzględnienia sposobu określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia z 26.07.2000 r. wg którego stawki te ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia i wartości jednego punktu w złotych. Rozpiętość wartości w złotych jednego punktu w odniesieniu do kwot wynagradzania przewidzianych regulaminami wynagradzania poszczególnych jednostek (wg wyliczeń kontrolującego) wyniosła bowiem dla najniższej i najwyższej płacy w poszczególnych kategoriach: odpowiednio: od 3,09 do 4,38 i 4,00 – 4,97 (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14); 0,42 – 2,16 i 2,84 – 5,59 (Dom Pomocy Społecznej – ul. Broniewskiego 4/6); 1,73 – 4,76 i 3,32 – 5,36 (Dzienny Dom Pomocy Społecznej – ul. Potulicka 40); 0,48 – 1,20 i 2,00 – 6,15 (Dom Pomocy Społecznej – ul. Romera 21/29); 1,56 – 2,89 i 2,29 – 5,54 (Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży – pl. J. Wujka 6); 0,28 – 1,38 i 1,14 – 6,06 (Dom Pomocy Społecznej – ul. Krucza 17); podczas gdy wg przepisów  rozporządzenia z 26.07.2000 r., w celu ujednolicenia wysokości wynagrodzenia, wartość punktu powinna być ustalona w wysokości identycznej dla każdej kategorii zaszeregowania. Jedynie w trzech pozostałych jednostkach tj. Miejskiej Izbie Wytrzeźwień – ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24, Dziennym Domu Pomocy Społecznej – ul. Łukasiewicza 6 oraz Pogotowiu Opiekuńczym  - ul. Łabędzia 4, wartość punktu ustalono na jednakowym (w przybliżeniu) poziomie: odpowiednio 3,10 zł., 4,60 zł. i 2,50 zł.

Każda z jednostek stosowała ponadto odmienną, ustaloną na własne potrzeby, wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia, która – na wyżej przedstawionej próbie 9. jednostek – oscylowała w przedziale od 710 do 849 zł.  Wskazane wyżej różnice w zakresie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktów powodowało wystąpienie – niczym nie uzasadnionego - znacznego zróżnicowanie rozpiętości kwot wynagradzania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przewidzianych obowiązującymi w jednostkach regulaminami wynagradzania, co w konsekwencji powodować może odmienność w kwotach rzeczywistego wynagrodzenia pracowników poszczególnych jednostek. Tytułem przykładu wskazano, iż wysokość dopuszczalnego wynagrodzenia dla XVI kategorii zaszeregowania oscylowała – w 9 skontrolowanych jednostkach -  w przedziale: od 1313 – 1360 zł. (Pogotowie Opiekuńcze – ul. Łabędzia 4) do 990 – 2080 zł. (Dom Pomocy Społecznej – ul. Romera 21/29).

        Ustalono również, że zarówno Wydział Spraw Społecznych a następnie WZiPS – pomimo nałożonego Zarządzeniem nr 503/04 oraz 378/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22.11.2004 r. i 27.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie, obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek pomocy społecznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania oraz wykorzystania środków finansowych, nie opracował i nie przedłożył projektu uchwały Rady Miasta w sprawie najniższego miesięcznego wynagrodzenia oraz wartości punktu do stosowania jako obowiązujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora WZiPS – działania w przedmiocie opracowania projektu (podejmowane w 2001 i 2003 r.) dwukrotnie zawieszano, przy czym decyzje w przedmiocie zaniechania prac nie przyjęły formy formalnego pisemnego polecenia, a obecne kierownictwo wydziału nie jest w stanie udzielić odpowiedzi o motywy podjęcia tych decyzji.

W związku z ww. ustaleniami kontroli Prezydent zalecił Dyrektorowi WZiPS, aby opracował projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w przedmiocie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu obowiązujących w nadzorowanych przez WZiPS jednostkach pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 412/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16.07.2003 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta, oraz przedłożył projekt pod obrady Rady Miasta.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/11/22 09:34:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/11/22 09:34:46 nowa pozycja