Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/22/05

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za pierwsze półrocze 2004 r.

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 84/90

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 10 - 16 sierpnia 2005 r. przeprowadził kontrolę w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie  (zw. dalej PCE) w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2004 r.Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 19.08.2005 r.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w  wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 sierpnia 2005 r. Kontrola wykazała, że PCE zrealizowało w większości zalecenia pokontrolne z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2004 r. (zw. dalej kontrolą Z/8/04) skierowane do Dyrektora PCE w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 listopada 2004 r. (znak: WKiAW/II/ZI/0914/516/04). Spośród ośmiu zaleceń PCE zrealizowało siedem, pomimo że w piśmie z dnia 16 grudnia 2004 r. (znak: PM-PCE-I-09/231/04) potwierdzono realizację wszystkich rekomendacji Prezydenta Miasta Szczecina.
        PCE nie zrealizowało w całości zalecenia w zakresie sporządzania notatki służbowej z rozeznania rynku przy udzielaniu zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro, zgodnie z Zarządzeniem nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r., bowiem o ile w każdym przypadku sporządzane były notatki z rozeznania rynku na podstawie zbieranych ofert, to wartość zamówienia w euro ustalano według średniego kursu NBP z dnia szacowania, a nie według średniego kursu ustalonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.03.2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. nr 40,poz. 356).
        Kontrola miała ponadto zastrzeżenia do realizacji zalecenia w zakresie ustalenia wysokości opłat albo sposobu ustalania opłat za udostępnienie miejsca postojowego jachtu lub motorówki na przystani żeglarskiej Ośrodka Morskiego PCE, zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.) przez jednostkę nadzorującą, gdyż mimo prośby PCE zawartej w piśmie z 16.grudnia 2004 r. skierowanym do Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej UM o wszczęcie procedury ustalenia tych opłat w 2005 r. do dnia 16 sierpnia 2005 r. nie udzielono odpowiedzi w tej sprawie. 
        Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały wykonane bądź są bieżąco realizowane, a dotyczyły:
- opracowania zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości zasad prowadzenia rachunkowości w PCE,
- sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności kwot wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
- bezwzględnego przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Min. Fin. z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
- wnikliwego kontrolowania pod względem merytorycznym i rachunkowym otrzymywanych faktur obciążeniowych w zakresie wydatków budżetowych, wyegzekwowania stwierdzonych nadpłat,
- bieżącego egzekwowania należności, a od przeterminowanych należności naliczania i ewidencjonowania odsetek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,    
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych wg informacji otrzymywanych od dysponenta wyższego stopnia.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi PCE:
1.      Przy udzielaniu zamówień publicznych, sporządzać notatki służbowe wg zasad określonych w zarządzeniu o zamówieniach publicznych.
2.      Wspólnie z jednostką nadzorującą ustalić wysokość opłat albo sposób ustalania opłat za udostępnienie miejsca postojowego jachtu lub motorówki na przystani żeglarskiej Ośrodka Morskiego PCE, zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.).

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/11/22 09:44:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/11/22 09:44:55 nowa pozycja