Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/22/05

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za pierwsze półrocze 2004 r.

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 84/90

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 10 - 16 sierpnia 2005 r. przeprowadził kontrolę w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie  (zw. dalej PCE) w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2004 r.Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 19.08.2005 r.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w  wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 sierpnia 2005 r. Kontrola wykazała, że PCE zrealizowało w większości zalecenia pokontrolne z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2004 r. (zw. dalej kontrolą Z/8/04) skierowane do Dyrektora PCE w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 listopada 2004 r. (znak: WKiAW/II/ZI/0914/516/04). Spośród ośmiu zaleceń PCE zrealizowało siedem, pomimo że w piśmie z dnia 16 grudnia 2004 r. (znak: PM-PCE-I-09/231/04) potwierdzono realizację wszystkich rekomendacji Prezydenta Miasta Szczecina.
        PCE nie zrealizowało w całości zalecenia w zakresie sporządzania notatki służbowej z rozeznania rynku przy udzielaniu zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro, zgodnie z Zarządzeniem nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r., bowiem o ile w każdym przypadku sporządzane były notatki z rozeznania rynku na podstawie zbieranych ofert, to wartość zamówienia w euro ustalano według średniego kursu NBP z dnia szacowania, a nie według średniego kursu ustalonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.03.2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. nr 40,poz. 356).
        Kontrola miała ponadto zastrzeżenia do realizacji zalecenia w zakresie ustalenia wysokości opłat albo sposobu ustalania opłat za udostępnienie miejsca postojowego jachtu lub motorówki na przystani żeglarskiej Ośrodka Morskiego PCE, zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.) przez jednostkę nadzorującą, gdyż mimo prośby PCE zawartej w piśmie z 16.grudnia 2004 r. skierowanym do Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej UM o wszczęcie procedury ustalenia tych opłat w 2005 r. do dnia 16 sierpnia 2005 r. nie udzielono odpowiedzi w tej sprawie. 
        Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały wykonane bądź są bieżąco realizowane, a dotyczyły:
- opracowania zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości zasad prowadzenia rachunkowości w PCE,
- sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności kwot wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
- bezwzględnego przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Min. Fin. z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
- wnikliwego kontrolowania pod względem merytorycznym i rachunkowym otrzymywanych faktur obciążeniowych w zakresie wydatków budżetowych, wyegzekwowania stwierdzonych nadpłat,
- bieżącego egzekwowania należności, a od przeterminowanych należności naliczania i ewidencjonowania odsetek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,    
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych wg informacji otrzymywanych od dysponenta wyższego stopnia.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi PCE:
1.      Przy udzielaniu zamówień publicznych, sporządzać notatki służbowe wg zasad określonych w zarządzeniu o zamówieniach publicznych.
2.      Wspólnie z jednostką nadzorującą ustalić wysokość opłat albo sposób ustalania opłat za udostępnienie miejsca postojowego jachtu lub motorówki na przystani żeglarskiej Ośrodka Morskiego PCE, zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.).

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/11/22 09:44:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/11/22 09:44:55 nowa pozycja