Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/30/05

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez placówkę za 2003 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie.(dawny Ośrodek Szkolno-Wychychowawczy Nr 1)

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

         Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58 (zw. dalej ośrodkiem) w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez ośrodek za 2003 r.
        W wystąpieniu pokontrolnym z 20.10.2005 r. przedstawiono ocenę badanych zagadnień wskazując na występowanie poniżej opisanych nieprawidłowości.
        Kontrola wykazała, że ośrodek zrealizował w większości zalecenia pokontrolne z kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez ośrodek   za 2003 r. (zw. dalej kontrolą Z/07/04) skierowane do dyrektora ośrodka w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 listopada 2004 r. Mimo, iż w pismach z dnia 17 grudnia 2004 r.  oraz 17 lutego 2005 r. dyrektor ośrodka potwierdził realizację wszystkich zaleceń, kontrola ich wykonania wykazała pewne uchybienie.
        Przedłożona do kontroli dokumentacja dot. rozliczenia materiałów budowlanych zużytych przez konserwatorów ośrodka do remontu magazynu spożywczego mimo, że stanowiła o dokonanym rozliczeniu (Protokół wprowadzenia nr 7 z dnia 21.12.2003 r. z wykazanymi zużytymi materiałami na kwotę 2.104,34 zł), nie zawierała  Protokołu wyprowadzenia nr 2 z dnia 06.09.2003 r. dotyczącego prac remontowych o wartości materiałów 618,76 zł (częściowe rozliczenie), który był wykazany w protokole kontroli Z/07/04 oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.11.2004 r. Protokół  wprowadzenia nr 7 nie został ujęty w protokole zdawczo – odbiorczym Nr 8 z dnia 02.03.2005 r., spisanym pomiędzy przyjmującym kierownikiem ds. admin. gosp., a zdającym kierownikiem ds. admin. gosp.,  który w złożonych wyjaśnieniach z dnia 16.09.2005 r. stwierdził, że ww. Protokół wyprowadzenia nr 2 z dnia 06.09.2003 r. zaginął i dlatego został sporządzony Protokół nr 7, który winien mieć datę z m-ca września 2004 r.  
        Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały wykonane bądź są bieżąco realizowane :
-          W przypadku opłacania przez kontrahentów czynszu z opóźnieniem naliczane i ewidencjonowane były odsetki w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
-          Wystąpiono o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia prac. administracji w kwocie 1.548,00 zł. Dokonano korekty nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.
-          Przestrzegano obowiązujących przepisów i regulacji przy ustalaniu i naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników.
-          Przy udzielaniu zamówień publicznych stosowano zasady określone przepisami ustawy  o zamówieniach publicznych.
-          Zaprowadzono rejestr umów.
-          Uaktualniono regulamin wewnętrzny ośrodka wg obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 
W związku z ww. uchybieniem Prezydent Miasta Szczecin zalecił dyrektorowi ośrodka aby :
Dokumentację dotyczącą rozliczania materiałów budowlanych, które zostały wykorzystane przez konserwatorów do remontów pomieszczeń ośrodka prowadzić bez antydatowania dokumentów oraz w sposób uniemożliwiający zaginięcie dokumentu.
 
 
 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/12/30, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/12/30 10:30:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/12/30 10:30:18 nowa pozycja