Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/18/05

Kontrola Realizacji przez pracodawcę zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13.02.2004 r.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku słońcu 125 A w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził, w lipcu 2005 r., w Zakładzie Usług Komunalnych, zw. dalej ZUK, kontrolę realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13-02-2004 r. Wnioski i zalecenia dotyczyły realizacji przez pracodawcę obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej kodeksem pracy lub kp.
        Kontrola wykazała, że zalecenia wydane w 2004 r. w większości zostały zrealizowane. Stwierdzono bowiem, że na 21 wskazanych nieprawidłowości do dnia kontroli 16 wykonano wyczerpująco, co stanowiło 76% wszystkich wydanych zaleceń, nie zrealizowano 1 zalecenia, natomiast częściowo wykonano 4 zalecenia, tj. 19%.
        W toku kontroli ustalono, że dla wszystkich obiektów ZUK założono książki obiektów budowlanych, co było wymagane zapisem art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.), jednak nie prowadzono na bieżąco zapisów przeprowadzanych badań i kontroli, co było sprzeczne z postanowieniem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134), wg którego wpisy winien dokonywać zarządca obiektu lub osoba przez niego upoważniona. Do dnia kontroli, nie oceniono również stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektów ZUK, co było sprzeczne z postanowieniem art. 62. ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, wg którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Nie opracowano także szczegółowej instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, wymaganej zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80 poz. 912), wg którego urządzenia i instalacje energetyczne powinny być eksploatowane z zachowaniem postanowień określonych w instrukcjach eksploatacji. Obowiązek zapewnienia wszelkich instrukcji bhp spoczywał na pracodawcy, co wynikało z art. 2374 § 2 kp, wg którego pracodawca był obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
        W trakcie kontroli ustalono, że wyczerpująco zrealizowano następujące zalecenia pokontrolne:
opracowano i wprowadzono do stosowania zasady określające tryb, zakres, częstotliwość oraz sposób prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a także przeprowadzono szkolenia z zakresu bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w ZUK, w tym osób kierujących pracownikami; opracowano procedurę, oceniono i oszacowano ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach pracy w jednostkach ZUK, a wyniki przekazano do wiadomości pracownikom; zlikwidowano stosowany do dezynfekcji pomieszczeń zwierzęcych formaldehyd wprowadzając nowy środek – Lysoformin 3000; przeprowadzono badanie instalacji gazowej wraz z urządzeniami; wystąpiono do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii określającej rodzaj szkodliwych czynników biologicznych; zastosowano szczepienia ochronne jako działanie profilaktyczne zmniejszające ryzyko narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych; przeprowadzono badania profilaktyczne wszystkich pracowników zgodnie ze wskazaniami lekarza uprawnionego do prowadzenia badań profilaktycznych.
        Kontrola wykazała również, że realizując zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości organizacyjnych opracowano regulamin organizacyjny ZUK, regulamin pracy ZUK, założono książkę kontroli zewnętrznych. W ZUK rozwiązano komisję bhp, gdyż stan zatrudnienia nie przekraczał 250 osób, co było zgodne z wymogiem sprecyzowanym w art. 23712 § 1 kodeksu pracy.
        W toku kontroli ustalono ponadto, że nadal nie było w ZUK prawidłowo opracowanych zasad przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochron indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego zgodnych z zapisami art. 2376 ÷23710 kp, oraz w § 1÷8 Załącznika nr 2 ("Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej") do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i w Polskich Normach. W przedłożonym kontrolującej Zarządzeniu Nr 5/2005 Dyrektora ZUK z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie norm przydziału odzieży służbowej, roboczej, środków ochrony indywidualnej, okresu użytkowania, wysokości ekwiwalentu oraz przydziału środków czystości w dalszym ciągu w tabelach figurował przydział odzieży służbowej (umundurowanie pracowników Lasów Miejskich) oraz kwoty wypłat ekwiwalentów za pranie umundurowania, w tym dyrektora i z-cy dyrektora. Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wynikające z zasad bhp przydzielane są pracownikom na podstawie ww. aktów prawnych, natomiast przydział umundurowania służbowego wynikać mógł z odrębnych przepisów, których w ZUK nie ustalono. Przy tworzeniu zasad przydziału umundurowania należało uwzględnić m.in.: zapis art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 26-07-1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161 poz. 1106 ze zm.).
 
        W związku z ww. uchybieniami polegającymi na niepełnym zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych, stosownie do postanowienia § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 399/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi ZUK:
 
1.        Uzupełnić zapisy, w książkach obiektów budowlanych, o przeprowadzane remonty, badania i pomiary, kontrole stanu technicznego i wartości użytkowej.
2.        Zweryfikować zasady przydzielania, gospodarowania oraz ewidencjonowania środków ochron indywidualnych, odzieży ochronnej, roboczej i obuwia roboczego wraz z uregulowaniem zasad wypłat stosownych ekwiwalentów.
3.        Zweryfikować tabele norm przydziału środków ochron indywidualnych, odzieży ochronnej oraz obuwia.
4.        Opracować odrębne przepisy dotyczące przydziału umundurowania służbowego dla pracowników leśnych z uwzględnieniem aktualnych wymogów prawnych.
 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/10/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/10/10 10:36:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/10/10 10:36:19 nowa pozycja