Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: Z/17/05

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 (zw. dalej ZDiTM), którą objęto zagadnienie dotyczące dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ujęty został w protokole kontroli podpisanym w dniu 02 stycznia 2006 r. przez Dyrektora i Główną Księgową ZDiTM.

Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 stycznia 2006 r. skierowanym do Dyrektora ZDiTM.

Podczas kontroli stwierdzono, że w ZDiTM zasady polityki rachunkowości opracowane zostały wg art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze. zm.), zw. dalej uor. Wg oświadczenia głównej księgowej w ZDiTM planowana jest zmiana zasad polityki rachunkowości, bowiem w dniu 20 grudnia 2005 r. nastąpiło otwarcie ofert na zakup  zintegrowanego programu komputerowego. W odniesieniu natomiast do funkcjonujących w ZDiTM procedur kontroli finansowej stwierdzono jedynie drobne uchybienie formalne polegające na nieuwzględnieniu zagadnień dotyczących zwrotu środków publicznych. Było to niezgodne z przepisem art. 35 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) (obecnie art. 47 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), zw. dalej uofp, wg którego kontrola finansowa powinna obejmować m.in. i ten element. Zakładowa instrukcja obiegu i kontroli oraz zabezpieczenia dowodów księgowych oraz innych dokumentów nie była dostosowana m.in. do zmienionego Zarządzenia nr 21/04 Dyrektora ZDiTM z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego a także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U, Nr 19, poz.177 ze zm.).  Wg oświadczenia głównej księgowej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych zostały zaktualizowane, jednakże nie zostały zatwierdzone gdyż audytor wewnętrzny miał zastrzeżenia, odnośnie ich szczegółowości a po ostatecznym uzgodnieniu, ww. zasady zostaną wprowadzone.

Kontrola dokumentów dotyczących wydatków ZDiTM za 2004 r. w § 430 – 26 faktur VAT – na kwotę 9.909.744 zł, co stanowiło 5,15 % ogółu wydatków w wys. 192.258.075,60 zł wykazała, że żadna z badanych faktur nie miała podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych. Było to niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać m.in. i ten element. W złożonych wyjaśnieniach główna księgowa wyjaśniła, że technika księgowania pozwala na identyfikację dowodu oraz sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych. Wszyscy pracownicy działu księgowości w zakresie swoich obowiązków mają przypisane konkretne rodzaje dowodów do zaewidencjonowania w księgach rachunkowych. Aktualnie w celu prowadzenia dodatkowej kontroli, dekretacje są podpisywane na dokumentach źródłowych przez osoby je dokonujące.

Główna księgowa ZDiTM spełniała wymogi określone w  art. 35 ust. 2 (obecnie art. 45 ust. 2) uofp, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.

Zakład wywiązał się z obowiązku sporządzania i przesyłania kwartalnych informacji dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w  ZDiTM nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.

 

W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZDiTM:

 

1.      Ustalić pisemne procedury kontroli finansowej, dotyczące procesu  związanego ze zwrotem środków publicznych dla ZDiTM.

2.      Wprowadzić zaktualizowaną zakładową instrukcję obiegu i kontroli oraz zabezpieczenia dowodów księgowych oraz innych dokumentów.

3.      Po dokonanym zakupie programu księgowego dokonać aktualizacji zasad polityki rachunkowości.

 

Wg stanu na koniec miesiąca lutego br, zrealizowane zostały zalecenia nr 1 i 2. W trakcie realizacji pozostaje zalecenie nr 3, które wg informacji Dyrektora ZDiTM ostatecznie zostanie wykonane w terminie do końca kwietnia, kiedy to ostatecznie wdrożony zostanie nowy program finansowo – księgowy. Umowa na zakup programu została podpisana w styczniu br.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/03/23, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/03/23 13:22:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/03/23 13:22:29 nowa pozycja