Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/34/05

Gospodarka Finansowo – księgowa za 2004 r.

Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. K. Królewicza 63 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie zw. w dalszej treści Szkołą w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za rok 2004.
            Opis stanu faktycznego przedstawiony został w protokole kontroli podpisanym w dniu 14.12.2005 r.
            Ocena kontrolowanej działalności i wnioski pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 stycznia 2006 r. skierowanym do Dyrektor Szkoły.
        Wydatki szkoły zrealizowane w 2004 r. po uwzględnieniu zmian do planu  wyniosły ogółem kwotę 2.396.228 zł, co stanowiło 109,1 % środków określonych  pierwotnie  w budżecie Miasta i planie finansowym w kwocie 2.195.984 zł. Środki wydatkowano przede wszystkim na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) w wysokości 2.141.725 zł (89,3 % ogółu), w tym na szkoły podstawowe (rozdział 80101) kwotę 2.093.868 zł, przedszkola (rozdział 80104) kwotę 24.622 zł.
           W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane głównie z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących rachunkowości, nieterminowym egzekwowaniem świadczeń z tyt. umów najmu. 
            W toku kontroli stwierdzono brak dokumentu z rozliczenia ostatniej inwentaryzacji składników majątku przeprowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 1/2001 z dnia 03.01.2001 r., w dniach od 01.02.2001 r. do 10.04.2001 r. wg stanu na dzień  30.04.2001 r. Powyższe było niezgodne z przepisem art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. 09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), zw. dalej ustawą o rachunkowości, który stanowił, że przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Tym samym Dyrektor Szkoły nie wywiązała się z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji za co wg art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpowiadała.
            Ustalono, że przy realizacji umów nr 1/2003/Ż, 2/2003Ż z dnia 29.08.2003 r. (zawarte  na okres od 02.09.2003 r. do 24.06.2004 r.) oraz umów nr 1/04Ż, 2/04Ż z dnia  31.08.2004 r. (na okres od 03.09.2004 r. do 31.12.2004 r.) na dostawę art. spożywczych, warzyw i owoców przez f-mę  Handel Art. Spożywczymi A. Żelazna  oraz mięsa, wędlin przez MAS-AR Sp. z o. o, na przykładzie 17. objętych kontrolą faktur dostarczonych przez ww. firmy w miesiącach maj, czerwiec 2004 r. na łączną kwotę 5.216,84 zł szkoła zapłaciła ww. dostawcom wyższe kwoty od cen zawartych w ofercie na łączną sumę 956,50 zł.
            Stwierdzono ponadto, że niektóre dane wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb – 32, nie wynikały z ewidencji księgowej. Różnice dotyczyły, wydatków ujętych w § 4270 – zakup usług remontowych, które w ww. sprawozdaniu jak i w zał. nr 3 do bilansu rocznego „Wydatki z konta specjalnego za 2004 rok zgodne z kartami wydatków” zwanym dalej załącznikiem, były wykazane w  kwocie 22.195,00 zł, natomiast w wydruku karty wydatków – konto specjalne W801-80101-4270 – remonty bieżące, wydatki § 4270 wynosiły kwotę 18.243,33 zł, tj. niższą o 3.951,67 zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb – 32. Różnice dotyczyły również wydatków w  § 4220 - zakup usług żywnościowych, które w ww. sprawozdaniu jak i w załączniku zostały wykazane w kwocie 137.873,00 zł, natomiast wg  wyjaśnień z dnia 17.11.2005 r. (z załącznikami) - gł. księgowej oraz  poprawionego podczas kontroli przez gł. księgową ww. załącznika, wydatki § 4220 wyniosły kwotę 140.145 zł, tj. wyższą o 2.272,00 zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb – 32.
            Powyższe było niezgodne z przepisem § 10 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.03.2001 r., w sprawie sprawozdawczości budżetowej  (Dz. U.  Nr 24, poz. 279 ze zm.), wg którego kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Nieprawidłowości te naruszyły ponadto przepis § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont ...(Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.) zw. dalej Rozporządzeniem z dnia 18.12.2001 r., wg którego jednostki winny prowadzić rachunkowość zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu.
            W wyniku kontroli stwierdzono, że przy realizacji umów najmu pomieszczeń z 6. kontrahentami na łączną kwotę 30.157,20 zł, u 5. najemców wystąpiły  przypadki  realizowania wpłat z opóźnieniem na łączną kwotę 5.378,91 zł, z tego; za rok 2004 na kwotę 4.930,91zł (w tym zaległa należność na kwotę 4.541,50 zł zapłacona w I kwartale 2005 r. i odsetki na kwotę 389,41 zł); za rok 2005  - odsetki na łączną kwotę 448,11 zł, z tego zapłacone dnia 16.09.2005 r. przez jednego z najemców w wysokości 289,47 zł.
            W wyniku i na wniosek kontroli, w odniesieniu do 4. najemców – gł. księgowa wystosowała wezwania dot. zapłaty ustawowych odsetek na łączną kwotę 389,30 zł, z których tylko jeden najemca wg dowodu wpłaty z dnia 01.12.2005 r., dokonał zaległej wpłaty na kwotę 26,63 zł. Powyższe było niezgodne z przepisem § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 r., który stanowił, że odsetki od należności  i zobowiązań, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
            W toku kontroli stwierdzono, że zaksięgowane wg stanu na dzień 31.12.2004 r. należności w kwotach: 23.117,40 zł (dot. byłej głównej księgowej) oraz 7.100,00 zł (dot. byłego kierownika admin. gosp.), w związku z pismami - Wyrokami Sądu Rejonowego V Wydziału Karnego w Szczecinie, które szkoła otrzymała w 2005 r. nie były zaktualizowane o kwoty zasądzone wyrokami. Naruszyło to przepis art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowił, że księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
            Kontrola wykazała, że kontrolowane umowy nie zawierały kontrasygnaty głównego księgowego, mimo że obowiązek taki wynikał z art. 35 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), który stanowił w szczególności, że złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że nie zgłasza on zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem; nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno – rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dot. tej operacji; zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie. Obecnie obowiązek kontrasygnaty przez głównego księgowego wynika z art. 45 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Kontrola ustaliła, że Dyrektor Szkoły wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania kwartalnych informacji dot. transakcji podejrzanych, w związku z poprzednio obowiązującym Zarządzeniem Nr 149/04 oraz obecnie obowiązującym Zarządzeniem Nr 289/05 z dnia 10.06.2005 r. Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.
 
Prezydent Miasta zalecił Dyrektor Szkoły:
1.      Wyegzekwować od najemców zaległe odsetki od nieterminowych płatności czynszu. W przypadku opłacania przez kontrahentów czynszu z opóźnieniem naliczać odsetki w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
2.      Od dostawców wymagać realizacji umów w oparciu o warunki zawarte w podpisywanych umowach.
3.      Dokumenty księgowe, w tym dotyczące inwentaryzacji majątku szkoły przechowywać pięć lat.
4.      Sporządzać sprawozdania finansowe rzetelnie i prawidłowo przy uwzględnieniu zgodności kwot wykazanych w sprawozdaniu z danymi ewidencji księgowej.
5.      Zaktualizować zaksięgowaną wartość należności o kwoty zasądzone wyrokami sądowymi.
6.      Dokonywać kontrasygnaty gł. księgowego pod umowami rodzącymi zobowiązania.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/06/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/06/21 11:56:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/06/21 11:56:45 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2006/06/21 11:45:52 nowa pozycja