Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/12/05

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2002 r.

Gimnazjum Nr 30 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę sprawdzającą P/12/05 w Gimnazjum Nr 30 w Szczecinie zw. w dalszej treści „Szkołą”            w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli P/5/03 - gospodarka finansowo – księgowa za 2002 r., przeprowadzonej przez WKiAW w dniach od 27.11.2003 r. do 30.12.2003 r.
        W Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.03.2004 r. zalecono wówczas:
-         dostosować się do wymogów art. 13 i 18 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), sporządzać zestawienie obrotów i sald. Zdyscyplinować osobę odpowiedzialną do przestrzegania wymienionych przepisów,
-         przestrzegać przepisu art. 21 ustawy o rachunkowości, wg którego dowód księgowy powinien m. innymi zawierać oznaczenia dotyczące sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, tj. kont na jakich dokument ma być zaksięgowany, daty zaksięgowania,
-         opracować zasady rachunkowości szkoły, w oparciu o art. 10 ustawy o rachunkowości,
-         przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji przy ustalaniu i naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników,
-         wystąpić o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia  w kwocie 104,60 zł oraz w kwocie 54,90 zł,
-         opracować procedury kontroli finansowej zgodnie z art. 35 a ustawy z dnia 26.11.1998 r. , o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
-         dokonać uzgodnień ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dotyczącej środków trwałych.
        
W odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne dyrektor szkoły w kwietniu 2004 r. poinformowała o podjęciu nw. działań :
1.      Zdyscyplinowano gł. księgową do przestrzegania przepisów art. 13 i 18 ustawy o rachunkowości. Sporządzono zestawienie obrotów i sald za 2002 r.
2.      Uzupełniono dowody księgowe o oznaczenia wynikające z art. 21 ustawy            o rachunkowości i zobowiązano gł. księgową do ich przestrzegania.
3.      Polecono gł. księgowej opracowanie zasad rachunkowości szkoły zgodnie z art. 10 ustawy.
4.      Zobowiązano osoby odpowiadające za ustalanie i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji.
5.      Wystąpiono o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia - nota nr 1/2004 w kwocie 104,60 zł i nota nr 2//2004 w kwocie 54,90 zł.
6.      Opracowano procedury kontroli finansowej zgodnie z art. 35 a ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych.
7.      Dokonano przeksięgowań dotyczących sprzętu komputerowego przekazanego nieodpłatnie szkole dnia 01.09.2000 r. przez MEN. Wyksięgowano z konta 011-środki trwałe kwotę 29.919 zł i zaksięgowano na koncie 013-pozostałe środki trwałe w kwocie 29.094,88 zł. Wpisano sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do ksiąg inwentarzowych.
 
Ad.1 W toku sprawdzania akt osobowych  gł. księgowego stwierdzono brak pisma dyscyplinującego ww. do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W dniu 24.05.2005 r.  - gł. księgowy stwierdziła, że „ Pani Dyrektor M. K. przeprowadziła ze mną rozmowę dyscyplinującą mnie do przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości”.
Do prowadzonej za 2002 r. odręcznie ewidencji księgowej w formie ”Księgi handlowej dziennik główny ”, zostało wyprowadzone Zestawienie obrotów i sald za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Powyższe świadczyło o wykonaniu zalecenia Nr 1 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.03.2004 r.
 
Ad. 2   Badaniem objęto dowody księgowe  m-ca listopada 2002 r., co stanowiło 8,3% ilości dokumentów za okres od 01.01.02 do 31.12.2002 r . Stwierdzono, że na odwrotnych stronach faktur znajdowały się m. innymi adnotacje (podpis gł. księgowego) z zakresu: oznaczeń kont na jakich operacja gospodarcza została zaksięgowana, numeru i daty, wg których dokument był zaksięgowany.
Powyższe świadczyło o wykonaniu zalecenia Nr 2 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.03.2004 r.
 
Ad. 3, 6 W wyniku przeprowadzonej kontroli finansowej za 2002 r., wprowadzone zostały zasady rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej. W sprawie uwag co do faktu, że zarządzenia wewnętrzne byłego dyrektora dot. stosowanych zasad rachunkowości nie były rejestrowane w Księdze zarządzeń ustalono, że w okresie od 01.04.2004 r. do 31.09.2004 r., obowiązującymi w szkole zarządzeniami były następujące dokumenty: Zasady rachunkowości przyjęte w Gimnazjum nr 30 (01.04.2004 r), Zarządzenie dyrektora w sprawie procedur kontroli finansowej i gospodarowania środkami pieniężnymi (01.04.2004 r.), Regulaminu kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych w Gimnazjum nr 30 (brak daty), Instrukcja dot. przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych (01.12.2003 r), Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów (01.09.1999 r.)
 Powyższe świadczyło o wykonaniu zaleceń Nr 3 i 6 zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.03.2004 r.
 
Ad. 4, 5 W wyniku sprawdzania teczek akt osobowych gł. księgowej oraz specjalisty ds. administracji stwierdzono, że w teczkach tych osób brak było pism zobowiązujących ww. do przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji dot. ustalania i naliczania wynagrodzeń. Według wyjaśnień ww. , osoby te w formie ustnej zostały zobowiązane przez dyrektora do przestrzegania przepisów, regulacji w sprawie ustalania i naliczania wynagrodzeń.
Według Noty księgowej nr 1 z dnia 25.03.2004 r. oraz Lp. 11 Listy płac z dnia 04.05.2004 r. „Nauczyciele z góry, nauczyciele – Gimnazjum”  dyrektorowi szkoły została potrącona kwota 104,60 zł z tytułu nadpłaty dodatku opiekuna stażu.
Według Noty księgowej nr 2 z dnia 25.03.2004 r., Poleceniem przelewu z dnia 10.04.3004 r. , M. M. - nauczyciel, na rachunek bankowy szkoły wpłaciła  kwotę 54,90 zł z tytułu nadpłaty dodatku za wysługę lat.
Powyższe świadczyło o wykonaniu zaleceń nr 4 i 5 zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.03.2004 r.
 
Ad. 7 Według PK nr 12/2003 z dnia 31.12.2003 r. m. innymi dokonano przeksięgowania składników majątkowych, w tym sprzętu komputerowego przekazanego przez MEN  dnia 01.09.2000 r. w kwocie 29.094,88 zł, z konta 011 - Środki trwałe na konto 013 - Pozostałe środki trwałe. Wartość składników majątkowych wg nw. urządzeń księgowych - na dzień 31.12.2003 r. wynosiła:
-         Zestawienie obrotów i sald; saldo Wn konta 011 – 14.880,36 zł, saldo Wn konta 013 – 69.325,93 zł, saldo Wn konta 020 – 1.920 zł,
-         Ewidencja analityczna środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – 16.800,36 zł,
-         Ewidencja analityczna pozostałych środków trwałych w księgach inwentarzowych od nr I do IV wynosiła łącznie kwotę 69.325,93 zł. 
Powyższe świadczyło o wykonaniu zalecenia nr 7 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.03.2004 r.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/08/12, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/08/12 10:15:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/08/12 10:15:43 nowa pozycja