Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: Z/7/05

Kontrola dotycząca skargi na prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 2 w Szczecinie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecina w okresie od dnia 23.06.2004 r. do dnia 06.07.2004 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WGN UM) dotyczącej skargi na prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Parkowej nr 2.

        Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 11 lipca 2005 r.  Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lipca 2005 r.

         Kontrola wykazała, że w trakcie postępowania prowadzonego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Parkowej nr 2 wystąpiły nieznaczne uchybienia ze strony pracowników Urzędu Miejskiego.

         Dnia 14.12.1998 r. użytkownicy wieczyści zamieszkali w Szczecinie przy ulicy Parkowej nr 2/6 złożyli wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr 100 o powierzchni 282 m2 położonej przy ulicy Parkowej 2. Dopiero jednak dnia 27.07.1999 r. tj. po upływie 7 miesięcy kierownik zespołu ds. przekształceń prawa użytkowania wieczystego poinformował wnioskodawców pismem WGN/ZPW/49/22/AW/99, że wniosek z dnia 14.12.1998 r. nie mógł być rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) z uwagi na dużą liczbę wniosków, które zostały złożone w Urzędzie Miejskim. Nowy termin wyznaczono na październik 1999 r. Powyższe naruszyło obowiązujący wówczas przepis art. 36 § 1 k.p.a. według, którego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35, organ administracji publicznej obowiązany był zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zgodnie zaś z art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

         W innej sprawie postanowieniem Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 02.12.2004 r. poinformowano użytkowników nieruchomości przy Parkowej 2 o wyznaczeniu dodatkowego terminu rozpatrzenia sprawy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 oznaczonej numerem działki 100 o łącznej powierzchni 282 m2, na marzec 2005 r. Do końca marca 2005 r. sprawa nie została jednak rozpatrzona, ani też nie wyznaczono nowego terminu załatwienia sprawy, co naruszyło ww. przepis art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

         Do dnia zakończenia kontroli tj. 06.07.2005 r.  nie wskazano też nowego terminu załatwienia sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy Parkowej nr 2.

         Dnia 22.05.2005 r. Referat Przekształceń Własnościowych WGN wezwał jednego z użytkowników wieczystych do uzupełnienia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokalu nr 1 położonego przy ulicy Parkowej 2 o numer ewidencyjny PESEL. W wezwaniu wskazano § 2, pkt 2, ppkt d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  (Dz. U. z 1997 r. Nr 157, poz. 1037), według którego wniosek powinien zawierać numer ewidencyjny PESEL. Wniosek wpłynął do Urzędu Miejskiego 29.12.2000 r. W dokumencie potwierdzającym przyjęcie wniosku była uwaga dotycząca tylko braku odpisu z księgi wieczystej, nie było informacji o braku numeru PESEL.

        Zdaniem kontroli wezwanie do uzupełnienia numeru PESEL po ponad 4 latach od złożenia wniosku było wyraźnym niedopatrzeniem pracowników WGN zajmujących się przez ten okres sprawą przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości przy Parkowej 2 w prawo własności.

        W toku kontroli postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej nr 2 nie stwierdzono natomiast naruszenia przez pracowników Urzędu Miejskiego przepisów postępowania administracyjnego, które mogłyby wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy.

         

Prezydent zalecił Dyrektorowi WGN UM aby zawiadamiać strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/08/12, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/08/12 10:46:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/08/12 10:46:57 nowa pozycja