Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/29/05

Realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji, zaleceń, wniosków i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie od 2000r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Od dnia 12 września do 07 października 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie kontrolę w zakresie realizacji zadań pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, tj. nakazów, decyzji, zaleceń, wniosków i wystąpień w okresie od 2000 r.
        W toku kontroli ustalono, że w DPS założono i prowadzono ewidencję wszystkich przeprowadzanych kontroli, zgodnie z zapisem § 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03. W ewidencji odnotowywane były też kontrole wewnętrzne, prowadzone przez wydział merytoryczny Urzędu Miasta Szczecin. Nie stwierdzono również nieprawidłowości dotyczących prowadzenia książek kontroli sanitarnych, które założone były zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 56, poz. 289), wg którego każdy zakład pracy obowiązany był posiadać książkę kontroli sanitarnej. Kontrole przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, przeprowadzane przez inspektorów sanitarnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odnotowywane były w książkach kontroli sanitarnej, zgodnie z zapisem § 3 ust. 1, wg którego organ kontrolujący dokonywał wpisu.
        W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od 2000 r. do dnia kontroli w DPS przeprowadzonych było 38 kontroli zewnętrznych, w tym 25 przez inspektorów sanitarnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 9 przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej (wcześniej Wydział Spraw Społecznych) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz po jednej przez: inspektora pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, inspektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy i kapitana Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
        Kontrole sanitarne prowadzone były na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jt. Dz. U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575 ze zm.) i miały na celu stwierdzenie niezgodności z wymaganiami zawartymi w przypisanych do niej aktach wykonawczych. Ze względu na bardzo dużą ilość protokołów kontroli sanitarnych prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej oraz regularne rekontrole realizacji zaleceń wydawanych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, odstąpiono od sprawdzenia realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych. Sprawdzono wybiórczo protokoły z dwóch ostatnich kontroli przeprowadzonych w 2004 r. W obu przypadkach kontrolujący inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości i nie wydali zaleceń pokontrolnych.
        Przeprowadzane w DPS, z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontrole świadczonych usług oraz oceny stopnia realizacji programu naprawczego wynikały z zapisów art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zm.), wg którego przeprowadzanie takich kontroli było zadaniem wojewody, bowiem w myśl art. 20 ust. 5 cytowanej ustawy wojewoda mógł cofnąć zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej i wykreślić go z rejestru, jeżeli świadczone usługi były na poziomie niższym niż obowiązujący standard. Zgodnie z zapisem § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 929 ze zm.) w sprawie domów pomocy społecznej wydane przez wojewodę warunkowe zezwolenie na prowadzenie Domu mogło być cofnięte, jeżeli dwukrotnie przeprowadzona kontrola wykazała, że nie zostały wykonane zalecenia, których niewykonania nie można było uzasadnić przyczynami obiektywnymi. Po dwóch kontrolach przeprowadzonych, w latach 2000 i 2001 przez inspektorów Wydziału Spraw Społecznych ZUW, wojewoda zachodniopomorski wydał, decyzją nr 33/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r., warunkowe zezwolenie na czas określony do dnia 31 grudnia 2006 r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6. Następne 7 kontroli przeprowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej ZUW wskazywały na sukcesywne eliminowanie odchyleń od obowiązującego standardu, zgodnie z zatwierdzonym Planem Naprawczym. W toku prowadzonej kontroli ustalono, że obecnie wszystkie zadania, poza osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia, zostały wykonane do czerwca 2005 r. Pozostało jeszcze do realizacji zwiększenie zatrudnienia w placówce do stanu wymaganego rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznych do końca 2006 r. tak jak to zostało zaplanowane w Programie Naprawczym Domu.
        W okresie objętym kontrolą w DPS miała miejsce jedna kontrola przeprowadzona w 2000 r. przez inspektora pracy PIP w zakresie prawnej ochrony pracy, w czasie której nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono natomiast drobne nieprawidłowości dotyczące kar regulaminowych, urlopów wypoczynkowych oraz rozwiązywania umów o pracę. Nieprawidłowości te zostały usunięte.
        Ponadto w 2005 r. w DPS przeprowadzona była, przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kontrola okresowa w zakresie realizacji postanowień ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) oraz przypisanych do niej aktów wykonawczych, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń, decyzji ani wniosków.
        Działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 ze zm.), upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do wykonywania wszelkich czynności w zakresie służby zastępczej poborowych oraz § 16 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie inspektor WUP przeprowadził w 2005 r. kontrolę problemową w zakresie zatrudniania poborowych służby zastępczej. W protokole pokontrolnym nie tylko nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, ale podkreślono duże zaangażowanie kierownictwa, wsparcie i zrozumienie dyrekcji i pracowników DPS dla spraw poborowych zastępczej służby wojskowej.
        Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze zm.), zgodnie z art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (jt. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1230 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzenia (Dz. U. nr 15, poz. 69 ze zm.) przeprowadzone były w 2005 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach DPS. Na podstawie art. 104 § 1 k.p.a. oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o PSP w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano decyzję zawierającą 5 punktów nakazowych. Zrealizowane zostały 4 punkty decyzji nakazowej i wystąpiono do Komendanta Miejskiego PSP z prośbą o przesunięcie terminu realizacji pkt 5 decyzji, dotyczącego niewłaściwej instalacji systemu oświetlenia awaryjnego, z powodu braku środków finansowych. Decyzją Komendanta Miejskiego PSP prolongowano termin doprowadzenia do pełnej sprawności instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku DPS do dnia 30 października 2005 r.
        W toku kontroli stwierdzono ponadto, że wszystkie protokoły kontroli prowadzonych przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywane były, przez kontrolującego, bezpośrednio do Prezydenta Miasta Szczecina, natomiast w przypadku pozostałych kontroli dokumentacja pokontrolna kierowana była do kierownika jednostki kontrolowanej i a/a jednostki kontrolującej. W pliku przedłożonej dokumentacji, z przeprowadzonych w DPS kontroli zewnętrznych, do każdego kompletu dokumentacji pokontrolnej dołączana była odpowiedź dyrektora DPS kierowana do kierownika jednostki kontrolującej o realizacji zaleceń pokontrolnych, a także pisma przewodnie potwierdzające przekazywanie Prezydentowi Miasta Szczecin informacji o prowadzonych aktualnie kontrolach, najpierw poprzez dyrektora Wydziału Kontroli, a następnie za pośrednictwem dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, co było zgodne z zapisem § 11 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03.
        W zakresie przeprowadzonej kontroli prawidłowości prowadzenia badań profilaktycznych pracowników oraz szkoleń z zakresu bhp nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości: wszyscy pracownicy posiadali aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkoleń okresowych bhp.
        Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie od 2000 r. w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.
        Podsumowując wyniki kontroli podkreślono, że kierownik DPS wykazał się dużą starannością i odpowiedzialnością za realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych po kontrolach zewnętrznych.
W związku z powyższym Prezydent nie wydał zaleceń pokontrolnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/01/17, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/01/17 10:35:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/01/17 10:35:21 nowa pozycja