Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: Z/16/06

Sposób zakończenia usług przez Spółkę TERBET – na podstawie umowy obowiązującej do dnia 25.07.2005 r. oraz umowy dodatkowej nr ZDiTM – 43/2005 obowiązującej do 31.08.2005 r.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 25.11.2005 r. do dnia 16.12.2005 r. przeprowadził kontrolę w  Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) dotyczącą sposobu zakończenia usług przez Spółkę TERBET - na podstawie umowy obowiązującej do dnia 25.07.2005 r. oraz umowy dodatkowej nr ZDTM – 43/2005 obowiązującej do 31.08.2005 r.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 05 stycznia 2006 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 stycznia 2006 r.

 

             Firma TERBET Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie świadczyła usługi związane ze składowaniem materiałów drogowych, pochodzących z odzysku i stanowiących depozyt miejski w okresie od 25.06.2002 r. do 31.08.2005 r. na podstawie trzech umów (ZDiTM 16/2002, ZDiTM 34/2005, ZDiTM 43/2005) zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – ZDiTM, a TERBET Sp. z o.o. Składowanie materiałów odbywało się na placu składowym przy ul. Tama Pomorzańska.

             W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w realizacji przez Spółkę jak i ZDiTM niektórych postanowień ww. umów. Polegały one przede wszystkim na odmowie wydania przez TERBET Sp. z o. o. należących do Gminy materiałów składowych,  nieprzestrzeganiu przez ZDiTM niektórych zasad udzielania zamówień publicznych w postępowaniu na świadczenie usług składowania materiałów oraz nienaliczeniu Spółce kary umownej, pomimo niespełnienia przez nią warunków określonych w § 6 ust. 4 i 5 umowy nr 16/2002.

            Ustalono, że w dniu 31 sierpnia 2005 r. Spółka TERBET odmówiła firmie upoważnionej przez ZDiTM, wydania i wywozu materiałów drogowych pochodzących z odzysku, powołując się m.in. na wygaśnięcie (zakończenie umowy), pomimo że wg § 2 umowy z ZDiTM nr 43/2005, obowiązywała ona do czasu wydania wszystkich składowanych materiałów – nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2005 r. Powyższe uzasadnienie odmowy wydania przedmiotu umowy, pozostawało w sprzeczności z art. 111 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), wg którego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, tj. w ww. przypadku o północy 31 sierpnia 2005 r. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 16 grudnia 2005 r., materiały drogowe stanowiące własność Gminy Miasta Szczecin na łączną kwotę 9.188,14 zł (wartość ustalona przez ZDiTM) znajdowały się nadal na placu składowym firmy TERBET.

Nieprawidłowości dotyczyły też postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług składowania materiałów drogowych, w wyniku którego ZDiTM reprezentowany członka Zarządu Miasta zawarł umowę nr 16/2002 z firmą TERBET. Na podstawie ww. umowy  wypłacono Spółce – w okresie od 25 czerwca 2002 r. do 24 czerwca 2005 r. wynagrodzenie w łącznej wysokości 417.240 zł (36 rat miesięcznych po 11.500 zł), podczas gdy kontrola wykazała, że postępowanie powinno być unieważnione. Ustalono bowiem, że  zaświadczenie złożone przez Spółkę TERBET o niezaleganiu z opłacaniem podatków wystawione było przez Urząd Skarbowy w dniu 8 marca 2002 r., a zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne z datą 15 marca 2002 r., co było niezgodne z postanowieniami pkt 3.3 SIWZ, wg którego powinny być one wydane – po dniu ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. po dniu 29 kwietnia 2002 r. Pomimo tego, Komisja Przetargowa nie wystąpiła do ówczesnego dyrektora ZDiTM o odrzucenie oferty tej firmy, co naruszyło postanowienia art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), zw. dalej uozp, wg którego Zamawiający powinien to zrobić, jeżeli oferta jest  sprzeczna z ustawą lub SIWZ. Powyższe spowodowało z kolei, że nie unieważniono postępowania, pomimo że  uczestniczyło w nim dwóch wykonawców, w tym tylko jedna oferta nie podlegała odrzuceniu, a wg art. 27b ust.1 uozp, Zamawiający powinien unieważnić postępowanie, w związku z wpłynięciem tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

             Powyższe stanowiło według art. 138 ust. 1 pkt 12 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegające na naruszeniu zasady, postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego, ustalonych ustawą, o której mowa w art. 28 ust. 4, według którego jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

            Stwierdzono ponadto, że ZDiTM nieegzekwował skutecznie niektórych postanowień umowy 16/2002. W toku kontroli ustalono bowiem, że TERBET Sp. z.o.o. zawarła umowę przelewu wierzytelności dopiero w dniu 30 października 2002 r., tj. po upływie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy nr 16/2002 (25  czerwca 2002 r.) i nie dostarczyła w ogóle - do czasu zakończenia kontroli - umowy ubezpieczenia od kradzieży i pożaru za okres od 6 do 29 lipca 2003 r.,  mimo że wg § 6 ust. 3, umowy ubezpieczenia powinny być zawarte na czas trwania umowy (tj. od 25.06.2002 do 24.06.2005 r.). Powyższe stanowiło naruszenie postanowień § 6 ust.4 umowy 16/2002, wg którego Spółka zobowiązana była do okazania dowodów zawarcia umów ubezpieczenia i opłacenia składek oraz wręczenia ZDiTM oświadczenia o cesji praw objętych umową ubezpieczenia, nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy. Pomimo braku ww. dokumentów, ZDiTM nie wyegzekwował od Spółki kary umownej, co było niezgodne z § 6 ust. 5 umowy 16/2002, wg którego TERBET zapłaci Składującemu karę umowną w kwocie 10 tys. zł, jeżeli nastąpi uchybienie  obowiązkowi o którym mowa w § 6 ust.4.

 

             Prezydent zalecił Dyrektorowi ZDiTM, aby:

1.       Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegał przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

2.       Naliczał i egzekwował kary umowne za nieprzestrzeganie warunków umowy, jeżeli wynikały one z treści umowy.  

3.       Podjął czynności prawne mające na celu wydanie materiałów drogowych składowanych przy ul. Tama Pomorzańska lub wyegzekwował kwotę stanowiącą ich równowartość.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/02/16, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/02/16 14:26:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/02/16 14:26:44 nowa pozycja