Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/31/05

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 12 - 16 września 2005 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie  (zw. dalej SP1) w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2003 r.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w  wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 października 2005 r.  
        Kontrola wykazała, że Szkoła Podstawowa Nr 1 zrealizowała w większości zalecenia pokontrolne z kontroli nr P/5/04 w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za 2003 r. skierowane do Dyrektora w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 kwietnia 2004 r. W piśmie z dnia 24 maja 2004 r. znak: SP1/08/5/04 potwierdzono realizację wszystkich zaleceń, jednakże kontrola ich wykonania wykazała pewne uchybienia.
        Kontrola wykazała, że w SP1 naliczono i zaewidencjonowano odsetki od nieterminowych należności, za okres od początku 2005 r., dopiero na koniec sierpnia, a wg § 7 ust. 2 Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.) odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału lub w momencie ich zapłaty.
        W toku kontroli stwierdzono, że większość umów na dostawę artykułów żywnościowych przestała obowiązywać z końcem czerwca 2005 r., natomiast postępowanie w celu wybrania oferty na stałą dostawę artykułów spożywczych rozpoczęto dopiero w miesiącu wrześniu. Stwierdzono ponadto, że sporządzona w dniu 01.09.05 r. notatka służbowa z udzielenia zamówienia publicznego na kwotę 1.700 zł nie zawierała przeliczenia wartości zamówienia na euro według średniego kursu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.03.2004 r.w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40, poz. 356) , a zgodnie z Zarządzeniem nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej UM powinna zawierać taką informację.
 
Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały wykonane bądź są bieżąco realizowane a dotyczyły:
- Wystąpienia o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia pracownikowi szkoły w kwocie 1.082,10 zł (brutto) oraz dokonania korekty nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. W wyniku powyższego odzyskano nadpłaconą kwotę.
- Przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji przy ustalaniu i naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników.
- Wprowadzenia w szkole dolnej granicy pozostałych środków trwałych w wysokości 1.000 zł. Dokonania zmian w ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dotyczących trwałych składników majątkowych.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Szkoły:
1.      W przypadku dokonywania opłat przez kontrahentów wynajmu pomieszczeń z opóźnieniem naliczać i ewidencjonować  odsetki w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
2.      Przy udzielaniu zamówień publicznych stosować zasady określone przepisami  ustawy z dnia 29.01.04 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27.04.2004 r.
 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/12/30, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/12/30 10:13:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/12/30 10:13:03 nowa pozycja