Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/24/05

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r.

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie, al. Jedności Narodowej 42

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 23 - 26 sierpnia 2005 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczecinie  (zw. dalej MOIK) w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2003 r.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w  wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16  września 2005 r.  
        Kontrola wykazała, że MOIK zrealizował w większości zalecenia pokontrolne z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2003 r. (zw. dalej kontrolą P/4/04) skierowane do Pani w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 kwietnia 2004 r. (znak: WKiAW/II/ZI/0914/186/04). Mimo potwierdzenia przez MOIK pismem z dnia 14 maja 2004 r. znak: MOIK/II/RZ/229/2004 realizacji wszystkich zaleceń, kontrola ich wykonania wykazała pewne uchybienia.
        Stwierdzono, że MOIK nie zrealizował w całości zalecenia w zakresie opracowania zasad prowadzenia rachunkowości, gdyż mimo prowadzenia komputerowej ewidencji nie wprowadził w życie opracowanej dokumentacji dotyczącej wykorzystywanego programu finansowo-księgowego. Ponadto kontrola zakładowego planu kont wykazała brak konta pozabilansowego 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.  Według art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 02, nr 76, poz. 634, ze zm.) obowiązek ustalenia w formie pisemnej zasad prowadzonej rachunkowości i jej aktualizacji spoczywał na kierowniku jednostki.
        Ponadto kontrola miała zastrzeżenia do realizacji zalecenia w zakresie ewidencjonowania majątku a w szczególności wyposażenia, gdyż nadal nie wprowadzano na bieżąco do ewidencji zakupionego wyposażenia. Stwierdzono bowiem, że dokonane zakupy sprzętu w miesiącach styczniu, lutym i kwietniu 2005 r.  wprowadzono na stan majątku dopiero z dniem 31.07.2005 r.
        W wyniku kontroli rachunków z tytułu realizacji umów zleceń stwierdzono przypadek niewłaściwego wyliczenia kwoty zobowiązania, a mianowicie w fakturze nr 3/2005 z dnia 31.05.2005 r. (dok. księg. Nr Dz/77/06/05) dokonano obciążenia na kwotę 700 zł netto, mimo, że z wyliczenia wynikała kwota 600 zł (20x30). Z tego tytułu nastąpiła nadpłata w wysokości 122 zł (z VAT).         
 
Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały wykonane bądź są bieżąco realizowane a dotyczyły:
1.    ustalenia pisemnych procedur kontroli finansowej, dotyczącej procesów  związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, zgodnie z przepisami art. 35a ustawy o finansach publicznych.
2.    bezwzględnego przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Min. Fin. z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 03.68.634, ze zm.).
3.    przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki kasowej, w szczególności w zakresie kontroli wydatkowanych środków pieniężnych z kasy jednostki.
4.    wyegzekwowania zwrotu kwoty ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wypłaconego pracownikowi za miesiąc czerwiec 2003 r. w kwocie 307,68 zł.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi MOIK:
1.      Wprowadzić w życie opracowaną dokumentację dotyczącą zasad prowadzonej ewidencji komputerowej oraz uaktualnić zakładowy plan kont.
2.      Prowadzić ewidencję majątku jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.
3.      Wnikliwe kontrolować pod względem merytorycznym i rachunkowym otrzymywane faktury obciążeniowe w zakresie wydatków budżetowych. Wyegzekwować zwrot stwierdzonej nadpłaty.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/11/22 09:52:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/11/22 09:52:55 nowa pozycja