Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: Z/9/05

Wydatkowanie środków publicznych powierzonych przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Kampania edukacji ekologicznej w szkołach w 2003/04 r.” Towarzystwu Społecznemu „Wolę być” w Szczecinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W dniach od 3 do 21 października 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin na prośbę Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin (zw. dalej WGKiOŚ) oraz Biura Organizacji Pozarządowych UM Szczecin (zw. dalej BOP) przeprowadził kontrolę w WGKiOŚ oraz BOP w zakresie wydatkowania środków publicznych powierzonych przez Gminę Miasto Szczecin Towarzystwu Ekologiczno-Społecznemu „Wolę Być” ( zw. dalej Towarzystwem) na realizację zadania pn. „Kampania edukacji ekologicznej w szkołach w 2003/2004 r.”
        Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ujęty został w protokole kontroli podpisanym przez Dyrektora WGKiOŚ w dniu 25 listopada 2005 r. i Kierownika BOP w dniu 30 listopada 2005 r.
        Ocena kontrolowanej działalności i wnioski pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 grudnia 2005 r. skierowanym do Dyrektora WGKiOŚ i Kierownika BOP.
        W dniu 27 sierpnia 2003 r. Gmina Miasto Szczecin zawarła z Towarzystwem kontrakt nr 109/D/2003 (zw. dalej kontraktem) na realizację zadania pn. „Kampania edukacji ekologicznej w szkołach w roku 2003/2004 ” na łączną kwotę 80.000 zł przekazaną przez Miasto w trzech transzach, w tym jedna w wys. 30.000 zł w 2003 r. i dwie w wys. 25.000 zł w 2004 r.
        Kontrola wykazała nieprawidłowości przy rozliczeniu ww. trzech transzy kontraktu. Ujawniono bowiem, że do rozliczenia I, II i III transzy kontraktu dołączono 39 spośród 63 ogólnej liczby umów o dzieło dofinansowanych przez Miasto  w wys. 45.600 zł , w których dzień zawarcia umowy o dzieło pomiędzy Towarzystwem a wykonawcą był tożsamy z dniem wypłaty wykonawcy wynagrodzenia za wykonane dzieło. Było to niezgodne z § 2 umów o dzieło, wg którego za wykonanie dzieła zamawiający miał zapłaci wykonawcy ustaloną kwotę w terminie 7 dni od daty odebrania dzieła i złożenia rachunku.  Dwie spośród 39 ww. umów o dzieło rozliczonych w I transzy  miały być z kolei wykonane do dnia 30 marca 2004 r. a jedna umowa do dnia 9 września 2004 r., mimo, że termin rozliczenia I transzy kontraktu wymieniony w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a kontraktu przypadał na dzień 10 stycznia 2004 r. W myśl art. 627 ustawy z dnia 23 kwietna 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) (zw. dalej kc) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem takiej umowy jest więc nie sama praca, lecz określony jej rezultat, który wykonawca na zamówienie powierzającego ma wykonać. Dzieło w chwili zawierania umowy jeszcze nie istnieje, jest natomiast uzgodnione w umowie.
        W wyniku kontroli ustalono, że do rozliczenia II transzy kontraktu dołączono pięć faktur VAT wystawionych przez Telekomunikację Polską S.A., dofinansowanych przez Miasto w wys. 1.000 zł, pomimo że mogły być one dofinansowane jedynie
do kwoty 745 zł. Podstawą rozliczenia tych faktur powinny być poniesione koszty związane wyłącznie z obsługą stałego łącza (Neostrada TP 512), podczas gdy Towarzystwo wliczyło w nie inne niż ww. koszty. Wg pkt 2 ppkt 11 Załącznika nr 1 do kontraktu,  Miasto częściowo pokrywało jedynie koszty utrzymania stałego łącza.
      Stwierdzono ponadto, że Towarzystwo zakupiło od Stowarzyszenia Ekologicznego na Rzecz Praw Zwierząt ( zw. dalej Stowarzyszeniem) 120 szt. publikacji pn. „Segregator o odpadach” na kwotę 12.000 zł (rachunek nr 03/2004) z dnia 28 czerwca 2004 r., który Miasto dofinansowało w wys. 7.000 zł. Było to niezgodne z pkt V.3.1. całkowitego budżetu projektu pn. „Kampania edukacji ekologicznej w szkołach w roku 2003/2004”, wg którego wydane miało być 200 sztuk ww. segregatora na ogólną kwotę 10.000 zł. Wg pisma Sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa, planowana ilość 200 egz. „Segregatora o odpadach” uległa zmianie i wyniosła 125 egz. – rachunek nr 3/2004 wykazał 120 szt. – ponieważ miał on składać się z 2 części ( merytorycznej oraz warsztatowej) wydanych osobno a zmniejszona liczba egzemplarzy wynikła z połączenia dwóch części publikacji. W tym przypadku Miasto zamiast dofinansować jedną szt. ww. segregatora kwotą w wys. 35 zł, jak planowano w budżecie ww. kampanii, dofinansowało przy mniejszym nakładzie jedną szt. ww. publikacji kwotą w wys. 58,33 zł.
        W ocenie kontroli zdublowana została czynność związana z przygotowanie publikacji pn. „Segregator o odpadach”, bowiem na podstawie umowy o dzieło nr 04/12/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Towarzystwem w imieniu, którego działała Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego a Przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa zwanym wykonawcą, wykonawca zobowiązał się do przygotowania „Segregatora o odpadach” i wygłoszenia o nim wykładu dla nauczycieli, którą Miasto dofinansowało w wys. 2.000 zł. Wg rachunku nr 03/2004  z dnia 28 czerwca 2004 r. Stowarzyszenie przygotowało, wydrukowało i dostarczyło do szkół publikację pn. „Segregator o odpadach”.
        Kontrola wykazała również, że umowy o dzieło nr 4/05, 5/05, 6/05 z dnia 7 maja 2004 r. przedłożone do  rozliczenia II transzy kontraktu dnia 30 czerwca 2004 r., zostały wcześniej w dniu 25 czerwca 2004 r.  rozliczone w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zw. dalej WFOŚiGW) przez co wysokość dofinansowania przez Miasto powinna opiewać na kwotę 1.800 zł, a nie na kwotę  2.000 zł. Ustalono także, że umowy o dzieło nr 3/09, 5/09 z dnia 25 września 2004 r. i  umowy o dzieło nr 4/12, 6/12 z dnia 14 grudnia 2004 r. przedłożone do rozliczenia III transzy kontraktu w dniu 10 stycznia 2005 r., wcześniej tj. w 28 grudnia 2004 r. rozliczone w WFOŚiGW, a w dniu 29 grudnia 2004 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zw. dalej NFOŚiGW)  przez co wysokość dofinansowania powinna opiewać na kwotę 1.080 zł, a nie na kwotę 2.800 zł.
        Wątpliwości natury etycznej odnoszą się natomiast do faktu powierzenia przez Towarzystwo, Stowarzyszeniu przygotowania publikacji „ Segregator o odpadach”, materiałów dla uczestników szkoleń Młodych Liderów oraz zakupu nagród rzeczowych – w ilościach hurtowych – bowiem w skład organów wchodzą osoby powiązane z obiema organizacjami.
        Za nieprawidłowe należy również uznać, że nie otrzymano od Towarzystwa karty przekazania odpadu dotyczącą baterii, które były zbierane w szkołach w ramach konkursu pn. „Wszystkie śmieci nasze są – baterie”, mimo że wg art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz.U., Nr 62, poz . 628 ze zm.), Towarzystwo powinno posiadać kartę przekazania odpadu.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi WGKiOŚ, aby:
1.      Ponownie rozliczył kontrakt Nr 109/D/2003  z dnia 27 sierpnia 2003 r. zwracając szczególną uwagę na faktury VAT TP S.A. i umowy o dzieło wyszczególnione w tabelach nr 4, 5 i 7 protokołu kontroli.
2.      Jeżeli po ponownym rozliczeniu dofinansowania, pozostaną niewykorzystane środki zwrócił się do Towarzystwa o ich zwrot zgodnie z §6 ust.2 kontraktu.
3.      W odniesieniu do każdej dotacji, w celu uniknięcia ww. nieprawidłowościom,   przyjmował do wglądu (przy rozliczeniu) oryginały dokumentacji finansowej (np. faktury VAT, umowy o dzieło) i dokonywał ich oznakowania poprzez postawienie pieczątki  zawierającej np. numer kontraktu, wysokość dofinansowania ze środków UM. Wymagał na dokumencie finansowym opisu źródeł finansowania i  rozliczenia całej kwoty lub oświadczenia, że dokument nie był przedkładany do rozliczenia w innej instytucji. W aktach Wydziału powinny być przechowywane kserokopie dokumentacji oznaczonej w ww. sposób, oznaczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie.
4.      Zwrócił się do Towarzystwa o przekazanie karty odpadu.
5.      Na podstawie §10 ust.8 Karty i §5 ust. 5 kontraktu  rozważył możliwość pozbawienia Towarzystwa otrzymania dotacji z budżetu Miasta przez okres najbliższych 3 lat w związku z podaniem nieprawdziwych danych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/01/31, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/01/31 10:11:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/01/31 10:11:07 nowa pozycja