Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/19/05

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, ul. Grzymińska 6

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W dniach od 13 do 19 lipca 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6, którą objęto zagadnienie dotyczące dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
        Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ujęty został w protokole kontroli podpisanym w dniu  27 lipca 2005 r. przez Dyrektora i Główną Księgową Ośrodka.
        Ocena kontrolowanej działalności i wnioski pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 sierpnia 2005 r. skierowanym do Dyrektora Ośrodka.
        Kontrola pozytywnie oceniła funkcjonujące w Ośrodku zasady polityki rachunkowości. Stwierdzono bowiem, że przyjęte przez Dyrektora Ośrodka dokumenty dotyczące ww. zasad opracowane zostały zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze. zm.), zw. dalej uor. W odniesieniu natomiast do procedur kontroli finansowej stwierdzono jedynie drobne uchybienia formalne. Dotyczyły one braku - w ww. procedurach wprowadzonych przez Dyrektora Ośrodka w dniu 31 grudnia 2004 r. - zagadnień dotyczących zwrotu środków publicznych, co było niezgodne z przepisem art. 35 a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zw. dalej uofp, wg którego kontrola finansowa powinna obejmować m.in. i ten element.
        W toku kontroli ustalono, że w ewidencji księgowej i zakładowym planie kont wykazano konto 401 „Koszty środków specjalnych”, podczas gdy w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1752) (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont) numerem 401 oznaczone jest konto „Amortyzacja”. Powyższe naruszyło przepis § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont, wg którego wprowadza się plany kont dla jednostek obejmujące konta bilansowe i konta pozabilansowe określone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia, które stanowią podstawę do opracowania zakładowych planów kont.
        Kontrola wydatków Ośrodka za 2004 r. (czterdzieści pięć faktur VAT i pięć list płac z §§ 4010, 4210, 4220, 4260) w łącznej wysokości 202.145,95 zł (5,53 % ogółu wydatków budżetowych w wys. 3.655.299 zł), nie wykazała rażących uchybień. Stwierdzono jedynie, że sześć faktur VAT nr 1740004305, 1740010206, 7007105/128, 1740004305, 61/00258/H w § 4260 i jedna faktura VAT nr 4453/1  w § 4210 posiadały dekretację na dowodzie do ujęcia w księgach rachunkowych  niezgodną z ewidencją księgową a trzy faktury VAT nr 721/04, 734/04, 6394/0014/PP w § 4210 nie były sprawdzone pod względem merytorycznym przez kierownika administracyjno-gospodarczego.
        Główna Księgowa spełniała wymogi określone w  art. 35 ust.2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
Kontrola wykazała, że Dyrektor Ośrodka wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania kwartalnych informacji do Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w Ośrodku nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Pani Dyrektor Ośrodka, aby:
  1. Uzupełniła dokumentację Ośrodka dotyczącą procedur kontroli finansowej  o obowiązujące przepisy prawa i standardy kontroli finansowej MF .
  2. Wyegzekwowała od głównej księgowej usunięcie uchybień wskazanych w wystąpieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/08/12, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/08/12 10:53:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/08/12 10:53:56 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2005/08/12 10:31:37 nowa pozycja