Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/14/05

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.

Gimnazjum Nr 29 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W dniach od 25 maja do 2 czerwca 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Szczecinie przeprowadził kontrolę w Gimnazjum nr 29 w Szczecinie przy ul. Seledynowej 50 (zw. dalej Gimnazjum), którą objęto zagadnienia dotyczące dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu Gimnazjum.
        Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ujęty został w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 czerwca 2005 r. przez Dyrektora i Główną Księgową Gimnazjum.
        Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 czerwca 2005 r. skierowanym do Dyrektora Gimnazjum.
        Kontrola wykazała nieprawidłowości polegające głównie na niedostosowaniu dokumentacji przyjętych w Gimnazjum zasad rachunkowości do obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu natomiast do funkcjonujących w Szkole procedur kontroli finansowej stwierdzono jedynie drobne uchybienia formalne. Dotyczyły one braku - w ww. procedurach opracowanych przez Dyrektora Gimnazjum w dniu 18 listopada 2004 r. - zagadnień dotyczących zwrotu środków publicznych, co było niezgodne z przepisem art. 35 a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zw. dalej uofp, wg którego kontrola finansowa powinna obejmować m.in. i ten element. Opracowana przez Dyrektora Gimnazjum procedura udzielania zamówień publicznych opisywała natomiast specyfikację istotnych warunków zamówienia oferty przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 Euro, a nie procedurę udzielania zamówienia publicznego, opracowaną na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 ze. zm.) i Zarządzenia Nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego, zw. dalej Zarządzeniem w sprawie ustawy prawo zamówień publicznych. Procedury wewnętrznej kontroli finansowej nie były też dostosowane do aktualnej struktury organizacyjnej Gimnazjum. W procedurze Dyrektor Gimnazjum zapisała bowiem, że umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, druki zwolnień lekarskich, listy płac, zestawienia list płac, deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, indywidualne kartoteki płacowe sporządza i poddaje kontroli specjalista ds. płac, podczas gdy w Gimnazjum nie było w ogóle stanowiska specjalisty ds. płac, a jedynie jednoosobowe stanowisko – głównego księgowego i starszego referenta.
        Nieprawidłowości stwierdzono w obowiązującej w Gimnazjum od dnia 4 września 2002 r. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, która nie była dostosowana do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2002 r.,
Nr 76, poz. 694 ze. zm.), zw. dalej uor. Nie opisano w niej bowiem metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, wykazu ksiąg rachunkowych ani nie określono roku obrotowego i wchodzącego w jego skład okresów sprawozdawczych. W odniesieniu natomiast do programów komputerowych „Księgowość 2000+”, „Płace 2000 i „Płatnik ZUS” – dokumentacja ta nie zawierała daty wprowadzenia ich do eksploatacji. Naruszyło to postanowienia art. 10 ust. 1 uor, wg którego jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, zawierające m.in. ww. dane. W zakładowym planie kont zapisano ponadto, że w kwestiach nieuregulowanych  w niniejszym planie obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczegółowych określonych Zarządzeniem Nr 46 Ministra Finansów z dnia  1 sierpnia 1995 r., podczas gdy zasady szczegółowe reguluje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1752), zw. dalej rozporządzeniem. Stwierdzono również, że w zakładowym planie kont wykazano konto 202 ( rozrachunki z dostawcamii odbiorcami) zamiast konta 201 (rozrachunki z odbiorcami i dostawcami). Konto 202 rozrachunki z dostawcami i odbiorcami było niezgodne z § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia, wg którego wprowadza się plany kont dla jednostek obejmujące konta bilansowe i konta pozabilansowe określone w załączniku 2 do rozporządzenia, które stanowią podstawę do opracowania zakładowych planów kont. Natomiast w ewidencji księgowej funkcjonowało konto 900 (pozabilansowe konto techniczne, które nie wchodzi do bilansu i sprawozdań a jego prowadzenie wynika z techniki obsługi programu), którego nie wykazano w zakładowym planie kont, co stanowiło naruszenie § 12 ust.1 pkt.1 rozporządzenia, wg którego podane w planach kont konta uzupełnia się o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont.
        Kontrola wydatków Gimnazjum za 2004 r. (trzy faktury i zestawienie list płac z §§ 4210, 4010) w łącznej wysokości 105.872,07 zł (6,94 % ogółu), nie wykazała rażących uchybień. Stwierdzono jedynie, że nie przestrzegano niektórych przepisów Zarządzenia w sprawie ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ do dwóch z trzech faktur VAT (303/12/2004 i 1206/8/2004 z 27 i 22 grudnia 2004 r.) oprócz notatek służbowych nie dołączono dokumentacji z przeprowadzonej analizy rynku, co było niezgodne z § 9 ust.4 pkt.1 i 6 Załącznika nr 1 do  ww. Zarządzenia, wg którego przed zawarciem umowy zamawiający powinien dokonać analizy rynku w celu wybrania takiego wykonawcy, który zapewni odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb zamawiającego; analiza rynku polega w szczególności na zebraniu ofert od minimum dwóch potencjalnych wykonawców oraz, że nie sporządza się notatki służbowej, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 zł.
        Podczas kontroli stwierdzono, że Główna Księgowa Gimnazjum spełniała wymogi określone w  art. 35 ust.2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych a starszy referent, w ramach dodatkowych czynności prowadziła kasę Gimnazjum. Nie złożyła jednak oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, pomimo że wg §3 pkt.2 instrukcji kasowej, powinna je złożyć.
        Kontrola wykazała, że Dyrektor Gimnazjum wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania kwartalnych informacji do Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej (zw. dalej WOiKF) dotyczących transakcji podejrzanych, wynikającego z pisma Dyrektor WOiKF w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w Gimnazjum nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Pani Dyrektor Gimnazjum, aby:
 
1.      Uzupełniła dokumentację Gimnazjum dotyczącą procedur kontroli finansowej i zasad prowadzonej rachunkowości o obowiązujące przepisy prawa i standardy kontroli finansowej MF z uwzględnieniem wielkości i struktury organizacyjnej Gimnazjum (pomocne mogą być wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jsfp ze strony www.mf.gov.pl/ koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego/inne dokumenty),
2.      Wyegzekwowała od głównej księgowej usunięcie uchybień wskazanych w wystąpieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.      Przestrzegała przepisów w zakresie udzielanych zamówień publicznych.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/07/25, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/07/25 14:31:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/07/25 14:31:04 nowa pozycja