Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/32/05

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalna 15

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W dniach od 14 do 27 września 2005 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 (zw. dalej Ośrodkiem), którą objęto zagadnienie dotyczące dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
        Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ujęty został w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 października 2005 r. przez Dyrektora i Główną Księgową Ośrodka.
        Ocena kontrolowanej działalności i wnioski pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 listopada 2005 r. skierowanym do Dyrektora Ośrodka.
        W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane głównie z nienależytym opracowaniem w Ośrodku zasad rachunkowości i procedur kontroli finansowej.
        Kontrola wykazała, że zasady rachunkowości nie były w pełni dostosowane do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), zw. dalej uor. Nie opisano w nich bowiem metod ustalania wyniku finansowego, zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, co naruszyło postanowienia art. 10 ust. 1 uor, wg którego jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, zawierające m.in. ww. dane. W odniesieniu natomiast do procedur kontroli finansowej stwierdzono, że nie uwzględniały one zagadnień w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych, co było niezgodne z przepisem art. 35 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.), zw. dalej uofp, wg którego kontrola finansowa powinna obejmować m.in. i te elementy.
        Za nieprawidłowe należy również uznać wprowadzone przez byłą Dyrektor Ośrodka  procedury kontroli finansowej stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z dnia 26 listopada 2003 r. odnoszące się do zaciągania zobowiązań w drodze umów poprzedzonych procedurą zamówienia publicznego oraz instrukcję udzielania zamówień publicznych z dnia 31 czerwca 2004 r. bowiem opracowana była na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 ze zm.)zw. dalej uozp, podczas gdy od dnia 2 marca 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 ze zm.) zw. dalej uzp.
        Uwagi kontroli dotyczyły także sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i ksiąg rachunkowych. Stwierdzono bowiem, że w ewidencji księgowej główna księgowa nie prowadziła kont pozabilansowych 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” i 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”, co było niezgodne z przepisem § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.), zw. dalej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, wg którego zakładowy plan kont powinien zapewnić możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach. Wbrew przepisowi art. 18 ust. 1 uor, główna księgowa nie sporządzała także zestawień obrotów i sald na koniec okresów sprawozdawczych a księga główna nie była oznaczona nazwą jednostki, rokiem obrotowym, okresem sprawozdawczym ani datą sporządzenia, co naruszyło przepis art. 13 ust. 4 uor, wg którego księga główna powinna zawierać te oznaczenia.
        Kontrola wydatków Ośrodka za 2004 r. w §§ 4220, 4260 w wys. 384.600 zł (13,33 % ogółu wydatków budżetowych w wys. 2.885.855 zł ) wykazała, że przy zawieraniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych ze Grupą Energetyczną Enea S.A. Oddział Szczecin, sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych ze Szczecińską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., dostarczenia wody i odprowadzania ścieków z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. Szczecin oraz zakupie żywności nie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co było niezgodne z art. 28 ust. 4 uofp, wg którego jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
        Stwierdzono ponadto, że obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka powierzone zostały głównej księgowej, pomimo że – wg stanu na dzień zakończenia kontroli – nie posiadała ona kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku zgodnie art. 35 ust. 2 pkt 4 uofp. Zaznaczyć należy jednak, że główna księgowa podjęła naukę w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego „Prymus” o kierunku rachunkowość, w związku z czym wymagane wykształcenie nabędzie w styczniu 2006 r.
        Jednostka wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania kwartalnych informacji do Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w Ośrodku nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Ośrodka, aby:
  1. Uzupełniła dokumentację Ośrodka dotyczącą zasad rachunkowości i procedur kontroli finansowej  o obowiązujące przepisy prawa i standardy kontroli finansowej MF .
  2. Bezwzględnie przestrzegała przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  3. Wyegzekwowała od głównej księgowej usunięcie uchybień wskazanych w wystąpieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/12/29, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/12/29 13:51:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/12/29 13:51:00 nowa pozycja