Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: P/37/05

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2002 r.

Szkoła nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 21 - 25 listopada 2005 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 36 w Szczecinie  (zw. dalej SP36) w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2002 r.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w  wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 grudnia 2005 r.  
        Kontrola wykazała, że Szkoła Podstawowa Nr 36 nie zrealizowała wszystkich  zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za 2002 r. skierowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2003 r. 
        W piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r. była Dyrektor SP 36 poinformowała o realizacji zaleceń, jednakże kontrola ich wykonania wykazała pewne uchybienia.
            W toku kontroli ustalono, że była Dyrektor SP36 nie wystąpiła do Wykonawcy remontu szkoły o zwrot kwoty 9.058 zł z tytułu zawyżonego obciążenia za wykonane roboty, a także nie naliczyła kar za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy mimo, że zgodnie z Uchwałą nr 1/04 Komisji Odwoławczej z 1 kwietnia 2004 r. w sprawie złożonych przez byłą Dyrektor SP 36 zastrzeżeń dotyczących ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2003 r., Komisja uznała, że negatywna ocena dotycząca przetargu nieograniczonego z dnia 22 stycznia 2002 r., związanego z remontem w szkole jest uzasadniona i zastrzeżenia oddaliła.
        W zakresie nadpłaconego wynagrodzenia dla byłego pracownika szkoły  wykonanie zalecenia polegało jedynie na wystosowaniu pism informujących o nieprawidłowościach w naliczaniu wynagrodzenia i prośby o zwrot nieprawidłowo wypłaconej kwoty, bez konsekwentnego działania w celu jej odzyskania.
        W wyniku kontroli stwierdzono, że w nowoopracowanym zakładowym planie kont nie było kont pozabilansowych 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” i 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” mimo, że § 11 ust. 1 rozporządzenia Min. Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752 ze zm.) stanowił, że zakładowy plan kont powinien ujmować konta bilansowe i pozabilansowe. 
        Kontrola dokumentacji związanej z remontem stołówki w szkole wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie realizacji zawartej w dniu 28.06.2005 r. umowy na wykonywane roboty. Stwierdzono bowiem, że protokół odbioru robót sporządzono dopiero po miesiącu od daty umownego zakończenia robót. Stwierdzono ponadto, że zapłaty za roboty ujęte w umowie dokonano już po 10. dniach od daty zawarcia umowy, tj. 08.07.2005 r. mimo, że termin zakończenia robót ustalono na dzień 31.07.2005 r. a podstawą płatności miała być faktura VAT wystawiona w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru robót stwierdzającego stan bez usterek.       
 
Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały wykonane bądź są bieżąco realizowane a dotyczyły:
-          Wystąpienia o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia od głównej księgowej, za okres od 01.01.2001 r. do 31.03.2002 r., w kwocie 450 zł.
-          Wystąpienia o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia od byłego pracownika na stanowisku księgowej, za okres od 01.01.2001 r. do 31.03.2002 r., w kwocie 840 zł.
-          Ustalenia prawidłowego dodatku z tytułu wysługi lat dla starszej księgowej.
-          Ustalenia prawidłowej kwoty dodatków funkcyjnych dla pracowników administracji.
-          Ustalania dodatków funkcyjnych dla wychowawców klas i dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły, w oparciu o obowiązujące przepisy.
-          Opracowania zakładowego planu kont – polityki rachunkowości szkoły.
-          Opracowania procedury kontroli finansowej zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.).
-          Ewidencjonowania i rozliczania w raportach kasowych dochodów (gotówki) pobieranych z tytułu odpłatności za obiady. Uregulowania instrukcją gospodarki kasowej zagadnień dotyczących obrotu gotówkowego szkoły.
-          Przestrzegania zasad ograniczonego obrotu gotówkowego do 3.000 EURO.
-          Przyjęcia do ewidencji księgowej szkoły inwestycji – węzeł cieplny.
 
Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi SP 36:
1.      Bezwzględnie wykonywać wydawane zalecenia w wyniku przeprowadzanych kontroli.
2.      Bieżąco aktualizować dokumentację dotyczącą przyjętych zasad rachunkowości, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 
3.      Przy udzielaniu zamówień publicznych stosować zasady określone przepisami  ustawy z dnia 29.01.04 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27.04.2004 r.
4.      Przestrzegać ustaleń w zawieranych umowach w zakresie zamówień publicznych, w szczególności dotyczących terminów wykonywanych usług, prawidłowego ich odbioru oraz przyjętych warunków płatności. 
 
 
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/01/31, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/01/31 09:54:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/01/31 09:54:24 nowa pozycja