Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1998 r.

Uchwała Tytuł
XLIX/648/98 sprawie wystąpienia do Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XLIX/647/98 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Szczecin do składu rady nadzorczej Spółki pn. " Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście Spółka Akcyjna"
XLIX/646/98 w sprawie zatwierdzenia projektu aktu założycielskiego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o.” powstałej w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Szczecinie
XLIX/645/98 w sprawie określenia na rok 1998 limitu wydawanych nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecin
XLIX/644/98 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLIX/643/98 w sprawie powołania "Społecznej Rady Programowej do spraw Zwierząt"
XLIX/642/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLIX/641/98 w sprawie zatwierdzania Statutu Zakładu Opieki Stomatologicznej w Szczecinie
XLIX/640/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie
XLIX/639/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie
XLIX/638/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie
XLIX/637/98 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie
XLIX/636/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna
XLIX/635/98 w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zwrotu wydatków na tę pomoc.
XLIX/634/98 w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
XLIX/633/98 w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej gruntu komunalnego niezabudowanego na cele urządzenia ośrodka rekreacyjnego
XLIX/632/98 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach (gruntach ornych).
XLIX/631/98 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecina.
XLIX/630/98 w sprawie zatwierdzenia lokalizacji Pomnika Niepodległości.
XLIX/629/98 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy miastem Szczecin a Stocznią Szczecińską S.A.
XLIX/628/98 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia pod nazwą " Forum Rewitalizacji
XLIX/627/98 w sprawie oddania gruntu w nieodpłatne użytkowanie Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury, Oświaty i Sportu na osiedlu Bukowym na okres 15 lat.
XLIX/626/98 w sprawie przystąpienia do spółki p.n. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów".
XLIX/625/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego licytacyjnego nieograniczonego grunt komunalny położony w Szczecinie w rejonie ul. Mieszka I.
XLIX/624/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu gruntu komunalnego położonego w Szczecinie pomiędzy ulicami Hangarowa - Andrzeja Struga - Gryfińska.
XLIX/623/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLIX/622/98 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu zmiany II edycji (I transza) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVIII/621/98 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu osiedla.
XLVIII/620/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania.
XLVIII/619/98 w sprawie zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. - Międzynarodowe Targi Szczecińskie
XLVIII/618/98 w sprawie zmiany budżetu Miasta Szczecina na 1998 rok.
XLVIII/617/98 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 19 w Szczecinie.
XLVIII/616/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 97.
XLVIII/615/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Szczecinie, przy ul. Jedności Narodowej 12.
XLVIII/614/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie, przy ul. Batalionów Chłopskich 86.
XLVIII/613/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie, przy ul. Wncentego Pola 6.
XLVIII/612/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie, przy ul. Jedności Narodowej 42.
XLVIII/611/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie, przy ul. Starzyńskiego 2.
XLVIII/610/98 w sprawie załozeń polityki zdrowotnej miasta Szczecina.
XLVIII/609/98 w sprawie przekształceń miejskich zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
XLVIII/608/98 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
XLVIII/607/98 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
XLVIII/606/98 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLVIII/605/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Wiewiórczej-Relaksowej.
XLVIII/604/98 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie.
XLVIII/603/98 w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej gruntu komunalnego zabudowanego budynkiem.
XLVIII/602/98 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie.
XLVIII/601/98 w sprawie nadania nazw urzędowych placowi i ulicom w Szczecinie.
XLVIII/600/98 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży zabudowy i urządzeń położonych przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie.
XLVIII/599/98 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok.
XLVIII/598/98 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XLVIII/597/98 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Szczecińskim dotyczącego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dubois 6 i podjęcia zobowiązania finansowego, którego skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XLVIII/596/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S.26 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/595/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/594/98 w sprawie sporządzenia zmiany Z.70 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/593/98 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVIII/592/98 w sprawie określenia daty ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Pomorzany".
XLVII/591/98 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 1999 rok
XLVII/590/98 w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
XLVII/589/98 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
XLVII/588/98 w sprawie obwodów szkolnych
XLVII/587/98 w sprawie przyjęcia Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XLVII/586/98 w sprawie: przyjęcia Statutu Teatru Współczesnego w Szczecinie
XLVII/585/98 w sprawie: przyjęcia Statutu Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
XLVII/584/98 w sprawie przyjęcia Statutu Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLVII/583/98 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Szczecin.
XLVII/582/98 zmieniajaca Statut Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina.
XLVII/581/98 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Gminy Miasto Szczecina.
XLVII/580/98 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej.
XLVII/579/98 w sprawie zamiany gruntów ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Kolejarz" oraz oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu gruntów komunalnych położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Ruskiej-Frysztackiej-Legnickiej.
XLVII/578/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.68 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVII/577/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.04 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVII/576/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVII/575/98 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVII/574/98 w sprawie zmiany P5.15 planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Płonia Śmierdnica w Szczecinie
XLVII/573/98 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
XLVI/572/98 w sprawie ustanowienia użytkownika na nieruchomości gminy.
XLVI/571/98 w sprawie utworzenia Liceum Sportowego i połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.
XL,VI/570/98 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLVI/569/98 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Miasta Szczecina
XLVI/568/98 w sprawie zmiany budżetu Miasta Szczecina na 1998 rok
XLVI/567/98 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLVI/566/98 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Panu Zbigniewowi Wicikowi
XLVI/565/98 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych oraz prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz sprawie dodatków mieszkaniowych.
XLVI/564/98 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 1997 r.
XLVI/563/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVl/562/98 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów i protestów do projektów zmian 11 edycji (I transza) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLVI/561/98 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 1997 rok.
XLV/560/98 w sprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Miasto Szczecin, w sprawie realizacji Programu "Bezpieczne Miasto Szczecin", oraz w sprawie oceny funkcjonowania Straży Miejskiej w Szczecinie.
XLIV/559/98 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miasta
XLIV/558/98 w sprawie czteroletnich planów inwestycyjnych miasta Szczecina
XLIV/557/98 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XLIV/556/98 w sprawie repatriacji z Kazachstanu rodziny narodowości polskiej
XLIV/555/98 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XLIV/554/98 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLIV/553/98 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk.
XLIV/552/98 uchylająca uchwałę w sprawie kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków "Pomorzany" oraz upoważniająca do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną dla oczyszczalni.
XLIII/551/98 w sprawie projektu zmian w Statucie Miasta Szczecina.
XLIII/550/98 w sprawie udostępniania Komisji Rewizyjnej protokołów z kontroli przeprowadzanych przez organa zewnętrzne i Wydział Rewizji i Kontroli Urzędu Miejskiego.
XLIII/549/98 w sprawie budzetu miasta na 1998 rok.
XLIII/548/98 w sprawie wydania opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie.
XLIII/547/98 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dla Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 1997-1999.
XLIII/546/98 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.
XLIII/545/98 w sprawie podejmowania przez Zarząd Miasta zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XLIII/544/98 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
XLIII/543/98 w sparwie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże
XLIII/542/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód
XLIII/541/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Północ
XLIII/540/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście
XLIII/539/98 w spraiwe II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Prawobrzeże dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych
XLIII/538/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Zachód dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych
XLIII/537/98 w sparwie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnic Śródmieście i Północ, dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych
XLII/536/98 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie.
XLII/535/98 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do przedłożenia projektu uchwały o utworzeniu Ośrodka Dobowego Pobytu Kobiet i Dzieci pod nazwą "Przytulisko".
XLII/534/98 w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Miasta Szczecina
XLII/533/98 w sprawie wniesienia aportów do Szczecińskiego Towarzystwa Renowacyjnego Sp. z o.o., o wyrażenie zgody na zbywanie American Retail Systems Sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowy STR oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej o zobowiązaniach i świadczeniach na rzecz budowy parkingów.
XLII/532/98 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XLII/531/98 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu licytacyjnego ograniczonego gruntu komunalnego położonego w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza.
XLII/530/98 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XLII/529/98 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
V/W/528/98 w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dotyczących kontroli zaleconej Uchwałą Nr XXXVIII/480/97 z dnia 29 września 1997 r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie zgodności z prawem przeprowadzonej “prywatyzacji” BOM nr 7 i BOM nr 8.
IV/30/98 w sprawie targowisk i opłaty targowej
IV/29/98 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
IV/28/98 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta
IV/27/98 w sprawie nadania tytułu pioniera Miasta Szczecina
IV/26/98 w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 1999 r. do dnia 31 stycznia 2000 roku w Gminie Szczecin
IV/24/98 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 28
IV/23/98 w sprawie podatku od środków transportowych
IV/22/98 w sprawie podatku od posiadania psów
IV/21/98 w sprawie podatku od nieruchomości
III/19/98 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
III/18/98 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
III/17/98 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Związku Gmin Zachodnich
III/16/98 w sprawie reprezentacji Miasta Szczecina w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
III/15/98 w sprawie wyznaczenia osoby do Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością “Międzynarodowe Targi Szczecińskie”.
III/14/98 w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego
III/13/98 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
III/12/98 w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pracownika Kultury w Szczecinie
III/11/98 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna
III/10/98 w sprawie wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy – Miasta Szczecina
II/7/98 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
I/W/6/98 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina
I/W/5/98 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
I/W/4/98 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina
I/W/3/98 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
I/W/2/98 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina