Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2013 r.

Uchwała Tytuł
XXXVI/1098/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo
XXXVI/1097/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
XXXVI/1096/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZDiTM dotyczącej nieuwzględnienia wniosku
XXXVI/1095/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZDiTM dotyczącej nieuwzględnienia skargi na niewłaściwe postępowanie kontrolera biletów
XXXVI/1094/13 w sprawie skargi na nieprawidłowości przy ustalaniu wysokości i wypłacie zasiłków przez Dyrektora MOPR w Szczecinie
XXXVI/1093/13 w sprawie propagowania zasad zdrowego żywienia wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie
XXXVI/1092/13 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra
XXXVI/1091/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZDiTM w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
XXXVI/1090/13 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXXVI/1089/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045.
XXXVI/1088/13 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok
XXXVI/1087/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023
XXXVI/1086/13 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXVI/1085/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski w charakterze Członka Wspierającego
XXXVI/1084/13 w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami
XXXVI/1083/13 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XXXVI/1082/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
XXXVI/1081/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVI/1080/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVI/1079/13 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XXXVI/1078/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
XXXVI/1077/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”
XXXVI/1076/13 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”
XXXVI/1075/13 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”
XXXVI/1074/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
XXXVI/1073/13 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XXXVI/1072/13 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXXVI/1071/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XXXVI/1070/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXXVI/1069/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXXVI/1068/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego)
XXXV/1067/13 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXXV/1066/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne
XXXV/1065/13 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok
XXXV/1064/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta dotyczącej bezczynności organu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
XXXV/1063/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK
XXXV/1062/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej braku odpowiedzi na pisma
XXXV/1061/13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/1060/13 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez ZDiTM
XXXV/1059/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta dotyczącej niewłaściwego postępowania i egzekucji należności
XXXV/1058/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta dotyczącej niewłaściwego wystosowania upomnienia
XXXV/1057/13 w sprawie zmiany nazwy urzędowej części placu
XXXV/1056/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy 
XXXV/1055/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK
XXXV/1054/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZDiTM
XXXV/1053/13 w sprawie skargi na nieprawidłowe wydatkowanie środków finansowych przez Radę Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce
XXXV/1052/13 w sprawie przekazania Radzie Osiedla Bukowe Klęskowo zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego przy ul. Romantycznej – Swojskiej – Nad Rudzianką – Chłopskiej w Szczecinie
XXXV/1051/13 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie
XXXV/1050/13 w sprawie w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu położonym w budynku przy al. Niepodległości 18, 19, 20, 21 i ul. Tkackiej 19, 20, 21, 22 w Szczecinie
XXXV/1049/13 w sprawie pozbawienia ulicy Opolskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXXV/1048/13 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2014
XXXV/1047/13 w sprawie ustalenia na rok 2014 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXXV/1046/13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2014 i 2015
XXXV/1045/13 zmieniająca Uchwałę nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013
XXXV/1044/13 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 4 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie
XXXV/1043/13 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XXXV/1042/13 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXXV/1041/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Słowianin" w Szczecinie
XXXV/1040/13 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2014 r.
XXXV/1039/13 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul Romera 21-29 w Szczecinie
XXXV/1038/13 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
XXXV/1037/13 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXXV/1036/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXXV/1035/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXXV/1034/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXV/1033/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXV/1032/13 w sprawie podatku od środków transportowych
XXXV/1031/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej
XXXV/1030/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mariackiej stanowiącej działkę nr 18/23 z obrębu 1037
XXXV/1029/13 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 29/U7
XXXV/1028/13 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38/U1
XXXV/1027/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gęsiej w Szczecinie
XXXV/1026/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicach: Bałtyckiej, Drewnianej, ks. kan. M. Bryczkowskiego
XXXV/1025/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010 -2015
XXXV/1024/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
XXXV/1023/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Uroczej 41
XXXV/1022/13 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
XXXV/1021/13 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXV/1020/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie
XXXV/1019/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena 2” w Szczecinie
XXXV/1018/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 6” w Szczecinie
XXXV/1017/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 4” w Szczecinie
XXXIV/1016/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta – brak odpowiedzi na pismo
XXXIV/1015/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta – brak informacji o działaniach na Osiedlu Skarbówek
XXXIV/1014/13 w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
XXXIV/1013/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK
XXXIV/1012/13 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK
XXXIV/1011/13 w sprawie skargi na niewłaściwe rozpatrzenie wniosku przez Prezydenta Miasta
XXXIV/1010/13 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
XXXIV/1009/13 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Gwiazdy Polarnej, ul. Czajki, ul. Majora Władysława Raginisa)
XXXIV/1008/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer Zdrowia)
XXXIV/1007/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Franciszka Jarzyńskiego)
XXXIV/1006/13 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXXIV/1005/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045
XXXIV/1004/13 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok
XXXIV/1003/13 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 200 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej 1, 70-115 Szczecin
XXXIV/1002/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Szwoleżerów” w Szczecinie
XXXIV/1001/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Małe Błonia" w Szczecinie
XXXIV/1000/13 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 3” w Szczecinie
XXXIV/999/13 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” w Szczecinie
XXXIV/998/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" w Szczecinie
XXXIV/997/13 w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 43 oraz lokalizacji Filii Nr 54
XXXIV/996/13 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XXXIV/995/13 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy Alei Bohaterów Warszawy 101/U2
XXXIV/994/13 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Przodowników Pracy 101/U2
XXXIV/993/13 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Emilii Plater 4/U2
XXXIV/992/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakładowej 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XXXIV/991/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Grudziądzkiej 25, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XXXIV/990/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 64, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XXXIV/989/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXIII/988/13 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXIII/987/13 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXIII/986/13 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXIII/985/13 w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Szczecinie
XXXIII/984/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego
XXXIII/983/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w związku z wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu
XXXIII/982/13 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
XXXIII/981/13 w sprawie skargi
XXXIII/980/13 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXIII/979/13 w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXXIII/978/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie
XXXIII/977/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
XXXIII/976/13 zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"
XXXIII/975/13 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XXXIII/974/13 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 36/44 obr. 2012
XXXIII/973/13 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 36/44 obr. 2012
XXXIII/972/13 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 1084
XXXIII/971/13 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 1084
XXXIII/970/13 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
XXXIII/969/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXXIII/968/13 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXIII/967/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 2/24 z obrębu 3091, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pokoju
XXXIII/966/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 17
XXXIII/965/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Ks. bpa Władysława Bandurskiego
XXXIII/964/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szarotki
XXXIII/963/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
XXXIII/962/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXIII/961/13 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/14 z obr. 1028 położoną w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna
XXXIII/960/13 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Budynki do dyspozycji Gminy – ul. Koszarowa” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
XXXIII/959/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kaczeńców 33
XXXIII/958/13 w sprawie lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie
XXXIII/957/13 w sprawie o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie
XXXIII/956/13 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie
XXXIII/955/13 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Struga 15 w Szczecinie
XXXIII/954/13 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Tkackiej 7, 8, 9 w Szczecinie
XXXIII/953/13 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie
XXXIII/952/13 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Monte Cassino 36 lok. A, lok. D, lok. E w Szczecinie
XXXIII/951/13 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w Szczecinie
XXXIII/950/13 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Sanatoryjna” w Szczecinie
XXXIII/949/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie
XXXII/948/13 w sprawie skargi
XXXII/947/13 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok
XXXII/946/13 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Tadeusza Piotrowskiego, ul. Koziego Wierchu)
XXXII/945/13 w sprawie skargi
XXXII/944/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Borowikowa)
XXXII/943/13 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXII/942/13 w sprawie skargi
XXXII/941/13 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXXII/940/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045.
XXXII/939/13 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok
XXXII/938/13 w sprawie zmiany nazwy XI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 2
XXXII/937/13 zmieniająca uchwałę Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia Obiektu Sportowego przy al. Wojska Polskiego 127 na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
XXXII/936/13 w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
XXXII/935/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
XXXII/934/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XXXII/933/13 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XXXII/932/13 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 13 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Ewangelisty przy ul. św. Ducha 9, 70-205 Szczecin
XXXII/931/13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Szczecinie
XXXII/930/13 zmieniająca uchwałę Nr XXII/642/12 z dnia 17 września 2012 r., uchwałę Nr XX/565/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałę Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXXII/929/13 w sprawie przekazania Radzie Osiedla Bukowe Klęskowo zadania utrzymania i bieżącej konserwacji zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w Parku Leśnym Klęskowo i terenu byłego cmentarza przy ul. Smutnej
XXXII/928/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXII/927/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Wiśniowej 23
XXXII/926/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Gryfińskiej, stanowiącej działkę nr 35/3 z obrębu 4039
XXXII/925/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Myślenickiej 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XXXII/924/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XXXII/923/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Uroczej 47
XXXII/922/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Uroczej 27
XXXII/921/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy alei Papieża Jana Pawła II
XXXII/920/13 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego
XXXII/919/13 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXII/918/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany-Dunikowskiego" w Szczecinie
IV/U/917/13 w sprawie ustanowienia Dnia Pionierów Miasta Szczecina
XXXI/916/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXI/915/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXI/914/13 w sprawie skargi
XXXI/913/13 w sprawie skargi
XXXI/912/13 w sprawie skargi
XXXI/912/13 w sprawie skargi
XXXI/911/13 w sprawie skargi
XXXI/910/13 w sprawie skargi
XXXI/909/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna”)
XXXI/908/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Regatowa)
XXXI/907/13 w sprawia przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno–epidemiologicznych” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
XXXI/906/13 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXI/905/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”
XXXI/904/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXXI/903/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 2” w Szczecinie
XXXI/902/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 2” w Szczecinie
XXXI/901/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 2” w Szczecinie
XXXI/900/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXXI/899/13 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXI/898/13 w sprawie rozważenia możliwości komunalizacji terenów po byłej "Stoczni Szczecińskiej Nowa"
XXXI/897/13 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
XXXI/896/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
XXXI/895/13 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXXI/894/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXI/893/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej
XXXI/892/13 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego
XXXI/891/13 w sprawie zapewnienia należytych warunków funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie
XXXI/890/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Profesora Jana Królewskiego)
XXX/889/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Skipperów)
XXX/888/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Jurajska)
XXX/887/13 w sprawie skargi
XXX/886/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXX/885/13 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXX/884/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045
XXX/883/13 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok
XXX/882/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. "Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
XXX/881/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. "Centra i Schroniska Bioróżnorodności" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
XXX/880/13 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne dla projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - Program SOWA”.
XXX/879/13 w sprawie skargi
XXX/878/13 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg krajowych Zachodniego Obejścia Drogowego Miasta Szczecin i jego pilną realizację oraz poparcia Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020
XXX/877/13 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
XXX/876/13 w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin
XXX/875/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXX/874/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
XXX/873/13 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz likwidacji Filii Numer 45
XXX/872/13 w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015"
XXX/871/13 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XXX/870/13 w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2013-2020"
XXX/869/13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXX/868/13 w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XXX/867/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Chopina 23, 27 działka nr 86/3 z obrębu 2041
XXX/866/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kurzej stanowiącej działkę nr 144/8 z obrębu 4085
XXX/865/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz – Południe – Bielańska" w Szczecinie
XXX/864/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica 5" w Szczecinie
XXX/863/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko 2" w Szczecinie
XXX/862/13 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin Krystynie Łyczywek
XXX/861/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (Guido Recka)
XXIX/860/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXIX/859/13 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 63 w Szczecinie
XXIX/858/13 w sprawie skargi
XXIX/857/13 w sprawie skargi
XXIX/856/13 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 10, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 12, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13
XXIX/855/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/826/13 Rady Miasta Szczecin, z dnia 18 marca 2013 r.
XXIX/854/13 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Śródziemnomorska, ul. Leonida Teligi)
XXIX/853/13 w sprawie skargi
XXIX/852/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXIX/851/13 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/736/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok"
XXIX/850/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia
XXIX/849/13 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
XXIX/848/13 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXIX/847/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045
XXIX/846/13 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok
XXIX/845/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 5" w Szczecinie
XXIX/844/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żydowce osiedle" w Szczecinie
XXIX/843/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino-Świętojańska" w Szczecinie
XXIX/842/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Widuchowska" w Szczecinie
XXIX/841/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Grzymińska" w Szczecinie
XXIX/840/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LI/1111/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Robotnicza" w Szczecinie
XXIX/839/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXIX/838/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności lokali
XXIX/837/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Wiosennej 102 i ul. Wiosennej 104
XXIX/836/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osadników 9 w Szczecinie
XXIX/835/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Swobody 17, działka nr 42 z obrębu 1095
XXIX/834/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki: 60/5 z obrębu ewidencyjnego nr 3098, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Jana Kułakowskiego
XXIX/833/13 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
XXVIII/832/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu
XXVIII/831/13 w sprawie skargi
XXVIII/830/13 w sprawie skargi
XXVIII/829/13 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy (ul. Profesora Ludwika Janiszewskiego)
XXVIII/828/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVIII/827/13 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Anny Marii, ul. Joanny, ul. Różany Zakątek)
XXVIII/826/13 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXVIII/825/13 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnego
XXVIII/824/13 w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XXVIIII/823/13 w sprawie skargi Stowarzyszenia "KoLiber" w Szczecinie
XXVIII/822/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXVIII/821/13 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXVIII/820/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045
XXVIII/819/13 w sprawie  zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok
XXVIII/818/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XXVIII/817/13 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2013
XXVIII/816/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXVIII/815/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2013 roku
XXVIIII/814/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 16/2, 15/6 i 13/7 z obrębu 4153, położonej w Szczecinie przy ul. Handlowej
XXVIII/813/13 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
XXVIII/812/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 13h
XXVIII/811/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki: 7/9, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, w obrębie ewidencyjnym 4002, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC
XXVIII/810/13 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 13/2 położoną w Szczecinie przy ul. Swarożyca i niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 16 położoną w Szczecinie przy ul. Kapitańskiej
XXVIII/809/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "13 Muz" w Szczecinie
XXVIII/808/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XXVIII/807/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XXVIII/806/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XXVIII/805/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XXVIII/804/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
XXVIII/803/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XXVIII/802/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie
XXVIII/801/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
XXVIII/800/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XXVIII/799/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Słowianin" w Szczecinie
XXVIII/798/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radolin - Refulat” w Szczecinie
XXVIII/797/13 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino–Gocław 2” w Szczecinie
XXVIII/796/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Białowieska” w Szczecinie
XXVII/795/13 w sprawie skargi
XXVII/794/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Elżbietańska)
XXVII/793/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXVII/792/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
XXVII/791/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu
XXVII/790/13 W sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno-Somosierry" w Szczecinie
XXVII/789/13 w sprawie intensyfikacji działań zmierzających do uruchomienia produkcji przemysłowej na terenach „postoczniowych"
XXVII/788/13 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXVII/787/13 w sprawie skargi
XXVII/786/13 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXVII/785/13 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXVII/784/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXVII/783/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kolberga 6
XXVII/782/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Słowackiego
XXVII/781/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 15, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XXVII/780/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Zakopiańskiej
XXVII/779/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza, Pocztowej
XXVII/778/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Podbórzańskiej 5
XXVII/777/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Szosa Polska, Policka
XXVII/776/13 W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina
XXVI/775/13 sprawie skargi Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin
XXVI/774/13 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Aksamitna, ul. Palmowa, ul. Cyfrowa, ul. Promykowa)
XXVI/773/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego Nr NK.3.4131.436.2012.WE
XXVI/772/13 w sprawie skargi
XXVI/771/13 w sprawie skargi
XXVI/770/13 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
XXVI/769/13 w sprawie skargi
XXVI/768/13 w sprawie skargi
XXVI/767/13 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
XXVI/766/13 w sprawie skargi
XXVI/765/13 w sprawie skargi
XXVI/764/13 w sprawie skargi
XXVI/763/13 w sprawie skargi
XXVI/762/13 w sprawie skargi
XXVI/761/13 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11
XXVI/760/13 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XXVI/759/13 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2012
XXVI/758/13 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/7 z obr. 3025, położoną w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/9 z obr. 3025, położoną w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej i niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/6 z obr. 3025 położoną w Szczecinie oraz udzielenia bonifikaty
XXVI/757/13 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Sikorskiego 12a/7
XXVI/756/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, naliczanych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego 18
XXVI/755/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie
XXVI/754/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Taczaka” w Szczecinie
XXXVI/25/13 w sprawie sytuacji na Ukrainie
XXXVI/24/13 w sprawie poparcia starań Uniwersytetu Szczecińskiego o modernizację kampusu przy al. Piastów
XXXV/23/13 w sprawie Zachodniopomorskiego Zakładu PKP CARGO S.A.
XXXV/22/13 w sprawie obniżki stawki czynszu dzierżawnego dla kupców prowadzących działalność gospodarczą na terenach miejskich targowisk w Szczecinie
XXXIII/21/13 w sprawie obniżki cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
XXXII/20/13 w sprawie włączenia do planu inwestycji rządowych Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina
XXX/19/13 w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Wołyniu
XXIX/18/13 w sprawie nadania statusu Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenom inwestycyjnym na obszarze Szczecina
XXIX/17/13 w sprawie utworzenia Publicznego Rejestru Umów
XXIX/16/13 w sprawie sytuacji gospodarczej Szczecina i całej aglomeracji