Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2006 r.

Uchwała Tytuł
LXIII/1187/06 w sprawie skargi Pana Damiana Czepity
LXIII/1186/06 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Teatralny Kana” w Szczecinie
LXIII/1185/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LXIII/1184/06 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
LXIII/1183/06 w sprawie podatku od środków transportowych
LXIII/1182/06 w sprawie podatku od nieruchomości
LXIII/1181/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LXIII/1180/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne - plac zabaw terenu w rejonie ul. Srebrnej w Szczecinie
LXIII/1179/06 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat budynku przy ul. Ku Słońcu 121
LXIII/1178/06 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marii Czaplickiej oraz powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Skrockiej
LXIII/1177/06 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wandy Szymańskiej i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Julity Gerlach
LXIII/1176/06 w sprawie zmiany przeznaczenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie i uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul Kruczej 17 w Szczecinie
LXIII/1175/06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
LXIII/1174/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
LXIII/1173/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
LXIII/1172/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok
LXIII/1171/06 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2009
LXIII/1170/06 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/882/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 r. zmienionej uchwałą Nr LV/1024/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych na terenie osiedla Zawadzkiego – Klonowica
LXIII/1169/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
LXIII/1168/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych wobec podmiotów działających na rzecz krzewienia kultury fizycznej
LXIII/1167/06 w sprawie przyjęcia Projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży”
LXIII/1166/06 w sprawie przyjęcia Projektu „Program wsparcia finansowego i organizacyjnego przygotowań szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008”
LXIII/1165/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka - Północ” w Szczecinie
LXIII/1164/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
LXIII/1163/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie
LXIII/1162/06 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie
LXII/1161/06 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
LXII/1160/06 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/828/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
LXII/1159/06 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/440/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR
LXII/1158/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym
LXII/1157/06 w sprawie skarg Pana Henryka Klimko
LXII/1156/06 w sprawie nadania nazw urzędowych rondu i placowi w Szczecinie
LXII/1155/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn
LXII/1154/06 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kredowej
LXII/1153/06 w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na terenie Wyspy Puckiej
LXII/1152/06 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
LXII/1151/06 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok”
LXII/1150/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu
LXII/1149/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie
LXII/1148/06 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za lasy ochronne lasy położone na terenie Gminy Miasto Szczecin w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież
LXII/1147/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie
LXII/1146/06 w sprawie: 1. uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.92 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina; 2. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, dotyczącej zmiany planu D.14.
LXII/1145/06 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie
LXI/1144/06 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/860/05 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.
LXI/1143/06 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu
LXI/1142/06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
LXI/1141/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LXI/1140/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LXI/1139/06 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
LXI/1138/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Andrzejewskiego i ul. Botanicznej – Maciejowickiej w Szczecinie
LXI/1137/06 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym
LXI/1136/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum 29 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50
LXI/1135/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum 18 w Szczecinie, ul. Witkiewicza 40
LXI/1134/06 w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Szczecin
LXI/1133/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
LXI/1132/06 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie
XVI/N/1131/06 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
LX/1130/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
LX/1129/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
LX/1128/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Nowe Miasto - Sowińskiego” w Szczecinie
LX/1127/06 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Szczecin
LX/1126/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy: Ks. Michała Mostnika 20, Swobody 17, Pokoju 43a
LX/1125/06 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przęsocińskiej
LX/1124/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
LX/1123/06 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011
LX/1122/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
LX/1121/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
LX/1120/06 zmieniająca uchwałę Nr LVI/1050/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r. dotyczącą zmian uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LX/1119/06 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego
LX/1118/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2006-2009
LX/1117/06 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok
LX/1116/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok
LX/1115/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LX/1114/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
LX/1113/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie, ul. Brodnicka 10
LX/1112/06 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22
LX/1111/06 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
LX/1110/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Nowoszeroka” w Szczecinie
LX/1109/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Miodowa" w Szczecinie
LX/1108/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla “Osów Zachodni i Osów Stary” w Szczecinie
LX/1107/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1/72 z obrębu 126 Szczecin-Pogodno, położoną przy ul. Bronowickiej, przeznaczoną pod cmentarz wyznaniowy rzymsko-katolicki
LX/1106/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża
LIX/1105/06 w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecin dotyczącej odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
LIX/1104/06 w sprawie wykonania „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”
LIX/1103/06 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
LIX/1102/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
LIX/1101/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie – Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LIX/1100/06 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
LIX/1099/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Szczecinie, al. Piastów 7
LIX/1098/06 w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państw w roku szkolnym i akademickim 2006/2007
LIX/1097/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 oraz zmiany uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
LIX/1096/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie, ul. Zofii Nałkowskiej 33
LIX/1095/06 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
LIX/1094/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Bukowo-Kolonistów”
LIX/1093/06 w sprawie wydania opinii do projektu ogłoszenia o przetargu i umowy dzierżawy nieruchomości położonej w rejonie ulic: Sczanieckiej – 1 Maja - Bożeny
LIX/1092/06 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
LVIII/1091/06 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2009
LVIII/1090/06 w sprawie lokalizacji nowego budynku Filharmonii Szczecińskiej
LVIII/1089/06 w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2006/2007
LVIII/1088/06 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
LVIII/1087/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
LVIII/1086/06 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Dąbskiej
LVIII/1085/06 w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego, stanowiącej działkę nr 4/4 z obrębu 31 Pogodno, o powierzchni 13 871 m2
LVIII/1084/06 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok”
LVIII/1083/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Dobra w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVIII/1082/06 w sprawie nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Różowej 8/2 w Szczecinie
LVIII/1081/06 w sprawie nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej 16 w Szczecinie
LVIII/1080/06 w sprawie nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 95 w Szczecinie
LVIII/1079/06 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu
LVIII/1078/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
LVII/1077/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia kompleksu sportowo - rekreacyjnego usytuowanego na zapleczu nieruchomości położonej przy ul. Nehringa 65 i 67 w Szczecinie użytkowanego obecnie przez Klub Sportowy „Hutnik-Eko Tras Szczecin” przez „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
LVII/1076/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
LVII/1075/06 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2007 i lata następne
LVII/1074/06 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok
LVII/1073/06 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów
LVII/1072/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LVII/1071/06 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Uzyskanie spawalniczych kwalifikacji zawodowych – program tworzący możliwości”
LVII/1070/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na miejsce pamięci narodowej terenu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich - Smolańskiej w Szczecinie
LVII/1069/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na plac rekreacyjny terenu w rejonie ul. Okólnej w Szczecinie
LVII/1068/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
LVII/1067/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVII/1066/06 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Elektrycznego oraz Technikum Elektronicznego w Szczecinie oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie
LVII/1065/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
LVII/1064/06 w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju turystyki /Tu/ Szczecina oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LVII/1063/06 w sprawie przyjęcia polityki promocji Szczecina oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LVII/1062/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Pyrzycka” w Szczecinie
LVII/1061/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo” w Szczecinie
LVII/1060/06 w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Sczanieckiej - 1 Maja – Bożeny
XV/W/1059/06 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XV/W/1058/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok
LVI/1057/06 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
LVI/1056/06 w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2006 r. środków niezbędnych na ten cel
LVI/1055/06 uchylająca Uchwałę NR X/W/585/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel i zmieniającą ją Uchwałę NR XXXIV/659/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Uchwałę Nr XXXIV/658/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zagospodarowania niektórych składników mienia po zlikwidowanym PP ODRA
LVI/1054/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
LVI/1053/06 w sprawie polityki przestrzennej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LVI/1052/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie użytkowanego obecnie przez Klub Sportowy „Hutnik-Eko Tras Szczecin” przez „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
LVI/1051/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek przeliczenia wartości punktu
LVI/1050/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LVI/1049/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dębogórskiej
LVI/1048/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin
LVI/1047/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla w Szczecinie
LVI/1046/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin użytkowanych dotychczas w Urzędzie Miasta Szczecin jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LVI/1045/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na plac rekreacyjny terenu w rejonie ul. Artyleryjskiej - Pancernej w Szczecinie.
LVI/1044/06 w sprawie likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie ul. Waryńskiego 6
LVI/1043/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVI/1042/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Pyrzyce w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVI/1041/06 w sprawie nadania statutu dla Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie
LVI/1040/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie
LV/1039/06 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 10
LV/1038/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
LV/1037/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
LV/1036/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok.
LV/1035/06 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
LV/1034/06 w sprawie skargi Pana Tadeusza Biernackiego
LV/1033/06 w sprawie skargi Państwa Barbary i Jacka Olszyńskich
LV/1032/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”
LV/1031/06 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2006
LV/1030/06 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymy-wania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla za-wodników, członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
LV/1029/06 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
LV/1028/06 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, tytuł projektu: „Wybieram pracę: nowe kwalifikacje-nowe możliwości”
LV/1027/06 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu dofinanso-wanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, tytuł projektu: „Moje miejsce-moja szansa. Młodzi na rynku pracy!”
LV/1026/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bronowickiej 28
LV/1025/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie
LV/1024/06 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/882/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych na terenie osiedla Zawadzkiego – Klonowica
LV/1023/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica” w Szczecinie
LIV/1022/06 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do wystąpienia do Rady Gminy Police z wnioskiem o korektę granic gmin
LIV/1021/06 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Świat i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny Zawal
LIV/1020/06 w sprawie polityki socjalnej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LIV/1019/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
LIV/1018/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
LIV/1017/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
LIV/1016/06 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
LIV/1015/06 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające na terenie Miasta Szczecin.
LIV/1014/06 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych.
LIV/1013/06 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XX/365/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ”Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”.
LIV/1012/06 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 października 2001 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
LIV/1011/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”
LIV/1010/06 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”, dotyczącego terminu wyłożenia planu do publicznego wglądu, wglądu do postępowania oraz uniemożliwienia realizacji inwestycji budowy obiektów mieszkalnych.
LIV/1009/06 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”, dotyczącego lokalizacji dominanty architektonicznej o wysokości 100 metrów przy ul. Potulickiej w Szczecinie
LIV/1008/06 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”, dotyczących lokalizacji garażu wielokondygnacyjnego przy ul. Dąbrowskiego.
LIV/1007/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie.
LIV/1006/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie.
LIV/1005/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Trzebusz" w Szczecinie.
LIV/1004/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska” w Szczecinie.
LIII/1003/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
LIII/1002/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
LIII/1001/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Podjuchy w Szczecinie
LIII/1000/06 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
LIII/999/06 w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Szczecin na lokale mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa
LIII/998/06 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Skarbem Państwa
LIII/997/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Leszczynowej 22
LIII/996/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Modernizacja ulic w Szczecinie – I etap, ulica Niedźwiedzia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
LIII/995/06 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
LIII/994/06 zmieniająca Uchwałę w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
LIII/993/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Goleniów
LIII/992/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
LIII/991/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Wschód” w Szczecinie
LII/990/06 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police
LII/989/06 w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LII/988/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
LII/987/06 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany niektórych uchwał
LII/986/06 w sprawie wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”
LII/985/06 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Targowiska i Opłaty Lokalne Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie
LII/984/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom
LII/983/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2005
LII/982/06 w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin własności nieruchomości i obniżenie kapitału zakładowego Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
LII/981/06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
LII/980/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”
LII/979/06 w sprawie wydzierżawienia na okres trzydziestu lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ulicy Zegadłowicza
LII/978/06 w sprawie przyjęcia polityki transportowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LII/977/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
LII/976/06 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na wymianę słupów trakcji tramwajowej
LII/975/06 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk
LII/974/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie
XIV/W/973/06 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do podjęcia pilnych działań w celu nabycia nieruchomości
LI/972/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
LI/971/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
LI/970/06 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku adwokata Klaudii Podzielny o uchylenie uchwały
LI/969/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działania Zespołu ds. Rewitalizacji w 2005 roku oraz planu działania na 2006 rok
LI/968/06 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.
LI/967/06 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LI/966/06 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza i uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 24
LI/965/06 w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
LI/964/06 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 oraz zmiany uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 r.
LI/963/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005
L/962/06 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Środowiskowa sieć wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” w ramach programu „Daphne II„ oraz zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu
L/961/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
L/960/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Skolwin w Szczecinie, w przedmiocie zmiany granic miasta
L/959/06 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 2 ul. Waryńskiego 6
L/958/06 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
L/957/06 w sprawie nadania oraz zmiany nazw urzędowych ulic w Szczecinie
L/956/06 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
L/955/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
L/954/06 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
L/953/06 w sprawie sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia
L/952/06 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie
L/951/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Szczecinie
L/950/06 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Elektrycznego oraz Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie
L/949/06 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/668/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 42 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie
L/948/06 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16 oraz założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16
L/947/06 zmieniająca Uchwałę Nr V/90/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14
L/946/06 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
L/945/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
L/944/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany II edycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Śródmieście dla terenu „Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska 34” w Szczecinie
L/943/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Czesława 7” w Szczecinie
L/942/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie
L/941/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Górna” w Szczecinie
L/940/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Park Leśny” w Szczecinie
L/939/06 w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Chorzowa
XLIX/938/06 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XLIX/937/06 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XLIX/936/06 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XLIX/935/06 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XLIX/934/06 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XLIX/933/06 w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XLIX/932/06 w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XLIX/931/06 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XLIX/930/06 w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLIX/929/06 w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XLIX/928/06 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XLIX/927/06 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2006
XLIX/926/06 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XLIX/925/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XLIX/924/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Golęcińska” w Szczecinie
XLIX/923/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki” w Szczecinie
XLIX/922/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Kościelna” w Szczecinie
XLIX/921/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Starego 1 „a”
XVI/W/30/06 w sprawie lokalizacji gazoportu (terminala gazu skroplonego LNG)
XV/W/29/06 w sprawie zaopiniowania możliwości zawarcia umowy dzierżawy z SSA „POGOŃ” po stawce preferencyjnej
LIII/28/06 w sprawie 60-lecia polskiego Szczecina
LII/27/06 w sprawie wstrzymania budowy stacji przeładunku odpadów na ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie
L/26/06 w sprawie poparcia lokalizacji Gazoportu w Świnoujściu
L/25/06 w sprawie remontu Dworca Głównego w Szczecinie
III/22/06 w sprawie wydatków budżetu Miasta Szczecin, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/21/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
III/20/06 w sprawie skarg Pana Marka Rychtera
III/19/06 w sprawie skargi Pana Grzegorza Śmigielskiego
III/18/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zaciągania zobowiązań
III/17/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”
III/16/06 w sprawie powołania Sekretarza Miasta Szczecin
III/15/06 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Szczecin
I/N/14/06 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
I/N/13/06 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
I/N/12/06 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo" w Szczecinie
I/N/11/06 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
I/N/10/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
I/N/9/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”
I/N/8/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
II/7/06 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
II/6/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
II/5/06 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
I/4/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
I/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin