Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2022 r.

Uchwała Tytuł
XLV/1261/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Mieczysława Lisowskiego)
XLV/1260/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Kresowian)
XLV/1259/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Chochołowska)
XLV/1258/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Magiczna)
XLV/1257/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dobrej Wróżki)
XLV/1256/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLV/1255/22 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
XLV/1254/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie
XLV/1253/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XLV/1252/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLV/1251/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego
XLV/1250/22 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
XLV/1249/22 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”
XLV/1248/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024
XLV/1247/22 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XLV/1246/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
XLV/1245/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLV/1244/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
XLIV/1243/22 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
XLIV/1242/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jana Brzechwy)
XLIV/1241/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kryształowa)
XLIV/1240/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Anielska)
XLIV/1239/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Mirabelki)
XLIV/1238/22 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIV/1237/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
XLIV/1236/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIV/1235/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIV/1234/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIV/1233/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XLIV/1232/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XLIV/1231/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XLIV/1230/22 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023
XLIV/1229/22 w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XLIV/1228/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIV/1227/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin
XLIV/1226/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działkę numer 23/7 z obrębu ewidencyjnego numer 3021
XLIV/1225/22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie
XLIV/1224/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu
XLIV/1223/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
XLIV/1222/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLIV/1221/22 w sprawie przyjęcia aneksu nr 2 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLIII/1220/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLIII/1219/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie
XLIII/1218/22 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLIII/1217/22 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLIII/1216/22 w sprawie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin
XLIII/1215/22 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLIII/1214/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIII/1213/22 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XLIII/1212/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XLIII/1211/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie
XLIII/1210/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie
XLIII/1209/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie
XLIII/1208/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie
XLIII/1207/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie
XLIII/1206/22 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XLIII/1205/22 w sprawie ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
XLIII/1204/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XLIII/1203/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Łaziebnej
XLIII/1202/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072
XLIII/1201/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLIII/1200/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce InwestStar S.A.
XLIII/1199/22 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XLIII/1198/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLIII/1197/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
IV/N/1196/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
XLII/1195/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLII/1194/22 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLII/1193/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. opłat w publicznej komunikacji zbiorowej
XLII/1192/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czereśniowy Sad)
XLII/1191/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Frezjowa)
XLII/1190/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Franciszka Jamrożego)
XLII/1189/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie(ul. Trzmielowa)
XLII/1188/22 w sprawie zmiany nazwy nabrzeża w porcie morskim w Szczecinie (Nabrzeże Ukraińskie)
XLII/1187/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Tilebeinów)
XLII/1186/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku
XLII/1185/22 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”
XLII/1184/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XLII/1183/22 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XLII/1182/22 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XLII/1181/22 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
XLII/1180/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych"
XLII/1179/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
XLII/1178/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”
XLII/1177/22 w sprawie pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLII/1176/22 w sprawie pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLII/1175/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1174/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1173/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1172/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1171/22 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki
XLII/1170/22 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLII/1169/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLII/1168/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLII/1167/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLII/1166/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szosy Polskiej stanowiącej działkę numer 16/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3203
XLII/1165/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nadodrzańskiej - działka nr 10/4 z obrębu ewidencyjnego 1051 Szczecin–Śródmieście
XLII/1164/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 6, stanowiącej działkę numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2142
XLII/1163/22 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XLII/1162/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLII/1161/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLII/1160/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLII/1159/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1158/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1157/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1156/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1155/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1154/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1153/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1152/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1151/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLI/1150/22 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
XLI/1149/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Horyzontalna)
XLI/1148/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kawki)
XLI/1147/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czarodziejska)
XLI/1146/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dzierzby)
XLI/1145/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jutrzenki)
XLI/1144/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Kazimierza Wielkiego)
XLI/1143/22 w sprawie zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina
XLI/1141/22 w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta
XLI/1140/22 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów
XLI/1139/22 w sprawie skargi na Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
XLI/1138/22 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLI/1137/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XLI/1136/22 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLI/1135/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLI/1134/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
XLI/1133/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLI/1132/22 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XLI/1131/22 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin
XLI/1130/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023
XLI/1129/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Heleny Majdaniec na terenie parku miejskiego im. Jana Kasprowicza w Szczecinie
XLI/1128/22 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XLI/1127/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie
XLI/1126/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie
XLI/1125/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie
XLI/1124/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XLI/1123/22 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XLI/1122/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego"
XLI/1121/22 w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego"
XLI/1120/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046
XLI/1119/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
XLI/1118/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLI/1117/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063
XLI/1116/22 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
XLI/1115/22 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XLI/1114/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLI/1113/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
XLI/1112/22 w sprawie demontażu pomnika „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”, zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak w Szczecinie
XLI/1111/22 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
XLI/1110/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
XLI/1109/22 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
XL/1108/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XL/1107/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Łaskawa)
XL/1106/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Diamentowa)
XL/1105/22 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
XL/1104/22 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XL/1103/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XL/1102/22 w sprawie zakresu pomocy świadczonej na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
XL/1101/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XL/1100/22 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin w zakresie wód geotermalnych”
XL/1099/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Michała Doliwo - Dobrowolskiego na skwerze im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego w Szczecinie
XL/1098/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104
XL/1097/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 - 2027
XL/1096/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
XL/1095/22 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 2 w Szczecinie i jej wejścia w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
XL/1094/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie
XL/1093/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie
XL/1092/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie
XL/1091/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie
XL/1090/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie
XL/1089/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie
XL/1088/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie
XL/1087/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie
XL/1086/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie
XL/1085/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie
XL/1084/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie
XL/1083/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie
XL/1082/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie
XL/1081/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie
XXXIX/1080/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XXXIX/1079/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Dawida Altera Kurzmanna)
XXXIX/1078/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wspinaczkowa)
XXXIX/1077/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Rodziny Quistorpów)
XXXIX/1076/22 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 i Prezydenta Miasta Szczecin
XXXIX/1075/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIX/1074/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIX/1073/22 w sprawie petycji dot. zmiany zapisu w Statucie Miasta Szczecin
XXXIX/1072/22 w sprawie petycji dot. zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.)
XXXIX/1071/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXIX/1070/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXIX/1069/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”
XXXIX/1068/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
XXXIX/1067/22 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1066/22 w sprawie przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1065/22 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1064/22 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXXIX/1063/22 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1062/22 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXXIX/1061/22 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XXXIX/1060/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
XXXIX/1059/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej, stanowiących działkę zabudowaną o nr 64/4 z obrębu 4095 i adresie ulica Bałtycka 27 oraz działki niezabudowane o nr 64/2, 72/2, 72/3 z obrębu 4095 i nr 55/4 z obrębu 4098
XXXIX/1058/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091
XXXIX/1057/22 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
XXXIX/1056/22 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIX/1055/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023
XXXIX/1054/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej
XXXIX/1053/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary komunistycznego reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie
XXXIX/1052/22 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XXXIX/1051/22 w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień
XXXIX/1050/22 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
XXXVIII/1049/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego numer 3083
XXXVIII/1048/22 w sprawie udzielenia pomocy związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy objętej prowadzonymi na jej terytorium działaniami wojennymi
XXXVIII/1047/22 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/1046/22 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
XXXVIII/1045/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XXXVIII/1044/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XXXVIII/1043/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
XXXVIII/1042/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027
XXXVIII/1041/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023
XXXVIII/1040/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXXVIII/1039/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
XXXVIII/1038/22 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XXXVIII/1037/22 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVIII/1036/22 w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie
XXXVIII/1035/22 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XXXVIII/1034/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXVIII/1033/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów
XXXVIII/1032/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
XXXVIII/1031/22 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXVIII/1030/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXXVIII/1029/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXXVIII/1028/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XXXVIII/1027/22 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XXXVIII/1026/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXVIII/1025/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
III/N/1024/22 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
III/N/1023/22 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
III/N/1022/22 w sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego Program Wsparcia Szczecin Ukrainie
III/N/1021/22 w sprawie zerwania współpracy z miastem Murmańsk w Federacji Rosyjskiej
III/N/1020/22 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej
XXXVII/1019/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Wzgórze Elfów)
XXXVII/1018/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Lukrecjowa)
XXXVII/1017/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Pasaż Williama Turnera)
XXXVII/1016/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki" w Szczecinie
XXXVII/1015/22 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Szczecin Programu "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022
XXXVII/1014/22 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XXXVII/1013/22 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody
XXXVII/1012/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Rodziny Dowlaszów)
XXXVII/1011/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Jana Kasprowicza)
XXXVII/1010/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (park Krystyny i Romana Łyczywków)
II/N/1009/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
II/N/1008/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXVI/1007/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Arktyczna)
XXXVI/1006/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kanadyjska)
XXXVI/1005/22 w sprawie petycji dot. zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie
XXXVI/1004/22 w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXXVI/1003/22 w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami
XXXVI/1002/22 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXXVI/1001/22 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXXVI/1000/22 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XXXVI/999/22 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XXXVI/998/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
XXXVI/997/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XXXVI/996/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku
XXXVI/995/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023
XXXVI/994/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023
XXXVI/993/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 roku
XXXVI/992/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023
XXXVI/991/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Włoskiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 6/24, 6/26 i 6/32 z obrębu ewidencyjnego nr 3096
XXXVI/990/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVI/989/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie
XXXVI/988/22 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XXXVI/987/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXVI/986/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Cienistej, stanowiącej działkę nr 70/14 z obrębu ewidencyjnego 3094
XXXVI/985/22 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich
III/N/14/22 w sprawie solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej