Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2004 r.

Uchwała Tytuł
XXX/610/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XXX/609/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XXX/608/04 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań
XXX/607/04 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
XXX/606/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 ul. Zawadzkiego 128
XXX/605/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6
XXX/604/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 ul. K. Wyszyńskiego 6
XXX/603/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 ul. Tomaszowska 6
XXX/602/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 al. Piastów 18
XXX/601/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 ul. Niemcewicza 40
XXX/600/04 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Koszalińska 13
XXX/599/04 w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina
XXX/598/04 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina
XXX/597/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Gradowej, ul. Chemicznej, ul. Pabianickiej – ul. Motorowej, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Jarzębinowej i ul. Hangarowej
XXX/596/04 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”
XXX/595/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wypłaconej dotacji na realizację programu stypendialnego wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XXX/594/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki „Szczecińskie Centrum Renowacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXX/593/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków dotacji z PARP w formie weksla „in blanco” opłaconego do wysokości przyznanej dotacji wraz z deklaracją wekslową
XXX/592/04 w sprawie polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXX/591/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Miodowej
XXX/590/04 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2004 oraz w sprawie budżetu Miasta na rok 2004
XXX/589/04 W sprawie zmian budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok
XXX/588/04 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XXX/587/04 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina
XXX/586/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szybki Tramwaj" w Szczecinie
X/W/585/04 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kc. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel
XXIX/584/04 w sprawie polityki wspierania rozwoju gospodarczego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXIX/583/04 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XXIX/582/04 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XXIX/581/04 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIX/580/04 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004-2013
XXIX/579/04 w sprawie podatku od nieruchomości
XXIX/578/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2004 rok
XXIX/577/04 w sprawie otwarcia likwidacji następujących filii instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii nr 15 przy ul. Stołczyńskiej 175, Filii nr 7 dziecięcej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 oraz Filii nr 49 przy ul. Broniewskiego 7
XXIX/576/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
XXVIII/575/04 w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Modrej w Szczecinie
XXVIII/574/04 w sprawie likwidacji nazwy urzędowej oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy w Szczecinie
XXVIII/573/04 w sprawie utworzenia środka specjalnego w Urzędzie Miejskim pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Miasta Szczecina”
XXVIII/572/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXVIII/571/04 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/570/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Tarpanowej
XXVIII/569/04 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Plantowej
XXVIII/568/04 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok
XXVIII/567/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXVIII/566/04 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
XXVIII/565/04 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej
XXVIII/564/04 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XXVIII/563/04 w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XXVII/562/04 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XXVII/561/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łękno – Wojska Polskiego” w Szczecinie
XXVII/560/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Felczaka” w Szczecinie
XXVII/559/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska” w Szczecinie
XXVII/558/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
XXVII/557/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Bolinko – Niemierzyn”, „Łękno – Park Kasprowicza”, „Łękno – Osiedle”, „Śródmieście Północ – Jasne Błonia” w Szczecinie
XXVII/556/04 w sprawie przyjęcia założeń Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina
XXVII/555/04 w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXVII/554/04 w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
XXVII/553/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XXVII/552/04 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/486/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie oddania na własność w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Klemensa Janickiego - Wernyhory wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie
XXVII/551/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Mieszka I nr 67
XXVII/550/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ostrawickiej 30
XXVII/549/04 uchylająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza
XXVII/548/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej Zakładu Budżetowego w Szczecinie
XXVII/547/04 w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
XXVII/546/04 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina
XXVII/545/04 w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie”
XXVII/544/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Szczecinie
XXVII/543/04 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Kołbaskowo
XXVII/542/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXVII/541/04 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
XXVII/540/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XXVII/539/04 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXVII/538/04 w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005
XXVII/537/04 w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok
XXVII/536/04 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2004
XXVI/535/04 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok
XXVI/534/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXVI/533/04 w sprawie kierunków przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie
XXVI/532/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej diet dla radnych, czlonków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał
XXVI/531/04 w sprawie ustalania stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin należących do Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Kwatera” Spółka z o.o.
XXVI/530/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bukowo-Kolonistów” w Szczecinie
XXVI/529/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno”
XXVI/528/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy-Centrum" w Szczecinie
XXVI/527/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – N/Odrą” w Szczecinie
XXVI/526/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podjuchy" w Szczecinie
XXVI/525/04 w sprawie przyjęcia Polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXVI/524/04 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok
XXVI/523/04 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecina ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
XXVI/522/04 w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Pieszej 2, 3, jej użytkownikowi wieczystemu
XXVI/521/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima 27, 27a, jej użytkownikowi wieczystemu
XXVI/520/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 18b, jej użytkownikowi wieczystemu
XXVI/519/04 w sprawie pozbawienia ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie (na odcinku od Ronda Hackena do ul. Granitowej) kategorii drogi powiatowej
XXVI/518/04 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych
XXVI/517/04 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
XXVI/516/04 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
XXVI/515/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XXVI/514/04 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XXVI/513/04 w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXVI/512/04 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXVI/511/04 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Szczecinie przy ul. Jana Papugi 10”
VIII/W/510/04 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
VIII/W/509/04 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
VII/W/508/04 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XXV/507/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XXV/506/04 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecina
XXIV/505/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Odolany" w Szczecinie
XXIV/504/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Przęsocińska, Karpacka” w Szczecinie
XXIV/503/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stołczyn-Cegielnia” w Szczecinie
XXIV/502/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie
XXIV/501/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Wodozbiór” w Szczecinie
XXIV/500/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Orna” w Szczecinie
XXIV/499/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie
XXIV/498/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Podbórzańska” w Szczecinie
XXIV/497/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Narutowicza” w Szczecinie
XXIV/496/04 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XXIV/495/04 w sprawie wskazania terenu pod rozszerzenie Wolnego Obszaru Celnego
XXIV/494/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Z. Krasińskiego, ul. Z. Krasińskiego nr 57, 57 a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h, 57i, 57j, ul. Z. Krasińskiego 58 i ul. Z. Krasińskiego 59f, 59g, 59h, jej użytkownikowi wieczystemu
XXIV/493/04 w sprawie założenia Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Szczecinie ul. Hoża 6 oraz zmian organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnyjnego im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie przy ul. Hożej 6
XXIV/492/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/491/04 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXIV/490/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.
XXIV/489/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/488/04 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 154, 156 i 158 w Szczecinie na Prezydenta Miasta
XXIV/487/04 w sprawie skargi Pani Małgorzaty Lepiesza-Lenik i Czesława Lenik na Prezydenta i Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXIV/486/04 w sprawie oddania na własność w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Klemensa Janickiego - Wernyhory wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie
XXIV/485/04 w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonego przez Fundację „Ratujmy Ptaki” Pani Zofii Brzozowskiej w Szczecinie
XXIV/484/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zakładów budżetowych sfery komunalnej w Szczecinie
XXIV/483/04 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Mia-sta Szczecina w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina
XXIV/482/04 w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miej-skiej Szczecina"
XXIV/481/04 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004 – 2015
XXIV/480/04 w sprawie nadania imienia Floriana Krygiera Stadionowi Miejskiemu przy ul. Karłowicza 28
XXIV/479/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Golęcino-Gocław w Szczecinie
XXIV/478/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/296/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. dotyczącej przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców
XXIV/477/04 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XXIV/476/04 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina
XXIV/475/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Okólna” w Szczecinie
XXIII/474/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
XXIII/473/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXIII/472/04 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki odpadami dla miasta Szczecina
XXIII/471/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”
XXIII/470/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
XXIII/469/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Załom-Kasztanowe" w Szczecinie
XXIII/468/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - Park Leśny Dąbie" w Szczecinie
XXIII/467/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Autostrada” w Szczecinie
XXIII/466/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubczyńska" w Szczecinie
XXIII/465/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie
XXIII/464/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Leśny Zdroje" w Szczecinie
XXIII/463/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Zdroje" w Szczecinie
XXIII/462/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
XXIII/461/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla"Załom" w Szczecinie
XXIII/460/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Zachód” w Szczecinie
XXIII/459/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna - Pomorska" w Szczecinie
XXIII/458/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie
XXIII/457/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle „Zdroje" w Szczecinie
XXIII/456/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Radolin - Refulat" w Szczecinie
XXIII/455/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko –Rynkowa” w Szczecinie
XXIII/454/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Kadłubka” w Szczecinie
XXIII/453/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Szeroka” w Szczecinie
XXIII/452/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany P.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXIII/451/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ”Prasa” do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/450/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Irenę i Dionizego Popik do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/449/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Elżbietę i Edwarda Pietruch do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/448/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Danutę i Stefana Kozakiewicz do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/447/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie oraz zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXIII/446/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”
XXIII/445/04 w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” w ramach „Programu Restrukturyzacji Oświaty”
XXIII/444/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina
XXII/443/04 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXII/442/04 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Abrahama w Szczecinie
XXII/441/04 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Modrej w Szczecinie
XXII/440/04 w sprawie osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR
XXII/439/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom i placowi w Szczecinie
XXII/438/04 w sprawie przeniesienia kamienia – głazu z tablicą pamiątkową upamiętniającą młodocianych żołnierzy „Synów Pułku” – uczestników II. Wojny Światowej
XXII/437/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów
XXII/436/04 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXII/435/04 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina upoważniających pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXII/434/04 w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich”
XXII/433/04 w sprawie utworzenia środka specjalnego
XXII/432/04 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. ”Inkaso i Egzekucja Administracyjna” w Szczecinie przy ul. Felczaka 9
XXII/431/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XXII/430/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/429/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/428/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Port Lotniczy Szczecin–Goleniów Sp. z o.o.
XXII/427/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXII/426/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8
XXII/425/04 w sprawie zmiany uchwały o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego
XXII/424/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki "Centrum Handlowe Polska 1" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
XXII/423/04 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22
XXII/422/04 w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 w Szczecinie, ul. Kolumba 86/87 oraz założenia Zespołu Szkól Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 86/87
XXII/421/04 w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
XXII/420/04 w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3
XXII/419/04 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
XXII/418/04 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XXII/417/04 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
XXII/416/04 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3
XXII/415/04 w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 1
XXI/414/04 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
XXI/413/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater” w Szczecinie
XXI/412/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo – Jana Kazimierza” w Szczecinie
XXI/411/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie
XXI/410/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ -Salomei” w Szczecinie
XXI/409/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Śródmieście Północ -Wyzwolenia”, „Grabowo”, „Drzetowo – Gontynka”, „Bolinko – Osiedle” w Szczecinie
XXI/408/04 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Południowa – rz. Bukowa” w Szczecinie
XXI/407/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Mieszka I -go” w Szczecinie
XXI/406/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Warszewo-Kredowa” w Szczecinie
XXI/405/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Warszewo-Kredowa” w Szczecinie
XXI/404/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Inwalidzka” w Szczecinie
XXI/403/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Saperska” w Szczecinie
XXI/402/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Przęsocińska, Karpacka” w Szczecinie
XXI/401/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Kamienna” w Szczecinie
XXI/400/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Kamienna” w Szczecinie
XXI/399/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin - Karpacka” w Szczecinie
XXI/398/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Inwalidzka” w Szczecinie
XXI/397/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Przęsocińska” w Szczecinie
XXI/396/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Okulickiego” w Szczecinie
XXI/395/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Międzyodrze-Dziewoklicz”, „Stare Dąbie”, „Pogodno – Unii Lubelskiej” w Szczecinie
XXI/394/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla „Osów Zachodni i Osów Stary”
XXI/393/04 w sprawie nadania imienia Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Szczecinie, ul. Kamienna 22
XXI/392/04 w sprawie polityki współpracy międzynarodowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXI/391/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 34 w Szczecinie ul. Zdrojowa 23/25
XXI/390/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Szczecinie ul. Montwiłła 2
XXI/389/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 w Szczecinie ul. Jaworowa 48 i zmian w organizacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26
XXI/388/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 24 w Szczecinie ul. Koszalińska i zmian w organizacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2 a.
XXI/387/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Parkowej
XXI/386/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
XXI/385/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXI/384/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXI/383/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej i Unisławy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXI/382/04 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Męczenników II Wojny Światowej
XXI/381/04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok
XXI/380/04 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXI/379/04 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina
XXI/378/04 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2004
XXI/377/04 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004
XXI/376/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003
XXI/375/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXI/374/04 zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu "Pomerania"
XXI/373/04 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta dot. braku nadzoru nad Aeroklubem Szczecińskim
XXI/372/04 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakole 13 w Szczecinie
XXI/371/04 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Klonowej w Szczecinie
XX/370/04 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2003 r.
XX/369/04 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecina
XX/368/04 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
XX/367/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XX/366/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XX/365/04 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”
XX/364/04 w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XX/363/04 uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu kąpielisk miejskich w Szczecinie
XX/362/04 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ulicy ks. St. Kujota 24 z przeznaczeniem na uzupełnienie pokrycia udziału w kapitale akcyjnym spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
XX/361/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater
XX/360/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Południowej
XX/359/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu
XX/358/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Mieszka I
XX/357/04 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r."
XX/356/04 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XX/355/04 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XX/354/04 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XX/353/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie ul. Kaszubska 25
XX/352/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XX/351/04 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XX/350/04 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
XX/349/04 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XIX/348/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XIX/347/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XIX/346/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
XIX/345/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie
XIX/344/04 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2004
XIX/343/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina
XIX/342/04 w sprawie budżetu Miasta na 2004 rok
XIX/341/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIX/340/04 odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XIX/339/04 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
XIX/338/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2003
XIX/337/04 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
XIX/336/04 w sprawie skargi Pani Małgorzaty Moj na Komendanta Straży Miejskiej
XIX/335/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XVIII/334/04 uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego
XVIII/333/04 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin”
XVIII/332/04 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin"
XVIII/331/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Pogodno w Szczecinie
XVIII/330/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodów marki Nysa T-522 i Polonez „Caro” oraz sprzętu biurowego na rzecz Stowarzyszenia „Feniks” w Szczecinie
XVII/329/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały Nr XVII/329/04 Rady Miasta Szczecina
XVII/328/04 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St.Mikołajczyka 20
XVII/327/04 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XVII/326/04 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie ul. Wojciechowskiego 50
XVII/325/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 ul. Jaworowa 48.
XVII/324/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 24 ul. Koszalińska 13
XVII/323/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 ul. Montwiłła 2.
XVII/322/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 ul. Czesława 7
XVII/321/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 al. Piastów 18
XVII/320/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 34 ul. Zdrojowa 23/25
XVII/319/04 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Szczecina
XVI/318/04 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina
XVI/317/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XVI/316/04 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XVI/315/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XVI/314/04 uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XVI/313/04 w sprawie skargi Pani Łucji Kobylińskiej na Prezydenta Miasta
XV/312/04 w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XV/311/04 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego
XV/310/04 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin
XV/309/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2004r. do dnia 28 lutego 2005r. oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XV/308/04 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
XV/307/04 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
XV/306/04 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
XV/305/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
XV/304/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim o przyjęciu do prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury
XV/303/04 w sprawie zobowiązań finansowych dotyczących organizacji The Tall Ships’ Race
XV/302/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XV/301/04 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie, ul. Mickiewicza 23
XV/300/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - s.p.z.o.z.
XV/299/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu biurowego na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie
XV/298/04 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Szczecina
V/W/297/04 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
V/W/296/04 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XXX/21/04 w sprawie udziału Szczecina w Programie „Przejrzysta Gmina”, organizowanym przez jeden z ogólnopolskich dzienników
XXX/20/04 w sprawie umożliwienia Gminie Miasto Szczecin ubiegania się o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Infrastruktura Transportu Publicznego – rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”
X/W/19/04 w sprawie realizacji inwestycji budowy pola odkładu (refulatu) RADOLIN
X/W/18/04 w sprawie niektórych działań wykonujących Uchwałę Rady Miasta podjętą według projektu nr 320/04
IX/W/17/04 w sprawie projektu Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin, przyjętym warunkowo przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r.
IX/W/16/04 w sprawie zasad procedowania planów zagospodarowania przestrzennego
XXVI/15/04 w sprawie prośby o przedstawienie treści umowy cywilnoprawnej z MKS „POGOŃ” SSA w sprawie poboru inkaso
VIII/W/14/04 w sprawie sytuacji powstałej w przedsiębiorstwie Polska Żegluga Morska
XXIV/13/04 w sprawie prośby do Prezydenta Miasta Szczecina i parlamentarzystów o wystąpienie do Ministra Kultury o utrzymanie dotacji dla samorządowych jednostek kultury Szczecina na dotychczasowym poziomie
XXII/12/04 w sprawie apelu o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy o odpadach
XX/11/04 w sprawie poparcia Apelu Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w sprawie promowania pracy polskich marynarzy na rynku pracy Unii Europejskiej
XVIII/10/04 w sprawie przejęcia majątku przez Stocznię Szczecińską Nowa
XVII/9/04 w sprawie przygotowania nowych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych
3/04 w sprawie edukacji studentów białoruskich na zachodniopomorskich uczelniach wyższych
XXVII/3/04 w sprawie edukacji studentów białoruskich na zachodniopomorskich uczelniach wyższych