Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2004 r.

Uchwała Tytuł
XXX/610/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XXX/609/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XXX/608/04 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań
XXX/607/04 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
XXX/606/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 ul. Zawadzkiego 128
XXX/605/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6
XXX/604/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 ul. K. Wyszyńskiego 6
XXX/603/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 ul. Tomaszowska 6
XXX/602/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 al. Piastów 18
XXX/601/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 ul. Niemcewicza 40
XXX/600/04 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Koszalińska 13
XXX/599/04 w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina
XXX/598/04 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina
XXX/597/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Gradowej, ul. Chemicznej, ul. Pabianickiej – ul. Motorowej, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Jarzębinowej i ul. Hangarowej
XXX/596/04 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”
XXX/595/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wypłaconej dotacji na realizację programu stypendialnego wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XXX/594/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki „Szczecińskie Centrum Renowacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXX/593/04 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków dotacji z PARP w formie weksla „in blanco” opłaconego do wysokości przyznanej dotacji wraz z deklaracją wekslową
XXX/592/04 w sprawie polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXX/591/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Miodowej
XXX/590/04 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2004 oraz w sprawie budżetu Miasta na rok 2004
XXX/589/04 W sprawie zmian budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok
XXX/588/04 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XXX/587/04 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina
XXX/586/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szybki Tramwaj" w Szczecinie
X/W/585/04 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kc. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel
XXIX/584/04 w sprawie polityki wspierania rozwoju gospodarczego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXIX/583/04 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XXIX/582/04 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XXIX/581/04 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIX/580/04 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004-2013
XXIX/579/04 w sprawie podatku od nieruchomości
XXIX/578/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2004 rok
XXIX/577/04 w sprawie otwarcia likwidacji następujących filii instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii nr 15 przy ul. Stołczyńskiej 175, Filii nr 7 dziecięcej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 oraz Filii nr 49 przy ul. Broniewskiego 7
XXIX/576/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
XXVIII/575/04 w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Modrej w Szczecinie
XXVIII/574/04 w sprawie likwidacji nazwy urzędowej oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy w Szczecinie
XXVIII/573/04 w sprawie utworzenia środka specjalnego w Urzędzie Miejskim pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Miasta Szczecina”
XXVIII/572/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXVIII/571/04 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/570/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Tarpanowej
XXVIII/569/04 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Plantowej
XXVIII/568/04 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok
XXVIII/567/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXVIII/566/04 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
XXVIII/565/04 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej
XXVIII/564/04 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XXVIII/563/04 w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XXVII/562/04 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XXVII/561/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łękno – Wojska Polskiego” w Szczecinie
XXVII/560/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Felczaka” w Szczecinie
XXVII/559/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska” w Szczecinie
XXVII/558/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
XXVII/557/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Bolinko – Niemierzyn”, „Łękno – Park Kasprowicza”, „Łękno – Osiedle”, „Śródmieście Północ – Jasne Błonia” w Szczecinie
XXVII/556/04 w sprawie przyjęcia założeń Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina
XXVII/555/04 w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXVII/554/04 w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
XXVII/553/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XXVII/552/04 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/486/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie oddania na własność w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Klemensa Janickiego - Wernyhory wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie
XXVII/551/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Mieszka I nr 67
XXVII/550/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ostrawickiej 30
XXVII/549/04 uchylająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza
XXVII/548/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej Zakładu Budżetowego w Szczecinie
XXVII/547/04 w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
XXVII/546/04 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina
XXVII/545/04 w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie”
XXVII/544/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Szczecinie
XXVII/543/04 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Kołbaskowo
XXVII/542/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXVII/541/04 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
XXVII/540/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XXVII/539/04 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXVII/538/04 w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005
XXVII/537/04 w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok
XXVII/536/04 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2004
XXVI/535/04 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok
XXVI/534/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXVI/533/04 w sprawie kierunków przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie
XXVI/532/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej diet dla radnych, czlonków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał
XXVI/531/04 w sprawie ustalania stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin należących do Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Kwatera” Spółka z o.o.
XXVI/530/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bukowo-Kolonistów” w Szczecinie
XXVI/529/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno”
XXVI/528/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy-Centrum" w Szczecinie
XXVI/527/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – N/Odrą” w Szczecinie
XXVI/526/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podjuchy" w Szczecinie
XXVI/525/04 w sprawie przyjęcia Polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXVI/524/04 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok
XXVI/523/04 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecina ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
XXVI/522/04 w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Pieszej 2, 3, jej użytkownikowi wieczystemu
XXVI/521/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima 27, 27a, jej użytkownikowi wieczystemu
XXVI/520/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 18b, jej użytkownikowi wieczystemu
XXVI/519/04 w sprawie pozbawienia ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie (na odcinku od Ronda Hackena do ul. Granitowej) kategorii drogi powiatowej
XXVI/518/04 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych
XXVI/517/04 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
XXVI/516/04 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
XXVI/515/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XXVI/514/04 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XXVI/513/04 w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXVI/512/04 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXVI/511/04 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Szczecinie przy ul. Jana Papugi 10”
VIII/W/510/04 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
VIII/W/509/04 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
VII/W/508/04 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XXV/507/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XXV/506/04 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecina
XXIV/505/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Odolany" w Szczecinie
XXIV/504/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Przęsocińska, Karpacka” w Szczecinie
XXIV/503/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stołczyn-Cegielnia” w Szczecinie
XXIV/502/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie
XXIV/501/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Wodozbiór” w Szczecinie
XXIV/500/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Orna” w Szczecinie
XXIV/499/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie
XXIV/498/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Podbórzańska” w Szczecinie
XXIV/497/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Narutowicza” w Szczecinie
XXIV/496/04 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XXIV/495/04 w sprawie wskazania terenu pod rozszerzenie Wolnego Obszaru Celnego
XXIV/494/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Z. Krasińskiego, ul. Z. Krasińskiego nr 57, 57 a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h, 57i, 57j, ul. Z. Krasińskiego 58 i ul. Z. Krasińskiego 59f, 59g, 59h, jej użytkownikowi wieczystemu
XXIV/493/04 w sprawie założenia Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Szczecinie ul. Hoża 6 oraz zmian organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnyjnego im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie przy ul. Hożej 6
XXIV/492/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/491/04 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXIV/490/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.
XXIV/489/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/488/04 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 154, 156 i 158 w Szczecinie na Prezydenta Miasta
XXIV/487/04 w sprawie skargi Pani Małgorzaty Lepiesza-Lenik i Czesława Lenik na Prezydenta i Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXIV/486/04 w sprawie oddania na własność w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Klemensa Janickiego - Wernyhory wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie
XXIV/485/04 w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonego przez Fundację „Ratujmy Ptaki” Pani Zofii Brzozowskiej w Szczecinie
XXIV/484/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zakładów budżetowych sfery komunalnej w Szczecinie
XXIV/483/04 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Mia-sta Szczecina w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina
XXIV/482/04 w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miej-skiej Szczecina"
XXIV/481/04 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004 – 2015
XXIV/480/04 w sprawie nadania imienia Floriana Krygiera Stadionowi Miejskiemu przy ul. Karłowicza 28
XXIV/479/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Golęcino-Gocław w Szczecinie
XXIV/478/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/296/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. dotyczącej przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców
XXIV/477/04 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XXIV/476/04 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina
XXIV/475/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Okólna” w Szczecinie
XXIII/474/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
XXIII/473/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXIII/472/04 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki odpadami dla miasta Szczecina
XXIII/471/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”
XXIII/470/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
XXIII/469/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Załom-Kasztanowe" w Szczecinie
XXIII/468/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - Park Leśny Dąbie" w Szczecinie
XXIII/467/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Autostrada” w Szczecinie
XXIII/466/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubczyńska" w Szczecinie
XXIII/465/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie
XXIII/464/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Leśny Zdroje" w Szczecinie
XXIII/463/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Zdroje" w Szczecinie
XXIII/462/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
XXIII/461/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla"Załom" w Szczecinie
XXIII/460/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Zachód” w Szczecinie
XXIII/459/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna - Pomorska" w Szczecinie
XXIII/458/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie
XXIII/457/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle „Zdroje" w Szczecinie
XXIII/456/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Radolin - Refulat" w Szczecinie
XXIII/455/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko –Rynkowa” w Szczecinie
XXIII/454/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Kadłubka” w Szczecinie
XXIII/453/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Szeroka” w Szczecinie
XXIII/452/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany P.69 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXIII/451/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ”Prasa” do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/450/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Irenę i Dionizego Popik do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/449/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Elżbietę i Edwarda Pietruch do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/448/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Danutę i Stefana Kozakiewicz do projektu zmiany P.69 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie
XXIII/447/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie oraz zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXIII/446/04 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”
XXIII/445/04 w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” w ramach „Programu Restrukturyzacji Oświaty”
XXIII/444/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina
XXII/443/04 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXII/442/04 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Abrahama w Szczecinie
XXII/441/04 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Modrej w Szczecinie
XXII/440/04 w sprawie osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR
XXII/439/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom i placowi w Szczecinie
XXII/438/04 w sprawie przeniesienia kamienia – głazu z tablicą pamiątkową upamiętniającą młodocianych żołnierzy „Synów Pułku” – uczestników II. Wojny Światowej
XXII/437/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów
XXII/436/04 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXII/435/04 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina upoważniających pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXII/434/04 w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich”
XXII/433/04 w sprawie utworzenia środka specjalnego
XXII/432/04 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. ”Inkaso i Egzekucja Administracyjna” w Szczecinie przy ul. Felczaka 9
XXII/431/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XXII/430/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/429/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/428/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Port Lotniczy Szczecin–Goleniów Sp. z o.o.
XXII/427/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXII/426/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8
XXII/425/04 w sprawie zmiany uchwały o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego
XXII/424/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki "Centrum Handlowe Polska 1" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
XXII/423/04 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22
XXII/422/04 w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 w Szczecinie, ul. Kolumba 86/87 oraz założenia Zespołu Szkól Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 86/87
XXII/421/04 w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
XXII/420/04 w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3
XXII/419/04 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
XXII/418/04 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XXII/417/04 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
XXII/416/04 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3
XXII/415/04 w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 1
XXI/414/04 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
XXI/413/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater” w Szczecinie
XXI/412/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo – Jana Kazimierza” w Szczecinie
XXI/411/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie
XXI/410/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ -Salomei” w Szczecinie
XXI/409/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Śródmieście Północ -Wyzwolenia”, „Grabowo”, „Drzetowo – Gontynka”, „Bolinko – Osiedle” w Szczecinie
XXI/408/04 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Południowa – rz. Bukowa” w Szczecinie
XXI/407/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Mieszka I -go” w Szczecinie
XXI/406/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Warszewo-Kredowa” w Szczecinie
XXI/405/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Warszewo-Kredowa” w Szczecinie
XXI/404/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Inwalidzka” w Szczecinie
XXI/403/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Saperska” w Szczecinie
XXI/402/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Przęsocińska, Karpacka” w Szczecinie
XXI/401/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Kamienna” w Szczecinie
XXI/400/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Kamienna” w Szczecinie
XXI/399/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin - Karpacka” w Szczecinie
XXI/398/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Inwalidzka” w Szczecinie
XXI/397/04 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Przęsocińska” w Szczecinie
XXI/396/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Okulickiego” w Szczecinie
XXI/395/04 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Międzyodrze-Dziewoklicz”, „Stare Dąbie”, „Pogodno – Unii Lubelskiej” w Szczecinie
XXI/394/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla „Osów Zachodni i Osów Stary”
XXI/393/04 w sprawie nadania imienia Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Szczecinie, ul. Kamienna 22
XXI/392/04 w sprawie polityki współpracy międzynarodowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXI/391/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 34 w Szczecinie ul. Zdrojowa 23/25
XXI/390/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Szczecinie ul. Montwiłła 2
XXI/389/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 w Szczecinie ul. Jaworowa 48 i zmian w organizacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26
XXI/388/04 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 24 w Szczecinie ul. Koszalińska i zmian w organizacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2 a.
XXI/387/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Parkowej
XXI/386/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
XXI/385/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXI/384/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXI/383/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej i Unisławy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXI/382/04 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Męczenników II Wojny Światowej
XXI/381/04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok
XXI/380/04 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXI/379/04 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina
XXI/378/04 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2004
XXI/377/04 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004
XXI/376/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003
XXI/375/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXI/374/04 zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu "Pomerania"
XXI/373/04 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta dot. braku nadzoru nad Aeroklubem Szczecińskim
XXI/372/04 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakole 13 w Szczecinie
XXI/371/04 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Klonowej w Szczecinie
XX/370/04 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2003 r.
XX/369/04 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecina
XX/368/04 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
XX/367/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XX/366/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XX/365/04 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”
XX/364/04 w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XX/363/04 uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu kąpielisk miejskich w Szczecinie
XX/362/04 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ulicy ks. St. Kujota 24 z przeznaczeniem na uzupełnienie pokrycia udziału w kapitale akcyjnym spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
XX/361/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater
XX/360/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Południowej
XX/359/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu
XX/358/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Mieszka I
XX/357/04 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r."
XX/356/04 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XX/355/04 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XX/354/04 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XX/353/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie ul. Kaszubska 25
XX/352/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XX/351/04 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XX/350/04 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
XX/349/04 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XIX/348/04 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XIX/347/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XIX/346/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
XIX/345/04 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie
XIX/344/04 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2004
XIX/343/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina
XIX/342/04 w sprawie budżetu Miasta na 2004 rok
XIX/341/04 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIX/340/04 odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XIX/339/04 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
XIX/338/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2003
XIX/337/04 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
XIX/336/04 w sprawie skargi Pani Małgorzaty Moj na Komendanta Straży Miejskiej
XIX/335/04 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XVIII/334/04 uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego
XVIII/333/04 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin”
XVIII/332/04 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin"
XVIII/331/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Pogodno w Szczecinie
XVIII/330/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodów marki Nysa T-522 i Polonez „Caro” oraz sprzętu biurowego na rzecz Stowarzyszenia „Feniks” w Szczecinie
XVII/329/04 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały Nr XVII/329/04 Rady Miasta Szczecina
XVII/328/04 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St.Mikołajczyka 20
XVII/327/04 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XVII/326/04 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie ul. Wojciechowskiego 50
XVII/325/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 ul. Jaworowa 48.
XVII/324/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 24 ul. Koszalińska 13
XVII/323/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 ul. Montwiłła 2.
XVII/322/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 ul. Czesława 7
XVII/321/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 al. Piastów 18
XVII/320/04 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 34 ul. Zdrojowa 23/25
XVII/319/04 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Szczecina
XVI/318/04 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina
XVI/317/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XVI/316/04 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XVI/315/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XVI/314/04 uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XVI/313/04 w sprawie skargi Pani Łucji Kobylińskiej na Prezydenta Miasta
XV/312/04 w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XV/311/04 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego
XV/310/04 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin
XV/309/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2004r. do dnia 28 lutego 2005r. oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XV/308/04 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
XV/307/04 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
XV/306/04 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
XV/305/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
XV/304/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim o przyjęciu do prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury
XV/303/04 w sprawie zobowiązań finansowych dotyczących organizacji The Tall Ships’ Race
XV/302/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XV/301/04 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie, ul. Mickiewicza 23
XV/300/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - s.p.z.o.z.
XV/299/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu biurowego na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie
XV/298/04 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Szczecina
V/W/297/04 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
V/W/296/04 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XXX/21/04 w sprawie udziału Szczecina w Programie „Przejrzysta Gmina”, organizowanym przez jeden z ogólnopolskich dzienników
XXX/20/04 w sprawie umożliwienia Gminie Miasto Szczecin ubiegania się o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Infrastruktura Transportu Publicznego – rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”
X/W/19/04 w sprawie realizacji inwestycji budowy pola odkładu (refulatu) RADOLIN
X/W/18/04 w sprawie niektórych działań wykonujących Uchwałę Rady Miasta podjętą według projektu nr 320/04
IX/W/17/04 w sprawie projektu Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin, przyjętym warunkowo przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r.
IX/W/16/04 w sprawie zasad procedowania planów zagospodarowania przestrzennego
XXVI/15/04 w sprawie prośby o przedstawienie treści umowy cywilnoprawnej z MKS „POGOŃ” SSA w sprawie poboru inkaso
VIII/W/14/04 w sprawie sytuacji powstałej w przedsiębiorstwie Polska Żegluga Morska
XXIV/13/04 w sprawie prośby do Prezydenta Miasta Szczecina i parlamentarzystów o wystąpienie do Ministra Kultury o utrzymanie dotacji dla samorządowych jednostek kultury Szczecina na dotychczasowym poziomie
XXII/12/04 w sprawie apelu o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy o odpadach
XX/11/04 w sprawie poparcia Apelu Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w sprawie promowania pracy polskich marynarzy na rynku pracy Unii Europejskiej
XVIII/10/04 w sprawie przejęcia majątku przez Stocznię Szczecińską Nowa
XVII/9/04 w sprawie przygotowania nowych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych
3/04 w sprawie edukacji studentów białoruskich na zachodniopomorskich uczelniach wyższych
XXVII/3/04 w sprawie edukacji studentów białoruskich na zachodniopomorskich uczelniach wyższych