Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2011 r.

Uchwała Tytuł
XIV/343/11 w sprawie wydatków z Budżetu Miasta Szczecin, które w 2011 roku nie wygasną z upływem roku kalendarzowego
XIV/342/11 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Zwycięstwa 3 w Szczecinie
XIV/341/11 w sprawie skargi
XIV/340/11 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok
XIV/339/11 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie 
XIV/338/11 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
XIV/337/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
XIV/336/11 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XIV/335/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/304/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy" w Szczecinie
XIV/334/11 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XIV/333/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XIV/332/11 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/600/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
XIV/331/11 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XIV/330/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XIV/329/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XIV/328/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hangarowej i ul. Gryfińskiej 44, 45 stanowiącej działkę nr 46 z obrębu 4048
XIV/327/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Andrzeja Struga, składającej się z działek o numerach 86 i 93/1 z obrębu 4070
XIV/326/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej stanowiącej działkę nr 8/11 z obrębu 4048
XIV/325/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn Port 2”
XIV/324/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie pod nazwą „Skolwin Port 2”
XIV/323/11 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 2” w Szczecinie
XIV/322/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn-Policka" w Szczecinie pod nazwą " Stołczyn-Policka 3"
XIV/321/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4 ” w Szczecinie
XIV/320/11 przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
XIII/319/11 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIII/318/11 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie
XIII/317/11 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XIII/316/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XIII/315/11 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Szczecinie z przeznaczeniem na zakład gastronomiczny
XIII/314/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XIII/313/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul Romera 2129 w Szczecinie
XIII/312/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XIII/311/11 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
XIII/310/11 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok oraz zmian w uchwale Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok
XIII/309/11 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok
XIII/308/11 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XIII/307/11 w sprawie podatku od środków transportowych
XIII/306/11 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XIII/305/11 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XIII/304/11 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy" w Szczecinie
XIII/303/11 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XIII/302/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XIII/301/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XIII/300/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok
XIII/299/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księcia Warcisława I ul. Poleskiej
XIII/298/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie (w rejonie ulic: Węglowej – Gdańskiej)
XIII/297/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 3/6 o powierzchni 29 417m², 3/7 o powierzchni 5 356m² i 3/10 o powierzchni 11 907m², położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym 4069 przy ul. Andrzeja Struga, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC
XIII/296/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XIII/295/11 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej
XIII/294/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XIII/293/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie
XIII/292/11 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XIII/291/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda
XIII/290/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
XIII/289/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
XIII/288/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mewiej 4, 6 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XIII/287/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XIII/286/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Gabriela Narutowicza
XIII/285/11 w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin
XIII/284/11 w sprawie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a
XII/283/11 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencje lat 2012-2015
XII/282/11 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom
XII/281/11 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom, placowi i rondu w Szczecinie
XII/280/11 w sprawie skargi
XII/279/11 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2012-2015
XII/278/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XII/277/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
XII/276/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina za lata 2009-2010
XII/275/11 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywania na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XII/274/11 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie
XII/273/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XII/272/11 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XII/271/11 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.
XII/270/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” w Szczecinie
XII/269/11 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XII/268/11 w sprawie stosowania przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XII/267/11 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz uchwałę w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
XII/266/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XII/265/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XII/264/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego
XII/263/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XL/985/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XII/262/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Rudej
XII/261/11 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres ośmiu lat, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Śląskiej 51 w Szczecinie
XII/260/11 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziewięciu lat, nieruchomości położonej przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie
XI/259/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, areszcie śledczym i domach studenckich
XI/258/11 w sprawie skargi pana Wiesława Kołakowskiego
XI/257/11 w sprawie skargi Pani Krystyny Maćkowiak i innych mieszkańców budynku przy ul. Mickieiwcza 22
XI/256/11 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XI/255/11 w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego Gminy Miasto Szczecin z Gminą Dobra
XI/254/11 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie
XI/253/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XI/252/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XI/251/11 w sprawie skargi adwokata Dariusza Szałańskiego
XI/250/11 w sprawie reprezentowania Miasta Szczecin w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
XI/249/11 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XI/248/11 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XI/247/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XI/246/11 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2012 r.
XI/245/11 w sprawie likwidacji instytucji kultury „Szczecin 2016”
XI/244/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XI/243/11 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmującej konserwację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XI/242/11 w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
XI/241/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XI/240/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XI/239/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy: ul. Maciejowickiej 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ul. Marii Dąbrowskiej 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 99, 101, 103, 105, 107, 109 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XI/238/11 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Milczańskiej 7h
XI/237/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Żeńców 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XI/236/11 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XI/235/11 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w „Żłobkach Miejskich”
XI/234/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Płocka” w Szczecinie
XI/233/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Złoty Szlak” w Szczecinie
XI/232/11 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ Bazarowa” w Szczecinie
XI/231/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 2” w Szczecinie
XI/230/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka 2” w Szczecinie
XI/229/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno Reymonta” w Szczecinie
XI/228/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno Żołnierska” w Szczecinie
XI/227/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko Rynkowa 3” w Szczecinie
XI/226/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze Stary Szlak” w Szczecinie
XI/225/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie plaża" w Szczecinie, pod nazwą „Dąbie – plaża 2"
XI/224/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie lotnisko" w Szczecinie, pod nazwą „Dąbie – lotnisko 2"
III/N/223/11 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, areszcie śledczym i domach studenckich
X/222/11 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
X/221/11 w sprawie skargi Pana Mirosława Szczerbaka
X/220/11 w sprawie skargi Pana Mirosława Szczerbaka
X/219/11 skargi Pana Mirosława Szczerbaka
X/218/11 w sprawie skargi Pana Mirosława Szczerbaka
X/217/11 w sprawie skargi
X/216/11 w sprawie skargi
X/215/11 w sprawie skargi
X/214/11 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
X/213/11 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
X/212/11 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
X/211/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy - Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
X/210/11 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
X/209/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
X/208/11 w sprawie nadania nazw urzędowych rondom w Szczecinie
X/207/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych, położonych w Szczecinie, w obrębie 1047 Śródmieście, stanowiących działki: nr 4/2 i 4/4 przy ul. K. Kolumba 88a – Wyspa Jaskółcza, nr 8/3 przy ul. K. Kolumba 79,80, nr 11/9 i 11/10 przy ul. K. Kolumba 71,72, nr 19/10 przy ul. K. Kolumba
X/206/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 15
X/205/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Wysokiej 2 stanowiącej działkę nr 126/2 z obrębu 1072
X/204/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Cienistej
X/203/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLVIII/1210/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
X/202/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
X/201/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
X/200/11 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
X/199/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
X/198/11 w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym"
X/197/11 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
X/196/11 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
X/195/11 w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie miasta Szczecin
X/194/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045
X/193/11 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok
X/192/11 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
X/191/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
X/190/11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych
X/189/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącycm stanowiska kierownicze
X/188/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
X/187/11 w sprawie konserwacji i renowacji elewacji kościoła p.w. św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie
X/186/11 zmieniąjaca uchwała w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność
X/185/11 w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 2
X/184/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Centrum – Wyzwolenia” w Szczecinie
X/183/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia - Balińskiego” w Szczecinie
X/182/11 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych
IX/181/11 w sprawie opinii dotyczącej powiększenia obszarów Natura 2000 na terenie Miasta Szczecin
IX/180/11 w sprawie skargi
IX/179/11 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny
IX/178/11 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
IX/177/11 w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Mieście Szczecin.
IX/176/11 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2011
IX/175/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
IX/174/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
IX/173/11 w sprawie wyraŜenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika „Pamięci tych, którzy od nas odeszli”
IX/172/11 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
IX/171/11 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Studziennej - stanowiącej działki o numerach geodezyjnych 32/5, 38/4 z obrębu ewidencyjnego nr 3033 z użytkowania
IX/170/11 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Szczecinie
IX/169/11 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Szczecinie
IX/168/11 w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
IX/167/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców
IX/166/11 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Alei Wyzwolenia
IX/165/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Bajeczna” w Szczecinie
IX/164/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska - Hangarowa 2” w Szczecinie
IX/163/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Wyzwolenia” w Szczecinie
IX/162/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Czesława” w Szczecinie
IX/161/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 4”
IX/160/11 zmieniająca uchwałę nr V/48/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
IX/159/11 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
IX/158/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
IX/157/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
IX/156/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
IX/155/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin w Stowarzyszeniu Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
IX/154/11 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
IX/153/11 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8-10 w Szczecinie
IX/152/11 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie
IX/151/11 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Monte Casino 36 w Szczecinie
IX/150/11 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al.Wojska Polskiego 8 w Szczecinie
IX/149/11 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie.
IX/148/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
IX/147/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin Ryszardowi Kargerowi
IX/146/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok
IX/145/11 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
IX/144/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
IX/143/11 emisji obligacji Miasta Szczecin, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok
VIII/142/11 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz uchwałę w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
VIII/141/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
VIII/140/11 zmieniająca uchwałę III/27/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjna RM kontroli w zakresie postanowień ugody zawartej w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w nieruchomości budynkowej nr 21 przy ul. Obrońców Stalingradu w Szczecinie
VIII/139/11 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
VIII/138/11 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Czarnołęka, Radolin” w Szczecinie
VIII/137/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
VIII/136/11 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego
VIII/135/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
VIII/134/11 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Szczecin, dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Stanisława Brzozowskiego
VIII/133/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Stanisława Brzozowskiego
VIII/132/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Papieża Jana Pawła II
VIII/131/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy al. Niepodległości 26 – ul. Tkackiej – ul. Szczytowej, z równoczesną sprzedażą obiektów dawnego „Baru Extra” i jego zagospodarowania przewidzianymi do rozbiórki, z przeznaczeniem na cele usługowo-mieszkaniowe
VIII/130/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców
VIII/129/11 bezprzetargowego wydzierżawienia do 13 stycznia 2026 roku dodatkowej powierzchni obiektu należącego do nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ul. Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na obiekt gastronomiczny
VIII/128/11 uchylenia uchwały dotyczącej bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 244 w Szczecinie
VIII/127/11 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 65
VIII/126/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Mazurskiej 17, 17a, 17b, 17c, ul. Wielkopolskiej 33, 33a, 34, 34a i ul. Wielkopolskiej, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
VIII/125/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy: ul. Floriana Szarego 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ul. Metalowej 5, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ul. Krzemiennej 47, 44a, 47b, 48, 48a, 48b sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
VIII/124/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziale Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i przy ul. Łukasiewicza 6 w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza" przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6
VIII/123/11 w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie
VIII/122/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
VII/121/11 w sprawie skarg
VII/120/11 w sprawie skargi
VII/119/11 w sprawie skargi
VII/118/11 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
VII/117/11 w sprawie skargi
VII/116/11 w sprawie skarg
VII/115/11 w sprawie wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia pn. „Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich” i uchylenia niektórych uchwał
VII/114/11 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
VII/113/11 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
VII/112/11 odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
VII/111/11 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w „Żłobkach Miejskich”
VII/110/11 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok
VII/109/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045
VII/108/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną
VII/107/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych Miasta Szczecin, położonych w Szczecinie przy skrzyżowaniu autostrady A-6 z ul. Tczewską, na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa węzła „Tczewska” za cenę niższą niż ich wartość rynkowa
VII/106/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnych lokali mieszkalnych oraz zmiany Uchwały Nr IV/39/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r.
VII/105/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
VII/104/11 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
VII/103/11 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
VII/102/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy 29a, 29b, 29c, 29d, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
VII/101/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
VII/100/11 w sprawie zaproszenia w roku 2011 do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
VII/99/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminy Miasto Szczecin do Porozumienia między burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym w ramach Programu Civitas Plus II
VII/98/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża” w Szczecinie
VII/97/11 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Kolumba” w Szczecinie
VII/96/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia - Oleszna” w Szczecinie
VII/95/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa” w Szczecinie
VII/94/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Klonowa” w Szczecinie
VII/93/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Zachód” w Szczecinie
VI/92/11 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
VI/91/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
VI/90/11 w sprawie skargi
VI/89/11 w sprawie skarg
VI/88/11 w sprawie skargi
VI/87/11 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta
VI/86/11 w sprawie oddania Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. nieruchomości położonej na Wyspie Ostrów Grabowski (działka nr 4/7 z obrębu 1084 w Szczecinie)w użytkowanie na okres 50 lat
VI/85/11 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
VI/84/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
VI/83/11 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Markiem Duklanowskim
VI/82/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
VI/81/11 w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok”
VI/80/11 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2011
VI/79/11 w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Miasto Szczecin w zakresie telekomunikacji
VI/78/11 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
VI/77/11 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2010
VI/76/11 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. J. Dwernickiego 9 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
VI/75/11 zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej, stanowiącej działkę nr 39/2 z obrębu 2097 – Pogodno
VI/74/11 w sprawie stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin
VI/73/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
V/72/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
V/71/11 w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
V/70/11 w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
V/69/11 w sprawie skargi pana Zbigniewa Szyrokiego
V/68/11 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
V/67/11 w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury „Szczecin 2016”
V/66/11 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
V/65/11 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
V/64/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - Park Leśny Dąbie" w Szczecinie, pod nazwą „Kijewo - Łosiowa”
V/63/11 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Mewia, Kacza” w Szczecinie
V/62/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom – Kasztanowe” w Szczecinie
V/61/11 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy-Centrum" w Szczecinie
V/60/11 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Dziewoklicz” w Szczecinie
V/59/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy-Centrum-Regalica” w Szczecinie
V/58/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Wędrowna” w Szczecinie
V/57/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Ostrowska” w Szczecinie
V/56/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia - Urok” w Szczecinie
V/55/11 w sprawie skarg
V/54/11 w sprawie skargi pana Tadeusza Zięby
V/53/11 w sprawie skargi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie, na działania dyrektora DPS
V/52/11 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
V/51/11 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli
V/50/11 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
V/49/11 zmieniająca uchwałę w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości
V/48/11 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
V/47/11 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012”
V/46/11 w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka i udzielenia pomocy finansowej w zakresie opracowania i uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dotyczącego części działki Nr 816 i części działki Nr 817/7 z Obrębu 0008 Niedźwiedź, przez które planowany jest przebieg rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych Gminy Miasto Szczecin
V/45/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko – Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach
V/44/11 w sprawie lokatorów zajmujących lokale socjalne utworzonych w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat
IV/43/11 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2011 - 2015
IV/42/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok
IV/41/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045
IV/40/11 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
IV/39/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców
IV/38/11 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
IV/37/11 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
IV/36/11 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
IV/35/11 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
IV/34/11 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
IV/33/11 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie
IV/32/11 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
IV/31/11 w sprawie skargi
IV/30/11 w sprawie skargi
IV/29/11 w sprawie skargi
IV/28/11 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIV/9/11 w sprawie 30-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
XII/8/11 w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji
IX/7/11 w sprawie środków na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie
VI/6/11 w sprawie upadku przemysłu stoczniowego w Szczecinie
V/5/11 w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
IV/4/11 w sprawie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście S.A.
II/N/3/11 w sprawie sytuacji w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA”
II/N/2/11 w sprawie zmiany statusu PP PŻM
II/N/1/11 w sprawie planów zaniechania budowy S-3