Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2017 r.

Uchwała Tytuł
XXXVI/1078/17 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
XXXVI/1077/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Goździkowa)
XXXVI/1076/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXVI/1075/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXVI/1074/17 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2018 rok”
XXXVI/1073/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/1072/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/1071/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/1070/17 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXVI/1069/17 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXXVI/1068/17 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXVI/1067/17 w sprawie Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
XXXVI/1066/17 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXXVI/1065/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11, stanowiącej działkę nr 71 z obrębu 4080
XXXVI/1064/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej, stanowiącej działkę nr 189/3 z obrębu 3040
XXXVI/1063/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie 4029, stanowiącej działkę nr ewid. 97/1 o adresie ulica Henryka Jordana 14 i działkę nr 97/2
XXXVI/1062/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVI/1061/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności nr 6a położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXVI/1060/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego
XXXVI/1059/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/1058/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr G21 położonego w Szczecinie przy ul. Jerzego Janosika 4 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXVI/1057/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 21 w Szczecinie
XXXVI/1056/17 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.
XXXVI/1055/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XXXVI/1054/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XXXVI/1053/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok
XXXV/1052/17 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
XXXV/1051/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXV/1050/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXV/1049/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
XXXV/1048/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
XXXV/1047/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w szkołę policealną specjalną
XXXV/1046/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w szkołę policealną
XXXV/1045/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w szkołę policealną dla dorosłych
XXXV/1044/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1043/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących Nr 18, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1042/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1041/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 15, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1040/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1039/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1038/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1037/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1036/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1035/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1034/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1033/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1032/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1031/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1030/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w szkołę podstawową dla dorosłych w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe
XXXV/1029/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/1028/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, w ośmioletnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia
XXXV/1027/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
XXXV/1026/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
XXXV/1025/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/1024/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/1023/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1022/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1021/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 69 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1020/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1019/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1018/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1017/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1016/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1015/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1014/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1013/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1012/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1011/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1010/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1009/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1008/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1007/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1006/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1005/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1004/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1003/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1002/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1001/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1000/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
XXXV/999/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 31, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/998/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/997/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/996/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/995/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/994/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/993/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 22, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/992/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/991/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/990/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/989/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/988/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/987/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/986/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/985/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/984/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/983/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/982/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/981/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/980/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/979/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/978/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/977/17 w sprawie przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie
XXXV/976/17 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
XXXV/975/17 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
XXXV/974/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
XXXV/973/17 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
XXXV/972/17 w sprawie ustalenia na rok 2018 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXXV/971/17 w sprawie zaliczenia drogi na działce nr 148 z obrębu 2132 na ul. Niepołomickiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXV/970/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17
XXXV/969/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/968/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/967/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/966/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego jako skrytka, położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXV/965/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń stanowiących część lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Sławomira 7 oficyna, na rzecz ich najemców i określenia wysokości stawki procentowej udzielanej bonifikaty
XXXV/964/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9a położonego w budynku przy ul. Stoisława 1 w Szczecinie
XXXV/963/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Reduty Ordona
XXXV/962/17 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 3/20, nr 3/40 z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej
XXXV/961/17 w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119 z dn. 08.06.2007 r.)
XXXV/960/17 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin lokali w budynkach przy ul. Tomasza Nocznickiego 41, 42 w Szczecinie
XXXV/959/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 16/11 z obrębu 4086
XXXV/958/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szosa Polska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/70 z obrębu ewidencyjnego nr 3011
XXXV/957/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o użytku „Ba” (tereny przemysłowe) będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szczawiowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 z obrębu nr 1075
XXXV/956/17 w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
XXXV/955/17 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2018 r.
XXXV/954/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XXXV/953/17 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kobylanka oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącego fragment „Szlaku Cysterskiego” o długości ok. 2,672 km wraz z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie”
XXXV/952/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXV/951/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie
XXXV/950/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca” w Szczecinie
XXXV/949/17 w sprawie rozwiązania Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/948/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie
XXXV/947/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XXXV/946/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXV/945/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXV/944/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXIV/943/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXXIV/942/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXXIV/941/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szlachecka)
XXXIV/940/17 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie parkingu typu „Park&Ride” przy ul. Hangarowej
XXXIV/939/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XXXIV/938/17 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXXIV/937/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Reaktywacja poprzez certyfikację – odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy”
XXXIV/936/17 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2017 -2021
XXXIV/935/17 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie
XXXIV/934/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie"
XXXIV/933/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXIV/932/17 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
XXXIV/931/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Niedźwiedziej 30, działka nr 146 z obrębu 4107
XXXIV/930/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gryczanej 12
XXXIV/929/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr gII położonego w Szczecinie przy ul. Milczańskiej nr 10 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIV/928/17 w sprawie skargi na bezprawne działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
XXXIII/927/17 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie nieprawidłowego działania
XXXIII/926/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXIII/925/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXIII/924/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXIII/923/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXIII/922/17 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIII/921/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXIII/920/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pod Urwiskiem)
XXXIII/919/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśny Brzeg)
XXXIII/918/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Irysowa)
XXXIII/917/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szafranowa)
XXXIII/916/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/915/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/914/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie
XXXIII/913/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie
XXXIII/912/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXIII/911/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/910/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/909/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
XXXIII/908/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7
XXXIII/907/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy Olszynki Grochowskiej
XXXIII/906/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049
XXXIII/905/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu 4014
XXXIII/904/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21
XXXIII/903/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Narożnej stanowiącej działki numer 345/2 oraz 346/3 z obrębu ewidencyjnego 2019
XXXIII/902/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XXXIII/901/17 zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/900/17 w sprawie zaliczenia drogi na terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczecin przy ul. Nad Odrą do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/899/17 w sprawie zaliczenia ul. Ułanów Krechowieckich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/898/17 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXIII/897/17 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/896/17 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017
XXXIII/895/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie
XXXIII/894/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie
XXXIII/893/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie
XXXIII/892/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Rafy Koralowej” w Szczecinie
XXXIII/891/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska 2” w Szczecinie
XXXIII/890/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie
XXXIII/889/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Grzymińska” w Szczecinie
XXXIII/888/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” w Szczecinie
XXXIII/887/17 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXIII/886/17 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXXIII/885/17 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXXIII/884/17 w sprawie zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie
XXXIII/883/17 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXXIII/882/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXIII/881/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXIIII/880/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXIII/879/17 w sprawie udzielenia Gminie Czersk, Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy
XXXIII/878/17 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego pracowników służby zdrowia - ofiar Zbrodni Katyńskiej
XXXIII/877/17 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego "Ofiarom Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-47"
II/N/876/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
II/N/875/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXII/874/17 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok
XXXII/873/17 w sprawie przejmowania przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów włączanych do ośmioletnich szkół podstawowych lub przekształcanych w inny typ szkół
XXXII/872/17 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXII/871/17 w sprawie skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta Szczecin
XXXII/870/17 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXXII/869/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXII/868/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie, ul. Strzałowska 27A
XXXII/867/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
XXXII/866/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie, ul. Chobolańska 20
XXXII/865/17 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Józefa Sowińskiego 1, oraz nadanie imienia Technikum Ekonomicznemu Nr 1 wchodzącego w skład tego Zespołu
XXXII/864/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
XXXII/863/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17
XXXII/862/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17
XXXII/861/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu"
XXXII/860/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00- IP.02-32-K20/17
XXXII/859/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
XXXII/858/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16
XXXII/857/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Szkoła na miarę czasów"
XXXII/856/17 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XXXII/855/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego w Szczecinie przy Alei Papieża Jana Pawła II 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
XXXII/854/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 12 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Felczaka 16 w Szczecinie
XXXII/853/17 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Zygmunta Krasińskiego
XXXII/852/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Somosierry 2” w Szczecinie
XXXII/851/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXII/850/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXII/849/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXII/848/17 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXII/847/17 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXI/846/17 w sprawie zamiaru przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie
XXXI/845/17 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jasne Wzgórze, ul. Do Źródła)
XXXI/844/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bieszczadzka)
XXXI/843/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Powstańców Śląskich)
XXXI/842/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bacy)
XXXI/841/17 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
XXXI/840/17 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin dot. sposobu załatwienia wniosku
XXXI/839/17 w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XXXI/838/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXI/837/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXI/836/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
XXXI/835/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXI/834/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXI/833/17 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kołbaskowo dotyczącego realizacji projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”
XXXI/832/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXXI/831/17 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXXI/830/17 zmieniająca Uchwałę Nr X/287/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
XXXI/829/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 9, położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXI/828/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/827/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/826/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/825/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ulicy Reduty Ordona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 o pow. 0,0354 ha, obr. 2075
XXXI/824/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie
XXXI/823/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Zamek” w Szczecinie
XXXI/822/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Pokoju” w Szczecinie
XXXI/821/17 w sprawie zmian nazw urzędowych ulic w Szczecinie (ul. Tadeusza Zawadzkiego, ul. Młodzieży Polskiej, ul. 9 Maja, ul. Samopomocy Chłopskiej, ul. Wacława Felczaka, al. Wyzwolenia, ul. Haliny Gaińskiej, ul. Jerzego Zimowskiego, ul. Anny Walentynowicz, ul. Romana Dmowskiego, ul. prof. Krzysztofa Marlicza, ul. kpt. Adama Walczaka)
XXXI/820/17 w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XXXI/819/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXI/818/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXI/817/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXI/816/17 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2016
XXX/815/17 w sprawie skargi na nieprawidłowe działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXX/814/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXX/813/17 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Szczecin projektu uchwały w sprawie nazw i obszarów parków
XXX/812/17 w sprawie uchylenia uchwały oraz nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna)
XXX/811/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona)
XXX/810/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Traszki)
XXX/809/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Florencka)
XXX/808/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Plenerowa)
XXX/807/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Melodyjna)
XXX/806/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Zwycięstwa 3 w Szczecinie
XXX/805/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
XXX/804/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XXX/803/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Taczaka” w Szczecinie
XXX/802/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Ku Słońcu” w Szczecinie
XXX/801/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego Nr U6 położonego przy Placu Lotników 7 w Szczecinie
XXX/800/17 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 62A
XXX/799/17 w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie
XXX/798/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXX/797/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Łódzkiej 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219 o pow. 0,0489 ha, obr. 2098
XXX/796/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7 z obrębu ewidencyjnego 4014
XXX/795/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Panieńskiej 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
XXX/794/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Ornitologów 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XXX/793/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Duńskiej 68, 70, 72, 74, 76, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXX/792/17 w sprawie przyjęcia treści umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie wraz z załączonym do umowy projektem nowego Statutu Filharmonii
XXX/791/17 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie
XXX/790/17 określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin,przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
XXIX/789/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz
XXIX/788/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
XXIX/787/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom – Kasztanowe
XXIX/786/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze – Zdunowo
XXIX/785/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
XXIX/784/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
XXIX/783/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica – Jezierzyce
XXIX/782/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
XXIX/781/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
XXIX/780/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
XXIX/779/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe – Klęskowo
XXIX/778/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego – Klonowica
XXIX/777/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
XXIX/776/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
XXIX/775/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
XXIX/774/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
XXIX/773/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze
XXIX/772/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
XXIX/771/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie – Pilchowo
XXIX/770/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
XXIX/769/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
XXIX/768/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
XXIX/767/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
XXIX/766/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
XXIX/765/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
XXIX/764/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino – Gocław
XXIX/763/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
XXIX/762/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
XXIX/761/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód
XXIX/760/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ
XXIX/759/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
XXIX/758/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
XXIX/757/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko
XXIX/756/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
XXIX/755/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
XXIX/754/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo – Grabowo
XXIX/753/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
XXIX/752/17 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Dyrektora Szczecińskiej Szkoły Florystycznej
XXIX/751/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXIX/750/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXIX/749/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie
XXIX/748/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu
XXIX/747/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XXIX/746/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXIX/745/17 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
XXIX/744/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXIX/743/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 3” w Szczecinie
XXIX/742/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo - Jana Kazimierza” w Szczecinie
XXIX/741/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna 2” w Szczecinie
XXIX/740/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIX/739/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 29, w Szczecinie
XXIX/738/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Śląskiej
XXIX/737/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Władysława Jagiełły 22 m 5
XXIX/736/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 37a - działka nr 4/6 z obrębu 2032
XXIX/735/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 13 stanowiącej działkę numer 353/1 z obrębu ewidencyjnego 4196
XXIX/734/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 9a
XXIX/733/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na Osiedlu Warszewo, w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej, stanowiących działki nr 22/3 oraz nr 22/4 z obrębu 3079
XXIX/732/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Spiżowej 11, stanowiącej działkę nr 19 o pow. 0,0710 ha, obr. 4133
XXIX/731/17 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
XXIX/730/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie
XXVIII/729/17 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XXVIII/728/17 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017
XXVIII/727/17 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba nr 79,80.
XXVIII/726/17 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XXVIII/725/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXVIII/724/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XXVIII/723/17 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XXVIII/722/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXVIII/721/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
XXVIII/720/17 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Usług Komunalnych"
XXVIII/719/17 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/718/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVIII/717/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXVIII/716/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXVIII/715/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gocławskiej 18
XXVIII/714/17 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXVIII/713/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 5” w Szczecinie
XXVIII/712/17 w sprawie nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1
XXVIII/711/17 w sprawie nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17
XXVIII/710/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58
XXVIII/709/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40
XXVIII/708/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12
XXVIII/707/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10
XXVIII/706/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26
XXVIII/705/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2
XXVIII/704/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXVIII/703/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXVIII/702/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXVIII/701/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXVIII/700/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXVIII/699/17 w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin
XXVII/698/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXVII/697/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie
XXVII/696/17 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie mariny na Wyspie Grodzkiej
XXVII/695/17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Pomorzany z dnia 19 stycznia 2017 r. o uchwaleniu planu finansowego
XXVII/694/17 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXVII/693/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVII/692/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXVII/691/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/690/17 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
XXVII/689/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVII/688/17 w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie
XXVII/687/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” w charakterze Członka Wspierającego
XXVII/686/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XXVII/685/17 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXVII/684/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica - Stepowa” w Szczecinie
XXVII/683/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie
XXVII/682/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XXVII/681/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/680/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/679/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/678/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
XXVII/677/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXVII/676/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali o numerach 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie
XXVII/675/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3074
XXVII/674/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXVII/673/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Romera 3, stanowiącej działkę nr 76 z obrębu 2008
XXVII/672/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXVII/671/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXVI/670/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXVI/669/17 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
XXVI/668/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVI/667/17 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2019"
XXVI/666/17 zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
XXVI/665/17 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXVI/664/17 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XXVI/663/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Grodnicki” w Szczecinie
XXVI/662/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
XXVI/661/17 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXVI/660/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szarych Szeregów, stanowiącej działki nr 327/9 i 528/2 z obr. 3011
XXVI/659/17 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXVI/658/17 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino
XXVI/657/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią ....................... i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pana ....................... wynikające z Umowy Dzierżawy Nr .................. z dnia 04.09.2012 r.
XXVI/656/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2017 roku
XXVI/655/17 w sprawie pozbawienia części ulicy Władysława Jagiełły kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXVI/654/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXVI/653/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie
XXXIV/14/17 w sprawie bulwarów przy Wałach Chrobrego i Łasztowni
XXXIII/13/17 w sprawie niedokonywania zmian nazw ulic: ul. 26 kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu
XXVIII/12/17 w sprawie samorządu terytorialnego