Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2017 r.

Uchwała Tytuł
XXXVI/1078/17 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
XXXVI/1077/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Goździkowa)
XXXVI/1076/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXVI/1075/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXVI/1074/17 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2018 rok”
XXXVI/1073/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/1072/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/1071/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/1070/17 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXVI/1069/17 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXXVI/1068/17 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXVI/1067/17 w sprawie Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
XXXVI/1066/17 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXXVI/1065/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11, stanowiącej działkę nr 71 z obrębu 4080
XXXVI/1064/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej, stanowiącej działkę nr 189/3 z obrębu 3040
XXXVI/1063/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie 4029, stanowiącej działkę nr ewid. 97/1 o adresie ulica Henryka Jordana 14 i działkę nr 97/2
XXXVI/1062/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVI/1061/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności nr 6a położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXVI/1060/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego
XXXVI/1059/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/1058/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr G21 położonego w Szczecinie przy ul. Jerzego Janosika 4 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXVI/1057/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 21 w Szczecinie
XXXVI/1056/17 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.
XXXVI/1055/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XXXVI/1054/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XXXVI/1053/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok
XXXV/1052/17 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
XXXV/1051/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXV/1050/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXV/1049/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
XXXV/1048/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
XXXV/1047/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w szkołę policealną specjalną
XXXV/1046/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w szkołę policealną
XXXV/1045/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w szkołę policealną dla dorosłych
XXXV/1044/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1043/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących Nr 18, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1042/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1041/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 15, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1040/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
XXXV/1039/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1038/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1037/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1036/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1035/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1034/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1033/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1032/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1031/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
XXXV/1030/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w szkołę podstawową dla dorosłych w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe
XXXV/1029/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/1028/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, w ośmioletnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia
XXXV/1027/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
XXXV/1026/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
XXXV/1025/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/1024/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/1023/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1022/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1021/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 69 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1020/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1019/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1018/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1017/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1016/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1015/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1014/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1013/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1012/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1011/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1010/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1009/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1008/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1007/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1006/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1005/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1004/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1003/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1002/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1001/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/1000/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
XXXV/999/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 31, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/998/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/997/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/996/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/995/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/994/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/993/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 22, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/992/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/991/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/990/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/989/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/988/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/987/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/986/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/985/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/984/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/983/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/982/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/981/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/980/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
XXXV/979/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/978/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
XXXV/977/17 w sprawie przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie
XXXV/976/17 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
XXXV/975/17 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
XXXV/974/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
XXXV/973/17 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
XXXV/972/17 w sprawie ustalenia na rok 2018 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXXV/971/17 w sprawie zaliczenia drogi na działce nr 148 z obrębu 2132 na ul. Niepołomickiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXV/970/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17
XXXV/969/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/968/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/967/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/966/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego jako skrytka, położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXV/965/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń stanowiących część lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Sławomira 7 oficyna, na rzecz ich najemców i określenia wysokości stawki procentowej udzielanej bonifikaty
XXXV/964/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9a położonego w budynku przy ul. Stoisława 1 w Szczecinie
XXXV/963/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Reduty Ordona
XXXV/962/17 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 3/20, nr 3/40 z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej
XXXV/961/17 w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119 z dn. 08.06.2007 r.)
XXXV/960/17 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin lokali w budynkach przy ul. Tomasza Nocznickiego 41, 42 w Szczecinie
XXXV/959/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 16/11 z obrębu 4086
XXXV/958/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szosa Polska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/70 z obrębu ewidencyjnego nr 3011
XXXV/957/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o użytku „Ba” (tereny przemysłowe) będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szczawiowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 z obrębu nr 1075
XXXV/956/17 w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
XXXV/955/17 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2018 r.
XXXV/954/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XXXV/953/17 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kobylanka oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącego fragment „Szlaku Cysterskiego” o długości ok. 2,672 km wraz z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie”
XXXV/952/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXV/951/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie
XXXV/950/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca” w Szczecinie
XXXV/949/17 w sprawie rozwiązania Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXV/948/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie
XXXV/947/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XXXV/946/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXV/945/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXV/944/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXIV/943/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXXIV/942/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXXIV/941/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szlachecka)
XXXIV/940/17 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie parkingu typu „Park&Ride” przy ul. Hangarowej
XXXIV/939/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XXXIV/938/17 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXXIV/937/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Reaktywacja poprzez certyfikację – odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy”
XXXIV/936/17 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2017 -2021
XXXIV/935/17 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie
XXXIV/934/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie"
XXXIV/933/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXIV/932/17 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
XXXIV/931/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Niedźwiedziej 30, działka nr 146 z obrębu 4107
XXXIV/930/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gryczanej 12
XXXIV/929/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr gII położonego w Szczecinie przy ul. Milczańskiej nr 10 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIV/928/17 w sprawie skargi na bezprawne działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
XXXIII/927/17 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie nieprawidłowego działania
XXXIII/926/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXIII/925/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXIII/924/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXIII/923/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXIII/922/17 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIII/921/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXIII/920/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pod Urwiskiem)
XXXIII/919/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśny Brzeg)
XXXIII/918/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Irysowa)
XXXIII/917/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szafranowa)
XXXIII/916/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/915/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/914/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie
XXXIII/913/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie
XXXIII/912/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXIII/911/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/910/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXIII/909/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
XXXIII/908/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7
XXXIII/907/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy Olszynki Grochowskiej
XXXIII/906/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049
XXXIII/905/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu 4014
XXXIII/904/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21
XXXIII/903/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Narożnej stanowiącej działki numer 345/2 oraz 346/3 z obrębu ewidencyjnego 2019
XXXIII/902/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XXXIII/901/17 zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/900/17 w sprawie zaliczenia drogi na terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczecin przy ul. Nad Odrą do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/899/17 w sprawie zaliczenia ul. Ułanów Krechowieckich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/898/17 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXIII/897/17 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXIII/896/17 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017
XXXIII/895/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie
XXXIII/894/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie
XXXIII/893/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie
XXXIII/892/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Rafy Koralowej” w Szczecinie
XXXIII/891/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska 2” w Szczecinie
XXXIII/890/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie
XXXIII/889/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Grzymińska” w Szczecinie
XXXIII/888/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” w Szczecinie
XXXIII/887/17 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXIII/886/17 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXXIII/885/17 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXXIII/884/17 w sprawie zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie
XXXIII/883/17 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXXIII/882/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXIII/881/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXIIII/880/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXIII/879/17 w sprawie udzielenia Gminie Czersk, Sulęczyno, Dziemiany i Lipusz pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy
XXXIII/878/17 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego pracowników służby zdrowia - ofiar Zbrodni Katyńskiej
XXXIII/877/17 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego "Ofiarom Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-47"
II/N/876/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
II/N/875/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXII/874/17 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok
XXXII/873/17 w sprawie przejmowania przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów włączanych do ośmioletnich szkół podstawowych lub przekształcanych w inny typ szkół
XXXII/872/17 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXII/871/17 w sprawie skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta Szczecin
XXXII/870/17 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXXII/869/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXII/868/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie, ul. Strzałowska 27A
XXXII/867/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
XXXII/866/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie, ul. Chobolańska 20
XXXII/865/17 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Józefa Sowińskiego 1, oraz nadanie imienia Technikum Ekonomicznemu Nr 1 wchodzącego w skład tego Zespołu
XXXII/864/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
XXXII/863/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17
XXXII/862/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17
XXXII/861/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu"
XXXII/860/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00- IP.02-32-K20/17
XXXII/859/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
XXXII/858/17 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16
XXXII/857/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Szkoła na miarę czasów"
XXXII/856/17 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XXXII/855/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego w Szczecinie przy Alei Papieża Jana Pawła II 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
XXXII/854/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 12 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Felczaka 16 w Szczecinie
XXXII/853/17 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Zygmunta Krasińskiego
XXXII/852/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Somosierry 2” w Szczecinie
XXXII/851/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXII/850/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXII/849/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXII/848/17 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXII/847/17 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXI/846/17 w sprawie zamiaru przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie
XXXI/845/17 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jasne Wzgórze, ul. Do Źródła)
XXXI/844/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bieszczadzka)
XXXI/843/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Powstańców Śląskich)
XXXI/842/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bacy)
XXXI/841/17 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
XXXI/840/17 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin dot. sposobu załatwienia wniosku
XXXI/839/17 w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XXXI/838/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXI/837/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXI/836/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
XXXI/835/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXI/834/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXI/833/17 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kołbaskowo dotyczącego realizacji projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”
XXXI/832/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXXI/831/17 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXXI/830/17 zmieniająca Uchwałę Nr X/287/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
XXXI/829/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 9, położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXI/828/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/827/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/826/17 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/825/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ulicy Reduty Ordona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 o pow. 0,0354 ha, obr. 2075
XXXI/824/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie
XXXI/823/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Zamek” w Szczecinie
XXXI/822/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Pokoju” w Szczecinie
XXXI/821/17 w sprawie zmian nazw urzędowych ulic w Szczecinie (ul. Tadeusza Zawadzkiego, ul. Młodzieży Polskiej, ul. 9 Maja, ul. Samopomocy Chłopskiej, ul. Wacława Felczaka, al. Wyzwolenia, ul. Haliny Gaińskiej, ul. Jerzego Zimowskiego, ul. Anny Walentynowicz, ul. Romana Dmowskiego, ul. prof. Krzysztofa Marlicza, ul. kpt. Adama Walczaka)
XXXI/820/17 w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XXXI/819/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXXI/818/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXXI/817/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXXI/816/17 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2016
XXX/815/17 w sprawie skargi na nieprawidłowe działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXX/814/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXX/813/17 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Szczecin projektu uchwały w sprawie nazw i obszarów parków
XXX/812/17 w sprawie uchylenia uchwały oraz nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna)
XXX/811/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona)
XXX/810/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Traszki)
XXX/809/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Florencka)
XXX/808/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Plenerowa)
XXX/807/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Melodyjna)
XXX/806/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Zwycięstwa 3 w Szczecinie
XXX/805/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
XXX/804/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XXX/803/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Taczaka” w Szczecinie
XXX/802/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Ku Słońcu” w Szczecinie
XXX/801/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego Nr U6 położonego przy Placu Lotników 7 w Szczecinie
XXX/800/17 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 62A
XXX/799/17 w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie
XXX/798/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXX/797/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Łódzkiej 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219 o pow. 0,0489 ha, obr. 2098
XXX/796/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7 z obrębu ewidencyjnego 4014
XXX/795/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Panieńskiej 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
XXX/794/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Ornitologów 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XXX/793/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Duńskiej 68, 70, 72, 74, 76, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXX/792/17 w sprawie przyjęcia treści umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie wraz z załączonym do umowy projektem nowego Statutu Filharmonii
XXX/791/17 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie
XXX/790/17 określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin,przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
XXIX/789/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz
XXIX/788/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
XXIX/787/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom – Kasztanowe
XXIX/786/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze – Zdunowo
XXIX/785/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
XXIX/784/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
XXIX/783/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica – Jezierzyce
XXIX/782/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
XXIX/781/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
XXIX/780/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
XXIX/779/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe – Klęskowo
XXIX/778/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego – Klonowica
XXIX/777/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
XXIX/776/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
XXIX/775/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
XXIX/774/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
XXIX/773/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze
XXIX/772/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
XXIX/771/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie – Pilchowo
XXIX/770/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
XXIX/769/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
XXIX/768/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
XXIX/767/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
XXIX/766/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
XXIX/765/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
XXIX/764/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino – Gocław
XXIX/763/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
XXIX/762/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
XXIX/761/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód
XXIX/760/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ
XXIX/759/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
XXIX/758/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
XXIX/757/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko
XXIX/756/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
XXIX/755/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
XXIX/754/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo – Grabowo
XXIX/753/17 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
XXIX/752/17 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Dyrektora Szczecińskiej Szkoły Florystycznej
XXIX/751/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXIX/750/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXIX/749/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie
XXIX/748/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu
XXIX/747/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XXIX/746/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXIX/745/17 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
XXIX/744/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXIX/743/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 3” w Szczecinie
XXIX/742/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo - Jana Kazimierza” w Szczecinie
XXIX/741/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna 2” w Szczecinie
XXIX/740/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIX/739/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 29, w Szczecinie
XXIX/738/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Śląskiej
XXIX/737/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Władysława Jagiełły 22 m 5
XXIX/736/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 37a - działka nr 4/6 z obrębu 2032
XXIX/735/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 13 stanowiącej działkę numer 353/1 z obrębu ewidencyjnego 4196
XXIX/734/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 9a
XXIX/733/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na Osiedlu Warszewo, w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej, stanowiących działki nr 22/3 oraz nr 22/4 z obrębu 3079
XXIX/732/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Spiżowej 11, stanowiącej działkę nr 19 o pow. 0,0710 ha, obr. 4133
XXIX/731/17 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
XXIX/730/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie
XXVIII/729/17 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XXVIII/728/17 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017
XXVIII/727/17 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba nr 79,80.
XXVIII/726/17 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XXVIII/725/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXVIII/724/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XXVIII/723/17 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XXVIII/722/17 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXVIII/721/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
XXVIII/720/17 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Usług Komunalnych"
XXVIII/719/17 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/718/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVIII/717/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXVIII/716/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXVIII/715/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gocławskiej 18
XXVIII/714/17 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXVIII/713/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 5” w Szczecinie
XXVIII/712/17 w sprawie nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1
XXVIII/711/17 w sprawie nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17
XXVIII/710/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58
XXVIII/709/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40
XXVIII/708/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12
XXVIII/707/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10
XXVIII/706/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26
XXVIII/705/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2
XXVIII/704/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXVIII/703/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXVIII/702/17 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
XXVIII/701/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXVIII/700/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
XXVIII/699/17 w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin
XXVII/698/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXVII/697/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie
XXVII/696/17 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie mariny na Wyspie Grodzkiej
XXVII/695/17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Pomorzany z dnia 19 stycznia 2017 r. o uchwaleniu planu finansowego
XXVII/694/17 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXVII/693/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVII/692/17 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXVII/691/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/690/17 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
XXVII/689/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVII/688/17 w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie
XXVII/687/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” w charakterze Członka Wspierającego
XXVII/686/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XXVII/685/17 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXVII/684/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica - Stepowa” w Szczecinie
XXVII/683/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie
XXVII/682/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XXVII/681/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/680/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/679/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/678/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
XXVII/677/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXVII/676/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali o numerach 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie
XXVII/675/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3074
XXVII/674/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXVII/673/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Romera 3, stanowiącej działkę nr 76 z obrębu 2008
XXVII/672/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXVII/671/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXVI/670/17 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXVI/669/17 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
XXVI/668/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVI/667/17 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2019"
XXVI/666/17 zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
XXVI/665/17 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXVI/664/17 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XXVI/663/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Grodnicki” w Szczecinie
XXVI/662/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
XXVI/661/17 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXVI/660/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szarych Szeregów, stanowiącej działki nr 327/9 i 528/2 z obr. 3011
XXVI/659/17 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXVI/658/17 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino
XXVI/657/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią ....................... i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pana ....................... wynikające z Umowy Dzierżawy Nr .................. z dnia 04.09.2012 r.
XXVI/656/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2017 roku
XXVI/655/17 w sprawie pozbawienia części ulicy Władysława Jagiełły kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXVI/654/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXVI/653/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie
XXXIV/14/17 w sprawie bulwarów przy Wałach Chrobrego i Łasztowni
XXXIII/13/17 w sprawie niedokonywania zmian nazw ulic: ul. 26 kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu
XXVIII/12/17 w sprawie samorządu terytorialnego