Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2005 r.

Uchwała Tytuł
XLVIII/920/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XLVIII/919/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Budowa ronda ulic: Ku słońcu – Derdowskiego – Dworska w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XLVIII/918/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława – etap III Obwodnicy Śródmiejskiej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XLVIII/917/05 w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok
XLVIII/916/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XLVII/915/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLVII/914/05 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok
XLVII/913/05 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”
XLVII/912/05 zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”
XLVII/911/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
XLVII/910/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XLVII/909/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XLVII/908/05 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina i uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
XLVII/907/05 zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenasa Sportu"
XLVII/906/05 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XLVII/905/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania jachtu „Dar Szczecina” na rzecz Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji
XLVII/904/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin
XLVII/903/05 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały
XLVII/902/05 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały
XLVII/901/05 zmieniająca uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XLVII/900/05 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XLVII/899/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
XLVII/898/05 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4”
XLVII/897/05 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych
XLVII/896/05 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Wojewoda Zachodniopomorskistwierdził nieważność uchwały Nr XLVII/896/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych.)
XLVII/895/05 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XLVII/894/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Odolany” w Szczecinie
XLVII/893/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów” w Szczecinie
XLVII/892/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLVII/891/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLVII/890/05 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XLVI/889/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
XLVI/888/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
XLVI/887/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLVI/886/05 w sprawie podatku od środków transportowych
XLVI/885/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
XLVI/884/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o tytule „Szczecińskie Nabrzeża – Dziedzictwo Kulturowe i Turystyka – Etap I”
XLVI/883/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Szczecinie przy ul. Klemensa Janickiego nr 30 oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Miodowej, ul. Wapiennej i ul. Sierakowskiej
XLVI/882/05 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości, położonych na terenie osiedla Zawadzkiego - Klonowica
XLVI/881/05 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XLVI/880/05 w sprawie podatku od nieruchomości
XLVI/879/05 w sprawie podatku od posiadania psów
XLVI/878/05 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XLVI/877/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XLVI/876/05 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbioro-wego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokal-nego transportu zbiorowego
XLVI/875/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie
XLVI/874/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" w Szczecinie
XLVI/873/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XLV/872/05 w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XLV/871/05 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XLV/870/05 zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”
XLV/869/05 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
XLV/868/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLV/867/05 zmieniająca Uchwałę NR XXXVI/684/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ostrawickiej nr 18
XLV/866/05 w sprawie Polityki edukacyjnej miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XLV/865/05 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XLIV/864/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLIV/863/05 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
XLIV/862/05 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
XLIV/861/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2
XLIV/860/05 w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.
XLIV/859/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter o nr rej. ZS 18001 na rzecz Stowarzyszenia „Feniks” w Szczecinie
XLIV/858/05 w sprawie opłaty targowej
XLIV/857/05 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok
XLIV/856/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Straży Miejskiej Szczecina
XLIV/855/05 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina nr XXIV/482/04 z dnia 26.07.2004 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
XLIV/854/05 w sprawie polityki zdrowotnej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XLIV/852/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ofiar Stutthofu nr 94
XLIV/851/05 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XIII/W/850/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych
XIII/W/849/05 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/848/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie
XLIII/847/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo” w Szczecinie
XLIII/846/05 w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Szczecin w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółce Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/845/05 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XLIII/844/05 zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005
XLIII/843/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLIII/842/05 w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Miasto Szczecin w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia
XLIII/841/05 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005
XLIII/840/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XLIII/839/05 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Szczecinie
XLIII/838/05 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie
XLIII/837/05 w sprawie zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie
XLIII/836/05 w sprawie zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie
XLIII/835/05 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Sportu Rady Miasta Szczecin
XLIII/834/05 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
XLIII/833/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XLIII/832/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie
XLIII/831/05 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ku Słońcu, Kasprzaka, Mikołajczyka, Litwinowicza w Szczecinie
XLIII/830/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Zawadzkiego Klonowica
XLIII/829/05 w sprawie wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów (IACP)
XLIII/828/05 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XLIII/827/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Police
XLIII/826/05 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
XLIII/825/05 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy ks. Bogusława X w Szczecinie na odcinku od pl. Zamenhofa do pl. Zgody
XLIII/824/05 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk
XLIII/823/05 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/822/05 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XLIII/821/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”
XLIII/820/05 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/574/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu
XLIII/819/05 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/573/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej i Uchwałę Nr XVIII/575/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu Budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2”oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej
XLIII/818/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarach miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina Nr XXXI/617/05 z dnia 10.01.2005 r.
XLIII/817/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/816/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XLIII/815/05 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu na okres wieloletni części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej część działki nr 34/47 z obrębu 3083, położonej przy ulicy Rostockiej 15 z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego centrum handlowego o charakterze ogrodniczym
XLIII/814/05 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej
XLIII/813/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. J. Hoene – Wrońskiego 1 w Szczecinie
XLIII/812/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 2
XLIII/811/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka” na obszarze dzielnicy Zachód
XLIII/810/05 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
XLII/809/05 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
XLII/808/05 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną
XLII/807/05 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok
XLII/806/05 w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – S.P.Z.O.Z.
XLII/805/05 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2005 rok
XLII/804/05 w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLII/804/05 w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLII/803/05 w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej
XLII/802/05 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Szczecinie
XLII/801/05 w sprawie skargi Pana Henryka Klimko
XLII/800/05 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XLII/799/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy
XLII/798/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
XLII/797/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
XLII/796/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XLII/795/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego
XLII/794/05 w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Klucz – granica województwa Zachodniopomorskiego
XLII/793/05 w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na przebudowie drogi A-6 na odcinku Klucz – Kijewo (od km 13+937,50 do km 21+671,50) wraz z mostem M – 14, estakadą E – 24 i wiaduktami WD – 15 – WD – 27
XLII/792/05 w sprawie zaopiniowania inwestycji infrastrukturalnych „Budowa infrastruktury portowej na Ostrowie Grabowskim” oraz „Budowa infrastruktury dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego”
XLII/791/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XLII/790/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. I. Łukasiewicza 8 w Szczecinie
XLII/789/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Lubawskiej 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, Miodowej, Ogrodniczej 86, 88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu
XLII/788/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Dębogórskiej 31, 32, 33 w Szczecinie
XLII/787/05 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XLII/786/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
XLII/785/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XLII/784/05 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/688/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie
XLII/783/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina
XLII/782/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie
XLII/781/05 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
XLII/780/05 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XLI/779/05 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości umorzenia wierzytelności
XLI/778/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLI/777/05 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”
XLI/776/05 w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLI/775/05 w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
XLI/774/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XLI/773/05 w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek [Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 Uchwały Nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek.]
XLI/772/05 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”
XLI/771/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Dubois nr 6
XLI/770/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecin
XLI/769/05 w sprawie nadania statutu Środowiskowej Placówce Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13 oraz zmiany uchwały w sprawie Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13
XLI/768/05 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XLI/767/05 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
XLI/766/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Stare Miasto w Szczecinie
XLI/765/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XLI/764/05 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”
XLI/763/05 zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005
XLI/762/05 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XLI/761/05 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Dąbrowskiej i Botanicznej w Szczecinie
XLI/760/05 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Żywieckiej i Makowskiej w Szczecinie
XLI/759/05 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XL/758/05 w sprawie nadawania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XL/757/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XL/756/05 w sprawie skargi Pana Henryka Klimko
XL/755/05 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
XL/754/05 w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
XL/753/05 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
XL/752/05 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XL/751/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” w ramach “Programu Restrukturyzacji Oświaty”
XL/750/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. S. Klonowica 3 w Szczecinie
XL/749/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie
XL/748/05 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów
XL/747/05 zmieniająca uchwałę o utworzeniu w Mieście Szczecin dzielnic i osiedli
XL/746/05 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ogrodniczej i Kłuszyńskiej w Szczecinie
XL/745/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie
XL/744/05 uchylająca uchwałę nr XXII/426/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21.06.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 1,2
XL/743/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXIX/742/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XXXIX/741/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XXXIX/740/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXIX/739/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
XXXIX/738/05 w sprawie skargi Pana Bogusława Polakiewicza
XXXIX/737/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy oraz zmiany organizacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
XXXIX/736/05 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany Uchwały Nr XIV/294/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r.
XXXIX/735/05 w sprawie założenia szkoły policealnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XXXIX/734/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30
XXXIX/733/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M. T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60
XXXIX/732/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji Internatu oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
XXXIX/731/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XXXIX/730/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6
XXXIX/729/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1 a
XXXIX/728/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3
XXXIX/727/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17 a
XXXIX/726/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 1
XXXIX/725/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XXXIX/724/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
XXXIX/723/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
XXXIX/722/05 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, likwidacji szkół dla dorosłych oraz zmiany organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
XXXIX/721/05 w sprawie zmiany obwodów szkolnych - Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność Uchwał Rady Miasta o numerach: XXXIX/720/05 i XXXIX/721/05
XXXIX/720/05 w sprawie zmiany obwodów szkolnych - Wojewoda Zachodniopomorski uchylił Uchwałę Nr XXXIX/720/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2005
XXXIX/719/05 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 - 2008
XXXVIII/718/05 w sprawie zmiany uchwały NR XI/W/611/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 stycznia 2005 r.
XXXVIII/717/05 uchylająca uchwalę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie
XXXVIII/716/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/715/05 w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecin
XXXVIII/714/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie
XXXVIII/713/05 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na szkolenia
XXXVIII/712/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Koszarowej-Weteranów wraz ze sprzedażą budynków gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki
XXXVIII/711/05 w sprawie Polityki Zarządzania Strukturami Samorządowymi oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXVIII/710/05 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXXVIII/709/05 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 r.
XXXVII/708/05 w sprawie objęcia przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w spółce „Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. w zamian za zaległości Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za 2002, 2003 i 2004 rok oraz z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie za 2003 i 2004 rok
XXXVII/707/05 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
XXXVII/706/05 zobowiązująca Prezydenta Miasta do zapewnienia budowy stacji przeładunku i sortowni odpadów
XXXVII/705/05 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami” — obszaru C w ramach pomocy regionalnej udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
XXXVII/704/05 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXVII/703/05 w sprawie założenia Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13
XXXVII/702/05 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXXVII/701/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XXXVII/700/05 w sprawie skargi Pana Henryka Klimko
XXXVII/699/05 w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
XXXVII/698/05 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
XXXVII/697/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004
XXXVII/696/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXXVII/695/05 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Arkońskie – Niemierzyn” w Szczecinie
XXXVI/694/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XXXVI/693/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II – budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
XXXVI/692/05 w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 rok
XXXVI/691/05 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 w Szczecinie al. Piastów 18.
XXXVI/690/05 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 w Szczecinie ul. Niemcewicza 40.
XXVII/689/05 w sprawie likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Koszalińska 13.
XXXVI/688/05 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie.
XXXVI/687/05 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005.
XXXVI/686/05 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/685/05 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu “Mecenasa Sportu”.
XXXVI/684/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ostrawickiej nr 18
XXXVI/683/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie: przy ul. Lubawskiej 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, Miodowej, Ogrodniczej 86, 88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu
XXXVI/682/05 w sprawie odpłatności za nabycie prawa własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu nabycia prawa własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, zabudowanych na cele mieszkaniowe
XXXVI/681/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w Szczecinie
XXXVI/680/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Nowe Miasto w Szczecinie
XXXVI/679/05 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXXVI/678/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/677/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/676/05 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
XXXVI/675/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2004
XXXVI/674/05 w sprawie polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXVI/673/05 w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XXXVI/673/05 w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XXXVI/672/05 zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych
XXXVI/671/05 w sprawie Polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zmieniająca Uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXVI/670/05 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XXXV/669/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XXXV/668/05 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rad osiedli Łękno i Stare Miasto.
XXXV/667/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
XXXV/666/05 w sprawie uznania za uzasadnioną skargę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
XXXV/665/05 w sprawie uznania za uzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
XXXV/664/05 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
XXXV/663/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna”
XXXV/662/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy jednostce budżetowej Urząd Miejski w Szczecinie
XXXV/661/05 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2005
XXXV/660/05 w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok
XXXIV/659/05 zmieniająca Uchwałę NR X/W/585/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel
XXXIV/658/05 w sprawie zagospodarowania niektórych składników mienia po zlikwidowanym PP ODRA
XXXIV/657/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. [Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 9 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym szkół ogrodniczych oraz pkt. 8 § 22 i § 39 ust. 1 - 11 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/657/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005 r.]
XXXIV/656/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/543/04 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Kołbaskowo
XXXIV/655/05 w sprawie współdziałania z Gminą Radowo Małe w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/654/05 w sprawie współdziałania z Gminą Police w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/653/05 w sprawie współdziałania z Gminą Bielice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/652/05 w sprawie współdziałania z Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/651/05 w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/651/05 w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/650/05 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXXIV/649/05 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30
XXXIV/648/05 w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie ul. Klonowica 14
XXXIV/647/05 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły podstawowej oraz likwidacji Filii Nr 1 w Szczecinie ul. Sowińskiego 3 - Technikum Zawodowego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły zasadniczej i Filii Nr 2 w Szczecinie ul. Klonowica 14 – Technikum Zawodowego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły zasadniczej wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie ul. Hoża 6
XXXIV/646/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XXXIV/645/05 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29
XXXIV/644/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XXXIV/643/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XXXIV/642/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XXXIV/641/05 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie dopłat wynikających z różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., a czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Szczecin
XXXIV/640/05 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r.
XXXIV/639/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXXIII/638/05 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XXXIII/637/05 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XXXIII/636/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego
XXXIII/635/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 24
XXXIII/634/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza
XXXIII/633/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Łącznej
XXXIII/632/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXXIII/631/05 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie miasta Szczecina [Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały nr XXXIII/631/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005 r. ]
XXXII/630/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XXXII/629/05 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXII/628/05 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na wymianę słupów trakcji tramwajowej
XXXII/627/05 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk
XXXII/626/05 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Szczecin funkcji zarządcy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, w myśl umowy zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych, związanej z kredytem inwestycyjnym na realizację programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jako formą zabezpieczenia spłaty kredytu.
XXXII/625/05 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Południowej
XXXII/624/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie
XXXII/623/05 w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości gminnych położonych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza nr 41, ul. Marii Skłodowskiej - Curie nr 14, ul. Kuśnierskiej 12„b” i ul. Józefa Sowińskiego oraz kupna zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej, ul. Pokoju nr 1, ul. Mącznej 15, ul. Jarowita 2, 3, ul. Jagiellońskiej 79 i ul. Św. Wojciecha
XXXII/622/05 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie: wypisu i wyrysu z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Miasto Szczecin i wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXXII/621/05 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Śmierdnica” w Szczecinie
XXXII/620/05 w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXI/619/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem "Ucyfrowienie zakładu radiologii i wprowadzenie systemu integrującego szpital z administracją" opracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie
XXXI/618/05 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wypłaconej dotacji na realizację projektu pn. „Szczeciński program stypendialny dla studentów Żak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
XXXI/617/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina
XXXI/616/05 w sprawie Porozumienia z Gminą Police
XXXI/615/05 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
XXXI/614/05 uchylająca uchwałę Nr XIV/291/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
XXXI/613/05 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XXXI/612/05 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania "Środowiskowego Domu Samopomocy" i nadania statutu
XI/W/611/05 w sprawie akceptacji projektu pomnika
XLI/24/05 w sprawie wsparcia działań Politechniki Szczecińskiej w zakresie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 20/21 w Szczecinie obręb Śródmieście (Szczecin)
XL/23/05 w sprawie sytuacji w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasta Szczecin
XXXVI/22/05 w sprawie trybu wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów.