Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1999 r.

Uchwała Tytuł
XVIII/576/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “ŻŁOBKI MIEJSKIE” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/575/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/574/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “OŚRODEK OPIEKUŃCZY dla DZIECI i MŁODZIEŻY” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/573/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Dzienny Dom Pomocy Społecznej” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/572/99 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XVIII/571/99 w sprawie podatku od posiadania psów.
XVIII/570/99 w sprawie podatku od środków transportowych.
XVIII/569/99 w sprawie podatku od nieruchomości
XVIII/568/99 w sprawie określenia na rok 2000 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina.
XVIII/567/99 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.
XVIII/566/99 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
XVIII/565/99 w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2000 roku do dnia 31 stycznia 2001 roku w Gminie Szczecin
XVIII/564/99 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XVI/493/99 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XVI/492/99 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego.
XVI/491/99 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława 14 na rzecz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Szczecinie.
XVI/490/99 w sprawie zmiany nazwy urzędowej Szpitala w Szczecinie.
XVI/489/99 w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina
XV/488/99 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2000 - 2003
XV/487/99 w sprawie wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie na kadencję lat 2000 - 2003
XV/477/99 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania technicznej i biologicznej rekultywacji wraz z nadbudową składowiska odpadów komunalnych przy ul. Podbórzańskiej-Warszewo.
XV/476/99 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania technicznej i biologicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie, działka nr 15.
XV/475/99 w sprawie zmian budżetu miasta na 1999 rok.
XV/474/99 uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Szczecin a Stocznią Szczecińską S.A.
XV/473/99 zmieniająca uchwałę o utworzeniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
XV/472/99 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o.
XV/471/99 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XV/470/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie.
XV/469/99 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich.
XV/468/99 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółki z o.o.
XV/467/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Szczeciński Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz zmiany statutu “Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”.
XV/466/99 w sprawie opracowania strategii rozwoju Miasta Szczecina.
XV/465/99 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XV/464/99 w sprawie ustanowienia na nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bulwar Gdański 31 w Szczecinie prawa użytkowania.
XV/463/99 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim o przyjęciu do prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych na terenie miasta Szczecina.
XV/462/99 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta - Wiceprezydenta Miasta Pana Waldemara Kusia.
XIV/461/99 zmiany uchwały w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Szczecinie w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XIV/460/99 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Miasta Szczecina i Prezesa Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XIV/459/99 w sprawie lokalizacji i prowadzenia targowiska - giełdy samochodowej w Szczecinie – Płoni.
XIV/458/99 w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych
XIV/457/99 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie.
XIV/456/99 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XIV/455/99 w sprawie utworzenia Spółki “Szczecińskie Centrum Renowacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XIV/454/99 w sprawie przystąpienia do Towarzystwa Handlu i Nieruchomości “PEWEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
XIV/453/99 w sprawie priorytetów w dziedzinie kultury w latach 1999-2003.
XIII/452/99 w sprawie założenia gimnazjum
XIII/450/99 w sprawie założenia gimnazjum
XIII/449/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Szczecinie.
XIII/448/99 w sprawie założeń polityki budżetowej Miasta Szczecina na 2000 rok.
XIII/447/99 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie.
XIII/446/99 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądu okręgowego i rejonowego.
XIII/445/99 w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
XIII/443/99 w sprawie: przyjęcia dla Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999. Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 26 października 1982 roku “ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.
XIII/442/99 w sprawie udzielenia Pani Bożenie Szaniawskiej - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XII/441/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do podpisania porozumienia w sprawie warunków pracy i płacy w przekształcanych zakładach budżetowych.
XII/440/99 w sprawie sposobów i warunków zagospodarowania terenów kąpieliska “Gontynka” oraz terenów położonych w jego sąsiedztwie.
XII/439/99 zmieniająca uchwałę Nr V/31/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 11 stycznia 1999r. w sprawie określenia na rok 1999 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina.
XI/438/99 w sprawie sprzedaży udziałów Miasta w Spółce Szczecińskie Towarzystwo Renowacyjne Spółka z o.o.
XII/437/99 w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie publicznego gimnazjum o nazwie “Katolickie Gimnazjum im. św.Stanisława Kostki”, dla którego organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
XII/436/99 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Szczecinie - s.p.z.o.z.
XII/435/99 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 2 w Szczecinie.
XII/434/99 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Szczecinie.
XII/434/99 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Szczecinie.
XII/433/99 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Miasta Szczecina do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
XII/432/99 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2000 rok.
XII/431/99 w sprawie zmian budżetu miasta na 1999 rok.
XII/430/99 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej spółki akcyjnej pn. “Zarząd Morskiego portu Szczecin-Świnoujście” S.A.
XII/429/99 w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina.
XII/428/99 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z preferencji ekonomicznych przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina.
XII/422/99 w sprawie ustanowienia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
XII/421/99 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
XI/420/99 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
XI/419/99 w sprawie repatriacji z Kazachstanu małżeństwa narodowości polskiej.
XI/418/99 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XI/417/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych będących jednostkami budżetowymi.
XI/416/99 w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nierodzie- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XI/415/99 w sprawie przystąpienia Gminy Szczecin do organizacji międzynarodowej Bałtycka Komisja Turystyki (BTC) oraz wpłaty składki członkowskiej w wysokości 10.000,-SEK
XI/414/99 w sprawie nie uwzględnienia wezwania do uchylenia uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina
XI/413/99 w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek.
XI/412/99 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XI/411/99 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kolektora "H" w Szczecinie-Dąbiu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na infrastrukturę techniczną towarzyszącą budowie mieszkań na wynajem.
XI/410/99 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
X/409/99 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
X/408/99 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu “Pomerania”.
X/407/99 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez miasto Szczecin
X/406/99 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w Szczecinie
X/405/99 w sprawie założenia gimnazjum
X/404/99 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 10 w Szczecinie
X/403/99 w sprawie nadania statutu gimnazjom.
X/402/99 w sprawie zmiany obwodów szkolnych.
X/401/99 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
X/400/99 uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa.
X/399/99 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia dochodów i wydatków “Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.
X/398/99 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa; nieodpłatnego przekazania na własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej “Św. Trójcy” w Szczecinie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 32 oraz przekazania Parafii w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jabłoniowej 6.
X/397/99 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
X/395/99 w sprawie kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w Szczecinie.
X/395/99 w sprawie kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w Szczecinie
X/394/99 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na infrastrukturę techniczną towarzyszącą budowie mieszkań na wynajem przy ul. Puckiej w Szczecinie.
X/393/99 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na infrastrukturę techniczną towarzyszącą budowie mieszkań na wynajem przy ul. Łuczniczej w Szczecinie.
X/392/99 w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o.
IX/391/99 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina.
IX/390/99 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/389/99 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/388/99 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/387/99 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/386/99 w sprawie odwołania Zarządu Miasta .
IX/385/99 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Nr VIII/122/99 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 maja 1999 r. dot. zgodności z prawem uchwały Rady Miasta Szczecina Nr III/W/355/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie nie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 1998 r.
IX/384/99 w sprawie oceny gospodarki finansowej Zarządu Miasta za 1998 r.
IX/383/99 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
IX/382/99 w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych.
IX/381/99 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
IX/380/99 w sprawie zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Kolejowych w Szczecinie
IX/379/99 w sprawie zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Szczecinie
IX/378/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
IX/377/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie
IX/376/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie
IX/375/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie
IX/374/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie
IX/373/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Szczecinie
IX/372/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Szczecinie
IX/371/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Szczecinie
IX/370/99 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niektórych komunalnych zakładów budżetowych Miasta Szczecina.
IX/369/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
III/W/368/99 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
III/W/367/99 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
III/W/366/99 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina.
III/W/365/99 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego w budynku przy ul. Chodkiewicza 1.
III/W/364/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Szczecinie – s.p.z.o.z.
III/W/363/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Szczecinie.
III/W/362/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.
III/W/361/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie.
III/W/360/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie.
III/W/359/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie.
VII/336/99 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.
VII/335/99 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
VII/334/99 w sprawie ustalenia założeń w zakresie przekształceń zakładów budżetowych Gminy Miasto Szczecin.
VII/333/99 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym.
VII/332/99 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom.
VII/331/99 w sprawie zatwierdzenia projektów zestawienia przychodów i wydatków “Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i “Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 1999.
VII/330/99 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
VII/329/99 w sprawie przyjęcia do realizacji “Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności”.
VII/328/99 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa nieodpłatnego przekazania na własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej “Św. Trójcy” w Szczecinie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 32 oraz przekazania Parafii w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jabłoniowej 6.
VII/327/99 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy – Miasta Szczecina.
VII/147/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.33 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
VII/129/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.14 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
VI/40/99 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie