Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1999 r.

Uchwała Tytuł
XVIII/576/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “ŻŁOBKI MIEJSKIE” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/575/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/574/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “OŚRODEK OPIEKUŃCZY dla DZIECI i MŁODZIEŻY” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/573/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Dzienny Dom Pomocy Społecznej” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej.
XVIII/572/99 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XVIII/571/99 w sprawie podatku od posiadania psów.
XVIII/570/99 w sprawie podatku od środków transportowych.
XVIII/569/99 w sprawie podatku od nieruchomości
XVIII/568/99 w sprawie określenia na rok 2000 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina.
XVIII/567/99 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.
XVIII/566/99 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
XVIII/565/99 w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2000 roku do dnia 31 stycznia 2001 roku w Gminie Szczecin
XVIII/564/99 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XVI/493/99 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XVI/492/99 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego.
XVI/491/99 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława 14 na rzecz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Szczecinie.
XVI/490/99 w sprawie zmiany nazwy urzędowej Szpitala w Szczecinie.
XVI/489/99 w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina
XV/488/99 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2000 - 2003
XV/487/99 w sprawie wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie na kadencję lat 2000 - 2003
XV/477/99 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania technicznej i biologicznej rekultywacji wraz z nadbudową składowiska odpadów komunalnych przy ul. Podbórzańskiej-Warszewo.
XV/476/99 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania technicznej i biologicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie, działka nr 15.
XV/475/99 w sprawie zmian budżetu miasta na 1999 rok.
XV/474/99 uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Szczecin a Stocznią Szczecińską S.A.
XV/473/99 zmieniająca uchwałę o utworzeniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
XV/472/99 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o.
XV/471/99 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XV/470/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie.
XV/469/99 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich.
XV/468/99 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółki z o.o.
XV/467/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Szczeciński Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz zmiany statutu “Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”.
XV/466/99 w sprawie opracowania strategii rozwoju Miasta Szczecina.
XV/465/99 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XV/464/99 w sprawie ustanowienia na nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bulwar Gdański 31 w Szczecinie prawa użytkowania.
XV/463/99 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim o przyjęciu do prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych na terenie miasta Szczecina.
XV/462/99 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta - Wiceprezydenta Miasta Pana Waldemara Kusia.
XIV/461/99 zmiany uchwały w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Szczecinie w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XIV/460/99 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Miasta Szczecina i Prezesa Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XIV/459/99 w sprawie lokalizacji i prowadzenia targowiska - giełdy samochodowej w Szczecinie – Płoni.
XIV/458/99 w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych
XIV/457/99 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie.
XIV/456/99 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XIV/455/99 w sprawie utworzenia Spółki “Szczecińskie Centrum Renowacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XIV/454/99 w sprawie przystąpienia do Towarzystwa Handlu i Nieruchomości “PEWEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
XIV/453/99 w sprawie priorytetów w dziedzinie kultury w latach 1999-2003.
XIII/452/99 w sprawie założenia gimnazjum
XIII/450/99 w sprawie założenia gimnazjum
XIII/449/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Szczecinie.
XIII/448/99 w sprawie założeń polityki budżetowej Miasta Szczecina na 2000 rok.
XIII/447/99 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie.
XIII/446/99 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądu okręgowego i rejonowego.
XIII/445/99 w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
XIII/443/99 w sprawie: przyjęcia dla Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999. Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 26 października 1982 roku “ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.
XIII/442/99 w sprawie udzielenia Pani Bożenie Szaniawskiej - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XII/441/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do podpisania porozumienia w sprawie warunków pracy i płacy w przekształcanych zakładach budżetowych.
XII/440/99 w sprawie sposobów i warunków zagospodarowania terenów kąpieliska “Gontynka” oraz terenów położonych w jego sąsiedztwie.
XII/439/99 zmieniająca uchwałę Nr V/31/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 11 stycznia 1999r. w sprawie określenia na rok 1999 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina.
XI/438/99 w sprawie sprzedaży udziałów Miasta w Spółce Szczecińskie Towarzystwo Renowacyjne Spółka z o.o.
XII/437/99 w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie publicznego gimnazjum o nazwie “Katolickie Gimnazjum im. św.Stanisława Kostki”, dla którego organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
XII/436/99 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Szczecinie - s.p.z.o.z.
XII/435/99 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 2 w Szczecinie.
XII/434/99 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Szczecinie.
XII/434/99 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Szczecinie.
XII/433/99 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Miasta Szczecina do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
XII/432/99 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2000 rok.
XII/431/99 w sprawie zmian budżetu miasta na 1999 rok.
XII/430/99 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej spółki akcyjnej pn. “Zarząd Morskiego portu Szczecin-Świnoujście” S.A.
XII/429/99 w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina.
XII/428/99 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z preferencji ekonomicznych przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina.
XII/422/99 w sprawie ustanowienia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
XII/421/99 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
XI/420/99 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
XI/419/99 w sprawie repatriacji z Kazachstanu małżeństwa narodowości polskiej.
XI/418/99 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XI/417/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych będących jednostkami budżetowymi.
XI/416/99 w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nierodzie- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XI/415/99 w sprawie przystąpienia Gminy Szczecin do organizacji międzynarodowej Bałtycka Komisja Turystyki (BTC) oraz wpłaty składki członkowskiej w wysokości 10.000,-SEK
XI/414/99 w sprawie nie uwzględnienia wezwania do uchylenia uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina
XI/413/99 w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek.
XI/412/99 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XI/411/99 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kolektora "H" w Szczecinie-Dąbiu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na infrastrukturę techniczną towarzyszącą budowie mieszkań na wynajem.
XI/410/99 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
X/409/99 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
X/408/99 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu “Pomerania”.
X/407/99 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez miasto Szczecin
X/406/99 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w Szczecinie
X/405/99 w sprawie założenia gimnazjum
X/404/99 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 10 w Szczecinie
X/403/99 w sprawie nadania statutu gimnazjom.
X/402/99 w sprawie zmiany obwodów szkolnych.
X/401/99 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
X/400/99 uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa.
X/399/99 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia dochodów i wydatków “Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.
X/398/99 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa; nieodpłatnego przekazania na własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej “Św. Trójcy” w Szczecinie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 32 oraz przekazania Parafii w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jabłoniowej 6.
X/397/99 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
X/395/99 w sprawie kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w Szczecinie.
X/395/99 w sprawie kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w Szczecinie
X/394/99 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na infrastrukturę techniczną towarzyszącą budowie mieszkań na wynajem przy ul. Puckiej w Szczecinie.
X/393/99 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na infrastrukturę techniczną towarzyszącą budowie mieszkań na wynajem przy ul. Łuczniczej w Szczecinie.
X/392/99 w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o.
IX/391/99 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina.
IX/390/99 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/389/99 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/388/99 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/387/99 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
IX/386/99 w sprawie odwołania Zarządu Miasta .
IX/385/99 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Nr VIII/122/99 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 maja 1999 r. dot. zgodności z prawem uchwały Rady Miasta Szczecina Nr III/W/355/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie nie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 1998 r.
IX/384/99 w sprawie oceny gospodarki finansowej Zarządu Miasta za 1998 r.
IX/383/99 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
IX/382/99 w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych.
IX/381/99 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
IX/380/99 w sprawie zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Kolejowych w Szczecinie
IX/379/99 w sprawie zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Szczecinie
IX/378/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
IX/377/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie
IX/376/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie
IX/375/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie
IX/374/99 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie
IX/373/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Szczecinie
IX/372/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Szczecinie
IX/371/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Szczecinie
IX/370/99 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niektórych komunalnych zakładów budżetowych Miasta Szczecina.
IX/369/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
III/W/368/99 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
III/W/367/99 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
III/W/366/99 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina.
III/W/365/99 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego w budynku przy ul. Chodkiewicza 1.
III/W/364/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Szczecinie – s.p.z.o.z.
III/W/363/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Szczecinie.
III/W/362/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.
III/W/361/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie.
III/W/360/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie.
III/W/359/99 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie.
VII/336/99 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.
VII/335/99 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
VII/334/99 w sprawie ustalenia założeń w zakresie przekształceń zakładów budżetowych Gminy Miasto Szczecin.
VII/333/99 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym.
VII/332/99 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom.
VII/331/99 w sprawie zatwierdzenia projektów zestawienia przychodów i wydatków “Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i “Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 1999.
VII/330/99 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
VII/329/99 w sprawie przyjęcia do realizacji “Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności”.
VII/328/99 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa nieodpłatnego przekazania na własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej “Św. Trójcy” w Szczecinie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 32 oraz przekazania Parafii w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jabłoniowej 6.
VII/327/99 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy – Miasta Szczecina.
VII/147/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.33 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
VII/129/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.14 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
VI/40/99 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie