Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1996 r.

Uchwała Tytuł
XXIX/384/96 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla.
XXIX/381/96 w sprawie wyznaczenia osób do Rady Nadzorczej Spółki z o. o. “Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne”.
XXIX/380/96 w sprawie utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina i gminy Police.
XXIX/379/96 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Szczecin.
XXIX/378/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XXIX/377/96 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XXIX/376/96 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów
XXIX/375/96 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów.
XXIX/374/96 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
XXIX/373/96 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIX/372/96 w sprawie czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Szczecina w 1997 r.
XXIX/371/96 w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXVIII/370/96 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miejskiej.
XXVIII/369/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1996 rok.
XXVIII/368/96 w sprawie kierunków rozwoju w latach 1997-1999 Spółki z o.o. - Międzynarodowe Targi Szczecińskie.
XXVIII/367/96 w sprawie oceny osiągania celu przez Spółkę “Rethmann-Szczecin Oczyszczanie Miasta”.
XXVIII/366/96 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XXVIII/365/96 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.
XXVIII/364/96 w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXVIII/363/96 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXVIII/362/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXVIII/361/96 w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Szczecina.
XXVIII/360/96 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina
XXVIII/359/96 w sprawie skreślenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XXVII/356/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1996 rok.
XXVII/355/96 w sprawie zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej.
XXVII/354/96 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutu osiedla.
XXVII/353/96 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rad osiedli: Stołczyn, Skolwin, Majowe Kijewo, Podjuchy.
XXVII/352/96 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.
XXVII/351/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Zakładu Budżetowego pn. “Żłobki Miejskie”.
XXVII/350/96 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXVII/349/96 w sprawie udzielenia Starszemu Specjaliście Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXVII/348/96 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie oraz likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. Bohaterów Forsowania Odry w Szczecinie.
XXVII/347/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Nr 1/94 Zarządu Miasta Szczecina.
XXVII/346/96 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cele oświatowe.
XXVII/345/96 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego.
XXVII/344/96 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina.
XXVII/343/96 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady.
XXVI/342/96 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miejskiej
XXVI/340/96 w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.
XXVI/339/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3 p. 3) i art. 3 p. 14) ustawy z dnia 04 lipca 1996 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
XXVI/338/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXVI/337/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXVI/336/96 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną “MIĘDZYODRZE” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakończenie budowy oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.
XXVI/333/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XXVI/332/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S24 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXVI/331/96 w sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami.
XXVI/330/96 w sprawie wydzierżawienia w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 1.
XXVI/329/96 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu miasta Szczecina oraz kierunków polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997.
XXVI/328/96 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta.
XXV/327/96 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie.
XXV/326/96 w sprawie nadania imienia.
XXV/325/96 w sprawie nadania imienia.
XXV/324/96 w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Miasta Szczecina wieczystemu użytkownikowi tej nieruchomości.
XXV/323/96 zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowywania społecznych inicjatyw lokalnych.
XXV/322/96 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XXV/321/96 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Państwowego “Polmozbyt” upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXV/320/96 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXV/319/96 w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Szczecina.
XXV/318/96 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji “Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności”.
XXIV/317/96 w sprawie upoważnienia kierowników zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Administracje Budynków Komunalnych Nr 1 do 15 do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXIV/316/96 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Szczecin.
XXIV/315/96 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie.
XXV/314/96 w sprawie nadania nazwy urzędowej mostowi w Szczecinie.
XXV/313/96 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego ograniczonego budynków położonych przy ul. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do poszczególnych budynków.
XXV/311/96 w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następne lata budżetowe.
XXIV/309/96 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie.
XXIV/307/96 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury “Klub 13 Muz” w Szczecinie
XXIV/306/96 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie - Dąbiu
XXIV/305/96 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 66 w Szczecinie
XXIV/304/96 w sprawie zmiany nazwy.
XXIV/303/96 w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk.
XXIV/302/96 w sprawie zmian uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania.
XXIV/301/96 w sprawie wyznaczenia osób do Rady Nadzorczej Spółki z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
XXIV/300/96 w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych zakładów budżetowych.
XXIV/299/96 w sprawie likwidacji Zarządu Infrastruktury Komunalnej.
XXIV/298/96 w sprawie miejskich składowisk odpadów bytowych i punktów zlewnych fekaliów w mieście.
XXIV/297/96 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymania czystości w mieście.
XXIV/296/96 w sprawie przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców.
XXIV/296/96 w sprawie przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców.
XXIV/295/96 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy i nadania nazw urzędowych ulicom.
XXIV/294/96 w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE - Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Szczecinie lub udzielenia poręczenia gwarancji bankowej.
XXIII/293/96 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Wiszniewskiego z funkcji przedstawiciela Miasta w Radzie Nadzorczej Centrum Renowacji Miasta “CEREMI” Spółka z o. o.
XXIII/292/96 w sprawie zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej.
XXIII/291/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXIII/290/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXIII/289/96 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie budowy inwestycji drogowo-mostowej “Trasa Zamkowa”.
XXIII/288/96 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie “Przerzut wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego”.
XXIII/287/96 zmieniająca Regulamin pracy Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.
XXIII/286/96 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 20 ul. Wieniawskiego 17 oraz nadania statutu.
XXIII/285/96 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 3 w Szczecinie.
XXIII/284/96 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.
XXIII/283/96 zmieniająca uchwałę o powołaniu Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXIII/282/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.
XXIII/281/96 w sprawie pomocy repatriantom z Kazachstanu.
XXIII/280/96 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXIII/279/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1996r.
XXIII/278/96 w sprawie przyjęcia założeń organizacyjnych i finansowych I Fazy renowacji kwartałów Nr 21 i 22 Śródmieścia Szczecina oraz upoważnienia Zarządu Miasta do działań w kierunku objęcia udziałów w spółce z o. o. Eureka Invest.
XXIII/277/96 w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
XXIII/276/96 w sprawie organizowania na terenie miasta Szczecina imprez handlowych na wolnym powietrzu.
XXIII/275/96 w sprawie zmiany najemców oraz w sprawie podnajmu komunalnych lokali użytkowych.
XXIII/274/96 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady.
XXII/273/96 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie.
XXII/272/96 w sprawie zmian budżetu miasta Szczecina na 1996r.
XXII/271/96 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego budowy na gruntach komunalnych Placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Dunikowskiego - Milczańska.
XXII/270/96 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Szczecińskiego.
XXII/269/96 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu do prowadzenia zadań z zakresu specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu.
XXII/268/96 w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych w Gminie Szczecin.
XXII/267/96 w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowywania społecznych inicjatyw lokalnych. Na podstawie art.
XXII/266/96 w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne.
XXII/265/96 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 71.
XXII/264/96 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 69.
XXII/263/96 w sprawie przyjęcia darowizny.
XXII/262/96 w sprawie postawienia pomnika - głazu na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
XXII/261/96 w sprawie pomnika upamiętniającego SPOŁECZNY PROTEST GRUDNIA 1970 w Szczecinie.
XXII/260/96 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.
XXI/257/96 w sprawie uchylenia uchwały dot. zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XXI/254/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia ilości akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym Sudecko-Pomorskiego Towarzystwa Drogowego SA w Jeleniej Górze.
XXI/251/96 w sprawie przyjęcia Strategii Renowacji Śródmieścia Szczecina
XXI/248/96 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXI/244/96 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie.
XXI/237/96 w sprawie utworzenia ośrodków specjalnych w celu finansowania niektórych zadań z zakresu ochrony zdrowia przez Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie, Al. Jednooeci Narodowej 42.
XX/234/96 w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta.
XX/233/96 w sprawie zmian w statucie osiedla oraz zmian zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza).
XX/232/96 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina.
XX/231/96 w sprawie ustanowienia Miejskiego Konserwatora Zabytków.
XX/230/96 w sprawie ustalenia form zabudowy i kompozycji urbanistycznej na terenie nieruchomości przy ul. Monte Cassino 24.
XX/229/96 w sprawie udzielenia gwarancji.
XX/228/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta.
XX/227/96 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Szczecinie.
XX/226/96 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych zakładów budżetowych.
XX/225/96 w sprawie zbycia części udziałów Miasta Szczecina w Spółce z o. o. Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta.
XX/224/96 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XX/223/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe
XX/222/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe
XX/221/96 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony OErodowiska i Gospodarki Wodnej.
XX/220/96 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miejskiej.
XX/219/96 w sprawie budżetu miasta na 1996 rok.
XX/218/96 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina
XIX/217/96 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 2/95 Zarządu Miasta Szczecina
XIX/216/96 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
XIX/215/96 w sprawie powołania DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2.
XIX/214/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97.
XIX/213/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Szczecinie przy ul. Jedności Narodowej 12.
XIX/212/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86.
XIX/211/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie przy ul. Wincentego Pola 6.
XIX/210/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie przy ul. Jedności Narodowej 12.
XIX/209/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2.
XIX/208/96 zmieniająca uchwałę o poręczeniu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną “Międzyodrze”.
XXIV/208/96 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury “Słowianin” w Szczecinie
XIX/207/96 w sprawie nadania nazw urzędowych nowo projektowanym ulicom w mieście Szczecinie.
XIX/206/96 w sprawie czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Szczecina w 1996 r.
XIX/205/96 w sprawie zamiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XIX/204/96 w sprawie zmiany uchwały o sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych.
XIII/139/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.