Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1996 r.

Uchwała Tytuł
XXIX/384/96 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla.
XXIX/381/96 w sprawie wyznaczenia osób do Rady Nadzorczej Spółki z o. o. “Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne”.
XXIX/380/96 w sprawie utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina i gminy Police.
XXIX/379/96 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Szczecin.
XXIX/378/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XXIX/377/96 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XXIX/376/96 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów
XXIX/375/96 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów.
XXIX/374/96 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
XXIX/373/96 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIX/372/96 w sprawie czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Szczecina w 1997 r.
XXIX/371/96 w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXVIII/370/96 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miejskiej.
XXVIII/369/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1996 rok.
XXVIII/368/96 w sprawie kierunków rozwoju w latach 1997-1999 Spółki z o.o. - Międzynarodowe Targi Szczecińskie.
XXVIII/367/96 w sprawie oceny osiągania celu przez Spółkę “Rethmann-Szczecin Oczyszczanie Miasta”.
XXVIII/366/96 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XXVIII/365/96 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.
XXVIII/364/96 w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXVIII/363/96 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXVIII/362/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXVIII/361/96 w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Szczecina.
XXVIII/360/96 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina
XXVIII/359/96 w sprawie skreślenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XXVII/356/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1996 rok.
XXVII/355/96 w sprawie zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej.
XXVII/354/96 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutu osiedla.
XXVII/353/96 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rad osiedli: Stołczyn, Skolwin, Majowe Kijewo, Podjuchy.
XXVII/352/96 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.
XXVII/351/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Zakładu Budżetowego pn. “Żłobki Miejskie”.
XXVII/350/96 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXVII/349/96 w sprawie udzielenia Starszemu Specjaliście Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXVII/348/96 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie oraz likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. Bohaterów Forsowania Odry w Szczecinie.
XXVII/347/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Nr 1/94 Zarządu Miasta Szczecina.
XXVII/346/96 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cele oświatowe.
XXVII/345/96 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego.
XXVII/344/96 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina.
XXVII/343/96 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady.
XXVI/342/96 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miejskiej
XXVI/340/96 w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.
XXVI/339/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3 p. 3) i art. 3 p. 14) ustawy z dnia 04 lipca 1996 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
XXVI/338/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXVI/337/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXVI/336/96 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną “MIĘDZYODRZE” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakończenie budowy oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.
XXVI/333/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XXVI/332/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S24 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXVI/331/96 w sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami.
XXVI/330/96 w sprawie wydzierżawienia w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 1.
XXVI/329/96 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu miasta Szczecina oraz kierunków polityki społeczno - gospodarczej na rok 1997.
XXVI/328/96 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta.
XXV/327/96 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie.
XXV/326/96 w sprawie nadania imienia.
XXV/325/96 w sprawie nadania imienia.
XXV/324/96 w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Miasta Szczecina wieczystemu użytkownikowi tej nieruchomości.
XXV/323/96 zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowywania społecznych inicjatyw lokalnych.
XXV/322/96 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XXV/321/96 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Państwowego “Polmozbyt” upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXV/320/96 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XXV/319/96 w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Szczecina.
XXV/318/96 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji “Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności”.
XXIV/317/96 w sprawie upoważnienia kierowników zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Administracje Budynków Komunalnych Nr 1 do 15 do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXIV/316/96 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Szczecin.
XXIV/315/96 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie.
XXV/314/96 w sprawie nadania nazwy urzędowej mostowi w Szczecinie.
XXV/313/96 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego ograniczonego budynków położonych przy ul. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do poszczególnych budynków.
XXV/311/96 w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następne lata budżetowe.
XXIV/309/96 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie.
XXIV/307/96 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury “Klub 13 Muz” w Szczecinie
XXIV/306/96 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie - Dąbiu
XXIV/305/96 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 66 w Szczecinie
XXIV/304/96 w sprawie zmiany nazwy.
XXIV/303/96 w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk.
XXIV/302/96 w sprawie zmian uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania.
XXIV/301/96 w sprawie wyznaczenia osób do Rady Nadzorczej Spółki z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
XXIV/300/96 w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych zakładów budżetowych.
XXIV/299/96 w sprawie likwidacji Zarządu Infrastruktury Komunalnej.
XXIV/298/96 w sprawie miejskich składowisk odpadów bytowych i punktów zlewnych fekaliów w mieście.
XXIV/297/96 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymania czystości w mieście.
XXIV/296/96 w sprawie przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców.
XXIV/296/96 w sprawie przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców.
XXIV/295/96 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy i nadania nazw urzędowych ulicom.
XXIV/294/96 w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE - Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Szczecinie lub udzielenia poręczenia gwarancji bankowej.
XXIII/293/96 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Wiszniewskiego z funkcji przedstawiciela Miasta w Radzie Nadzorczej Centrum Renowacji Miasta “CEREMI” Spółka z o. o.
XXIII/292/96 w sprawie zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej.
XXIII/291/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXIII/290/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XXIII/289/96 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie budowy inwestycji drogowo-mostowej “Trasa Zamkowa”.
XXIII/288/96 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie “Przerzut wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego”.
XXIII/287/96 zmieniająca Regulamin pracy Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.
XXIII/286/96 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 20 ul. Wieniawskiego 17 oraz nadania statutu.
XXIII/285/96 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 3 w Szczecinie.
XXIII/284/96 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.
XXIII/283/96 zmieniająca uchwałę o powołaniu Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXIII/282/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.
XXIII/281/96 w sprawie pomocy repatriantom z Kazachstanu.
XXIII/280/96 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXIII/279/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1996r.
XXIII/278/96 w sprawie przyjęcia założeń organizacyjnych i finansowych I Fazy renowacji kwartałów Nr 21 i 22 Śródmieścia Szczecina oraz upoważnienia Zarządu Miasta do działań w kierunku objęcia udziałów w spółce z o. o. Eureka Invest.
XXIII/277/96 w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
XXIII/276/96 w sprawie organizowania na terenie miasta Szczecina imprez handlowych na wolnym powietrzu.
XXIII/275/96 w sprawie zmiany najemców oraz w sprawie podnajmu komunalnych lokali użytkowych.
XXIII/274/96 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady.
XXII/273/96 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie.
XXII/272/96 w sprawie zmian budżetu miasta Szczecina na 1996r.
XXII/271/96 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego budowy na gruntach komunalnych Placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Dunikowskiego - Milczańska.
XXII/270/96 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Szczecińskiego.
XXII/269/96 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu do prowadzenia zadań z zakresu specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu.
XXII/268/96 w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych w Gminie Szczecin.
XXII/267/96 w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowywania społecznych inicjatyw lokalnych. Na podstawie art.
XXII/266/96 w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne.
XXII/265/96 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 71.
XXII/264/96 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 69.
XXII/263/96 w sprawie przyjęcia darowizny.
XXII/262/96 w sprawie postawienia pomnika - głazu na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
XXII/261/96 w sprawie pomnika upamiętniającego SPOŁECZNY PROTEST GRUDNIA 1970 w Szczecinie.
XXII/260/96 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.
XXI/257/96 w sprawie uchylenia uchwały dot. zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XXI/254/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia ilości akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym Sudecko-Pomorskiego Towarzystwa Drogowego SA w Jeleniej Górze.
XXI/251/96 w sprawie przyjęcia Strategii Renowacji Śródmieścia Szczecina
XXI/248/96 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXI/244/96 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie.
XXI/237/96 w sprawie utworzenia ośrodków specjalnych w celu finansowania niektórych zadań z zakresu ochrony zdrowia przez Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie, Al. Jednooeci Narodowej 42.
XX/234/96 w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta.
XX/233/96 w sprawie zmian w statucie osiedla oraz zmian zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza).
XX/232/96 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina.
XX/231/96 w sprawie ustanowienia Miejskiego Konserwatora Zabytków.
XX/230/96 w sprawie ustalenia form zabudowy i kompozycji urbanistycznej na terenie nieruchomości przy ul. Monte Cassino 24.
XX/229/96 w sprawie udzielenia gwarancji.
XX/228/96 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta.
XX/227/96 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Szczecinie.
XX/226/96 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych zakładów budżetowych.
XX/225/96 w sprawie zbycia części udziałów Miasta Szczecina w Spółce z o. o. Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta.
XX/224/96 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XX/223/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe
XX/222/96 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe
XX/221/96 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony OErodowiska i Gospodarki Wodnej.
XX/220/96 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miejskiej.
XX/219/96 w sprawie budżetu miasta na 1996 rok.
XX/218/96 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina
XIX/217/96 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 2/95 Zarządu Miasta Szczecina
XIX/216/96 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
XIX/215/96 w sprawie powołania DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2.
XIX/214/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97.
XIX/213/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Szczecinie przy ul. Jedności Narodowej 12.
XIX/212/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86.
XIX/211/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie przy ul. Wincentego Pola 6.
XIX/210/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Szczecinie przy ul. Jedności Narodowej 12.
XIX/209/96 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2.
XIX/208/96 zmieniająca uchwałę o poręczeniu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną “Międzyodrze”.
XXIV/208/96 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury “Słowianin” w Szczecinie
XIX/207/96 w sprawie nadania nazw urzędowych nowo projektowanym ulicom w mieście Szczecinie.
XIX/206/96 w sprawie czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Szczecina w 1996 r.
XIX/205/96 w sprawie zamiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XIX/204/96 w sprawie zmiany uchwały o sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych.
XIII/139/96 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.