Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1994 r.

Uchwała Tytuł
L/720/94 W sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18.05.1990r.
L/719/94 Zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 55 położonego przy ul. Jasnej 113 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/718/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 42 położonego przy ul. Dunikowskiego 3 oraz przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/717/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 40 położonego przy ul. Malczewskiego 23 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/716/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 20 położonego przy Al. Wojska Polskiego 85 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/715/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 4 położonego przy ul. Świerszczowej 14 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/714/94 W sprawie odnowy taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i upoważnienia Zarządu Miasta do podjęcia długoterminowych zobowiązań finansowych
L/713/94 W sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Szczecińskiego z dnia 13.04.1994r.
L/712/94 W sprawie pomnika poświęconego Armii Krajowej
L/711/94 W sprawie zmiany i korekty budżetu miasta Szczecina na 1994 rok
L/710/94 W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynikających preferencji przyjętych w Planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
L/709/94 W sprawie Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
L/708/94 W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
L/707/94 W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.11.1990r.
L/706/94 W sprawie: zmiany Uchwały nr XL/549/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecina położonej przy ul. Podgórnej 22/23 dla Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
L/705/94 W sprawie: sprzedaży komunalnych lokali użytkowych
L/703/94 W sprawie: umów partycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz budowy parkingów.
L/702/94 W sprawie: zbycia udziałów w Spółce ”Rethmann - Szczecin - Oczyszczenie Miasta” dla pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych oraz zmiany Uchwały nr XXXVI/491/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
L/701/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/337/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z domów
L/700/94 W sprawie: pomnika poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II.
L/699/94 W sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/424/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego przy ulicy Krzywoustego 11 - 14.
L/698/94 W sprawie: nadania nazw urzędowych nowo projektowanym ulicom w mieście Szczecinie.
L/697/94 W sprawie: - zmiany Uchwały Nr XXV/296/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 4 maja 1992 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych - zmiany Uchwały nr XXVI/315/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami/.
L/696/94 W sprawie: - zmiany Uchwały Nr XXXIX/530/93 Rady miejskiej w Szczecinie z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie oddania w drodze przetargu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na cele budownictwa mieszkaniowego - zmiany Uchwały Nr XXXVII/498/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/316/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. i przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ”Selfa” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej ”Warszewo” nieruchomości niezabudowan ych stanowiących mienie komunalne.
L/695/94 W sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XL/548/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 lipca 1993 r.
L/694/94 W sprawie: uchwalenia Uchwały Nr XV/148/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991 r. dot. oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej jako działki zamiennej.
L/693/94 W sprawie: - zmiany Uchwały Nr XLIV/642/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 1994 r. w sprawie zmiany działki nr 23/2 położonej w obrębie 181 Dąbie przy ul. Komety na działkę nr 22 położoną w obrębie 147 Dąbie przy ul. Kalenickiej 8. zmiany Uchwały nr XLIV/643/94 Rady Miejskiej w szczecinie z dnia 31 stycznia 1994 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
L/692/94 W sprawie: - zmiany części Uchwały Nr XXXV/469/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 1 marca 1993 r. dot. poz. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały, oddania bezprzetargowo jako poszerzenie w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
L/691/94 W sprawie: uchwalenia Uchwały Nr XXVIII/357/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 1992 r.
L/690/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/366/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 1992 r. w sprawie działek zamiennych położonych przy ul. Norweskiej o numerach 63, 64, 65, w zamian za działkę Nr 49 stanowiącą nieruchomość nierolniczą położoną przy ul. Środkowej.
XLIX/689/94 W sprawie wykonania budżetu miasta za 1993r.
XLVIII/689/94 W sprawie: zmiany nazwy urzędowej placu w mieście Szczecinie.
XLIX/688/94 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 1994r. oraz zmian w budżecie miasta na 1994r.
XLVIII/687/94 W sprawie: Regulaminu pracy Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.
XLVIII/685/94 W sprawie: prywatyzacji Zakładu Gospodarki Materiałowej ”FORTIS” Spółki z o. o. w Szczecinie.
XLVIII/684/94 W sprawie: zmiany Uchwał Rady Miejskiej w Szczecinie Nr VIII/55/90 oraz Nr XLIV/647/94.
XLVIII/683/94 W sprawie: przyjęcia zadań zleconych od administracji rządowej
XVLIII/681/94 W sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne w Szczecinie
XLVIII/680/94 W sprawie: zatwierdzenia planu finansowego przychodów i rozchodów GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
XLVIII/679/94 W sprawie: przekazania Radom Osiedlowym zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz terenów rekreacyjnych
XLVIII/678/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/582/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 04 października 1993r. w sprawie ustalenia nowego systemu opłat za usługi przewozowe świadczone przez MZK w Szczecinie.
XLVIII/677/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXLVIII/333/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1993r. w sprawie połączenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Zakładu Usług Komunalnych, Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych, Administracji Budynków Komunalnych Nr 1-15 i Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina oraz utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i utworzenia zakładu budżetowego pod na zwą Zarząd Budynków Komunalnych
XLVII/676/94 W sprawie powołania zakładu budżetowego Miasta Szczecina pod nazwą Zarząd Infrastruktury Komunalnej
XLVII/675/94 W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/333/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992r.
XLVII/674/94 W sprawie zasad restrukturyzacji gospodarki komunalnej Szczecina
XLVII/673/94 W sprawie określenia zasad gospodarowania przez Zarząd Miasta majątkiem gminy Szczecin dotyczących: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XLVI/668/94 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina
XLV/649/94 W sprawie: budżetu miasta na 1994 r.
XLV/648/94 W sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Szczecińskim na prowadzenie Państwowej Filharmonii w Szczecinie im. M. Karłowicza w ramach zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/.
XLIII/632/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/333/92 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie połączenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych, Zakładu Usług Komunalnych, Administracji Budynków Komunalnych 1-15 i Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina oraz utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
VIII/74/94 w sprawie określenia zasad oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych pod zabudowę lub zabudowanych garażami oraz zmiany uchwały dot. określenia zasad gospodarowania przez Zarząd Miasta majątkiem gminy Szczecin dotyczących: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
VIII/73/94 w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Szczecina dot. programu pilotażowego
VIII/72/94 zmieniająca załącznik nr 2 do uchwały w sprawie targowisk i opłaty targowej.
VIII/71/94 w sprawie ustalenia zasad określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w Gminie Szczecin
VIII/69/94 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji (odwoławczej).
VIII/68/94 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji.
VIII/67/94 w sprawie zmiany w Statucie Miasta Szczecina
VIII/66/94 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
VIII/65/94 w sprawie zmiany stanu prawnego nieruchomości przy pl. Armii Krajowej 1 stanowiącej siedzibę Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Przestrzennej.
VIII/64/94 w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa terenu położonego w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2
VIII/63/94 w sprawie wydawania decyzji i finansowania dodatków mieszkaniowych w Gminie Szczecin.
VIII/62/94 w sprawie tymczasowych kryteriów wyboru osób, którym oddaje się w najem lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
VIII/61/94 w sprawie czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Szczecina w 1995 r.
VIII/60/94 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1994 r.
VIII/59/94 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
VIII/58/94 w sprawie ulgi w podatku od środków transportowych.
VIII/57/94 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów.
VIII/56/94 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego ograniczonego budynków położonych przy ul. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do poszczególnych budynków.
VIII/55/94 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Nr 1/94 Zarządu Miasta Szczecina
VII/50/94 w sprawie Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Płonia-Smierdnica
VI/47/94 w sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję 1995-1998.
VI/46/94 w sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń.
VI/45/94 zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia ilości akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Sudecko-Pomorskiego Towarzystwa Drogowego S. A. w Jeleniej Górze.
VI/44/94 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry w automatach losowych w Szczecinie.
VI/43/94 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry w automatach losowych w Szczecinie.
VI/42/94 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu miasta Szczecina oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej w 1995 r.
VI/40/94 w sprawie wystosowania protestu w związku z niedostatecznym finansowaniem zadań przejętych w ramach programu pilotażowego.
V/39/94 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej do projektu ustawy o portach morskich
V/38/94 w sprawie zamknięcia części posiedzenia.
V/36/94 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla.
IV/35/94 w sprawie zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej
IV/34/94 w sprawie obowiązków właścicieli wynikających z posiadania psa w mieście
IV/33/94 w sprawie ograniczenia palenia tytoniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczecin
IV/32/94 w sprawie przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
IV/31/94 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 4 w Szczecinie oraz nadania statutu
IV/30/94 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie targowisk i opłaty targowej
IV/29/94 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie o sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych
IV/28/94 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Szczecinie
III/26/94 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/93/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 1991r w sprawie dokonanych nakładów przez inwestorów zmienionej Uchwałą Nr XVII/186/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991 r.
III/24/94 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
III/23/94 w sprawie uzupełnienia treści Uchwały Nr III/17/94 o zmianie opłat za usługi przewozowe
III/22/94 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta
III/21/94 w sprawie wyboru delegata na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia p.n. Związek Miast i Gmin Morskich
III/20/94 w sprawie wyboru przedstawiciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Polskich Gmin Zachodnich
III/19/94 w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
III/18/94 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
III/17/94 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
III/16/94 w sprawie opłat za usługi z zakresu wywozu odpadów.
III/15/94 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
III/14/94 w sprawie zmiany i korekty budżetu miasta Szczecina na 1994 rok.
II/13/94 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
II/12/94 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników i członków Kolegium ds. wykroczeń.
II/11/94 w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej.
I/9/94 w sprawie przyjęcia dotychczasowej procedury uchwalania budżetu miasta, dokonywania zmian oraz rodzaju i szczegółowości dokumentacji budżetowej.
I/7/94 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina.
I/6/94 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miasta w Szczecinie.
I/5/94 w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego.
I/4/94 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szczecinie.
I/3/94 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szczecinie
I/2/94 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
I/1/94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie