Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2020 r.

Uchwała Tytuł
XXIV/727/20 zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXIV/726/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia ’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
XXIV/725/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XXVI/724/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej numerem działki 49
XXIV/723/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3048 (Nad-Odrą 48) w rejonie ulicy Ornej oznaczonej numerem działki 38/3
XXIV/722/20 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie miasta Szczecin repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny
XXIV/721/20 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
XXIV/720/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
XXIV/719/20 w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
XXIV/718/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021
XXIV/717/20 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXIV/716/20 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Świętej Królowej Jadwigi Andegaweńskiej
XXIV/715/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wacława Felczaka 10 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku
XXIII/714/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie odwołania członka zarządu oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie -Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania członka zarządu
XXIII/713/20 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale uchylającej opłatę targową
XXIII/712/20 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXIII/711/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/710/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XXIII/709/20 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXIII/708/20 w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXIII/707/20 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021
XXIII/706/20 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXIII/705/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
XXIII/704/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
XXIII/703/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
XXIII/702/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174
XXIII/701/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym
XXIII/700/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086
XXIII/699/20 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10
XXIII/698/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
XXIII/697/20 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025
XXIII/696/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie
XXIII/695/20 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2021 r.
XXIII/694/20 w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
XXIII/693/20 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXIII/692/20 zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
XXIII/691/20 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
XXIII/690/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXIII/689/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXIII/688/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXIII/687/20 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
XXIII/686/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.
XXII/685/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXII/684/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Niemena)
XXII/683/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukowe Wzgórza)
XXII/682/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035
XXII/681/20 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXII/680/20 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXII/679/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
XXII/678/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie w rejonie ulicy Górnośląskiej - działka nr 46/5 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
XXII/677/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Pszennej 43, stanowiącej działkę nr 69 o pow. 0,0882 ha, obr. 4079
XXII/676/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Stary Szlak nr 92 i ul. Stary Szlak nr 94
XXII/675/20 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 25/12 z obrębu 2052 na rzecz Skarbu Państwa
XXII/674/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia ’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
XXII/673/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
XXII/672/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie
XXII/671/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XXII/670/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XXII/669/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXII/668/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XXII/667/20 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
XXI/666/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXI/665/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXI/664/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Miłosza)
XXI/663/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXI/662/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXI/661/20 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXI/660/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XXI/659/20 w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XXI/658/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XXI/657/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXI/656/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia)
XXI/655/20 zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XXI/654/20 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXI/653/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie
XXI/652/20 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3203 na rzecz Skarbu Państwa
XXI/651/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin
XXI/650/20 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania
XXI/649/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacza ul. Południowej
XXI/648/20 w sprawie pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXI/647/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej
XXI/646/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego
XXI/645/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego
XXI/644/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka
XXI/643/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej
XXI/642/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej
XXI/641/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka
XXI/640/20 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną
XXI/639/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXI/638/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XX/637/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie
XX/636/20 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Pergolowa, ul. Tarasowa)
XX/635/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Elżbietańska)
XX/634/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Puszczy Bukowej)
XX/633/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wietrzna)
XX/632/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczecinie (ul. Wszystkich Świętych)
XX/631/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skołyszyn
XX/630/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy wzniesienia pomnika pn.: "Ściana pamięci” w miejscu, gdzie znajdował się przedwojenny cmentarz żydowski przy ul. Tczewskiej
XX/629/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
XX/628/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/627/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/626/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/625/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/624/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/623/20 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
XX/622/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
XX/621/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Uroczej, stanowiącej działkę numer 300/1 z obrębu ewidencyjnego numer 2015
XX/620/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 24/22 o powierzchni ca 305 m2 z obrębu ewidencyjnego nr 2049 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XX/619/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Władysława Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/20 z obrębu 3054
XX/618/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2020/2021
XX/617/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
XX/616/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XX/615/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XX/614/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XIX/613/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIX/612/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. zmiany obowiązujących stawek za wywóz odpadów komunalnych
XIX/611/20 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XIX/610/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
XIX/609/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ignacego Mościckiego)
XIX/608/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Błękitnej Armii)
XIX/607/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kaszmirowa)
XIX/606/20 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIX/605/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
XIX/604/20 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035)
XIX/603/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie
XIX/602/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów 2” w Szczecinie
XIX/601/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Jodłowa” w Szczecinie
XIX/600/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 20 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XIX/599/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XIX/598/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
XIX/597/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00- IP.02-32-K56/19
XIX/596/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
XIX/595/20 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie
XIX/594/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XIX/593/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę numer 78/3 z obrębu 0009 Stare Czarnowo
XIX/592/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej składającej się działek o numerach 25/6 oraz 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021
XIX/591/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/7 z obrębu 2046
XIX/590/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, stanowiącej działkę numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego numer 2107
XIX/589/20 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
XIX/588/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
XIX/587/20 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
XVIII/586/20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
XVIII/585/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVIII/584/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVIII/583/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
XVIII/582/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Zadumane Wzgórze)
XVIII/581/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nad Duńczycą)
XVIII/580/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego)
XVIII/579/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XVIII/578/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVIII/577/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Parkowej 64 b składającej się z działek nr 21/34, nr 21/54, nr 21/56 z obrębu ewidencyjnego nr 1017
XVIII/576/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XVIII/575/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r.
XVIII/574/20 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XVIII/573/20 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XVIII/572/20 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020
XVIII/571/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XVIII/570/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
XVIII/569/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XVIII/568/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVIII/567/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XVIII/566/20 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XVII/565/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XVII/564/20 w sprawie skargi na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
XVII/563/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie
XVII/562/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie
XVII/561/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie
XVII/560/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie
XVII/559/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie
XVII/558/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle - boisko” w Szczecinie
XVII/557/20 w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVII/556/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XVII/555/20 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu ewidencyjnego numer 4014
XVII/554/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/21 z obrębu 2046
XVII/553/20 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XVI/552/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
XVI/551/20 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
XVI/550/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVI/549/20 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum Morskim i Politechnicznym w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, oddziału przygotowania wojskowego
XVI/548/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
XVI/547/20 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
XVI/546/20 w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
XVI/545/20 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
XVI/544/20 w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
XVI/543/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ułańskiej 12a, stanowiącej działkę numer 30/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3095
XVI/542/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b
XVI/541/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XVI/540/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 4/32 części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli lokalu
XVI/539/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 43/100 części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 28 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
XVI/538/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XVI/537/20 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVI/536/20 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XVI/535/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVI/534/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVI/533/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XVI/532/20 w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVII/531/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/530/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVI/529/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/528/20 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVI/527/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/526/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/525/20 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XVI/524/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XVI/523/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVI/522/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XVI/521/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XVI/520/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XVI/519/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XVI/518/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
XVI/517/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XV/516/20 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Kultury i Promocji
XV/515/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. prof. Władysława Grabskiego)
XV/514/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szkocka)
XV/513/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Łowicka)
XV/512/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XV/511/20 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
XV/510/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
XV/509/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
XV/508/20 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jerzego Lechowskiego, ul. Heliodora Sztarka)
XV/507/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XV/506/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
XV/505/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
XV/504/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół specjalnych
XV/503/20 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie położonych przy ulicy Przestrzennej 19-21 w Szczecinie
XV/502/20 w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
XV/501/20 zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
XV/500/20 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
XV/499/20 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”
XV/498/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XV/497/20 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej, na okres 30 lat
XIV/496/20 w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIV/495/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIV/494/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
XIV/493/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIV/492/20 w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XIV/491/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wichrowa)
XIV/490/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla placu w mieście Szczecinie (plac Gryfitów)
XIV/489/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie
XIV/488/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum -Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie
XIV/487/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pt. "4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie"
XIV/486/20 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XIV/485/20 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XIV/483/20 zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XIV/482/20 zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XIV/481/20 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XIV/480/20 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XIV/479/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XIV/478/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Inwalidzkiej
XIV/477/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 137, stanowiącej działkę nr 40/6 z obrębu 4038
XIV/476/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
XXIV/12/20 w sprawie uczczenia 50-rocznicy wydarzeń i ofiar Grudnia 1970 roku w Szczecinie
XXIII/11/20 "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji"
I/N/10/20 w sprawie poszanowania praw kobiet
XX/9/20 w sprawie czterdziestej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku w Szczecinie
XVIII/8/20 w sprawie 100-rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II
XVIII/7/20 w sprawie uczczenia 30-tej rocznicy wolnych wyborów samorządowych
XVI/6/20 w sprawie zapewnienia wszystkim mieszkańcom Szczecina wielorazowych maseczek ochronnych
XX/6/20 w sprawie budowy drugiego toru na odcinku Szczecin - Gumieńce - Granica Państwa
XVII/5/20 w sprawie pracowników transgranicznych
XVI/5/20 w sprawie podziękowań za zaangażowanie i ofiarność w walce z epidemią zakaźnej choroby COVID-19
XVII/4/20 w sprawie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu