Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2008 r.

Uchwała Tytuł
XXX/769/08 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XXX/768/08 uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok
XXX/767/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II – budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
XXX/766/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”
XXX/765/08 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XXX/764/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie
XXX/763/08 w sprawie skargi pana Józefa Wojciechowskiego
XXX/762/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXX/761/08 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXX/760/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXX/759/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.”
XXX/758/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
XXX/757/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.
XXX/756/08 w sprawie skargi pani Marii Uniejewskiej
XXX/755/08 w sprawie skargi PUK USKOM sp. z o.o. w Szczecinie
XXX/754/08 w sprawie Programu Konserwacji i Bieżącego Utrzymania Istniejących Terenów Zieleni (kod Z1) oraz Programu Rozwoju Terenów Zieleni (kod Z2)
XXX/753/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXX/752/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w Szczecinie
XXX/751/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XXX/750/08 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2009
XXX/749/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XXX/748/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Pomorskiej
XXX/747/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXX/746/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2009 związanych z hospitalizacją pacjentów będących mieszkańcami Szczecina w Oddziale dla Przewlekle Chorych
XXX/745/08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6
XXX/744/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
XXX/743/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXX/742/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015
XXIX/741/08 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania zagospodarowanego terenu
XXIX/740/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXIX/739/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
XXIX/738/08 w sprawie skargi pani Krystyny Gieniusz
XXIX/737/08 w sprawie skargi pana Włodzimierza Grabowskiego
XXIX/736/08 w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XXIX/735/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XXVIII/734/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXVIII/733/08 w sprawie przystąpienia do projektów pn.: „Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy – kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i zasadniczej szkoły zawodowej” oraz „Nowoczesny pracownik – skomputeryzowany pracownik: podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie: „9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
XXVIII/732/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXVIII/731/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008
XXVIII/730/08 w sprawie skargi pana Mirosława Szabuni
XXVIII/729/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXVIII/728/08 zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych
XXVIII/727/08 w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
XXVIII/726/08 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”
XXVIII/725/08 w sprawie udzielenia dotacji celowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na wspólne działania Gminy Dobra, Gminy Miasto Szczecin, Gminy Kołbaskowo oraz Zarządu Melioracji mających na celu rozwiązanie problemu skutecznego odprowadzenia wód opadowych i zapobiegania lokalnym podtopieniem i zalaniom
XXVIII/724/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
XXVIII/723/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych
XXVIII/722/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXVIII/721/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarożyca i ul. Piłsudskiego
XXVIII/720/08 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole, Pyrzyckiej, Mostowej, Topolowej, Chłopskiej i Sennej
XXVIII/719/08 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole i Trzcinowej
XXVIII/718/08 w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo
XXVIII/717/08 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019
XXVIIII/716/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXVIII/715/08 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXVIII/714/08 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXVIII/713/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenie zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie
XXVIII/712/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok.
XXVIII/711/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXVIII/710/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XXVIII/709/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
XXVIII/708/08 w sprawie podatku od środków transportowych
XXVIII/707/08 w sprawie podatku od nieruchomości
XXVIII/706/08 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin
XXVII/705/08 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin
XXVII/704/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXVII/703/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/702/08 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XXVII/701/08 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Szczecina w zakresie zasadności upomnienia dotyczącego należności z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania w Szczecinie
XXVII/700/08 w sprawie skargi na dyrektora ZBiLK
XXVII/699/08 w sprawie skargi
XXVII/698/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin
XXVII/697/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/696/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVII/695/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXVII/694/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXVII/693/08 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XXVI/692/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXVI/691/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
XXVI/690/08 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
XXVI/689/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie
XXVI/688/08 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2008
XXVI/687/08 w sprawie powołania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
XXVI/686/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie
XXVI/685/08 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Krakowska - Lwowska w Szczecinie
XXVI/684/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XXVI/683/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXVI/682/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Goleniowskiej
XXVI/681/08 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 51 w Szczecinie
XXVI/680/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka - Północ” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka –Północ 2 ”
XXVI/679/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XXVI/678/08 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XXV/677/08 w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XXV/676/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińsko–Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
XXV/675/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin
XXV/674/08 w sprawie zmiany nazwy „Placu Żukowa”
XXV/673/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie
XXV/672/08 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko – Świętochowskiego” w Szczecinie
XXV/671/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 2”
XXV/670/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXV/669/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XXV/668/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXV/667/08 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
XXV/666/08 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXV/665/08 w sprawie zaliczenia ulicy gen. Stanisława Sosabowskiego do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie i ustalenia jej przebiegu
XXV/664/08 w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – ul. Okrężnej - w mieście Szczecin
XXV/663/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania terenów po byłym Torze Regatowym „Dziewoklicz” położonym przy ul. Autostrada Poznańska, Kanał Odyńca i częściowo na wyspie koło kąpieliska „Dziewoklicz” Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie oraz w sprawie zmiany numeru adresowego Kompleksu sportowo – rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Władysława Nehringa
XXV/662/08 w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
XXV/661/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
XXV/660/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów przysługujących Gminie Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
XXV/659/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXV/658/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną
XXV/657/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
XXIV/656/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie do usunięcia naruszenia prawa
XXIV/655/08 w sprawie upoważnienia Pana Marcina Jandy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych
XXIV/654/08 w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
XXIV/653/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej dwóm mostom w ciągu Autostrady Poznańskiej w Szczecinie
XXIV/652/08 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok
XXIV/651/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXIV/650/08 w sprawie ustanowienia Dni Rzeki Odry w Szczecinie
XXIV/649/08 w sprawie skargi pana Ryszarda Pankraca na Prezydenta Miasta
XXIV/648/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXIV/647/08 w sprawie nadania ulicy nazwy Zbigniewa Herberta
XXIV/646/08 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich
XXIV/645/08 w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XXIV/644/08 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Uczniowska - Kołbacka w Szczecinie
XXIV/643/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XXIV/642/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XXIV/641/08 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 35 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40
XXIV/640/08 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2
XXIV/639/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.
XXIV/638/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXIV/637/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok
XXIV/636/08 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XXIV/635/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXIV/634/08 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXIV/633/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
XXIV/632/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w Szczecinie
XXIV/631/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
XXIV/630/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/629/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Andrzeja Małkowskiego nr 30
XXIV/628/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kombatantów w Szczecinie
XXIV/627/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
XXIV/626/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XXIV/625/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok"
XXIV/624/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu „Stołczyn-Policka”, pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”
XXIV/623/08 w sprawie zmian do Statutu Miasta
XXIV/622/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”
XXIV/621/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 3”
XXIV/620/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”
XXIV/619/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną
XXIV/618/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/617/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej
XXIV/616/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-szkoła”
II/U/615/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
XXIII/614/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXIII/613/08 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLII/900/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Pracownia Urbanistyczna” oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. „Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta”
XXIII/612/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta
XXIII/611/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXIII/610/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXIII/609/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXIII/608/08 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia „POGOŃ SZCZECIN” S.A. w Szczecinie przez jednostkę budżetową pn.: „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w Szczecinie pomieszczenia na „Izbę Pamięci im. Floriana Krygiera”
XXIII/607/08 w sprawie odwołania Pani Jolancie Trafarskiej – Pracownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXIII/606/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXIII/605/08 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego, z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40, powołania Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40, Sportową Szkołę Podstawową w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40
XXIII/604/08 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXIII/603/08 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Maciejowickiej i Botanicznej w Szczecinie
XXIII/602/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy: Pomorskiej 132, Duńskiej, Zygmunta Krasińskiego
XXIII/601/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXIII/600/08 w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
XXIII/599/08 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu „Przyjazny Port”
XXIII/598/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008
XXIII/597/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Niebuszewo” w Szczecinie
XXIII/596/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie
XXIII/595/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko –Rynkowa 2”
XXIII/594/08 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXIII/593/08 w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
XXII/592/08 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia poprawności złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum
XXII/591/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o uchylenie uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. skutkującej likwidacją publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
XXII/590/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina
XXII/589/08 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne
XXII/588/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXII/587/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/586/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/585/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/584/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Tomasza Markiewicza do usunięcia naruszenia prawa
XXII/583/08 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”
XXII/582/08 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok”
XXII/581/08 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2008 - 2012
XXII/580/08 w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi
XXII/579/08 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
XXII/578/08 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXII/577/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXII/576/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
XXII/575/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 2”
XXII/574/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko –Rynkowa 2”
XXII/573/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1”
XXII/572/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”
XXII/571/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena” w Szczecinie
XXI/570/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.
XXI/569/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXI/568/08 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
XXI/567/08 w sprawie zgody na objęcie nieruchomości Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
XXI/566/08 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej –repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XXI/565/08 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XXI/564/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dojazdowej 6 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXI/563/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXI/562/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXI/561/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie
XXI/560/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa - Łączna” w Szczecinie
XXI/559/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego, z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40, powołania Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40, Sportową Szkołę Podstawową w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40
XXI/558/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 i zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
XXI/556/08 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43
XXI/555/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 14 w Szczecinie, ul. Łabędzia 4
XXI/554/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1 a
XXI/553/08 w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23 w publiczną Szkołę Podstawową Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23
XXI/552/08 w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75
XXI/551/08 w sprawie stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1. Praskiego Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43
XXI/550/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XXI/549/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A
XXI/548/08 w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XXI/547/08 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 oraz stopniowej likwidacji XII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
XXI/546/08 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XXI/545/08 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
XXI/544/08 w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Ekonomicznego Nr 2, Technikum Hotelarskiego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a
XXI/543/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XX/542/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka - Północ” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka - Północ 2”
XX/541/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo - szkoła”
XX/540/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XX/539/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
XX/538/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.
XX/537/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/536/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/535/08 w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”
XX/534/08 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
XX/533/08 w sprawie skargi pani Agnieszki Nowaczyk
XX/532/08 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta
XX/531/08 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin
XX/530/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XX/529/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin
XX/528/08 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin
XX/527/08 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2008
XX/526/08 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XX/525/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XX/524/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok.
XX/523/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2007
XX/522/08 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 oraz zmiany uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok
XX/521/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalania wartości punktu
XX/520/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu
XX/519/08 w sprawie użyczenia na okres dziesięciu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Pyrzyckiej 4 a
XX/518/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XX/517/08 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Litewskiej - Rzemieślniczej
XX/516/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XX/515/08 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/514/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XX/513/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach
XIX/512/08 w sprawie wniosku Pana Henryka Korzeniewskiego o ponowne rozpatrzenie skargi
XIX/511/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Ireny Piotrowicz do usunięcia naruszenia prawa
XIX/510/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin
XIX/509/08 w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
XIX/508/08 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XIX/507/08 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego i w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego
XIX/506/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIX/505/08 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
XIX/504/08 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XIX/503/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecin pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”
XIX/502/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2007
XIX/501/08 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczecinie
XIX/500/08 w sprawie powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XIX/499/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XIX/498/08 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XIX/497/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 2”
XIX/496/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-szkoła”
XIX/495/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2008r. do dnia 28 lutego 2009 r.
XIX/494/08 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2008
XIX/493/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie
XIX/492/08 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Dzieci Utraconych
XIX/491/08 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75
XIX/490/08 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23 w Szkołę Podstawową Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23
XIX/489/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Jarosława Landowskiego o uchylenie uchwał Rady Miasta Szczecin skutkujących likwidacją szkół
XIX/488/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
XIX/487/08 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A
XIX/486/08 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XIX/485/08 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; zamiaru stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 w celu utworzenia na bazie zlikwidowanych szkół Centrum Kształcenia Sportowego
XIX/484/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
XIX/483/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88 A
XIX/482/08 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Zawodowego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XIX/481/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1. Praskiego Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43
XIX/480/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3
XIX/479/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 oraz zamiaru stopniowej likwidacji XII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
XIX/478/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XIX/477/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
XIX/476/08 w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Ekonomicznego Nr 2, Technikum Hotelarskiego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a.
XIX/475/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany aktu założycielskiego Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie
XVIII/474/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin
XVIII/473/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVIII/472/08 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
XVIII/471/08 w sprawie skargi pana Zbigniewa Antoniuka
XVIII/470/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
XVIII/469/08 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich
XVIII/468/08 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina
XVIII/467/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Walecznych” w Szczecinie
XVIII/466/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
XVIII/465/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.
XVIII/464/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
XVIII/463/08 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XVIII/462/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Jana Długosza 23 oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Szczecinie przy ul. Cisowej 9, ul. Kazimierza Twardowskiego 12a, ul. Borsuczej
XVIII/461/08 zmieniająca uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A. oraz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
XVIII/460/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XVII/459/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVII/458/08 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XVII/457/08 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XVII/456/08 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XVII/455/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Białowieska” w Szczecinie
XVII/454/08 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XVII/453/08 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XVII/452/08 w sprawie skargi Pana Andrzeja Garczyńskiego
XVII/451/08 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy jednostce budżetowej Urząd Miasta Szczecin
XVII/450/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/449/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/448/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/447/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
XVII/446/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Pyrzycka” w Szczecinie
XVII/445/08 w sprawie przekazania zadania utrzymania terenu rekreacyjnego w rejonie Os. Kasztanowego w Szczecinie
XVII/444/08 w sprawie utworzenia filii Domu Kultury „Klub 13 Muz” pod nazwą „Bałtycki Port Kultury – Willa Lentza”, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 84 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz”
XVII/443/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XVII/442/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/441/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/440/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/439/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa” w Szczecinie
XXVII/10/08 w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina Profesora Aleksandra Wolszczana
XXVI/9/08 w sprawie podkreślenia wagi edukacji we współczesnym świecie i dostrzeżenie w nim roli nauczyciela
XXVI/8/08 w sprawie konieczności dokonania zmiany w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o drogach publicznych w zakresie reklamy
XXV/7/08 w sprawie wyrażenia solidarności z narodem gruzińskim
XXI/6/08 w sprawie projektowanej listy metropolii
XX/5/08 w sprawie oddziału regionalnego TVP S.A. w Szczecinie
XX/4/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych oraz ich wykupu z zasobu gminy Miasto Szczecin w latach 1990-2007
XVIII/3/08 w sprawie Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
XXX/1/08 w sprawie uczczenia ofiar wydarzeń grudniowych w Szczecinie