Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2008 r.

Uchwała Tytuł
XXX/769/08 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XXX/768/08 uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok
XXX/767/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II – budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
XXX/766/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”
XXX/765/08 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XXX/764/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie
XXX/763/08 w sprawie skargi pana Józefa Wojciechowskiego
XXX/762/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXX/761/08 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXX/760/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXX/759/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.”
XXX/758/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
XXX/757/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.
XXX/756/08 w sprawie skargi pani Marii Uniejewskiej
XXX/755/08 w sprawie skargi PUK USKOM sp. z o.o. w Szczecinie
XXX/754/08 w sprawie Programu Konserwacji i Bieżącego Utrzymania Istniejących Terenów Zieleni (kod Z1) oraz Programu Rozwoju Terenów Zieleni (kod Z2)
XXX/753/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXX/752/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w Szczecinie
XXX/751/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XXX/750/08 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2009
XXX/749/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XXX/748/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Pomorskiej
XXX/747/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXX/746/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2009 związanych z hospitalizacją pacjentów będących mieszkańcami Szczecina w Oddziale dla Przewlekle Chorych
XXX/745/08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6
XXX/744/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
XXX/743/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXX/742/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015
XXIX/741/08 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania zagospodarowanego terenu
XXIX/740/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXIX/739/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
XXIX/738/08 w sprawie skargi pani Krystyny Gieniusz
XXIX/737/08 w sprawie skargi pana Włodzimierza Grabowskiego
XXIX/736/08 w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XXIX/735/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XXVIII/734/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXVIII/733/08 w sprawie przystąpienia do projektów pn.: „Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy – kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i zasadniczej szkoły zawodowej” oraz „Nowoczesny pracownik – skomputeryzowany pracownik: podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie: „9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
XXVIII/732/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXVIII/731/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008
XXVIII/730/08 w sprawie skargi pana Mirosława Szabuni
XXVIII/729/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXVIII/728/08 zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych
XXVIII/727/08 w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
XXVIII/726/08 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”
XXVIII/725/08 w sprawie udzielenia dotacji celowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na wspólne działania Gminy Dobra, Gminy Miasto Szczecin, Gminy Kołbaskowo oraz Zarządu Melioracji mających na celu rozwiązanie problemu skutecznego odprowadzenia wód opadowych i zapobiegania lokalnym podtopieniem i zalaniom
XXVIII/724/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
XXVIII/723/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych
XXVIII/722/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXVIII/721/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarożyca i ul. Piłsudskiego
XXVIII/720/08 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole, Pyrzyckiej, Mostowej, Topolowej, Chłopskiej i Sennej
XXVIII/719/08 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole i Trzcinowej
XXVIII/718/08 w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo
XXVIII/717/08 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019
XXVIIII/716/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXVIII/715/08 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXVIII/714/08 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXVIII/713/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenie zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie
XXVIII/712/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok.
XXVIII/711/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXVIII/710/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XXVIII/709/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
XXVIII/708/08 w sprawie podatku od środków transportowych
XXVIII/707/08 w sprawie podatku od nieruchomości
XXVIII/706/08 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin
XXVII/705/08 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin
XXVII/704/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXVII/703/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/702/08 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XXVII/701/08 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Szczecina w zakresie zasadności upomnienia dotyczącego należności z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania w Szczecinie
XXVII/700/08 w sprawie skargi na dyrektora ZBiLK
XXVII/699/08 w sprawie skargi
XXVII/698/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin
XXVII/697/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie
XXVII/696/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVII/695/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXVII/694/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXVII/693/08 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XXVI/692/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXVI/691/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
XXVI/690/08 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
XXVI/689/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie
XXVI/688/08 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2008
XXVI/687/08 w sprawie powołania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
XXVI/686/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie
XXVI/685/08 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Krakowska - Lwowska w Szczecinie
XXVI/684/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XXVI/683/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXVI/682/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Goleniowskiej
XXVI/681/08 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 51 w Szczecinie
XXVI/680/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka - Północ” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka –Północ 2 ”
XXVI/679/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XXVI/678/08 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XXV/677/08 w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XXV/676/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińsko–Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
XXV/675/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin
XXV/674/08 w sprawie zmiany nazwy „Placu Żukowa”
XXV/673/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie
XXV/672/08 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko – Świętochowskiego” w Szczecinie
XXV/671/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 2”
XXV/670/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXV/669/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XXV/668/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXV/667/08 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
XXV/666/08 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXV/665/08 w sprawie zaliczenia ulicy gen. Stanisława Sosabowskiego do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie i ustalenia jej przebiegu
XXV/664/08 w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – ul. Okrężnej - w mieście Szczecin
XXV/663/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania terenów po byłym Torze Regatowym „Dziewoklicz” położonym przy ul. Autostrada Poznańska, Kanał Odyńca i częściowo na wyspie koło kąpieliska „Dziewoklicz” Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie oraz w sprawie zmiany numeru adresowego Kompleksu sportowo – rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Władysława Nehringa
XXV/662/08 w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
XXV/661/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
XXV/660/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów przysługujących Gminie Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
XXV/659/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXV/658/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną
XXV/657/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
XXIV/656/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie do usunięcia naruszenia prawa
XXIV/655/08 w sprawie upoważnienia Pana Marcina Jandy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych
XXIV/654/08 w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
XXIV/653/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej dwóm mostom w ciągu Autostrady Poznańskiej w Szczecinie
XXIV/652/08 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok
XXIV/651/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXIV/650/08 w sprawie ustanowienia Dni Rzeki Odry w Szczecinie
XXIV/649/08 w sprawie skargi pana Ryszarda Pankraca na Prezydenta Miasta
XXIV/648/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXIV/647/08 w sprawie nadania ulicy nazwy Zbigniewa Herberta
XXIV/646/08 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich
XXIV/645/08 w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XXIV/644/08 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Uczniowska - Kołbacka w Szczecinie
XXIV/643/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XXIV/642/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XXIV/641/08 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 35 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40
XXIV/640/08 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2
XXIV/639/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.
XXIV/638/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXIV/637/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok
XXIV/636/08 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XXIV/635/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXIV/634/08 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXIV/633/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
XXIV/632/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w Szczecinie
XXIV/631/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
XXIV/630/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/629/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Andrzeja Małkowskiego nr 30
XXIV/628/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kombatantów w Szczecinie
XXIV/627/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
XXIV/626/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XXIV/625/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok"
XXIV/624/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu „Stołczyn-Policka”, pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”
XXIV/623/08 w sprawie zmian do Statutu Miasta
XXIV/622/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”
XXIV/621/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 3”
XXIV/620/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”
XXIV/619/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną
XXIV/618/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXIV/617/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej
XXIV/616/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-szkoła”
II/U/615/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
XXIII/614/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXIII/613/08 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLII/900/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Pracownia Urbanistyczna” oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. „Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta”
XXIII/612/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta
XXIII/611/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXIII/610/08 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXIII/609/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXIII/608/08 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia „POGOŃ SZCZECIN” S.A. w Szczecinie przez jednostkę budżetową pn.: „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w Szczecinie pomieszczenia na „Izbę Pamięci im. Floriana Krygiera”
XXIII/607/08 w sprawie odwołania Pani Jolancie Trafarskiej – Pracownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXIII/606/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXIII/605/08 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego, z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40, powołania Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40, Sportową Szkołę Podstawową w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40
XXIII/604/08 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXIII/603/08 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Maciejowickiej i Botanicznej w Szczecinie
XXIII/602/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy: Pomorskiej 132, Duńskiej, Zygmunta Krasińskiego
XXIII/601/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok
XXIII/600/08 w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
XXIII/599/08 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu „Przyjazny Port”
XXIII/598/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008
XXIII/597/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Niebuszewo” w Szczecinie
XXIII/596/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie
XXIII/595/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko –Rynkowa 2”
XXIII/594/08 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXIII/593/08 w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
XXII/592/08 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia poprawności złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum
XXII/591/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o uchylenie uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. skutkującej likwidacją publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
XXII/590/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina
XXII/589/08 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne
XXII/588/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXII/587/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/586/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/585/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/584/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Tomasza Markiewicza do usunięcia naruszenia prawa
XXII/583/08 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”
XXII/582/08 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok”
XXII/581/08 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2008 - 2012
XXII/580/08 w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi
XXII/579/08 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
XXII/578/08 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXII/577/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXII/576/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
XXII/575/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 2”
XXII/574/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko –Rynkowa 2”
XXII/573/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1”
XXII/572/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”
XXII/571/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena” w Szczecinie
XXI/570/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.
XXI/569/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXI/568/08 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
XXI/567/08 w sprawie zgody na objęcie nieruchomości Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
XXI/566/08 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej –repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XXI/565/08 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XXI/564/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dojazdowej 6 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXI/563/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXI/562/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXI/561/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie
XXI/560/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa - Łączna” w Szczecinie
XXI/559/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego, z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40, powołania Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40, Sportową Szkołę Podstawową w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40
XXI/558/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 i zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
XXI/556/08 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43
XXI/555/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 14 w Szczecinie, ul. Łabędzia 4
XXI/554/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1 a
XXI/553/08 w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23 w publiczną Szkołę Podstawową Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23
XXI/552/08 w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75
XXI/551/08 w sprawie stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1. Praskiego Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43
XXI/550/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XXI/549/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A
XXI/548/08 w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XXI/547/08 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 oraz stopniowej likwidacji XII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
XXI/546/08 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XXI/545/08 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
XXI/544/08 w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Ekonomicznego Nr 2, Technikum Hotelarskiego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a
XXI/543/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XX/542/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka - Północ” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka - Północ 2”
XX/541/08 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo - szkoła”
XX/540/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XX/539/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
XX/538/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.
XX/537/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/536/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/535/08 w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”
XX/534/08 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
XX/533/08 w sprawie skargi pani Agnieszki Nowaczyk
XX/532/08 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta
XX/531/08 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin
XX/530/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XX/529/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin
XX/528/08 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin
XX/527/08 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2008
XX/526/08 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XX/525/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XX/524/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok.
XX/523/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2007
XX/522/08 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 oraz zmiany uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok
XX/521/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalania wartości punktu
XX/520/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu
XX/519/08 w sprawie użyczenia na okres dziesięciu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Pyrzyckiej 4 a
XX/518/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XX/517/08 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Litewskiej - Rzemieślniczej
XX/516/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XX/515/08 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/514/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XX/513/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach
XIX/512/08 w sprawie wniosku Pana Henryka Korzeniewskiego o ponowne rozpatrzenie skargi
XIX/511/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Ireny Piotrowicz do usunięcia naruszenia prawa
XIX/510/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin
XIX/509/08 w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
XIX/508/08 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XIX/507/08 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego i w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego
XIX/506/08 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIX/505/08 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
XIX/504/08 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XIX/503/08 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecin pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”
XIX/502/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2007
XIX/501/08 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczecinie
XIX/500/08 w sprawie powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XIX/499/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XIX/498/08 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XIX/497/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 2”
XIX/496/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-szkoła”
XIX/495/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2008r. do dnia 28 lutego 2009 r.
XIX/494/08 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2008
XIX/493/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie
XIX/492/08 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Dzieci Utraconych
XIX/491/08 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75
XIX/490/08 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23 w Szkołę Podstawową Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23
XIX/489/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Jarosława Landowskiego o uchylenie uchwał Rady Miasta Szczecin skutkujących likwidacją szkół
XIX/488/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
XIX/487/08 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A
XIX/486/08 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XIX/485/08 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; zamiaru stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 w celu utworzenia na bazie zlikwidowanych szkół Centrum Kształcenia Sportowego
XIX/484/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
XIX/483/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88 A
XIX/482/08 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Zawodowego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XIX/481/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1. Praskiego Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43
XIX/480/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3
XIX/479/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 oraz zamiaru stopniowej likwidacji XII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
XIX/478/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XIX/477/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
XIX/476/08 w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Ekonomicznego Nr 2, Technikum Hotelarskiego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a.
XIX/475/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany aktu założycielskiego Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie
XVIII/474/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin
XVIII/473/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVIII/472/08 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
XVIII/471/08 w sprawie skargi pana Zbigniewa Antoniuka
XVIII/470/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
XVIII/469/08 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich
XVIII/468/08 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina
XVIII/467/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Walecznych” w Szczecinie
XVIII/466/08 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
XVIII/465/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.
XVIII/464/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
XVIII/463/08 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XVIII/462/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Jana Długosza 23 oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Szczecinie przy ul. Cisowej 9, ul. Kazimierza Twardowskiego 12a, ul. Borsuczej
XVIII/461/08 zmieniająca uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A. oraz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
XVIII/460/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XVII/459/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVII/458/08 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XVII/457/08 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XVII/456/08 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XVII/455/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Białowieska” w Szczecinie
XVII/454/08 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XVII/453/08 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XVII/452/08 w sprawie skargi Pana Andrzeja Garczyńskiego
XVII/451/08 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy jednostce budżetowej Urząd Miasta Szczecin
XVII/450/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/449/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/448/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/447/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
XVII/446/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Pyrzycka” w Szczecinie
XVII/445/08 w sprawie przekazania zadania utrzymania terenu rekreacyjnego w rejonie Os. Kasztanowego w Szczecinie
XVII/444/08 w sprawie utworzenia filii Domu Kultury „Klub 13 Muz” pod nazwą „Bałtycki Port Kultury – Willa Lentza”, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 84 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz”
XVII/443/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XVII/442/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/441/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/440/08 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
XVII/439/08 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa” w Szczecinie
XXVII/10/08 w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina Profesora Aleksandra Wolszczana
XXVI/9/08 w sprawie podkreślenia wagi edukacji we współczesnym świecie i dostrzeżenie w nim roli nauczyciela
XXVI/8/08 w sprawie konieczności dokonania zmiany w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o drogach publicznych w zakresie reklamy
XXV/7/08 w sprawie wyrażenia solidarności z narodem gruzińskim
XXI/6/08 w sprawie projektowanej listy metropolii
XX/5/08 w sprawie oddziału regionalnego TVP S.A. w Szczecinie
XX/4/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych oraz ich wykupu z zasobu gminy Miasto Szczecin w latach 1990-2007
XVIII/3/08 w sprawie Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
XXX/1/08 w sprawie uczczenia ofiar wydarzeń grudniowych w Szczecinie