Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2007 r.

Uchwała Tytuł
XVI/438/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XVI/437/07 w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie –Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XVI/436/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008
XVI/435/07 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XVI/434/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok
XVI/433/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok.
XVI/432/07 w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008
XVI/431/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie
XVI/430/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie
XVI/429/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie
XVI/428/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie
XVI/427/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie
XVI/426/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wyspa Grodzka - Łasztownia” w Szczecinie
XVI/425/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo–Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
XVI/424/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Szczecin oraz zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze Portu
XVI/423/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Nowoszeroka” w Szczecinie
XVI/422/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Mickiewicza – Poniatowskiego” w Szczecinie
XVI/421/07 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Szpital Zdunowo”
XV/420/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XV/419/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin
XV/418/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”
XV/417/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”
XV/416/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XV/415/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XV/414/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska” w Szczecinie
XV/413/07 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na plac magazynowo – składowy opału oraz drogi i place manewrowe
XV/412/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XV/411/07 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XV/410/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok
XV/409/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie
XV/408/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości
XV/407/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/406/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II – budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
XV/405/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława – etap III Obwodnicy Śródmiejskiej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/404/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Modernizacja ulic w Szczecinie – I etap, ulica Niedźwiedzia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/403/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Budowa ronda ulic: Ku słońcu – Derdowskiego – Dworska w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/402/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XV/401/07 w sprawie opłaty od posiadania psów
XV/400/07 w sprawie podatku od środków transportowych
XV/399/07 w sprawie podatku od nieruchomości
XV/398/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XV/397/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XV/396/07 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XIV/395/07 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2008 – 2012
XIV/394/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XIV/393/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
XIV/392/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XIV/391/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter o nr rej. ZS 18002 na rzecz Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie
XIV/390/07 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego
XIV/389/07 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w Szczecinie
XIV/388/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIV/387/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 11 w Warnowie 31, 72-518 Ładzin 10”
XIV/386/07 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta
XIV/385/07 w sprawie skargi Pana Henryka Korzeniewskiego na Prezydenta Miasta i Jego zastępców
XIV/384/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Modrej w Szczecinie od Rady Osiedla Krzekowo Bezrzecze oraz w sprawie zmian statutu poprzez zwiększenie zakresu działalności „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
XIV/383/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIV/382/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XIV/381/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w prawobrzeżnej części Szczecina usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XIV/380/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XIV/379/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XIV/378/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śmierdnica-Spokojna" w Szczecinie
XIV/377/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35 w Szczecinie pod nazwą K.35-2
XIV/376/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów” w Szczecinie
XIV/375/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – 1 Maja” w Szczecinie
XIV/374/07 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
XIV/373/07 w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 11 i udziału 39/100 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, położonych w Szczecinie przy ulicy Nad Odrą 63 i ulicy Nad Odrą 77
XIV/372/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XIV/371/07 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
XIII/370/07 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w placówkach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XIII/369/07 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego robotników przymusowych z niemieckich obozów pracy z okresu II wojny światowej zlokalizowanych na terenie dzisiejszego osiedla Pomorzany
XIII/368/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007
XIII/367/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa
XIII/366/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa
XIII/365/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa
XIII/364/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Szczecinie przy Al. 3 Maja 10/5”
XIII/363/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 10 w Szczecinie przy Al. Piastów 74/7”
XIII/362/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 9 w Szczecinie przy Al. Piastów 66/7”
XIII/361/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”
XIII/360/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na osiedlu Nad Rudzianką dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XIII/359/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
XIII/358/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007
XIII/357/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XIII/356/07 uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
XIII/355/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIII/354/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIII/353/07 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XIII/352/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XIII/351/07 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XIII/350/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok.
XIII/349/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo - szkoła”
XIII/348/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo - Park Leśny Dąbie” w Szczecinie
XIII/347/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo - Kredowa” w Szczecinie
XIII/346/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe-Kijewo” w Szczecinie
XIII/345/07 w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
XII/344/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XII/343/07 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok
XII/342/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności wydanego pozwolenia na budowę osiedla mieszkaniowego na terenie po byłym KS Pionier z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie
XII/341/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006 – 2011
XII/340/07 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XII/339/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie
XII/338/07 uchylająca uchwałę Nr XIII/267/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XII/337/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XII/336/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XII/335/07 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie
XII/334/07 w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok
XII/333/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2”
XII/332/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Harnasiów” w Szczecinie, pod nazwą „Gumieńce – Harnasiów 2”
XII/331/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Odzieżowa” w Szczecinie
XII/330/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 2”
XII/329/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XI/328/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XI/327/07 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XI/326/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Jacka Malczewskiego
XI/325/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XI/324/07 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie
XI/323/07 w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości
XI/322/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na zakup pojazdu sanitarnego dla Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie
XI/321/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej
XI/320/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
XI/319/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
XI/318/07 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii
XI/317/07 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XI/316/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Skalistej 24 na okres 30 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/315/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Tomaszowskiej 2a na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/314/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Podhalańskiej 5/6 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/313/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 123 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/312/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 211 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/311/07 w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych
XI/310/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/309/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/308/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/307/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/306/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
I/U/305/07 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
X/304/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wyjaśnienia procesu przetargowego na ochronę imprezy The Tall Ship’s Races 2007 prowadzonego przez Szczecińską Agencję Artystyczną
X/303/07 w sprawie podróży służbowych Przewodniczącego Rady
X/302/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - s.p.z.o.z.
X/301/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/300/07 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na czas nieoznaczony gruntów komunalnych
X/299/07 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 23 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9
X/298/07 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2008 i lata następne
X/297/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok
X/296/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
X/295/07 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
X/294/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna”
X/293/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii
X/292/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
X/291/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej"
X/290/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina za lata 2004-2006
X/289/07 w sprawie upoważnienia Pana Marcina Jandy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
X/288/07 w sprawie odwołania Panu Witoldowi Kaczyńskiemu upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
X/287/07 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
X/286/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustowo - Bluszczowa” w Szczecinie
X/285/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Ustowo” w Szczecinie
X/284/07 w sprawie nadania ulicy nazwy Papieża Jana Pawła II
IX/283/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz instytucji kultury pn. Teatr Lalek „PLECIUGA” nieruchomości położonej w Szczecinie przy Placu Gieorgija Żukowa - ul. Wielkopolskiej
IX/282/07 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
IX/281/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
IX/280/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
IX/279/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul Kruczej 17 w Szczecinie
IX/278/07 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin
IX/277/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości zawartych umów z Miastem dla prowadzonej inwestycji na terenie nieruchomości przy ul. Mickiewicza-Brodzińskiego w Szczecinie przez SGI KOMFORT Sp. z o.o.
IX/276/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
IX/275/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
IX/274/07 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
IX/273/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
IX/272/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
IX/271/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
IX/270/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 z siedzibą w Szczecinie, ul. Tomaszowska 2a
IX/269/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 z siedzibą w Szczecinie, ul. Podhalańska 5/6
IX/268/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie
IX/267/07 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami” w Szczecinie
IX/266/07 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
VIII/265/07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
VIII/264/07 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2006 r.
VIII/263/07 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
VIII/262/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
VIII/261/07 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Pomorskich w Szczecinie, al. Piastów 7
VIII/260/07 w sprawie likwidacji Technikum Odzieżowego, XI Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11, Gimnazjum Nr 40 i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie ul. Romera 2, włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie ul. Romera 2 Gimnazjum Nr 14 w Szczecinie, ul. Benesza 75 oraz zmieniająca Uchwałę Nr VII/290/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum
VIII/259/07 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29
VIII/258/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006 - 2011
VIII/257/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
VIII/256/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007
VIII/255/07 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/254/07 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/253/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu ds. Rewitalizacji w 2006 roku oraz planu działania na 2007 rok
VIII/252/07 w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt
VIII/251/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
VIII/250/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
VIII/249/07 w sprawie likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/248/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 15/16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/247/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42A, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/246/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8-10, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/245/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/244/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26 Kwietnia 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/243/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/242/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/241/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/240/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/239/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/238/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/237/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/236/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/235/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/234/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Księżnej Zofii 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/233/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/232/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/231/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/230/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/229/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/228/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15 w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/227/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/226/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/225/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2A, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/224/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/223/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/222/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16 , w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/221/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33 w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/220/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/219/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/218/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/217/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/216/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/215/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. Piotra Ściegiennego 62/65, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/214/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/213/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/212/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/211/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/210/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/209/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/208/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/207/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/206/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/205/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/204/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/203/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/202/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/201/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. Kostki Napierskiego 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/200/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/199/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/198/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/197/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/196/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/195/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/194/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie, ul. Kablowa 14
VIII/193/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie, ul. Piaseczna 40
VIII/192/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie, ul. Karpacka 29
VIII/191/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie, ul. Ks. Dąbrówki 10
VIII/190/07 w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
VIII/189/07 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a
VIII/188/07 w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1
VIII/187/07 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60
VIII/186/07 w sprawie likwidacji publicznegogo XIII Liceum Profilowanego, publicznej Szkoły Policealnej Nr 11w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
VIII/185/07 w sprawie stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
VIII/184/07 w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30
VIII/183/07 w sprawie stopniowej likwidacji VIII Liceum Profilowanego, stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 44 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej Technikum Morskiego oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
VIII/182/07 w sprawie stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3
VIII/181/07 w sprawie stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
VIII/180/07 w sprawie stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
VIII/179/07 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20 oraz zmieniająca Uchwałę Nr VII/303/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r.
VIII/178/07 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
VIII/177/07 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
VIII/176/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
VIII/175/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 123
VIII/174/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 211
VIII/173/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
VIII/172/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
VII/171/07 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie
VII/170/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-plaża" w Szczecinie
VII/169/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-lotnisko" w Szczecinie
VII/168/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie
VII/167/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
VII/166/07 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowane-go w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Eu-ropejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”
VII/165/07 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Selektywna zbiórka odpadów z terenu cmentarzy Szczecina wraz z kompostowaniem odpadów zielonych”
VII/164/07 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007
VII/163/07 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego.
VII/162/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Stare Miasto w Szczecinie
VII/161/07 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
VII/160/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały
VII/159/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały
VII/158/07 w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
VII/157/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
VII/156/07 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Współpraca regionalna i dialog samorządów drogą do budowania polskich obszarów metropolitalnych”
VII/155/07 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Centralne Warsztaty Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie
VII/154/07 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”
VII/153/07 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”
VII/152/07 w sprawie oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta
VI/151/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok
VI/150/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
VI/149/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007.
VI/148/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2006
VI/147/07 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
VI/146/07 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
VI/145/07 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego pn. Związek Miast i Gmin Morskich
VI/144/07 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
VI/143/07 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007
VI/142/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006
VI/141/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
VI/140/07 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej.
VI/139/07 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
VI/138/07 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na czas nieoznaczony gruntów komunalnych
VI/137/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 121, stanowiącej działkę nr 175 z obrębu 98 – Pogodno wraz ze sprzedażą budynków znajdujących się na tej nieruchomości
VI/136/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa” w Szczecinie
VI/135/07 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska 34” w Szczecinie
VI/134/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Czesława 7” w Szczecinie.
V/133/07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza)
V/132/07 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie, ul. Rydla 49
V/131/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych
V/130/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie
V/129/07 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17
V/128/07 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika zajęć w Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie
V/127/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
V/126/07 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie
V/125/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie realizacji programu restrukturyzacji Szpitala Miejskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLII/806/05 z dnia 21 lipca 2005 r.
V/124/07 w sprawie skargi Pani Marii Tomickiej
V/123/07 w sprawie skargi Pana Piotra Belcyra
V/122/07 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat części działki nr 83 z obrębu 2009, położonej przy ulicy Arkońskiej z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie tymczasowego azylu dla dzikiego ptactwa poszkodowanego losowo
V/121/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Stołczyńska 163, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/120/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Zaściankowa 1, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/119/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Jaworowa 48, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/118/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Chlebowa 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/117/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Junacka 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/116/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Wiślana 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/115/07 w sprawie zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/115/07 w sprawie zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/114/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 15/16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/113/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/112/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 9/10, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/111/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/110/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/109/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
V/108/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/107/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/106/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/105/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/104/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Barnima 23, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/103/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
V/102/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/101/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/100/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Ks. Zofii 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/99/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/98/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/97/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/96/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/95/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/94/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. N. Rydzewskiej 13/15, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/93/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/92/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/91/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/90/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/89/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/88/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/87/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/86/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/85/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/84/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/83/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/82/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/81/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. P. Ściegiennego 62/65, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/80/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/79/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/78/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/77/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/76/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/75/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/74/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/73/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/72/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/71/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/70/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/69/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/68/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/67/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/66/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/65/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/64/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/63/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/62/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/61/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/60/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 211
V/59/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Tomaszowska 2a
V/58/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6
V/57/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
V/56/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17, al. Wojska Polskiego 123
V/55/07 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
V/54/07 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 86-87
V/53/07 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Odzieżowego, XI Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11, Gimnazjum Nr 40 i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul Romera 2
V/52/07 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a
V/51/07 w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30
V/50/07 w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
V/49/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1
V/48/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
V/47/07 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz zamiaru stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60
V/46/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
V/45/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
V/44/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3
V/43/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji VIII Liceum Profilowanego oraz stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 44 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
V/42/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
V/41/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
V/40/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29
V/39/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
V/38/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A
V/37/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
V/36/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Pomorskich w Szczecinie, Aleja Piastów 7
V/35/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
IV/34/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie treści i trybu podpisania umowy i aneksów podpisanych między Miastem Szczecin a firmą ECE
IV/33/07 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
IV/32/07 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
IV/31/07 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
IV/30/07 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
IV/29/07 w sprawie Programu „Przeciwdziałanie bezdomności” i zmiany uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
IV/28/07 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
IV/27/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów” w Szczecinie
IV/26/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Gumieńce - Cukrowa” w Szczecinie
IV/25/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Witkiewicza – Twardowskiego” w Szczecinie
IV/24/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Mickiewicza – Poniatowskiego” w Szczecinie
IV/23/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.114 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina
X/2/07 w sprawie utworzenia w Szczecinie Państwowej Wyższej Uczelni Artystycznej
VIII/1/07 w sprawie wyboru miast – organizatorów Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012