Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2007 r.

Uchwała Tytuł
XVI/438/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XVI/437/07 w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie –Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XVI/436/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008
XVI/435/07 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013
XVI/434/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok
XVI/433/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok.
XVI/432/07 w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008
XVI/431/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie
XVI/430/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie
XVI/429/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie
XVI/428/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie
XVI/427/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie
XVI/426/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wyspa Grodzka - Łasztownia” w Szczecinie
XVI/425/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo–Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
XVI/424/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Szczecin oraz zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze Portu
XVI/423/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Nowoszeroka” w Szczecinie
XVI/422/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Mickiewicza – Poniatowskiego” w Szczecinie
XVI/421/07 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Szpital Zdunowo”
XV/420/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XV/419/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin
XV/418/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”
XV/417/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”
XV/416/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XV/415/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XV/414/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska” w Szczecinie
XV/413/07 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na plac magazynowo – składowy opału oraz drogi i place manewrowe
XV/412/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XV/411/07 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XV/410/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok
XV/409/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie
XV/408/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości
XV/407/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/406/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II – budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
XV/405/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława – etap III Obwodnicy Śródmiejskiej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/404/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Modernizacja ulic w Szczecinie – I etap, ulica Niedźwiedzia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/403/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Budowa ronda ulic: Ku słońcu – Derdowskiego – Dworska w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XV/402/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XV/401/07 w sprawie opłaty od posiadania psów
XV/400/07 w sprawie podatku od środków transportowych
XV/399/07 w sprawie podatku od nieruchomości
XV/398/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XV/397/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XV/396/07 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XIV/395/07 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2008 – 2012
XIV/394/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XIV/393/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
XIV/392/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XIV/391/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter o nr rej. ZS 18002 na rzecz Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie
XIV/390/07 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego
XIV/389/07 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w Szczecinie
XIV/388/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIV/387/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 11 w Warnowie 31, 72-518 Ładzin 10”
XIV/386/07 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta
XIV/385/07 w sprawie skargi Pana Henryka Korzeniewskiego na Prezydenta Miasta i Jego zastępców
XIV/384/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Modrej w Szczecinie od Rady Osiedla Krzekowo Bezrzecze oraz w sprawie zmian statutu poprzez zwiększenie zakresu działalności „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
XIV/383/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIV/382/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XIV/381/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w prawobrzeżnej części Szczecina usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XIV/380/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XIV/379/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XIV/378/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śmierdnica-Spokojna" w Szczecinie
XIV/377/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35 w Szczecinie pod nazwą K.35-2
XIV/376/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów” w Szczecinie
XIV/375/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – 1 Maja” w Szczecinie
XIV/374/07 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
XIV/373/07 w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 11 i udziału 39/100 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, położonych w Szczecinie przy ulicy Nad Odrą 63 i ulicy Nad Odrą 77
XIV/372/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XIV/371/07 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
XIII/370/07 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w placówkach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XIII/369/07 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego robotników przymusowych z niemieckich obozów pracy z okresu II wojny światowej zlokalizowanych na terenie dzisiejszego osiedla Pomorzany
XIII/368/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007
XIII/367/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa
XIII/366/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa
XIII/365/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa
XIII/364/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Szczecinie przy Al. 3 Maja 10/5”
XIII/363/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 10 w Szczecinie przy Al. Piastów 74/7”
XIII/362/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 9 w Szczecinie przy Al. Piastów 66/7”
XIII/361/07 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”
XIII/360/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na osiedlu Nad Rudzianką dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XIII/359/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
XIII/358/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007
XIII/357/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XIII/356/07 uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
XIII/355/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIII/354/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XIII/353/07 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XIII/352/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XIII/351/07 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XIII/350/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok.
XIII/349/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo - szkoła”
XIII/348/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo - Park Leśny Dąbie” w Szczecinie
XIII/347/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo - Kredowa” w Szczecinie
XIII/346/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe-Kijewo” w Szczecinie
XIII/345/07 w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
XII/344/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XII/343/07 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok
XII/342/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności wydanego pozwolenia na budowę osiedla mieszkaniowego na terenie po byłym KS Pionier z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie
XII/341/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006 – 2011
XII/340/07 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XII/339/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie
XII/338/07 uchylająca uchwałę Nr XIII/267/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XII/337/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XII/336/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XII/335/07 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie
XII/334/07 w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok
XII/333/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2”
XII/332/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Harnasiów” w Szczecinie, pod nazwą „Gumieńce – Harnasiów 2”
XII/331/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Odzieżowa” w Szczecinie
XII/330/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 2”
XII/329/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XI/328/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XI/327/07 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XI/326/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Jacka Malczewskiego
XI/325/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XI/324/07 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie
XI/323/07 w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości
XI/322/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na zakup pojazdu sanitarnego dla Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie
XI/321/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej
XI/320/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
XI/319/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
XI/318/07 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii
XI/317/07 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XI/316/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Skalistej 24 na okres 30 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/315/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Tomaszowskiej 2a na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/314/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Podhalańskiej 5/6 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/313/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 123 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/312/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 211 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XI/311/07 w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych
XI/310/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/309/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/308/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/307/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XI/306/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
I/U/305/07 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
X/304/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wyjaśnienia procesu przetargowego na ochronę imprezy The Tall Ship’s Races 2007 prowadzonego przez Szczecińską Agencję Artystyczną
X/303/07 w sprawie podróży służbowych Przewodniczącego Rady
X/302/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - s.p.z.o.z.
X/301/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/300/07 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na czas nieoznaczony gruntów komunalnych
X/299/07 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 23 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9
X/298/07 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2008 i lata następne
X/297/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok
X/296/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
X/295/07 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
X/294/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna”
X/293/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii
X/292/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
X/291/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej"
X/290/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina za lata 2004-2006
X/289/07 w sprawie upoważnienia Pana Marcina Jandy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
X/288/07 w sprawie odwołania Panu Witoldowi Kaczyńskiemu upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
X/287/07 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
X/286/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustowo - Bluszczowa” w Szczecinie
X/285/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Ustowo” w Szczecinie
X/284/07 w sprawie nadania ulicy nazwy Papieża Jana Pawła II
IX/283/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz instytucji kultury pn. Teatr Lalek „PLECIUGA” nieruchomości położonej w Szczecinie przy Placu Gieorgija Żukowa - ul. Wielkopolskiej
IX/282/07 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
IX/281/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
IX/280/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
IX/279/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul Kruczej 17 w Szczecinie
IX/278/07 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin
IX/277/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości zawartych umów z Miastem dla prowadzonej inwestycji na terenie nieruchomości przy ul. Mickiewicza-Brodzińskiego w Szczecinie przez SGI KOMFORT Sp. z o.o.
IX/276/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
IX/275/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
IX/274/07 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
IX/273/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
IX/272/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
IX/271/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
IX/270/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 z siedzibą w Szczecinie, ul. Tomaszowska 2a
IX/269/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 z siedzibą w Szczecinie, ul. Podhalańska 5/6
IX/268/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie
IX/267/07 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami” w Szczecinie
IX/266/07 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
VIII/265/07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
VIII/264/07 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2006 r.
VIII/263/07 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
VIII/262/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
VIII/261/07 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Pomorskich w Szczecinie, al. Piastów 7
VIII/260/07 w sprawie likwidacji Technikum Odzieżowego, XI Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11, Gimnazjum Nr 40 i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie ul. Romera 2, włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie ul. Romera 2 Gimnazjum Nr 14 w Szczecinie, ul. Benesza 75 oraz zmieniająca Uchwałę Nr VII/290/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum
VIII/259/07 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29
VIII/258/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006 - 2011
VIII/257/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
VIII/256/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007
VIII/255/07 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/254/07 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/253/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu ds. Rewitalizacji w 2006 roku oraz planu działania na 2007 rok
VIII/252/07 w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt
VIII/251/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
VIII/250/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
VIII/249/07 w sprawie likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/248/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 15/16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/247/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42A, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/246/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8-10, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/245/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/244/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26 Kwietnia 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/243/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/242/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/241/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/240/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/239/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/238/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/237/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/236/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/235/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/234/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Księżnej Zofii 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/233/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/232/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/231/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/230/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/229/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/228/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15 w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/227/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/226/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/225/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2A, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/224/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/223/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/222/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16 , w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/221/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33 w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/220/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/219/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/218/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/217/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/216/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/215/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. Piotra Ściegiennego 62/65, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/214/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/213/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/212/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/211/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/210/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/209/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/208/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/207/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/206/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/205/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/204/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/203/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/202/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/201/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. Kostki Napierskiego 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/200/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/199/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/198/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/197/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/196/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/195/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VIII/194/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie, ul. Kablowa 14
VIII/193/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie, ul. Piaseczna 40
VIII/192/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie, ul. Karpacka 29
VIII/191/07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie, ul. Ks. Dąbrówki 10
VIII/190/07 w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
VIII/189/07 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a
VIII/188/07 w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1
VIII/187/07 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60
VIII/186/07 w sprawie likwidacji publicznegogo XIII Liceum Profilowanego, publicznej Szkoły Policealnej Nr 11w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
VIII/185/07 w sprawie stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
VIII/184/07 w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30
VIII/183/07 w sprawie stopniowej likwidacji VIII Liceum Profilowanego, stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 44 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej Technikum Morskiego oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
VIII/182/07 w sprawie stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3
VIII/181/07 w sprawie stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
VIII/180/07 w sprawie stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
VIII/179/07 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20 oraz zmieniająca Uchwałę Nr VII/303/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r.
VIII/178/07 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
VIII/177/07 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
VIII/176/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
VIII/175/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 123
VIII/174/07 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 211
VIII/173/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
VIII/172/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
VII/171/07 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie
VII/170/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-plaża" w Szczecinie
VII/169/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-lotnisko" w Szczecinie
VII/168/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie
VII/167/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
VII/166/07 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowane-go w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Eu-ropejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”
VII/165/07 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Selektywna zbiórka odpadów z terenu cmentarzy Szczecina wraz z kompostowaniem odpadów zielonych”
VII/164/07 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007
VII/163/07 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego.
VII/162/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Stare Miasto w Szczecinie
VII/161/07 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
VII/160/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały
VII/159/07 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały
VII/158/07 w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
VII/157/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
VII/156/07 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Współpraca regionalna i dialog samorządów drogą do budowania polskich obszarów metropolitalnych”
VII/155/07 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Centralne Warsztaty Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie
VII/154/07 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”
VII/153/07 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”
VII/152/07 w sprawie oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta
VI/151/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok
VI/150/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
VI/149/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007.
VI/148/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2006
VI/147/07 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
VI/146/07 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
VI/145/07 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego pn. Związek Miast i Gmin Morskich
VI/144/07 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
VI/143/07 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007
VI/142/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006
VI/141/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
VI/140/07 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej.
VI/139/07 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
VI/138/07 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na czas nieoznaczony gruntów komunalnych
VI/137/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 121, stanowiącej działkę nr 175 z obrębu 98 – Pogodno wraz ze sprzedażą budynków znajdujących się na tej nieruchomości
VI/136/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa” w Szczecinie
VI/135/07 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska 34” w Szczecinie
VI/134/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Czesława 7” w Szczecinie.
V/133/07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza)
V/132/07 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie, ul. Rydla 49
V/131/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych
V/130/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie
V/129/07 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17
V/128/07 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika zajęć w Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie
V/127/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
V/126/07 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie
V/125/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie realizacji programu restrukturyzacji Szpitala Miejskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLII/806/05 z dnia 21 lipca 2005 r.
V/124/07 w sprawie skargi Pani Marii Tomickiej
V/123/07 w sprawie skargi Pana Piotra Belcyra
V/122/07 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat części działki nr 83 z obrębu 2009, położonej przy ulicy Arkońskiej z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie tymczasowego azylu dla dzikiego ptactwa poszkodowanego losowo
V/121/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Stołczyńska 163, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/120/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Zaściankowa 1, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/119/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Jaworowa 48, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/118/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Chlebowa 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/117/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Junacka 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/116/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Wiślana 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/115/07 w sprawie zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/115/07 w sprawie zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/114/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 15/16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/113/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/112/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 9/10, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/111/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/110/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/109/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
V/108/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/107/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/106/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/105/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/104/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Barnima 23, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/103/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
V/102/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/101/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/100/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Ks. Zofii 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/99/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/98/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/97/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/96/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/95/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/94/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. N. Rydzewskiej 13/15, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/93/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/92/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/91/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/90/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/89/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/88/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/87/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/86/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/85/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/84/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/83/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/82/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/81/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. P. Ściegiennego 62/65, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/80/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/79/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/78/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/77/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/76/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/75/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/74/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/73/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/72/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/71/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/70/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/69/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/68/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/67/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/66/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/65/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/64/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/63/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/62/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/61/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
V/60/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 211
V/59/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Tomaszowska 2a
V/58/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6
V/57/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
V/56/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17, al. Wojska Polskiego 123
V/55/07 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65
V/54/07 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 86-87
V/53/07 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Odzieżowego, XI Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11, Gimnazjum Nr 40 i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul Romera 2
V/52/07 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a
V/51/07 w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30
V/50/07 w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
V/49/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1
V/48/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
V/47/07 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz zamiaru stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60
V/46/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
V/45/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
V/44/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3
V/43/07 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji VIII Liceum Profilowanego oraz stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 44 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
V/42/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
V/41/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
V/40/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29
V/39/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
V/38/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A
V/37/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41
V/36/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Pomorskich w Szczecinie, Aleja Piastów 7
V/35/07 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
IV/34/07 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie treści i trybu podpisania umowy i aneksów podpisanych między Miastem Szczecin a firmą ECE
IV/33/07 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
IV/32/07 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
IV/31/07 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
IV/30/07 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
IV/29/07 w sprawie Programu „Przeciwdziałanie bezdomności” i zmiany uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
IV/28/07 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
IV/27/07 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów” w Szczecinie
IV/26/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Gumieńce - Cukrowa” w Szczecinie
IV/25/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Witkiewicza – Twardowskiego” w Szczecinie
IV/24/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Mickiewicza – Poniatowskiego” w Szczecinie
IV/23/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.114 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina
X/2/07 w sprawie utworzenia w Szczecinie Państwowej Wyższej Uczelni Artystycznej
VIII/1/07 w sprawie wyboru miast – organizatorów Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012