Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2001 r.

Uchwała Tytuł
XLVII/979/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o.
XLVII/978/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
XLVII/977/01 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
XVLII/976/01 w sprawie określenia na rok 2002 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
XLVII/975/01 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Szczecinie.
XLVII/974/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie.
XLVII/973/01 w sprawie budżetu miasta na 2002 rok
XLVII/972/01 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002"
XLVII/971/01 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania.
XLVII/970/01 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom.
XLVII/969/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XLVII/968/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.
XLVII/967/01 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLVII/966/01 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
XLVII/965/2001 w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej polegające na dostawie wody i wprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
XLVII/964/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
XLVI/963/01 zmieniająca Uchwałę Nr XLI/872/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. Św. Krzysztofa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hożej dz. 30/4 z Obrębu 33 Nad Odrą - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLVI/962/01 zmieniająca uchwałę Nr XLI/522/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997r w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XLVI/961/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy-Wschód" w Szczecinie.
XLVI/960/01 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
XLVI/959/01 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Szczecinie.
XLVI/958/01 zmieniająca uchwałę nr XXX/733/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000r. zmieniającą uchwałę w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków.
XLVI/957/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - cmentarz - Bronowicka" w Szczecinie.
XLVI/956/01 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim.
XLVI/955/01 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie prawa własności nieruchomości.
XLVI/954/01 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVI/953/01 w sprawie przyjęcia Mecenatu Miasta nad Muzeum Narodowym w Szczecinie
XLVI/952/01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Miejskiego Rzecznika Konsumentów
XLVI/951/01 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kołbaskowo
XLVI/950/01 sprawie lokalizacji pomnika Bartolomeo Colleoniego
XLVI/949/01 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Średniej
XLVI/948/01 w sprawie podatku od środków transportowych
XLVI/947/01 w sprawie podatku od posiadania psów
XLVI/946/01 w sprawie podatku od nieruchomości
XLV/945/01 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
XLV/944/01 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stare Miasto.
XLV/943/01 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla.
XLV/942/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej.
XLV/941/01 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XLV/940/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
XLV/939/01 w sprawie zakończenia likwidacji instytucji kultury o nazwie Dom Pracownika Kultury w Szczecinie
XLV/938/01 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
XLV/937/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
XLV/936/01 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana z Czarnolasu
XLV/935/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S.49 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLV/934/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Centrum A" w Szczecinie.
XLV/933/01 w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
XLV/932/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
XLV/931/01 w sprawie wstąpienia pani Elżbiety Krawczak i pana Mariusza Miętkowskiego w miejsce radnych Elżbiety Romero i Krzysztofa Zaremby.
XLIV/930/01 w sprawie Polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 - 2015
XLIV/929/01 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina.
XLIV/928/01 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin.
XLIV/927/01 w sprawie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina w latach 2001-2015
XLIV/926/01 w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Elżbiety Romero i Krzysztofa Zaremby.
XLIII/925/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena" w Szczecinie.
XLIII/924/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko" w Szczecinie.
XLIII/923/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Wschód" w Szczecinie.
XLIII/922/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Harnasiów" w Szczecinie.
XLIII/921/01 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/725/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XLIII/920/01 w sprawie kierunków przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie.
XLIII/919/01 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie jednoosobowej spółki Gminy Miasto Szczecin oraz wydzierżawienia nieruchomości.
XLIII/918/01 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie w sąsiedztwie lotniska sanitarno-sportowego Szczecin Dąbie.
XLIII/917/01 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu.
XLIII/916/01 w sprawie określenia priorytetowych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe dofinansowanych przez Miasto w pierwszej kolejności w roku 2002.
XLIII/915/01 w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina".
XLIII/914/01 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XLIII/913/01 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
XLIII/912/01 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 48.
XLIII/911/01 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XLIII/910/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLIII/909/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
XLIII/908/01 w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania Komunalnej Oczyszczalni Ścieków "Zdroje" przy ul. Łozowej w Szczecinie.
XLIII/907/01 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury "Klub 13 Muz" w Szczecinie.
XLIII/906/01 w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
XLII/905/01 w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
XLII/904/01 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta
XLII/903/01 W sprawie powołania przedstawiciela Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej Spółki pn. "Zarząd Morskiego portu Szczecin-Świnoujście" S.A.
XLII/902/01 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/776/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
XLII/901/01 W sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na rok 2002.
XLII/900/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Miejska Pracownia Urbanistyczna" oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. "Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta".
XLII/899/01 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XLII/898/01 w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego
XLII/897/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok.
XLII/896/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podbórzańska-wysypisko" w Szczecinie.
XLII/895/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie.
XLII/894/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.93 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.60 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLII/893/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką" w Szczecinie.
XLII/892/01 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.86, D.97 i K.58 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLII/891/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulicy A.Struga" w Szczecinie.
XLII/890/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.91 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLII/889/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo" w Szczecinie.
XLII/888/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze" oraz zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.61 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLII/887/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Odolany" w Szczecinie.
XLII/886/01 w sprawie zmiany P.50 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze osiedla Golęcino - Gocław.
XLII/885/01 w sprawie zmiany P.25 na obszarze dzielnicy Północ należącej do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLII/884/01 w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie oraz likwidacji Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie.
XLII/883/01 w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej spółki Gminy "Szczecińska Energetyka Cieplna" Sp. z o.o. w Szczecinie
XLII/882/01 w sprawie wyrażenia zgody na postawienie krzyża - pamiątki Roku Jubileuszowego.
XLII/881/01 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej
XLII/880/2001 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLI/879/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Jedności Narodowej 42.
XLI/878/01 w sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.
XLI/877/01 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym.
XLI/876/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Pucka - południe" w Szczecinie.
XLI/875/01 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w stosunku do Prezydenta Miasta
XLI/874/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XLI/873/01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta
XLI/872/01 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Krzysztofa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hożej dz. 30/4 z Obrębu 33 Nad Odrą – stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLI/871/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy sieci kanalizacyjnej osiedla Pomorzany w rejonie ulic Zagonowa, Ustowska, Bluszczowa objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/870/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy pompowni ścieków Białowieska objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/869/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania renowacji i modernizacji kanału w ciągu ulic Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/868/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy pompowni ścieków Górny Brzeg objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/867/01 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie.
XLI/866/01 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 44 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie.
XLI/865/01 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 5 w Szczecinie.
XLI/864/01 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.
XLI/863/01 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu.
XLI/862/01 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do powoływania Komisji Egzaminacyjnych.
XLI/861/01 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
XLI/860/01 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
XLI/859/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego"Prawobrzeże" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XLI/858/01 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szosa Polska 58-59c.
XLI/857/01 w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001"
XL/856/01 w sprawie powołania Sekretarza Miasta.
XL/855/01 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta.
XL/854/01 w sprawie wyboru Zarządu Miasta Szczecina.
XL/853/01 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina.
XL/852/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
XL/851/01 w sprawie wzniesienia pomnika księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na posesji należącej do parafii kościoła rzymsko-katolickiego p. w. Św. Jana Chrzciciela u zbiegu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy.
XL/850/01 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2002 rok.
XL/849/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.
XL/848/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie.
XL/847/01 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie.
XL/846/01 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecina.
XL/845/01 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie poprzez likwidację i włączenie całości do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie.
XL/844/01 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XL/843/01 w sprawie przyjęcia "Zasad Etyki Radnego".
XL/842/01 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie.
XL/841/01 w sprawie zatwierdzenia zestawienia dochodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2001.
XXXIX/839/01 w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2000 r.
XXXIX/838/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie.
XXXIX/837/01 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima.
XXXIX/836/01 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 41 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie.
XXXIX/835/01 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 36 w Szczecinie.
XXXIX/834/01 w sprawie likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
XXXIX/833/01 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Stoczniowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXXIX/832/01 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom
XXXIX/831/01 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2001 r.
XXXIX/830/01 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2000.
XXXIX/829/01 w sprawie zmian w statucie osiedla.
XXXIX/828/01 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin z tytułu niektórych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
XXXVIII/826/01 w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Miasta Szczecina
XXXVIII/825/01 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXXVIII/824/01 w sprawie ustalenia terminu i maksymalnej wysokości poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną "Międzyodrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na III etap rozbudowy oczyszczalni Ostrów Grabowski.
XXXVIII/823/01 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
XXXVIII/822/01 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu do prowadzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.
XXXVIII/821/01 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Brata Alberta w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. E. Zegadłowicza dz. 103/1 z Obrębu 6 Pogodno - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XXXVIII/820/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXXVIII/819/01 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji (odwoławczej).
XXXVIII/818/01 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2001-2004
XXXVIII/817/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXXVIII/816/01 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXXVII/815/01 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej z siedzibą w Szczecinie, przy al. Boh. Warszawy 27.
XXXVII/814/01 w sprawie trzeciej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd
XXXVII/813/01 w sprawie drugiej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd
XXXVII/812/01 w sprawie pierwszej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd
XXXVII/811/01 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Szczecin
XXXVII/810/01 w sprawie budżetu miasta 2001 rok.
XXXVI/809/01 w sprawie przystąpienia do tworzącego się stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich
XXXVI/808/01 w sprawie udzielenia Pani Teresie Norkiewicz - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXXVI/807/01 w sprawie odwołania Pani Bożenie Szaniawskiej - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXXVI/806/01 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r.
XXXVI/805/01 w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
XXXVI/804/01 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
XXXVI/803/01 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecina.
XXXVI/802/01 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Komunikacji Miejskiej" w Szczecinie.
XXXVI/801/01 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu na okres dziesięciu lat
XXXVI/800/01 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu na okres dziesięciu lat.
XXXVI/799/01 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej w Szczecinie.
XXXVI/798/01 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXXVI/797/01 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXXVI/796/01 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie, przy al. Jedności Narodowej 42.
XXXVI/795/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.
XXXVI/794/01 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXXVI/793/01 w sprawie wzniesienia pomnika, upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie
XXXVI/792/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXXVI/791/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXXV/790/01 w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
XXXV/789/01 w sprawie ustanowienia użytkownika na nieruchomości gminy.
XXXV/788/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego "Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości" w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXV/787/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXXV/786/01 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia modelu zarządzania gospodarką wodno-ściekową.
XXXV/785/01 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XXXV/784/01 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
22/01 w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 7 marca 2001 roku o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.
24/01 odnośnie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań własnych gminy i powiatu
25/01 -
23/01 -