Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1995 r.

Uchwała Tytuł
XVIII/203/95 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
XVIII/202/95 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XVIII/201/95 w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
XVIII/200/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.
XVIII/199/95 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVIII/198/95 w sprawie ulgi w podatku od środków transportowych.
XVIII/197/95 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XVIII/196/95 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów.
XVIII/195/95 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bez przetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
XVIII/194/95 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bez przetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
XIII/193/95 zmieniająca uchwałę o oddaniu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych. Na
XVIII/192/95 w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej Inkaso Opłat Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia zobowiązania z tytułu opłaty targowej.
XVII/191/95 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego dotyczącego wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla osiedli zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra i Miasta Szczecina.
XVII/190/95 w sprawie przyjęcia stanowiska wobec projektu ustawy o portach i przystaniach morskich.
XVII/189/95 w sprawie : zmiany zakresu działania statutu Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
XVII/188/95 w sprawie priorytetów w dziedzinie kultury w latach 1996-1998.
XVI/187/95 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Euroregionu “Pomerania”.
XVI/186/95 w sprawie zbycia udziałów po zlikwidowanym PPSK “PROKOM”.
XVI/185/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995r.
XVI/184/95 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Nadzorczej Regionalnej Agencji Promocji Turystyki - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XVI/183/95 zmieniająca uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Budżetowym pn. Żłobki Miejskie w Szczecinie.
XVI/182/95 w sprawie utworzenia na Prawobrzeżu Szczecina Filii Urzędu Miejskiego oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.
XV/181/95 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych i powołania zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15.
XVI/180/95 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków właścicieli wynikających z posiadania psa w mieście.
XV/179/95 w sprawie nadania nazw urzędowych projektowanym ulicom w Szczecinie.
XV/178/95 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Szczecińskiego
XV/177/95 w sprawie wniosku o powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Szczecinie.
XV/176/95 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Szczecinie.
XV/175/95 w sprawie statutu osiedla.
XV/174/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: “Oczyszczalnia ścieków Pomorzany w Szczecinie”.
XV/173/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: “Oczyszczalnia ścieków Pomorzany w Szczecinie”.
XV/172/95 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XV/171/95 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XV/170/95 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XV/169/95 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną “Międzyodrze” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.
XV/168/95 w sprawie przejęcia do prowadzenia Publicznego Przedszkola Specjalnego nr 21 jako zadania zleconego.
XV/167/95 w sprawie ustalenia liczby członków i powołania Rady Nadzorczej Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie.
XV/166/95 w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie przy Al. Jedności Narodowej 42.
XV/165/95 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bez przetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
XV/164/95 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego ograniczonego budynków położonych przy ul. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do poszczególnych budynków.
XV/163/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie budowy inwestycji drogowo-mostowej “Trasa Zamkowa”.
XV/162/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.
XV/161/95 w sprawie programu społeczno-gospodarczego miasta Szczecina na lata 1995-1998 oraz kierunków i wskazówek do budżetu miasta na rok 1996.
XIV/154/95 w sprawie opłat za usługi z zakresu wywozu i zagospodarowania odpadów bytowych.
XIV/151/95 w sprawie kierunków przekształceń komunikacji miejskiej.
XIV/143/95 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Zarząd Miasta majątkiem Gminy Szczecin dotyczących: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XIII/141/95 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania
XIII/140/95 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XIII/138/95 uchylająca uchwałę w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie działki nr 54 położonej przy ul. Solskiego 3 wraz ze sprzedażą budynku znajdującego się na tym gruncie.
XIII/137/95 zmieniająca uchwałę o oddaniu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XIII/136/95 w sprawie bez przetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego i ustalenia ceny gruntu
XII/135/95 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Skarbu Państwa - Ministerstwa Obrony Narodowej nieruchomości przy ul. Fr. Kleberga i Z. Berlinga w Szczecinie
XII/134/95 w sprawie stanowiska Gminy Szczecin wobec poselskiego projektu zmian ustawy z dnia 06 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych oraz stanowiska Rządu RP w tej sprawie
XII/133/95 w sprawie wyznaczenia osób do Rady Nadzorczej Spółki z o. o. Miejskie
XII/132/95 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego
XII/131/95 w sprawie pomocy repatriantom z Kazachstanu
XII/130/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
XII/129/95 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Szczecinie.
XII/128/95 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
XII/127/95 w sprawie opinii o pozbawieniu placu Armii Krajowej kategorii drogi wojewódzkiej.
XII/126/95 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XII/125/95 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rodziny - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne położonej w Szczecinie przy ul. Abrahama.
XII/124/95 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.
XII/123/95 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu zadań z zakresu administracji rządowej.
XII/122/95 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o rewizję nadzwyczajną.
XI/121/95 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych.
XI/120/95 w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych .
XII/119/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.
XI/118/95 w sprawie procedury tworzenia , uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina
XI/117/95 w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych i członków Komisji spoza Rady.
XI/116/95 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej .
XI/115/95 w sprawie ustalenia form zabudowy w niektórych punktach miasta Szczecina
XI/114/95 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Szczecin oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze Portu.
XI/113/95 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych ( ul. Ziemska itd.)
XI/112/95 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego Nr 28 położonego przy ul. M. Curie -Skłodowskiej 14.
XI/111/95 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego Nr 6 położonego przy ul. Potulickiej 40
XI/110/95 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych.
XI/109/95 w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XI/108/95 w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych zakładów budżetowych.
XI/107/95 w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności"
XI/106/95 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w Gminie Szczecin.
XI/105/95 w sprawie utworzenia Ośrodka Terapii Uzależnień.
XI/104/95 w sprawie zarządzenia wyborów do następujących rad osiedli : Krzekowo - Bezrzecze , Osów i Żydowce - Klucz .
X/103/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.94 do 31.12.1994 r.
X/102/95 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna
X/101/95 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 18 w Szczecinie oraz nadania statutu .
X/100/95 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 11 w Załomiu, Osiedle Kasztanowe oraz nadania statutu.
X/99/95 w sprawie zmiany uchwały upoważniającej Kierowników ABK do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości.
X/98/95 zmieniająca uchwałę w sprawie tymczasowych kryteriów wyboru osób , którym oddaje się w najem lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
X/97/95 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Gryfice z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wraz z przepompowniami.
X/96/95 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
X/96/95 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
X/95/95 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.
X/95/95 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.
X/94/95 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z domów.
X/93/95 w sprawie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina.
IX/92/95 w sprawie zmiany umowy o renowację kwartałów Śródmieścia Szczecina
IX/89/95 w sprawieutworzenia środków specjalnych w celu finasowania niektórych zadań z zakresu zarządzania dróg realizowanych przez Urząd Miasta w Szczecinie.
IX/79/95 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy do prowadzenia gospodarki odpadami w prawobrzeżnej części Szczecina
II/10/95 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych i członków Komisji spoza Rady
I/8/95 w sprawie określenia liczby Komisji Stałych Rady Miejskiej, których radny może być członkiem.