Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2016 r.

Uchwała Tytuł
XXV/652/16 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
XXV/651/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XXV/650/16 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXV/649/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (im. Narodowych Sił Zbrojnych)
XXV/648/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/647/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/646/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/645/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/644/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/643/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/642/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/641/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/640/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/639/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/638/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/637/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/636/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/635/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/634/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/633/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/632/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/631/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/630/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/629/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/628/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/627/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/626/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/625/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/624/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/623/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/622/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/621/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/620/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/619/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/618/16 w sprawie skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/617/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXV/616/16 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
XXV/615/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej
XXV/614/16 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
XXV/613/16 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XXV/612/16 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XXV/611/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina"
XXV/610/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok"
XXV/609/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
XXV/608/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXV/607/16 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
XXV/606/16 w sprawie przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie
XXV/605/16 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXV/604/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie
XXV/603/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie
XXV/602/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie
XXV/601/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiegorzeka Bukowa” w Szczecinie
XXV/600/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
XXV/599/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1
XXV/598/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXV/597/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/596/16 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie
XXV/595/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023
XXV/594/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXV/593/16 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok
XXV/592/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XXV/591/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XXV/590/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XXV/589/16 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXV/588/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta
XXV/587/16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXV/586/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
XXIV/585/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XXIV/584/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
XXIV/583/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXIV/582/16 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021
XXIV/581/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXIV/580/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 - Oś Priorytetowa VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację
XXIV/579/16 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież
XXIV/578/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
XXIV/577/16 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017
XXIV/576/16 w sprawie ustalenia na rok 2017 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXIV/575/16 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIV/574/16 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
XXIV/573/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXIV/572/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXIV/571/16 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
XXIV/570/16 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2017 r.
XXIV/569/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie
XXIV/568/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bogumińska” w Szczecinie
XXIV/567/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2” w Szczecinie
XXIV/566/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XXIV/565/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXIV/564/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 104, stanowiącej działkę nr 18/13 z obrębu 4065
XXIV/563/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 65
XXIV/562/16 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Hotel DANA)
XXIV/561/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Karskiego)
XXIII/560/16 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXIII/559/16 w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin
XXIII/558/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wilejki)
XXIII/557/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukietowa)
XXIII/556/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie
XXIII/555/16 zmieniająca uchwałę Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXIII/554/16 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXIII/553/16 w sprawie uchylenia i nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Chłodna i ul. Upalna)
XXIII/552/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (pl. im. adwokata Jerzego Chmury)
XXIII/551/16 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu
XXIII/550/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XXIII/549/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XXIII/548/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XXIII/547/16 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2016
XXIII/546/16 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXIII/545/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
XXIII/544/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
XXIII/543/16 w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów i słuchaczy szkół Gminy Miasto Szczecin, a także zapotrzebowania tych szkół na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XXIII/542/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1b położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXIII/541/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Żabiej 3 w Szczecinie
XXIII/540/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 8/41 z obrębu ewidencyjnego 3009, położonej w Szczecinie przy ulicy Bł. Wincentego Kadłubka
XXIII/539/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 z obrębu ewidencyjnego 4111, położonej w Szczecinie przy ulicy Granitowej
XXIII/538/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie
XXIII/537/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe – Bielańska” w Szczecinie
XXIII/536/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy” w Szczecinie
XXIII/535/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie
XXIII/534/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku
XXII/533/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXII/532/16 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXII/531/16 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”
XXII/530/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz zawarcia umowy o partnerstwie
XXII/529/16 w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA do projektów w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32- K04/16 i RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16
XXII/528/16 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXII/527/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego
XXII/526/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 57, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
XXII/525/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 14, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
XXII/524/16 zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
XXII/523/16 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XXII/522/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie
XXII/521/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 3" w Szczecinie
XXII/520/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXII/519/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka 2” w Szczecinie
XXII/518/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – południe” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka – Południe 2”
XXII/517/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/516/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali niemieszkalnych – pomieszczeń gospodarczych o numerach 5a i 5b położonych w budynku przy ul. Ojca Beyzyma 8 w Szczecinie
XXII/515/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXII/514/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XXII/513/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010
XXII/512/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Średniej 16, składającej się z działek: nr 78/2, nr 79/1 z obrębu 3006
XXII/511/16 w sprawie zaproszenia do Gminy Miasto Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
XXII/510/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/509/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/508/16 w sprawie zaliczenia drogi na terenie przystani żeglarskiej położonej przy ul. Przestrzennej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXII/507/16 w sprawie zaliczenia ul. Sierakowskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXII/506/16 w sprawie zaliczenia ul. Poznańskiej zlokalizowanej na działce nr 37 z obrebu 3074 do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXII/505/16 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXII/504/16 zmieniająca uchwałę Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXII/503/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XXII/502/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
XXII/501/16 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i parkowi w Szczecinie (ul. gen. Stanisława Sojczyńskiego, ul. Tenisowa)
XXI/500/16 w sprawie wytycznych do opracowania projetu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok
XXI/499/16 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieuwzględnienia wniosku
XXI/498/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Misia Wojtka)
XXI/497/16 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXI/496/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pomorzany- Dunikowskiego” w Szczecinie
XXI/495/16 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Goleniów dotyczącego realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 obr. Załom w Gminie Goleniów
XXI/494/16 uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XXI/493/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XXI/492/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/7 o pow. 0,0926 ha, obr. 4084
XXI/491/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca
XXI/490/16 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XX/489/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
XX/488/16 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nadzoru nad organizacją otwartego konkursu ofert
XX/487/16 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
XX/486/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XX/485/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XX/484/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości
XX/483/16 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XX/482/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XX/481/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku
XX/480/16 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XX/479/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Bukowska” w Szczecinie
XX/478/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie
XX/477/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie
XX/476/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Willa Kultury” w Szczecinie
XX/475/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 5, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XX/474/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry 43
XX/473/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Spiskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XX/472/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XX/471/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/470/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
XX/469/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XX/468/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XX/467/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XX/466/16 zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XX/465/16 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
XX/464/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
XIX/463/16 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XIX/462/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIX/461/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Fregaty, ul. Klimatyczna, rondo Gryfa)
XIX/460/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
XIX/459/16 w sprawie usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie
XIX/458/16 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego
XIX/457/16 zmieniająca uchwałę z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
XIX/456/16 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin
XIX/455/16 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina
XIX/454/16 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin
XIX/453/16 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
XIX/452/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
XIX/451/16 w sprawie wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji
XIX/450/16 w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
XIX/449/16 zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XIX/448/16 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XIX/447/16 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XIX/446/16 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”
XIX/445/16 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XIX/444/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 2” w Szczecinie
XIX/443/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Ku Słońcu” w Szczecinie
XIX/442/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie
XIX/441/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie
XIX/440/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - polana leśna" w Szczecinie
XVIII/439/16 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016
XVIII/438/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVIII/437/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
XVIII/436/16 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Truskawkowa, ul. Skryta)
XVIII/435/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XVIII/434/16 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kijewo
XVIII/433/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2” w Szczecinie
XVIII/432/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XVIII/431/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XVIII/430/16 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2 z obrębu 1085 o powierzchni 258,60 m2 położonej przy ul. Bulwar Gdyński w Szczecinie na rzecz Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę pawilonów gastronomicznych wraz z ogródkami letnimi
XVIII/429/16 w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021
XVIII/428/16 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
XVIII/427/16 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA
XVIII/426/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
XVIII/425/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu gospodarczego położonego w budynku przy ul. Żubrów w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Żubrów w Szczecinie
XVIII/424/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Cegielskiego
XVIII/423/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Mariackiej
XVIII/422/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej, stanowiącej działkę nr ewid. 3/19 z obr. 3051.
XVIII/421/16 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
XVIII/420/16 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
XVIII/419/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie
XVIII/418/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
XVII/417/16 w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA
XVII/416/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVII/415/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVII/414/16 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XVII/413/16 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XVII/412/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XVII/411/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XVII/410/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XVII/409/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XVII/408/16 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
XVII/407/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XVII/406/16 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie"
XVII/405/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Teligi” w Szczecinie
XVII/404/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 7” w Szczecinie
XVII/403/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
XVII/402/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 637/1000 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Szczecinie przy ul. Orawskiej 15, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego dotychczasowych najemców
XVIII/401/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XVII/400/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1/12 z obrębu 4706, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Lubczyńskiej
XVII/399/16 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XVIII/398/16 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XVII/397/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
XVII/396/16 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą i powiatem Goleniów
XVI/395/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/394/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/393/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/392/16 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XVI/391/16 w sprawie przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Konkurs Nr POIS.2.2.2/1/2015
XVI/390/16 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie niezałatwienia skargi w terminie
XVI/389/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVI/388/16 w sprawie w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVI/387/16 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta
XVI/386/16 w sprawie realizacji i złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów pn.: „Park Majowe”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs Nr POIiŚ.2.5/1/2015
XVI/385/16 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Kształcenia Kursowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
XVI/384/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020
XVI/383/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Leona Heyki 15, stanowiącej działkę nr 21/8 z obrębu 1088
XVI/382/16 w sprawie w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XVI/381/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XVI/380/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XVI/379/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XVI/378/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Inspektowa” w Szczecinie
XVI/377/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie
XVI/376/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie
XVI/375/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XVI/374/16 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XVI/373/16 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin oraz na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/372/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030
XV/371/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Brdowska)
XV/370/16 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
XV/369/16 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
XV/368/16 w sprawie stanowiska Rady Miasta Szczecin dotyczącego opracowania Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XV/367/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XV/366/16 zmienajaca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
XV/365/16 w sprawie wystąpienia Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich)
XV/364/16 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich
XV/363/16 w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości
XV/362/16 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
XV/361/16 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XV/360/16 w sprawie przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016- 2018”
XV/359/16 w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
XV/358/16 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo
XV/357/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XV/356/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010
XV/355/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XV/354/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na Osiedlu Majowe-Kijewo stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 4066
XV/353/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej
XV/352/16 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin dr hab. n. med. Leszkowi Michałowi Saganowi
XXIII/11/16 w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
XXIII/10/16 w sprawie informacji Prezydenta Miasta na temat zasadności przyznania nagród za 2015 r. dla Prezesów spółek miejskich
XXII/9/16 w sprawie lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie
XXI/8/16 w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r. w 75 rocznicę zbrodni
XX/7/16 w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym
XX/6/16 w sprawie obchodów XXXV rocznicy Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego
XIX/5/16 w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin
XVIII/4/16 w sprawie poparcia starań Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o utworzenie studiów na kierunku farmacja
XVII/3/16 w sprawie podwyższenia dotacji na sześciolatki