Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2009 r.

Uchwała Tytuł
XLII/1078/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XLII/1077/09 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLII/1076/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
XLII/1075/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLII/1074/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLII/1073/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLII/1072/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XLII/1071/09 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLII/1070/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 13, 13a, 13b, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XLII/1069/09 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLII/1068/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLII/1067/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie
XLII/1066/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”
XLII/1065/09 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XLII/1064/09 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
XLII/1063/09 w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
XLII/1062/09 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie
XLII/1061/09 w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
XLII/1060/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLII/1059/09 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
XLII/1058/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLII/1057/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie
XLII/1056/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie
XLII/1055/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie
XLII/1054/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 3”
XLII/1053/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa - Łączna” w Szczecinie pod nazwą „Żelechowa - Ostrowska”
XLII/1052/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie
XLII/1051/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką" w Szczecinie
XLII/1050/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wodozbiór” w Szczecinie
XLII/1049/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie
XLII/1048/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Szosa Polska” w Szczecinie
XLII/1047/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie
XLII/1046/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór las” w Szczecinie
V/N/1045/09 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
XLI/1044/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu”
XLI/1043/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie”
XLI/1042/09 w sprawie skargi pani Elżbiety Zalewskiej
XLI/1041/09 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XLI/1040/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLI/1039/09 w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
XLI/1038/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
XLI/1037/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1036/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1035/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1034/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Police w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1033/09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XLI/1032/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XLI/1031/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XLI/1030/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XLI/1029/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XLI/1028/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLI/1027/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XLI/1026/09 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XLI/1025/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XLI/1024/09 w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie
XLI/1023/09 w sprawie połączenia Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie, Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie i Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz zmieniająca Uchwałę Nr XXI/555/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 14 w Szczecinie, ul. Łabędzia 4
XLI/1022/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XLI/1021/09 w sprawie podatku od środków transportowych
XLI/1020/09 w sprawie podatku od nieruchomości
XLI/1019/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XLI/1018/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XLI/1017/09 w sprawie skargi pana Tadeusza Wojtasika
XLI/1016/09 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin udziału 6/24 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”, położonego w Szczecinie przy ul. Romera 67, na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57 z obrębu ewidencji gruntów i budynków 19 Pogodno (2019)
XLI/1015/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1014/09 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikającą ze zmiany adresu budynku z ul. Śląskiej 32 na ul. Mazurską 31
XLI/1013/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1012/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1011/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1010/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
IV/N/1009/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla państwa Ukraina
XL/1008/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XL/1007/09 w sprawie skargi pani Zdzisławy Steć
XL/1006/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
XL/1005/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XL/1004/09 w sprawie zmiany nazwy ulicy Hutniczej
XL/1003/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie
XL/1002/09 w sprawie skargi pana Jana Murawskiego
XL/1001/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XL/1000/09 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009
XL/999/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
XL/998/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie”
XL/997/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XL/996/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XL/995/09 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XL/994/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia” w Szczecinie
XL/993/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego” w Szczecinie
XL/992/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie
XL/991/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
XL/990/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Spedytorskiej 8 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XL/989/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XL/988/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Polickiej 7 na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
XL/987/09 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy
XL/986/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hipolita Cegielskiego 5, 5a, 5b, 5c, ul. Bronisławy 14, 14a, 14b, 14c, 14d, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
XL/985/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XL/984/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 58, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
XL/983/09 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Szare Szeregi
XL/982/09 w sprawie zmiany nazwy placu Sprzymierzonych w Szczecinie
XXXIX/980/09 w sprawie skargi pani Lucyny Possinger–Ciszczoń
XXXIX/979/09 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gier przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie
XXXIX/978/09 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
XXXIX/977/09 w sprawie skargi pana Krystiana Śliwy na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
XXXIX/976/09 w sprawie skargi pani Zofii Różańskiej
XXXIX/975/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXXIX/974/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XXXIX/973/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
XXXIX/972/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 3 Maja 2, 2a, 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
XXXIX/971/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIX/970/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIX/969/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 26 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIX/968/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXIX/967/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XXXVIII/965/09 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych
XXXVIII/964/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie
XXXVIII/963/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XXXVIII/962/09 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXVIII/961/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części placu Lotników stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 7/4 z obrębu ewidencyjnego 1036 Szczecin z użytkowania
XXXVIII/960/09 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
XXXVIII/959/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Leona Babińskiego stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 169 z obrębu ewidencyjnego 2095 Szczecin i części ulicy Skrajnej stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 120 z obrębu 4092 Szczecin
XXXVIII/958/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia ulicy Ks. bpa Władysława Bandurskiego – stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 66/2 z obrębu ewidencyjnego nr 3096 z użytkowania
XXXVIII/957/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXVIII/956/09 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gier przy Al. Niepodległości 34 w Szczecinie
XXXVIII/955/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Wały Chrobrego i placu Obrońców Westerplatte – stanowiących działkę o numerze geodezyjnym 25/2 z obrębu ewidencyjnego 1029 z użytkowania
XXXVIII/954/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/953/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Wąskiej 9, 9a, 9b, 9c, ul. Karola Szymanowskiego; ul. Edwarda Dembowskiego 27; Alei Bohaterów Warszawy 27, 27a, 27b, 28, ul. Legionów Dąbrowskiego 1, 2, 2a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XXXVIII/952/09 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXXVIII/951/09 w sprawie opracowania i ustalenia warunków wprowadzenia w Gminie Miasto Szczecin programu pilotażowego pn. „Podręcznik dla Malucha”
XXXVIII/950/09 w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 51
XXXVIII/949/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXXVIII/948/09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXXVIII/947/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Gumieńce – Płocka” w Szczecinie
XXXVIII/946/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVIII/945/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71 b, 72b, 73b sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVIII/944/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa-Park Brodowski” w Szczecinie
XXXVIII/943/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”
XXXVIII/942/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Śródmieście Północ – Ofiar Oświęcimia” w Szczecinie
XXXVIII/941/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko – Rynkowa 2”
XXXVIII/940/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 2”
XXXVIII/939/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXVIII/938/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok.
XXXVII/937/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie wieloletnich umów dzierżawy i użyczenia zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin z niepublicznymi podmiotami o charakterze edukacyjnym
XXXVII/936/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXXVII/935/09 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 12” przy ul. Obrońców Stalingradu 21/4, 70-407 Szczecin
XXXVII/934/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa 2" w Szczecinie
XXXVII/933/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie
XXXVII/932/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 4” w Szczecinie
XXXVII/931/09 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7” przy ul. Narożnej 50, 71-499 Szczecin
XXXVII/930/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXVII/929/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Rosponda 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych
XXXVII/928/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 28 jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXXVII/927/09 w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej
XXXVII/926/09 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVII/925/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego
XXXVII/924/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie
XXXVII/923/09 w sprawie pomnika generała Karola Świerczewskiego – Waltera
XXXVII/922/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013
XXXVII/921/09 w sprawie zaproszenia w roku 2010 do Gminy Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XXXVII/920/09 w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie, ul. Portowa 21
XXXVII/919/09 zmieniająca uchwałę w sprawie stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3
XXXVII/918/09 zmieniająca uchwalę w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60
XXXVII/917/09 w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 14 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/260/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 roku
XXXVII/916/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
XXXVII/915/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Bolesława Krzywoustego 14
XXXVII/914/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. w Szczecinie
XXXVII/913/09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009
XXXVII/912/09 w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
XXXVII/911/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVII/910/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
XXXVII/909/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVII/908/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVII/907/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie
XXXVII/906/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXXVII/905/09 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009 – 2011 z perspektywą do roku 2015
XXXVII/904/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok.
XXXVII/903/09 o zmianie Uchwały Nr XXX/769/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XXXVI/902/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
XXXVI/901/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXXVI/900/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/822/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”
XXXVI/899/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”
XXXVI/898/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
XXXVI/897/09 w sprawie przystąpienia do programu „Równe szanse, równy dostęp” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach VII edycji konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych
XXXVI/896/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul Romera 21-29 w Szczecinie
XXXVI/895/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXXVI/894/09 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XXXVI/893/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXVI/892/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/891/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych
XXXVI/890/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław Port” w Szczecinie
XXXVI/889/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie
XXXV/888/09 w sprawie wyrażenia opinii do projektu listy nowych obszarów Natura 2000
XXXV/887/09 w sprawie skargi pana Andrzeja Olszewskiego na Prezydenta Miasta
XXXV/886/09 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Szczecinie
XXXV/885/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXXV/884/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Złotowskiej 89 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXXV/883/09 w sprawie zmian w Statucie Miasta
XXXV/882/09 w sprawie wprowadzenia Szczecińskiej Karty Turystycznej
XXXV/881/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie
XXXV/880/09 w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXV/879/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krańcowej 2a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXV/878/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 25, 25a, 26, 26a, 27, 27a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXV/877/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. bpa Władysława Bandurskiego 85, 86 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXV/875/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina
XXXV/874/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia błędów formalnych
XXXV/873/09 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XXXIV/872/09 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2008 r.
XXXIV/871/09 w sprawie skargi pani Grażyny Piszczoły i innych na Prezydenta Miasta
XXXIV/870/09 zmieniająca w uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XXXIV/869/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XXXIV/868/09 w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXXIV/867/09 w sprawie powołania składu osobowego Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
XXXIV/866/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie
XXXIV/865/09 w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie określenia zasad współorganizacji warsztatów szkoleniowych pn. „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu” odbywających się w dniach 23 - 30 maja 2009 r. w Szczecinie
XXXIV/864/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/863/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/862/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Adama Asnyka 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/861/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/860/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXIV/859/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/858/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Św. Św. Cyryla i Metodego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/857/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/856/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Myśliwskiej 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/855/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/854/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Złotowskiej 5, 5a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/853/09 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XXXIV/852/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 41 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XXXIV/851/09 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
II/N/850/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kamień Pomorski oraz zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
II/N/849/09 w sprawie przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
II/N/848/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXXIII/847/09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009
XXXIII/846/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XXXIII/845/09 w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w Szczecinie
XXXIII/844/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXXIII/843/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładem niepieniężnym
XXXIII/842/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
XXXIII/841/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXXIII/840/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXXIII/839/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
XXXIII/838/09 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XXXIII/837/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników - uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich
XXXIII/836/09 w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu w kolejnych Igrzyskach”
XXXIII/835/09 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXXIII/834/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bogurodzicy
XXXIII/833/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXXIII/832/09 zmieniająca uchwałę Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
XXXIII/831/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XXXIII/830/09 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XXXIII/829/09 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu
XXXIII/828/09 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta
XXXIII/827/09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9
XXXIII/826/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.
XXXIII/825/09 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz zmiany uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
XXXIII/824/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2008
XXXIII/823/09 w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
XXXIII/822/09 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”
XXXIII/821/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XXXIII/820/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie
XXXIII/819/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa” w Szczecinie pod nazwą „Osów – Miodowa 2”
XXXIII/818/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie
XXXIII/817/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie
XXXIII/816/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie
XXXIII/815/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie
XXXIII/815/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie
XXXIII/814/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-osiedle” w Szczecinie
XXXIII/813/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei” w Szczecinie
XXXIII/812/09 w sprawie skargi pań Z. Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta
XXXIII/811/09 w sprawie skargi pani Wiesławy Jaworskiej – Dybek na Prezydenta Miasta
XXXII/810/09 w sprawie ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie umowy z Tall Ships Races (Europe) Ltd. z siedzibą w Hampshire w Wielkiej Brytanii
XXXII/809/09 w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo
XXXII/808/09 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjna RM kontroli w zakresie wieloletnich umów dzierżawy i użyczenia zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin z niepublicznymi podmiotami o charakterze edukacyjnym
XXXII/807/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XXXII/806/09 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
XXXII/805/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
XXXII/804/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XXXII/803/09 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009
XXXII/802/09 w sprawie skargi państwa Anny i Krzysztofa Łukowiak na Prezydenta Miasta
XXXII/801/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach
XXXII/800/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXII/799/09 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”
XXXII/798/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul Kruczej 17 w Szczecinie
XXXII/797/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Radom Osiedlowym zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz terenów rekreacyjnych
XXXII/796/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
XXXII/795/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie
XXXII/794/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
XXXII/793/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łękno – Wojska Polskiego” w Szczecinie
XXXII/792/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXII/791/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XXXII/790/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XXXI/789/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXI/788/09 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXI/787/09 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009
XXXI/786/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXXI/785/09 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXXI/784/09 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XXXI/783/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
XXXI/782/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalania wartości punktu
XXXI/781/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XXXI/780/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”
XXXI/779/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35 w Szczecinie pod nazwą K.35 - 2
XXXI/778/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2”
XXXI/777/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 4”
XXXI/776/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2”
XXXI/775/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2”
XXXI/774/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka” w Szczecinie
XXXI/773/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa” w Szczecinie
XXXI/772/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Golęcino - Gocław” w Szczecinie
XXXI/771/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Odzieżowa” w Szczecinie
XXXI/770/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy Kozich Wierchów
III/N/14/09 w sprawie przygotowania przez rząd wspólnie z władzami lokalnymi specjalnego programu dla Szczecina
XL/13/09 w sprawie nieruchomości wchodzących w skład dawnej Stoczni Szczecińskiej Nowa
XXXII/12/09 w sprawie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu
XXXI/11/09 w sprawie przyspieszenia przez Sejm prac nad dokonaniem zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w celu zdelegalizowania sprzedaży środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy
XXXI/3/09 w sprawie decyzji Sadu Najwyższego Rosji dotyczącej mordu polskich oficerów w Katyniu
XXXI/2/09 w sprawie uczczenia pamięci osób represjonowanych przez WUBP