Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2018 r.

Uchwała Tytuł
XLV/1335/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XLV/1334/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLV/1333/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Cynkowa)
XLV/1332/18 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku
XLV/1331/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLV/1330/18 w sprawie likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Opolska)
XLV/1329/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych"
XLV/1328/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Jodłowa” w Szczecinie
XLV/1327/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27 A
XLV/1326/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XLV/1325/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLV/1324/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XLV/1323/18 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
XLV/1322/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLV/1321/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XLV/1320/18 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2019 r.
XLV/1319/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
XLV/1318/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie do potrzeb rynku pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z otoczenia społeczno-gospodarczego"
XLV/1317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
XLV/1316/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie
XLV/1315/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
XLV/1314/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
XLV/1313/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLV/1312/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLV/1311/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wyjątkowa)
XLV/1310/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wędrowna)
XLV/1309/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Małej Łąki)
XLV/1308/18 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLIV/1307/18 w sprawie nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie
XLIV/1306/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIV/1305/18 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin
XLIV/1304/18 w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
XLIV/1303/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XLIV/1302/18 w sprawie pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina
XLIV/1301/18 w sprawie pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLIV/1300/18 w sprawie pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLIV/1299/18 w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1298/18 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1297/18 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1296/18 w sprawie zaliczenia drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1295/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XLIV/1294/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLIV/1293/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XLIV/1292/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XLIV/1291/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1290/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1289/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń"
XLIV/1288/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
XLIV/1287/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
XLIV/1286/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLIV/1285/18 uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLIV/1284/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
XLIV/1283/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
XLIV/1282/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego
XLIV/1281/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIV/1280/18 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIV/1279/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II
XLIV/1278/18 w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej
XLIV/1277/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLIV/1276/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XLIV/1275/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1
XLIV/1274/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
XLIV/1273/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie
XLIV/1272/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie
XLIV/1271/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie
XLIV/1270/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Park Żeromskiego” w Szczecinie
XLIV/1269/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Łubinowa” w Szczecinie
XLIV/1268/18 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
XLIV/1267/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XLIV/1266/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XLIV/1265/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XLIV/1264/18 w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019
V/N/1263/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
V/N/1262/18 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
V/N/1261/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka)
V/N/1260/18 nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci Fatimskich)
V/N/1259/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska)
V/N/1258/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Edmunda Potrzebowskiego)
V/N/1257/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
V/N/1256/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska)
V/N/1255/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
IV/N/1254/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XLIII/1253/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIII/1252/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIII/1251/18 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok
XLIII/1250/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIII/1249/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIII/1248/18 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
XLIII/1247/18 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLIII/1246/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/1245/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
XLIII/1244/18 w sprawie przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap I” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18
XLIII/1243/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/17 z obrębu 4069
XLIII/1242/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a, stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106 ha, obr. 3094
XLIII/1241/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a
XLIII/1240/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego 3091, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 36
XLIII/1239/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Willa Kultury” w Szczecinie
XLIII/1238/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wielka Kępa” w Szczecinie
XLIII/1237/18 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLIII/1236/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XLIII/1235/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLIII/1234/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
XLIII/1233/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych"
XLIII/1232/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
XLIII/1231/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia – Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej"
XLIII/1230/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00- IP.02-32-K34/18
XLIII/1229/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie"
XLIII/1228/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18
XLIII/1227/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
XLIII/1226/18 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLIII/1225/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XLIII/1224/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XLIII/1223/18 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
XLIII/1222/18 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego
XLIII/1221/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1220/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Katarzyny)
XLII/1219/18 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XLII/1218/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
XLII/1217/18 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
XLII/1216/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XLII/1215/18 w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
XLII/1214/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
XLII/1213/18 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”
XLII/1212/18 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XLII/1211/18 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XLII/1210/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32- K34/18
XLII/1209/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
XLII/1208/18 w sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie
XLII/1207/18 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLII/1206/18 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
XLII/1205/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XLII/1204/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18
XLII/1203/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XLII/1202/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XLII/1201/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XLII/1200/18 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
XLII/1199/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
III/N/1198/18 zmiany uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLI/1197/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLI/1196/18 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
XLI/1195/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLI/1194/18 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLI/1193/18 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XLI/1192/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XLI/1191/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XLI/1190/18 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego
XLI/1189/18 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie
XLI/1188/18 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie
XLI/1187/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLI/1186/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLI/1185/18 w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XLI/1184/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XLI/1183/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLI/1182/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie
XLI/1181/18 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLI/1180/18 w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XLI/1179/18 w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
XL/1178/18 w sprawie zwolnieniu z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XL/1177/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XL/1176/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XL/1175/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie(rondo im. Marii Antoniny Bonieckiej)
XL/1174/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Rzekotki)
XL/1173/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Orderu Uśmiechu)
XL/1172/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Salamandry)
XL/1171/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (Zdrowia im. dr. Henryka Kompfa)
XL/1170/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XL/1169/18 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XL/1168/18 w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
XL/1167/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
XL/1166/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
XL/1165/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XL/1164/18 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej stanowiącej działki: nr 7/16 i 1/12 z obr. nr 4112 (Dąbie 112) oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 7/18 z obr. 4112 (Dąbie 112), położonej przy ul. Szlamowej
XL/1163/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej - działki: nr 137/1, nr 137/2, nr 137/3, 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209
XL/1162/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obrębu 4014
XL/1161/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego terenu inwestycyjnego składającego się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer 28/1, 28/2, 28/3 z obrębu 4806
XL/1160/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21.
XL/1159/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010
XL/1158/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie
XL/1157/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie
XL/1156/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie
XL/1155/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska” w Szczecinie
XL/1154/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie
XL/1153/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
XL/1152/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XL/1151/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XL/1150/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XXXIX/1149/18 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
XXXIX/1148/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXIX/1147/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Leśny Zakątek)
XXXIX/1146/18 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXIX/1145/18 w sprawie utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXIX/1144/18 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
XXXIX/1143/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy"
XXXIX/1142/18 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXXIX/1141/18 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień
XXXIX/1140/18 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
XXXIX/1139/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Chmielewskiego” w Szczecinie
XXXIX/1138/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Mieszka I” w Szczecinie
XXXIX/1137/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - 9 Maja” w Szczecinie
XXXIX/1136/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie i uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie
XXXIX/1135/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie
XXXIX/1134/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Budziszyńska” w Szczecinie
XXXIX/1133/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 6" w Szczecinie
XXXIX/1132/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXIX/1131/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wiosennej 7a, stanowiącej działkę nr 3/6 o pow. 0,1018 ha, obr. 4054.
XXXIX/1130/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 9/5 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 17
XXXIX/1129/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 41 w Szczecinie
XXXIX/1128/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXIX/1127/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu niespełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 5a, położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXIX/1126/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom - Kasztanowe” w Szczecinie
XXXIX/1125/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XXXIX/1124/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XXXIX/1123/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XXXIX/1122/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXXVIII/1121/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXVIII/1120/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpatrzenia skargi z dnia 13.06.2017r. w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością Fundacji Na Rzecz Zwierząt "Dzika Ostoja"
XXXVIII/1119/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXXVIII/1118/18 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
XXXVIII/1117/18 sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
XXXVIII/1116/18 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
XXXVIII/1115/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów)
XXXVIII/1114/18 zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XXXVIII/1113/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/1112/18 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
XXXVIII/1111/18 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Stare Czarnowo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin – Śmierdnica – Stare Czarnowo”
XXXVIII/1110/18 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXVIII/1109/18 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w Szczecinie na Osiedlu Świerczewo
XXXVIII/1108/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9c położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 8 przylegającego do pomieszczenia nr 9c wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXVIII/1107/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVIII/1106/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” w Szczecinie
XXXVIII/1105/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w Szczecinie
XXXVIII/1104/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Warzywny” w Szczecinie
XXXVIII/1103/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Rolna” w Szczecinie
XXXVIII/1102/18 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego
XXXVIII/1101/18 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie
XXXVIII/1100/18 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie
XXXVIII/1099/18 w sprawie przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie
XXXVII/1098/18 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXXVII/1097/18 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXVII/1096/18 w sprawie skargi na bezczynność Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie remontu chodnika przy ulicy Ratajczaka
XXXVII/1095/18 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
XXXVII/1094/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXVII/1093/18 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XXXVII/1092/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2018 roku
XXXVII/1091/18 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXVII/1090/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Kormoranów - działki nr 1/187, 1/208 oraz 1/204 i 1/209 z obrębu 3085
XXXVII/1089/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 122, stanowiącej działkę nr 25/5 o pow. 0,1250 ha, obr. 3021
XXXVII/1088/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie
XXXVII/1087/18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXVII/1086/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie
XXXVII/1085/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XXXVII/1084/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XXXVII/1083/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXVII/1082/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXVII/1081/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXXVII/1080/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXXVII/1079/18 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta
II/66/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
II/65/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019– 2023
II/64/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023
II/63/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
II/62/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
II/61/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
II/60/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
II/59/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
II/58/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo
II/57/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
II/56/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
II/55/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
II/54/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
II/53/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
II/52/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
II/51/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
II/50/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
II/49/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
II/48/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
II/47/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
II/46/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
II/45/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia – Śmierdnica - Jezierzyce
II/44/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
II/43/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
II/42/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
II/41/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
II/40/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze – Wyspa Pucka
II/39/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
II/38/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
II/37/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo- Bezrzecze
II/36/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
II/35/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
II/34/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
II/33/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
II/32/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
II/31/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
II/30/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
II/29/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
II/28/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
II/27/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
II/26/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
II/25/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
II/24/18 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin
II/23/18 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
II/22/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019
II/21/18 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
II/20/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030.
II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069.
II/18/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLIV/17/18 w sprawie uczczenia rocznicy strajków w Szczecinie w 1988 r.
II/17/18 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019
XXXVIII/16/18 w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
II/16/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie
XXXVIII/15/18 w sprawie rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r.
II/15/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie
II/14/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
II/13/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie
II/12/18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
II/11/18 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa)
II/10/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
II/9/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
II/8/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
I/7/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
I/6/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
I/5/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
I/4/18 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
I/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin